POJASNILO IN PREDSTAVITEV VSEBINE

Objavljamo nove in prenovljene srednješolske  izobraževalne programe, sprejete v letih 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 in delno 2003 ter njihove spremembe in dopolnitve. Vsi veljajo za generacijo dijakov in vajencev, ki so se vpisali v 1. letnik v šolskem letu 2003/2004.

Vsak izobraževalni program ima splošni del (z oznako A) in posebni  del (z oznako B).

Iz splošnega dela izobraževalnega  programa gimnazije objavljamo:

iz posebnega dela pa:

Maturitetnih predmetnih izpitnih  katalogov ne objavljamo, ker jih objavlja Državni izpitni center v posebnih publikacijah.

Pri izobraževalnih programih za pridobitev poklicne oziroma srednje strokovne izobrazbe objavljamo iz njihovega splošnega dela:

iz posebnega dela pa:

V prvem poglavju (SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE) so skupne informacije in pojasnila o izobraževalnih programih, pri vsakem programu pa le posebnosti, zato je treba besedilo o posameznem izobraževalnem programu v tem poglavju (kot na primer splošne pogoje za vpis, omejitev vpisa in merila za izbiro, pogoje za napredovanje, pogoje za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe ter druga pojasnila) in besedilo pri posameznem izobraževalnem programu brati skupaj.

Drugo  poglavje (SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE) sestavljajo:

Brati ga je mogoče na tri načine.

Prva  možnost je povezava s seznamom  vseh izobraževalnih programov gimnazij; pri posameznem izobraževalnem programu pa je mogoče izbrati splošni ali posebni del.

Druga  možnost prav tako omogoča  povezavo s seznamom vseh doslej sprejetih gimnazijskih učnih načrtov, nato pa z njihovimi vsebinami.

Tretja možnost vodi k obveznim izbirnim vsebinam: objavljamo isto besedilo kot v navedeni publikaciji.

V tretjem poglavju (POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE) objavljamo izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja po naslednjih ravneh:

Splošni in posebni del izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja so tudi prikazani tako, da je mogoče izbirati med:

Prva možnost vas poveže z ustreznim seznamom izobraževalnih programov; pri posameznem izobraževalnem programu pa si je mogoče izbirati splošni ali posebni del. Mogoča je še povezava s katalogi znanja za strokovno-teoretične predmete in praktični pouk ter izpitnimi katalogi za zaključni izpit oziroma poklicno maturo.

Če si izberete drugo možnost, se najprej povežete s seznamom vseh doslej sprejetih katalogov znanj in izpitnih katalogov splošnoizobraževalnih predmetov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Iz opomb v seznamu je razvidno, kateri ciljni skupini (šoli) je posamezni predmetni oziroma izpitni katalog namenjen.

Z izobraževalnimi programi poklicni tečajev splošnoizobraževalni predmeti niso predvideni.

Tretja možnost vodi k interesnim dejavnostim: objavljamo isto besedilo kot v navedeni publikaciji. Pripominjamo, da za izobraževalne programe poklicnih tečajev interesne dejavnosti niso predvidene.

Terminološko pojasnilo:
V besedilih praviloma uporabljamo namesto izraza izobraževalni program skrajšano obliko: program.

Anton Slanc
urednik