SEZNAM VSEH JAVNOVELJAVNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE

 (stanje v šolskem letu 2002/2003)

 

Legenda:

+ (p) - program je prilagojen tudi za dijake s posebnimi potrebami; vrsta prilagoditev in poklic (naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe), na katerega se prilagoditev nanaša, je razvidna iz seznama programov,

+ (SI) - program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,

+ (IS) - program je prilagojenza narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,

+ (DV) - program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.

 K - programi, sprejeti po prejšnjih predpisih in nato leta 1998 preoblikovani (»konvertirani«) skladno z veljavnimi šolskimi predpisi (za te programe se šteje, da so sprejeti po 15. 3. 1996)

 N - novi programi, sprejeti po 15. 3. 1996 (pod programom je v oklepaju navedena številka uradnega lista objave odredbe o sprejemu programa)

 * - program ni bil razpisan

 ** - nov program je bil sicer razpisan, vendar se na razpis ni prijavilo dovolj kandidatov 

POJASNILA

 1. Iz preglednic je razvidna tudi zamenjava preoblikovanih programov (K) oziroma z novimi programi (N). Preoblikovani so bili le triletni programi srednjega poklicnega izobraževanja, programi štiriletnega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju: programi srednjega strokovnega izobraževanja) ter programi dveletnega poklicno-tehniškega izobraževanja.
 2. Novi prilagojeni programi (SI, IS, DV in za dijake s posebnimi potrebami) so sprejeti kot samostojni programi.
 3. Navedba (K ali N) se praviloma nanaša na program kot celoto,  torej za vse poklice oziroma nazive poklicne in strokovne izobrazbe.
 4. Iz preglednic je tudi razvidno uvajanje novih programov v začetni letnik in vsi tisti primeri, ko sicer sprejeti program ni bil razmeščen (razpisan) oziroma vpis v program ni bil realiziran (zaradi nezadostnega števila kandidatov).
 5. Izobraževalnim programom, ki so z oznako K  navedeni v 1. letniku šolskega leta 2002/2003, je bila podaljšana veljavnost z odredbo, objavljeno v Ur.l. RS št. 23/02.
 6. Samo v novih programih navajamo moško in žensko obliko pri nazivih poklicne oziroma strokovne izobrazbe.
 7. Izobraževanje po programih nižjega poklicnega izobraževanja praviloma traja 2 leti in pol; tretji letnik traja le pol šolskega leta. Poklicni in maturitetni tečaj trajata eno leto.

KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO, VETERINARSTVO, GOZDARSTVO

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Zap. št.

PROGRAM

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

PROGRAMI PO LETNIKIH

(šolsko leto 2002/2003)

     

1. letnik

2. letnik

3. letnik

1.  

Pomočnik kmetovalca

(69/98)

 • pomočnik/ pomočnica kmetovalca
 •  

  N

  N

  N

  2.  

  Pomočnik peka in slaščičarja

  (69/98)

 • pomočnik/ pomočnica peka in slaščičarja-konditorja

   

 • N

  N

  N

  3.  

  Pomočnik mesarja

  (69/98)

 • pomočnik/ pomočnica mesarja

 • N

  N

  N

  4.  

  Pomočnik v živilstvu

  (35/00)

 • pomočnik/ pomočnica v živilstvu

 • N

  N

   N


  SREDNJE POKLICNO  IZOBRAŽEVANJE (šolska in dualna organizacija)

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Kmetovalka gospodinja

  (51/98, 67/00)

 • kmetovalka gospodinja
 •  

   

   

  K

  2.  

  Kmetovalka gospodinja

  (44/01)

 • kmetovalec/kmetovalka  gospodinje
 • N

   N

   

  3.  

  Kmetovalec

  (51/98, 67/00)

   

 • poljedelec-živinorejec
 • sadjar-vinogradnik
 •  

   

   

   

  K

   

  4.  

  Kmetovalec

  (12/01)

 • kmetovalec/kmetovalka
 • N

   N

   

  5.  

  Kmetijski mehanik

  (51/98, 67/00)

 • kmetijski mehanik
 •  

  K

  K

  K

  6.  

  Vrtnar in cvetličar

  (51/98, 67/00)

   

 • vrtnar
 • cvetličar

 •  

   

  K

  7.  

