SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATALOGI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Objavljamo nelektorirane kataloge znanja in izpitne kataloge za splošnoizobraževalne predmete, kot jih je določil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

Katalogi znanja in izpitni katalogi za splošno izobraževalne predmete se uporabljajo za nove oziroma prenovljene izobraževalne programe srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Nekateri predmeti imajo več katalogov znanja z različnim skupnim številom ur. Izbiro kataloga znanja določa predmetnik izobraževalnega programa. Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.
Iz opomb v seznamu predmetov je razvidno ali je posamezni katalog znanja oziroma izpitni katalog predviden za štiriletni izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja ali za dveletni izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja.

Podrobnejše informacije o katalogh znanja in izpitnih katalogih za splošnoizobraževalne predmete posreduje Zavod RS za šolstvo, Oddelek za srednje šole, telefon: 01-300 51 00.

Izobrazbeni pogoji za učitelje in druge strokovne delavce so določeni z Odredbo o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99 in 77/00).

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri splošnoizobraževalnih predmetih je določeno v posebnem delu izobraževalnega programa, in sicer v preglednici, iz katere je po predmetih in letnikih razvidno: letno število ur za vaje, število dijakov v skupini in letno število ur za laboranta na oddelek oziroma skupino.

Redno spremljajte objave, ker bomo sproti objavljali na novo sprejete kataloge znanj in izpitne kataloge ter njih spremembe in dopolnitve.

SSI - srednje strokovno izobraževanje
PTI -poklicno-tehniško izobraževanje
SI - program s slovenskim učnim jezikom na narodnem mešanem območju slovenske Istre
IS - program z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre
DV
- program za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju
SSRSSI - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje

Katalogi znanja za splošnoizobraževalne predmete:
Zap.št.
Naziv predmeta
Število ur
Opomba
1
ANGLEŠČINA
280
SSI; drugi tuji jezik
2
ANGLEŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
3
ANGLEŠČINA
210-315
PTI
4
BIOLOGIJA
70,105,140,175,210,280
SSI in PTI
5
FIZIKA
70
SSI
6
FIZIKA
70,105,140
PTI
7
FIZIKA
140+70
SSI
8
FIZIKA
70
SSI in PTI; gostinski tehnik, turistični tehnik in
gostinsko-turistični tehnik
9
GEOGRAFIJA
70
SSI
10
GEOGRAFIJA
70
PTI
11
GEOGRAFIJA
140
SSI; prometni, plovbni in ladijski strojni tehnik
12
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik
13
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (IS)
14
GEOGRAFIJA
140
SSI; ekonomski tehnik (DV)
15
GEOGRAFIJA
272
SSI; turističnii tehnik
16
INFORMATIKA
70
SSI
17
ITALIJANŠČINA
210 do 525
SSI; tuji jezik
18
ITALIJANŠČINA
280 do 525
SSI; drugi jezik
19
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik
20
ITALIJANŠČINA
490
SSI; materni jezik (prevod)
21
KEMIJA
70
SSI
22
KEMIJA
105
SSI
23
KEMIJA
140
SSI
24
KEMIJA
210
SSI
25
KEMIJA
280
SSI
26
MADŽARŠČINA
490
SSI; materni jezik
27
MADŽARŠČINA
490
SSI; prevod
28
MADŽARŠČINA
487
SSI
29
MADŽARŠČINA
487
SSI; prevod
30
MATEMATIKA
175
PTI
31
MATEMATIKA
385
SSI
32
NEMŠČINA
420
SSI; prvi tuji jezik
33
NEMŠČINA
420
SSI; drugi tuji jezik
34
PSIHOLOGIJA
70
SSI
35
PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJO
105
SSI; kozmetični tehnik
36
SLOVENŠČINA
420
SSI; drugi jezik
37
SLOVENŠČINA
490
SSI; materni jezik
38
SLOVENŠČINA
175 do 280
PTI; materni jezik
39
SLOVENŠČINA
210
PTI; drugi jezik
40
SLOVENŠČINA
560
SSI; materni jezik, predšolska vzgoja
41
SOCIOLOGIJA
70
SSI in PTI
42
ŠPORTNA VZGOJA
140
PTI
43
ŠPORTNA VZGOJA
210
PTI
44
ŠPORTNA VZGOJA
315
SSI; predšolska vzgoja
45
ŠPORTNA VZGOJA
420
SSI
46
UMETNOST
70
SSI in PTI
47
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; vrtnarski tehnik (PTI)
48
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe DV
49
UMETNOST
(umetnostna zgodovina
)
35
SSI; prilagoditev za programe IS
50
UMETNOST
(likovno snovanje)
35
SSI; kozmetični tehnik
51

UMETNOST
(likovno snovanje)
(umetnostna zgodovina)

70
SSI; vrtnarski tehnik
52

UMETNOST
(umetnostna zgodovina)

35
SSi; aranžerski tehnik
53
UMETNOST
(likovno snovanje)
70
SSI; zobotehnik
54
UMETNOST
(umetnostna zgodovina)
35
SSI; turistični tehnik
55
ZGODOVINA
70
PTI
56
ZGODOVINA
105
PTI
57
ZGODOVINA
140
SSI
58
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe IS
59
ZGODOVINA
140
SSI; prilagoditev za programe DV
60
ZGODOVINA
210
SSI
 
Izpitni katalogi za splošnoizobraževalne predmete:
1
ANGLEŠČINA
2
ITALIJANŠČINA
materni jezik
3
ITALIJANŠČINA
materni jezik (prevod)
4
ITALIJANŠČINA
drugi jezik in tuji jezik
5
MADŽARŠČINA
materni jezik (prevod)
6
MADŽARŠČINA
materni jezik
7
NEMŠČINA
8
SLOVENŠČINA
materni jezik

9

SLOVENŠČINA
drugi jezik
10
MATEMATIKA