SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(dualna organizacija in šolska organizacija)

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Objavljamo nelektorirane kataloge znanja in izpitne kataloge za splošnoizobraževalne predmete, kot jih je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Katalogi znanja in izpitni katalogi za splošno izobraževalne predmete se uporabljajo za nove oziroma prenovljene izobraževalne programe srednjega poklicnega izobraževanja.

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Vsebine predmeta naravoslovje so v nekaterih izobraževalnih srednjega poklicnega izobraževanja v celoti ali delno integrirane v strokovne predmete. Preostale vsebine se obravnavajo pri predmetu naravoslovje.

Katalogi znanja za šolsko organizacijo in dualno organizacijo so, za splošnoizobraževalne predmete v srednjem poklicnem izobraževanju, isti oziroma različni, kar je razvidno iz predmetnika in opomb v seznamu.

Za nekatere splošne predmete katalogi znanja in izpitni katalogi še niso sprejeti. V teh primerih se uporabljajo dosedanji učni načrti oziroma izpitni katalogi.

Izobrazbeni pogoji za učitelje in druge strokovne delavce so določeni z Odredbo o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99 in 77/00).

Delitev dijakov oziroma vajencev v skupine in sodelovanje laborantov pri splošnoizobraževalnih predmetih je določeno v posebnem delu izobraževalnega programa, in sicer v preglednici, iz katere je po predmetih in letnikih razvidno: letno število ur za vaje, število dijakov oziroma vajencev v skupini in letno število ur za laboranta na oddelek oziroma skupino.

Podrobnejše informacije o katalogih znanja in izpitnih katalogih za splošnoizobraževalne predmete posreduje Zavod RS za šolstvo, Oddelek za srednje šole, telefon: 01-300 51 00.
Redno spremljajte objave, ker bomo sproti objavljali na novo sprejete kataloge znanj in izpitne kataloge ter njih spremembe in dopolnitve.


ds - oznaka za dualno organizacijo
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete:
Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
navodila za programe z nadstandardnim številom ur
2
ANGLEŠČINA
105
dualna organizacija
3
ANGLEŠČINA
210
šolska organizacija
4
DRUŽBOSLOVJE
105
dualna organizacija
5
DRUŽBOSLOVJE
210
šolska organizacija

6

DRUŽBOSLOVJE

350

šolska organizacija
7
ITALIJANŠČINA
materin jezik (velja dosedanji učni načrt)
8
ITALIJANŠČINA
210 do 350
tuji jezik; dualna in šolska organizacija
9
ITALIJANŠČINA
210 in 315
drugi jezik; dualna in šolska organizacija
10
MADŽARŠČINA
materni jezik (velja dosedanji učni načrt)
11
MATEMATIKA
210
dualna in šolska organizacija
12
NARAVOSLOVJE
105
dualna in šolska organizacija
13
NEMŠČINA
105
dualna organizacija
14
NEMŠČINA
210
šolska organizacija
15
SLOVENŠČINA
210
materni jezik, dualna organizacija
16
SLOVENŠČINA
210
drugi jezik; dualna organizacija
17
SLOVENŠČINA
315
materni jezik, šolska organizacija
18
SLOVENŠČINA
315
drugi jezik; šolska organizacija
19
ŠPORTNA VZGOJA
105
dualna organizacija
20
ŠPORTNA VZGOJA
132
dualna organizacija
21
ŠPORTNA VZGOJA
315
šolska organizacija
22
UMETNOST
35
dualna in šolska organizacija
23
UMETNOST
70
dualna in šolska organizacija; vrtnar, cvetličar
 
Izpitni katalogi za splošnoizobraževalne predmete:
1
ITALIJANŠČINA
materni jezik (velja dosedanji učni načrt)
2
MADŽARŠČINA
materni jezik (velja dosedanji učni načrt)
3
SLOVENŠČINA
materni jezik; dualna organizacija
4
SLOVENŠČINA
materni jezik; šolska organizacija