  Cvetličar (ds)

  (69/98)

 • cvetličar/cvetličarka

 • N

  N

  N

  8.  

  Cvetličar

  (69/98)

 • cvetličar/cvetličarka

 • N

   N

   

  9.  

  Vrtnar (ds)

  (1/00)

 • vrtnar/vrtnarka

 • N

  *

  N

  **

  N

  10.

  Vrtnar

  (35/00)

 • vrtnar/vrtnarka

 •  N

  N

   

  11.

  Gozdarstvo

  (51/98, 67/00)

 • gozdar

 •  

   

  K

  12.

  Gozdar

  (12/01)

 • gozdar/gozdarka

 • N

  N

  **

   

  13.

  Živilec

  (51/98, 67/00)

   

   

 •  mesar
 • mlekar
 • mlinar
 • pek
 • slaščičar-konditor
 • K

  K

  K

  14.

  Mesar (ds)

  (49/97)

 • mesar/ mesarka
 • N

  **

  N

  N

  15.

  Pek (ds)

  (1/00)

 • pek/ pekovka

 • N

  N

  N

  16.

  Slaščičar-konditor (ds)

  (1/00)

 • slaščičar-konditor/ slaščičarka- konditorka

 • N

  N

  N


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Kmetijski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • kmetijski tehnik

 •  

   

  K

  K

  2.  

  Kmetijski tehnik

  (44/01)

 • kmetijski tehnik

 • N

  N

   

   

  3.  

  Tehnik kmetijske mehanizacije

  (51/98, 67/00)

 • tehnik kmetijske mehanizacije

 • K

  K

  K

  K

  4.  

  Vrtnarski tehnik

  (51/98)

 • vrtnarski tehnik

 •  

   

   

  K

  5.  

  Vrtnarski tehnik

  (35/00)

 • vrtnarski tehnik/ vrtnarska tehnica

 • N

  N

  N

   

  6.  

  Veterinarski tehnik

  (1/00)

 • veterinarski tehnik/ veterinarska tehnica

 • N

  N

  N

  N

  7.  

  Živilski tehnik

  (1/00)

 • živilski tehnik/ živilska tehnica

 • N

  N

  N

  N

  8.  

  Gozdarski tehnik

  (1/00)

 • gozdarski tehnik/ gozdarska tehnica

 • N

  N

  N

  N

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.

  Kmetijski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • kmetijski tehnik

   

 • K

  K

  2.

  Tehnik kmetijske mehanizacije

  (51/98, 67/00)

 • tehnik kmetijske mehanizacije

 •  

  K

  3.

  Vrtnarski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • vrtnarski tehnik

 •  

  K

  4.

  Vrtnarski tehnik

  (23/02)

 • vrtnarski tehnik/vrtnarska tehnica
 • N  

  5.

  Živilski tehnik

  (12/01)

 • živilski tehnik/živilska tehnica

 • N

  N

  6.

  Kmetijsko podjetniške dejavnosti

  (51/98, 67/00)

   

 • kmetijsko-gospodinjski tehnik
 • kmetijsko-gospodarski tehnik
 • K

   

  K

   

  7.  

  Živilski tehnik operater

  (69/98)

 • živilski tehnik operater/ živilska tehnica operaterka

 • N

  N

   


  RUDARSTVO, METALURGIJA, STROJNIŠTVO

  NIŽJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Obdelovalec kovin

  (69/98)

 • obdelovalec/ obdelovalka kovin

 • N

  N

  N

  2.  

  Obdelovalec kovin (SI)

  (1/00)

 • obdelovalec/ obdelovalka kovin

 • N

  N

  N


  SREDNJE POKLICNO  IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Rudar

  (51/98, 67/00)

 • rudar

 • K

  K

  K

  2.  

  Predelovalec kovin

  (51/98, 67/00)

 • preoblikovalec kovin

 • K

  K

  K

  3.  

