SHEMATSKI PRIKAZ SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI - šolsko leto 2001/2002 in 2002/2003

NPI - nižje poklicno izobraževanje; SPI - srednje poklicno izobraževanje (ds-dualna organizacija, š - šolska organizacija), SSI - srednje strokovno izobraževanje; M(D/P)I - mojstrski (delovodski ali poslovodski) izpit; PTI - poklicno-tehniško izobraževanje; PT - poklicni tečaj; MT - maturitetni tečaj; GIM - gimnazija; VIŠ - višje strokovno izobraževanje; VIS - visoko strokovno izobraževanje; UNI - univerzitetno izobraževanje

 

POJASNILA K SHEMATSKEMU PRIKAZU
srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji po uveljavitvi nove šolske zakonodaje.


Srednješolski izobraževalni programi, ki so objavljeni v tej publikaciji, bodo postopoma in v celoti nadomestili programe, sprejete po prejšnjih predpisih.
Izobraževanja odraslih v shemi ni posebej prikazano. Njihovo formalno izobraževanje je podobno izobraževanju mladine. Programi, ki ne dajejo formalne izobrazbe, niso upoštevani.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (dveinpolletno izobraževanje)
Izobraževanje po programih nižjega poklicnega izobraževanja ustreza dosedanjemu izobraževanju po dveletnih programih poklicnega izobraževanja (po letu 1991) oziroma po skrajšanih programih srednjega izobraževanja (II. stopnja zahtevnosti).

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (triletno izobraževanje)
Organiziranost: dualna organizacija (oznaka: ds) in šolska organizacija.
Srednje poklicno izobraževanje ustreza dosedanjemu izobraževanju po triletnih programih poklicnega izobraževanja (po letu 1991) oziroma po triletnih smereh programov srednjega izobraževanja (IV. stopnja zahtevnosti).

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (dveletno izobraževanje)
Izobraževanje po teh programih ustreza dosedanjemu izobraževanju po diferencialnih programih in programih po modelu 3+2.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (štiriletno izobraževanje)
Izobraževanje po teh izobraževalnih programih je enakovredno dosedanjemu štiriletnemu strokovnemu oziroma tehniškemu izobraževanju (V. stopnja zahtevnosti).

MOJSTRSKI, DELOVODSKI ALI POSLOVODSKI IZPIT
Mojstrski (delovodski ali poslovodski) izpiti nadomeščajo (ali bodo praviloma nadomestili) izobraževanje po dosedanjih nadaljevalnih programih srednjega izobraževanja (enoinpol ali dveletno izobraževanje; V. stopnja zahtevnosti).

POKLICNI TEČAJ (enoletno izobraževanje)
Poklicni tečaj na novo uvaja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju.

GIMNAZIJA (štiriletno izobraževanje)
Zakon o gimnazijah ločuje splošne gimnazije in strokovne gimnazije (tehniška, umetniška, ekonomska gimnazija).

MATURITETNI TEČAJ (enoletna priprava na maturo)
Maturitetni tečaj na novo uvaja Zakon o gimnaziji.

Posrednje izobraževanje po Zakonu o visokem šolstvu (1993) in Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (1996) sestavljajo:

VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (dveletno izobraževanje),
VISOKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (praviloma triletno izobraževanje) in
UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE (praviloma štiriletno izobraževanje).