VIRI IN LITERATURA

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01;

2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00;

3. Zakon o gimnazijah, Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01;

4. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 49/97, 15/98, 68/98 in 70/99;

5. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnaziji, Ur. l. RS, št. 31/96, 22/97, 15/98, 68/98 in 70/99;

6. Pravilnik o nomenklaturi poklicev, Ur. l. RS, št. 67/98, 82/98, 54/99, 13/00, 61/00, 80/00 in 37/01;

7. Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom, Ur. l. RS, št. 110/00;

8. Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, Ur. l. RS, št. 17/97 in 40/99;

9. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih, Ur. l. RS, št. 15/99;

10. Pravilnik o mojstrskih izpitih, Ur. l. RS, št. 4/00 in 88/01;

11. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, Ur. l. RS, št. 28/97 in 16/00;

12. Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov;

13. Odredba o normativih in standardih v dvojezičnih srednjih šolah in srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, Ur. l. RS, št. 37/97;

14. Odredba o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah, Ur. l. RS, št. 45/98 in 69/00;

15. Odredba o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah, Ur. l. RS, št. 45/98, 70/99 in 69/00;

16. Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 39/97;

17. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (1996 - 2001);

18. Izhodišča za pripravo mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana, 1998;

19. Izhodišča za pripravo programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana, 1998;

20. Notranje vrednotenje mature, 1995-1997 (poročilo), Državni izpitni center, Ljubljana, 1998.

21. Pravilnik o maturi, Ur. l. RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1-4/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02;

22. Pravilnik o poklicni maturi, Ur. l. RS, št. 99/01;

23. Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 102/99, 50/01 in 53/01;

24. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programih gimnazije, Ur. l. RS, št. 74/02;

25. Odredba o smeri in stopnje strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 60/99 in 77/00;

26. Odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 3/00, 22/00, 51/00, 64/00, 77/00, 8/01, in 69/01;

27. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 6/01 in 2/02);

28. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobraževanje za dijake, vpisane v šolskem letu 1998/99 in 1999/00 (Ur. l. RS, št. 51/98);

29. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobraževanje za dijake, vpisane v šolskem letu 2000/01 (Ur. l. RS, št. 67/00);

30. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobraževanje za dijake, vpisane v šolskem letu 2001/02 (Ur. l. RS, št. 12/01);

31. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobraževanje za dijake, vpisane v šolskem letu 2002/03 (Ur. l. RS, št. 23/02);

32. Odredba o normativih in standardih v dvojezičnih srednjih šolah in srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur.l. RS št. 37/97).