  Strojništvo***

  (51/98, 67/00)

   

   

   

   

   

   
   A - oblikovalec kovin + (SI ) + (IS) + (p) 
 • strugar
 • rezkalec
 • brusilec
 • orodjar
 • K K K
    B - preoblikovalec in spajalec kovin
  + (SI) + (p)
 • konstrukcijski ključavničar
 • varilec
 • klepar
 • avtoklepar
 • K K K
  C - monter in upravljalec energetskih naprav+ (SI)
 • monter ogrevalnih naprav
 • monter klimatskih naprav
 • monter hladilnih naprav
 • monter vodovodnih naprav
 • monter plinskih naprav
 • K K K
  Č - finomehanik in urar
 • finomehanik
 • urar
 • K K K
  D - mehanik vozil in voznih sredstev
  + (SI) + (IS)
 • avtomehanik 
 • K K K
  E - strojni mehanik
  + (SI)
 • strojni mehanik 
 • K K K
  F - zlatar-filigranist
 • zlatar filigranis
 • K K K

  4.  

  Avtoklepar (ds)

  (49/97)

 • avtoklepar/ avtokleparka

 • N

  N

  N

  5.  

  Avtomehanik (ds)

  (49/97)

 • avtomehanik/ avtomehaničarka

 • N

  N

  N

  6.  

  Strojni mehanik (ds)

  (35/00)

 • strojni mehanik/ strojna mehaničarka
 • N

  **

  **

  N

  7.  

  Konstrukcijski mehanik (ds)

  (12/01)

 • konstrukcijski mehanik/konstrukcijska mehaničarka
 • N

  **

  N

  **

   

  8.  

  Orodjar (ds)

  (12/01)

 • orodjar/orodjarka
 • N

  N  

  9.  

  Instalater strojnih instalacij (ds)

  (69/98)

 • instalater/ instalaterka strojnih instalacij
 • N

  N

  N

  10.

  Klepar - krovec (ds)

  (69/98)

 • klepar-krovec/ kleparka-krovka

 • N

  N

  N

  **

  11.

  Finomehanik (ds)

  (69/98)

 • finomehanik/ finomehaničarka

 • N

  *

  N

  **

  N

  **

  12.

  Urar (ds)

  (69/98)

 • urar/ urarka

 • N

   *

  N

  **

  N

  **

  13.

  Zlatar (ds)

  (69/98)

 • zlatar/ zlatarka

 • N

  N

  N

  **

  * ** Program ima sedem smeri, označenih z velikimi črkami; nekatere smeri pa so še razčlenjene po nazivih poklicne izobrazbe.


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Rudarski tehnik

  (1/00)

 • rudarski tehnik/ rudarska tehnica

 • N

  N

  N

  N

  2.  

  Metalurški tehnik

  (51/98, 67/00)

 • metalurški tehnik

 •  

  K

  K

  K

  3.  

  Strojni tehnik + (SI) + DV

  (51/98, 67/00)

 • strojni tehnik

   

 • K

  K

  K

  K

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Strojni tehnik + (SI) + (p)

  (51/98, 67/00)

 • strojni tehnik

   

 • K

  K


  ELEKTROTEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Pomočnik elektrikarja

  (69/98)

 • pomočnik/ pomočnica elektrikarja
 • N

  N

  N

  2.  

  Monter električnih naprav (samo za gibalno ovirane dijake)

  (69/98)

 • monter/ monterka elektronskih sklopov

   

 • N

  N

  N

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Elektrikar

  (51/98, 67/00)

 • elektrikar elektronik
 • elektrikar energetik
 • elektrikar telekomunikacij
 • elektrikar motornih vozil
 •  

  K
  K

  K
  K

  K
  K

  K
  K

  K
  K

  2.

  Elektrikar - elektronik

  (23/02)

 • elektrikar elektronik/elektrikarka elektroni
 • N    

  3.  

  Elektrikar - energetik

  (23/02)

 • elektrikar energetik/ električarka energetičarka
 • N

   

   

  4.  

  Elektrikar energetik (ds)

  (35/00)

 • elektrikar energetik/ električarka energetičarka
 • N

  N

  N


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

   

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Elektrotehnik 

  (51/98, 67/00)

   

 • elektrotehnik elektronik + (SI)
 • elektrotehnik energetik
 • elektrotehnik telekomunikacij
 • računalniški tehnik
 • K

  K

  K

  K

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Elektrotehnik

  (51/98, 67/00)

   

 • elektrotehnik elektronik
 • elektrotehnik energetik

 • K

  K


  KEMIJA, FARMACIJA, STEKLARSTVO

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE/ IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Pomočnik steklarja

  (69/98)

 • pomočnik/ pomočnica steklopihalca
 • pomočnik/ pomočnica steklobrusilca in stekloslikarja
 • N

  N

  N

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Kemijska dejavnost

  (51/98, 67/00)

   

 • kemik
 • keramik

 • K

  K

  K

  2.  

