POJASNILO IN PREDSTAVITEV VSEBINE

Objavljamo nove in prenovljene srednješolske  izobraževalne programe, sprejete v letih 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 in delno 2002 ter njihove spremembe in dopolnitve. Vsi veljajo za generacijo dijakov in vajencev, ki so se vpisali v 1. letnik v šolskem letu 2001/2002 in 2002/2003.

Vsak izobraževalni program ima splošni del (z oznako A) in posebni  del (z oznako B).

Iz splošnega dela izobraževalnega  programa gimnazije objavljamo:

iz posebnega dela pa:

Maturitetnih predmetnih izpitnih  katalogov ne objavljamo, ker jih objavlja Državni izpitni center v posebnih publikacijah.

Pri izobraževalnih programih za pridobitev poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe objavljamo iz njihovega splošnega dela:

iz posebnega dela pa:

V prvem poglavju (SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE) so skupne informacije in pojasnila o izobraževalnih programih, pri vsakem posameznem pa le posebnosti, zato je treba besedilo o posameznem izobraževalnem programu v tem poglavju (kot na primer splošne pogoje za vpis, omejitev vpisa in merila za izbiro, pogoje za napredovanje, pogoje za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe ter druga pojasnila) in besedilo pri posameznem izobraževalnem programu brati skupaj.

Drugo  poglavje (SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE) sestavljajo:

Brati ga je mogoče na tri načine.

Prva  možnost je povezava s seznamom  vseh izobraževalnih programov gimnazij; pri posameznem izobraževalnem programu pa je mogoče izbrati splošni ali posebni del.

Druga  možnost prav tako omogoča  povezavo s seznamom vseh doslej sprejetih gimnazijskih učnih načrtov, nato pa z njihovimi vsebinami.

Tretja možnost vodi k obveznim izbirnim vsebinam: objavljamo isto besedilo kot v navedeni publikaciji.

V tretjem poglavju (POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE) objavljamo izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja po naslednjih ravneh:

Splošni in posebni del izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja so tudi prikazani tako, da je mogoče izbirati med:

Prva možnost vas poveže z ustreznim seznamom izobraževalnih programov; pri posameznem izobraževalnem programu pa si je mogoče izbirati splošni ali posebni del. Mogoča je še povezava s katalogi znanja za strokovno-teoretične predmete in praktični pouk ter izpitnimi katalogi za zaključni izpit oziroma poklicno maturo.

Če si izberete drugo možnost, se najprej povežete s seznamom vseh doslej sprejetih katalogov znanj in izpitnih katalogov splošnoizobraževalnih predmetov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Iz opomb v seznamu pa je razvidno, kateri ciljni skupini (šoli) je posamezni predmetni oziroma izpitni katalog namenjen.

Z izobraževalnimi programi poklicni tečajev splošnoizobraževalni predmeti niso predvideni.

Tretja možnost vodi k interesnim dejavnostim: objavljamo isto besedilo kot v navedeni publikaciji. Pripominjamo, da za izobraževalne programe poklicnih tečajev interesne dejavnosti niso predvidene.

V četrtem poglavju objavljamo še seznam vseh javno veljavnih srednješolskih izobraževalnih programov za šolski leti 2001/2002 in 2002/2003. Za boljšo preglednost jih navajamo po letnikih.

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBJAVLJENIH SREDNJEŠOLSKIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA ŠOLSKI LETI 2001/2002 in 2002/2003

Ljubljana, 26. februar 2003

Na naši spletni strani je objavljena vsebina zgoščenke: SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI II - šolski leti 2001/2002 in 2002/2003 (1. izdaja, junij 2002).
V zgibanki, ki smo jo objavili z zgoščenko, smo bralce zaprosili za predloge sprememb in dopolnitev, pa tudi za opozorila o morebitnih napakah.
Na podlagi povratnih informacij smo pripravili ustrezne vsebinske spremembe in dopolnitve, ki jih v nadaljevanju tudi na kratko prestavljamo.
Vsem, ki ste nam posli predloge in nas opozorili na napake, se najlepše zahvaljujemo.

SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

Obvezne izbirne vsebine (vsebine, obvezne za tip gimnazije):

Učni načrti:

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (dualna in šolska organizacija)

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

SEZNAM VSEH JAVNOVELJAVNIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE (stanje v šolskem letu 2001/2002 in v šolskem letu 2002/2003)

VIRI IN LITERATURA

Dopolnitev in posodobitev virov.

Anton Slanc
urednik