  Steklar

  (51/98, 67/00)

   

 • steklopihač
 • brusilec kristalnega stekla
 • stekloslikar
 • K

  K

  K

  3.  

  Stavbni steklar (ds)

  (69/98)

 • stavbni steklar/ stavbna steklarka

 • N

  *

  N

  **

  N

  **

  4.  

  Farmacevtski procesničar
  (samo odrasli)

  (1/00)

 • farmacevtski procesničar/farmacevtska prosesničarka
 • N

   

  N

   

  N


  SREDNJE STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Kemijski tehnik
  (1/00)

 • kemijski tehnik/kemijska tehnica
 • N

  N

  N

  N

  2.  

  Farmacevtski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • farmacevtski tehnik

 •  

   

  K

  K

  3.  

  Farmacevtski tehnik

  (12/01)

 • farmacevtski tehnik
 • N

  N

   

   

  4.  

  Steklarski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • steklarski tehnik

 • K

  K

  K

  K

  POKLICNI TEČAJ

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  1.  

  Farmacevtski tehnik*

  (45/97)

 • farmacevtski tehnik/ farmacevtska tehnica
 • * Izobraževanje je bilo doslej izvedeno samo v šolskem letu 1996/97.

  GRADBENIŠTVO, GEODEZIJA

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Tesar opažev

  (69/98)

 • tesar/ tesarka opažev
 • N

  N

  N

  2.  

  Gradbinec

  (69/98)

 • gradbinec/ gradbinka
 • N

  N

  N

  3.  

  Upravljalec gradbene mehanizacije

  (69/98)

 • upravljalec/ upravljalka gradbene mehanizacije

 • N

  N

  N

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Gradbinec II

  (51/98, 67/00)

   

 • zidar
 • tesar
 • železokrivec
 • K

  K

  K

  2.  

  Zidar (ds)

  (49/97)

 • zidar/ zidarka
 • N

  N

  N

  3.  

  Tesar (ds)

  (49/97)

 • tesar/ tesarka
 • N

  N

  N

  4.  

  Zaključna gradbena dela

  (51/98, 67/00)   
 • kamnosek
 • pečar
 • slikopleskar-črkoslikar
 • polagalec podov
 • K

  K

  K

  5.  

  Slikopleskar (ds)

  (1/00)

 • slikopleskar/ slikopleskarka

 • N

  N

  N

  6.  

  Črkoslikar (ds)

  (1/00)

 • črkoslikar/ čkroslikarka

 • N

  **

  N

  **

  N

  **

  7.  

  Kamnosek (ds)

  (1/00)

 • kamnosek/ kamnosekinja

 • N

  **

  N

  *

  N

  *

  8.  

  Pečar-keramik (ds)

  (12/01)

 • pečar-keramik

 • N

   

  N

   

  9.  

  Dimnikar

  (51/98, 67/00)

 • dimnikar

 • K

  K

  K

  10.

  Strojnik gradbene mehanizacije

  (51/98, 67/00)

 • strojnik gradbene mehanizacije

 • K

  K

  K


  SREDNJE STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Gradbeni tehnik

  (51/98, 67/00)

 • gradbeni tehnik

 •  

   

  K

  K

  2.  

  Gradbeni tehnik

  (12/01)

 • gradbeni tehnik

 • N

  N

   

   

  3.  

  Geodetski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • geodetski tehnik

 •  

   

  K

  K

  4.  

  Geodetski tehnik

  (12/01)

 • geodetski tehnik

 • N

   

   

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  67.

  Gradbeni tehnik

  (51/98, 67/00)

 • gradbeni tehnik

 • K

  K


  LESARSTVO

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Obdelovalec lesa

  (69/98)

 • obdelovalec/ obdelovalka lesa

 • N

  N

  N

  SREDNJE  POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Mizar in tapetnik

  (51/98, 67/00) 

   

 • mizar + (p)
 • tapetnik
 • K

  K

  K

  2.  

  Mizar (ds)

  (49/97)

 • mizar/ mizarka

 • N

  N

  N

  3.  

  Tapetnik (ds)

  (69/98)

 • tapetnik/ tapetnica

 • N

  **

  N

  **

  N

  **

  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Lesarski tehnik

  (1/00)

 • lesarski tehnik/ lesarska tehnica

 • N

  N

  N

  N

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Lesarski tehnik + (p)

  (51/98, 67/00)

 • lesarski tehnik

   

 •  

  K

  2.

  Lesarski tehnik

  (23/02)

 • lesarski tehnik/lesarska tehnica

   

 • N


  TEKSTILSTVO, USNJARSTVO

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Pomočnik konfekcionarja

  (69/98)

 • pomočnik/ pomočnica konfekcionarja

 • N

  N

  N

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Tekstilec

  (51/98, 67/00)

   

 • predilec
 • pletilec + (p)
 • tkalec
 • plemenitilec

 •  

  K
  K
  K
  K

   

  K
  K
  K
  K

   

  K
  K
  K
  K

  2.  

  Šivilja-krojač (ds)

  (1/00)

 • šiviljec-krojač/ šivilja-krojačica
 • N

  N

  N

  3.  

  Šivilja-krojač

  (35/00)

 • šiviljec-krojač/ šivilja-krojačica
 • N

  N

  N

  4.  

  Vzdrževalec tekstilij (ds)

  (35/00)

 • vzdrževalec /vzdrževalka tekstilij

 • N

  *

  N

  **

  N

  *

  5.  

  Vzdrževalec tekstilij

  (35/00)

 • vzdrževalec/ vzdrževalka tekstilij

 • N

  **

  N

  **

  N

  *

  6.  

  Čipkarstvo

  (51/98, 67/00)

 • čipkar/čipkarica

   

 • K

  K

  K

  7.  

  Izdelovalec in predelovalec usnja

  (51/98, 67/00)

   

 • usnjar - krznar
 • usnjarski galanterist
 • usnjarsko krznarski konfekcionar
 •  

  K
  K
  K

   

  K
  K
  K

   

  K
  K
  K

  8.  

  Izdelovalec obutve

  (35/00)

 • izdelovalec/ izdelovalka obutve

 • N

  **

  N

  **

  N

  *

  9.  

  Usnjarski galanterist (ds)

  (49/97)

 • usnjarski galanterist/ usnjarska galanteristka

 • N

  *

  N

  **

  N

  **

  10.

  Izdelovalec usnjenih in krznenih oblačil (ds)

  (49/97)

 • izdelovalec/ izdelovalka usnjenih in krznenih oblačil

 • N

  *

  N

  **

  N

  **

  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Tekstilni tehnik

  (51/98, 67/00)

   

 • predilski tehnik
 • tkalski tehnik
 • pletilski tehnik
 • plemenitilski tehnik
 • konfekcijski tehnik

 • K

   

     K

   

  K

   

  K
  K
  K
  K
  K

  2.  

  Usnjarsko-predelovalni tehnik

  (51/98, 67/00) • usnjarskokrznarski tehnik
 • usnjarskogalanterijski tehnik
 • usnjarskokrznarsko konfekcijski tehnik
 • obutveni tehnik
 •  

  K

  K

  K


  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Tekstilni tehnik + (p)

  (51/98, 67/00)

 • konfekcijski tehnik

 • K

  K

  2.  

  Usnjarsko-predelovalni tehnik

  (51/98, 67/00)


   

 • usnjarskogalanterijski tehnik
 • usnjarskokrznarski konfekcijski tehnik

 • K

  K

  3.  

  Konfekcijski modelar

 • konfekcijski modelar

 • N

  N

  POKLICNI TEČAJ

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  1.  

  Tekstilni tehnik*

  (45/97)

 • konfekcijski tehnik/ konfekcijska tehnica

 • * Poklicni tečaj doslej še ni bil izveden.


  TISKARSTVO, PAPIRNIŠTVO

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Grafičar + (p)

  (51/98, 67/00)

 • grafičar

 • K

  K

  K

  2.  

  Papirničar

  (51/98, 67/00)

 • papirničar

 • K

  K

  K

  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Grafični tehnik + (p)

  (51/98)

 • grafični tehnik

   

 •  

   

   

  K

  2.  

  Grafični tehnik

  (35/00)

 • grafični tehnik/ grafična tehnica
 • N

  N

  N  

  3.  

  Medijski tehnik

  (35/00)

 • medijski tehnik/ medijska tehnica

 • N

  N

  N  

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Grafični tehnik + (p)

  (51/98, 67/00)

 • grafični tehnik

 • K

  K


  PROMET IN ZVEZE

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Voznik (samo za odrasle)

  (51/98, 67/00)

 • voznik

 • K

  K

  K

  2.  

  Telefonist (samo za slepe in slabovidne)

  (51/98, 67/00)

 • telefonist

 • K

  K

  K

  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Ptt tehnik(samo za odrasle)

  (51/98)

 • ptt tehnik

 •  

   

   

  K

  2.  

  Prometni tehnik

  (69/98)

 • prometni tehnik/ prometna tehnica
 • N

  N

  N

  N

  3.  

  Prometni tehnik (SI)

  (12/01)

 • prometni tehnik/ prometna tehnica
 • N

  N

   

   

  4.  

  Plovbni tehnik (SI)

  (69/98)

 • plovbni tehnik/ plovbna tehnica
 • N

  N

  N

  N

  5.  

  Ladijski strojni tehnik (SI)

  (69/98)

 • ladijski strojni tehnik/ ladijska strojna tehnica
 • N

  **

  N

  N

  N


  STORITVENE DEJAVNOSTI

  NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Pomočnica  gospodinje -oskrbnice

  (69/98)

 • pomočnik/ pomočnica gospodinje - oskrbnice

 • N

  N

  N

  2.  

  Ličar

  (69/98)

 • ličar/ ličarka

 • N

  N

  N

  3.  

  Čistilec objektov

  (12/01)

 • čistilec/ čistilka objektov
 • N

  **

  N

  *

   

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Oskrbnik

  (69/98)

 • oskrbnik/ oskrbnica

 • N

  N

  N

  2.  

  Frizer+(SI)

  (51/98, 67/00)

 • frizer
 • K

  K

  K

  3.  

  Frizer (ds)

  (69/98)

 • frizer/ frizerka
 • N

  N

  N

  4.  

  Frizer (ds) (SI)

  (1/00)

 • frizer/ frizerka

 • N

  N

  N

  5.  

  Avtoličar

  (51/98, 67/00)

 • avtoličar

 • K

  K

  K

  6.  

  Avtoličar (ds)

  (12/01)

 • avtoličar/ avtoličarka
 • N

  N

   


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Tehnik optik

  (69/98)

 • tehnik optik/ tehnica optičarka

 • N

  N

  N

  N

  2.  

  Kozmetični tehnik

  (1/00)

 • kozmetični tehnik/ kozmetična tehnica
 • N

  N

  N

  N

  GOSTINSTVO IN TURIZEM

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Gostinska dela + (SI)

  (51/98, 67/00) • kuhar + (p)
 • natakar
 • kuhar - natakar
 • K

  K

  K

  2.  

  Kuhar (ds)

  (69/98)

 • kuhar/ kuharica
 • N

  N

  N

  3.  

  Kuhar (ds) (SI)

  (35/00)

 • kuhar/ kuharica
 • N

  *

  N

  *

  N

  *

  4.  

  Natakar (ds)

  (69/98)

 • natakar/ natakarica

 • N

  N

  N

  5.  

  Natakar (ds) (SI)

  (35/00)

 • natakar/ natakarica

 • N

  *

  N

  *

  N

  *


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Gostinski tehnik + (SI)

  (51/98)

 • gostinski tehnik

 •  

   

   

  K

  2.  

  Gostinski tehnik 

  (35/00)

 • gostinski tehnik/ gostinska tehnica

 • N

  N

  N  

  3.  

  Gostinski tehnik (SI)

  (35/00)

 • gostinski tehnik/ gostinska tehnica

 • N

  N

  N  

  4.  

  Turistični tehnik + (SI)

  (51/98)

 • turistični tehnik

 •  

   

   

  K

  5.  

  Turistični tehnik

  (35/00)

 • turistični tehnik/ turistična tehnica
 • N

  N

  N

   

  6.  

  Turistični tehnik (SI)

  (35/00)

 • turistični tehnik/ turistična tehnica

 • N

  N

   

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Gostinsko-turistični tehnik

  (12/01)

 • gostinsko-turistični tehnik/gostinsko-turistična tehnica
 • N

  N

  2.  

  Gostinsko-turistični tehnik (SI)

  (12/01)

 • gostinsko-turistični tehnik/gostinsko-turistična tehnica
 • N

  POKLICNI TEČAJ

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  1.  

  Gostinski tehnik

  (45/97)

 • gostinski tehnik/ gostinska tehnica
 • 2.  

  Turistični tehnik

  (45/97)

 • turistični tehnik/ turistična tehnica
 •  

  EKONOMIJA

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Podjetniško poslovanje + (SI) + (IS) + (p)

  (51/98, 67/00)

 • poslovni tajnik

 • K

  K

  K

  2.  

  Trgovec + (SI) + (IS) + (DV)

  (51/98, 67/00)

 • prodajalec

   

 • K

  K

  K

  3.  

  Prodajalec (ds)

  (35/00)

 • prodajalec/ prodajalka
 • N

  N

  N

  4.  

  Prodajalec (ds) (SI)

  (35/00)

 • prodajalec/ prodajalka
 • N

  *

  N

  *

  N

  *

  5.  

  Prodajalec (ds) (IS)

  (78/00)

 • prodajalec/ prodajalka

 • N

  *

  N

  *

  N

  *

  6.  

  Prodajalec (ds) (DV)

  (78/00)

 • prodajalec/ prodajalka

 • N

  *

  N

  *

  N

  *


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4.
  letnik

  1.  

  Ekonomsko - komercialni tehnik + (SI) + (IS) + (DV) + (p)

  (51/98)

 • ekonomski tehnik

 •    

   

  K

  2.  

  Ekonomski tehnik

  (35/00)

 • ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

 • N

   

  N

   

  N

   

  N
  (poskusno
  izvajanje
  samo na štirih
  šolah)

  3.  

  Ekonomski tehnik (SI)

  (35/00)

 • ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

 • N

  N

  N  

  4.  

  Ekonomski tehnik (IS)

  (78/00)

 • ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica
 • N

  N

  N  

  5.  

  Ekonomski tehnik (DV)

  (78/00)

 • ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

 • N

  N

  N  

  6.  

  Ekonomski tehnik (za gibalno ovirane dijake)

  (35/00)

 • ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

 • N

  N

  N  

  7.  

  Ekonomski tehnik (za slepe in slabovidne)

  (35/00)

 • ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

 • N

  N

  N  

  8.  

  Aranžerski tehnik

  (51/98, 67/00)

 • aranžerski tehnik

 •  

  K

  K

  K

  9.  

  Aranžerski tehnik

  (23/02)

 • aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

 • N

   

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Ekonomsko - komercialni tehnik + (p)

  (51/98, 67/00)

 • ekonomski tehnik

 • K

  K

  2.  

  Podjetniško poslovanje + (SI) + (IS) + (p)

  (51/98, 67/00)

 • poslovni tehnik

 • K

  K

  POKLICNI TEČAJ

  Zap. št.

  PROGRAM

   

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  1.  

  Ekonomsko-komercialni tehnik

  (45/97)

 • ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica

 •  

  ZDRAVSTVO

  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI  PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

       

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  1.  

  Bolničar-negovalec

  (69/98)

 • bolničar-negovalec/ bolničarka negovalka

 • N

  N

  N

  2.  

  Bolničar-negovalec (SI)

  (1/00)

 • bolničar-negovalec/ bolničarka negovalka

 • N

  N

  N

  3.  

  Bolničar-negovalec (ds)

  (1/00)

 • bolničar-negovalec/ bolničarka negovalka
 • N

  *

  N

  *

  N


  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2002/2003)

   

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Tehnik zdravstvene nege

  (1/00)

 • tehnik/ tehnica zdravstvene nege

 • N

  N

  N

  N

  2.  

  Tehnik zdravstvene nege ( SI)

  (1/00)

 • tehnik/ tehnica zdravstvene nege

 • N

  N

  N   

  N

  3.  

  Laboratorijski tehnik

  (1/00)

 • laboratorijski tehnik/ laboratorijska tehnica
 • N

  N

  N

  N

  4.  

  Zobotehnik

  (51/98, 67/00)

 • zobotehnik

 •  

   

  K

  K

  5.  

  Zobotehnik

  (12/01)

 • zobotehnik/ zobotehnica

 • N

  N

   

   

  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2001/2002)

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  1.  

  Tehnik zdravstvene nege

  (51/98)

 • tehnik/tehnica zdravstvene nege

 • N N

   

  DRUŽBOSLOVJE, KULTURA, PEDAGOŠKO PODROČJE

  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2001/2002)

   

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Upravni tehnik + SI + (p)

  (51/98)

 • upravni tehnik

 •  

   

   

  K

  2.  

  Oblikovanje

  (51/98, 67/00)

   

 • grafični oblikovalec
 • industrijski oblikovalec
 • modni oblikovalec

 • K

  K

  K

  K

  3.  

  Fotograf

  (51/98, 67/00)

 • fotograf

 •  

   

  K

  K

  4.  

  Fotografski tehnik

  (35/00)

 • fotografski tehnik/ fotografska tehnica
 •  

  N    

  5.  

  Predšolska vzgoja

  (69/98)

 • vzgojitelj/ vzgojiteljica predšolskih otrok
 • N

  N

  N

  N


  POKLICNI TEČAJ

  Zap. št.

  PROGRAM

   

  NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE

  1.  

  Predšolska vzgoja*

  (1/00)

 • vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

 • * Vpis v šolskem letu 2001/2002

   

  SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNO PODROČJE

  Izobraževanje se zaključi z maturo. Po opravljeni maturi se pridobi srednja izobrazba.

  Maturo je mogoče opravljati tudi po enoletnem maturitetnam tečaju (od šolskega leta 1998/99).

  GIMNAZIJA

  Zap. št.

  PROGRAM

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2001/2002)

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Gimnazija

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  2.  

  Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  3.  

  Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  4.  

  Dvojezična slovensko madžarska gimnazija

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  5.  

  Klasična gimnazija

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

   

  Zap. št.

  PROGRAM

   

  1.  

  Maturitetni tečaj

  (68/98) (začetek izvajanja 1998/99)

  2.

  Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku

  (6/02)

   

  STROKOVNE GIMNAZIJE

  Zap. št.

  PROGRAM

  PROGRAMI PO LETNIKIH

  (šolsko leto 2001/2002)

   

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4. letnik

  1.  

  Ekonomska gimnazija

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  2.  

  Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  3.  

  Tehniška gimnazija

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  4.  

  Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  (54/98)

  N

  N

  N

  N

  5.  

  Umetniška gimnazija

  (54/98 in 5/00)

  Glasbena smer
  A - glasbeni stavek
  B - petje - instrument
  C - jazz - zabavna glasba

  Plesna smer
  A - balet
  B - sodobni ples*
  Likovna smer

  Dramsko-gledališka smer

  N

  (vse smeri,
  razen
  dramsko-gledališke)

   

   

   


  N

  N

   

   

   

   

   

   

  N

  N

  N

  6.  

  Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju slovenske Istre

  (111/00)

  Glasbena smer
  A-glasbeni stavek
  B-petje instrument 

  Likovna smer

  N

  N

  N

   

  * Izobraževanje po navedenem modulu se je začelo s šolskim letom 1999/2000

  GIMNAZIJSKI PROGRAMI ZASEBNIH ŠOL

  Izobraževalni programi zasebnih šol so pridobili javno veljavnost, ko je pristojni strokovni svet ugotovil enakovreden izobrazbeni standard glede na ustrezni gimnazijski program.

  1.  

  Program Škofijske gimnazije Vipava

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje: 26. 1. 1990 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 12. seja 29. 1. 1998

  Začetek izvajanja programa: šolsko leto 1992/93

  2.  

  Program Gimnazije Želimlje

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje: 26. 1. 1990 in Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 12. seja 29. 1. 1998

  Začetek izvajanja programa: šolsko leto 1992/93

  3.  

  Program Škofijske klasične gimnazije Ljubljana - Šentvid

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 9. seja 3. 7. 1997

  Začetek izvajanja programa: šolsko leto 1993/94

  4.  

  Program Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 5. in 12. seja 19. 12. 1996 in 29. 1. 1998

  Začetek izvajanja programa: šolsko leto 1997/98

  5.  

  Waldorfska gimnazija

  (poskus)

  Enakovredni izobrazbeni standard: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje 24. seja 14. 1. 1999

  Začetek poskusnega izvajanja programa: šolsko leto 1999/2000