VIRI IN LITERATURA

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo);

2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00);

3. Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01);

4. Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 15/03);

5. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01);

6. Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS št. 45/97, 49/97, 54/98, 69/98, 1/00, 5/00, 35/00, 44/00, 78/00, 111/00, 12/01, 6/02 in 23/02) in Pravilniki o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS, št 52/03 in 79/03);

7. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 2/02);

8. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobraževanje za dijake (Ur. l. RS, št. 51/98);

9. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2000/01 (Ur. l. RS, št. 67/00);

10. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2001/02 (Ur. l. RS, št. 12/01);

11. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2002/03 (Ur. l. RS, št. 23/02);

12. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2003/2004 (Ur. l. RS, št. 79/03);

13. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02);

14. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99 in 77/00);

15. Odredbe o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 3/00, 22/00, 51/00, 64/00, 77/00, 8/01, 69/01 in 83/03);

16. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02);

17. Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01);

18. Odredba o normativih in standardih v dvojezičnih srednjih šolah in srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur.l. RS št. 37/97);

19. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 76/03);

20. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 85/03);

21. Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/03)

22. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 49/97, 15/98, 68/98 in 70/99);

23. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnaziji (Ur. l. RS, št. 31/96, 22/97, 15/98, 68/98 in 70/99);

24. Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 77/03);

25. Pravilnik o posodabljanju vzgojno - izobraževalnega dela (Ur. l. RS, št. 13/03);

26. Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Ur. l. RS, št. 17/97, 40/99 in 69/02);

27. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur. l. RS, št. 15/99);

28. Pravilnik o mojstrskih izpitih (Ur. l. RS, št. 4/00 in 88/01);

29. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Ur. l. RS, št. 28/97 in 16/00);

30. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (1996 - 2003);

31. Izhodišča za pripravo mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana, 1998;

32. Izhodišča za pripravo programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana, 1998;

33. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega izobraževanja, ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 30.11.2001), Center za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2001;

34. Pravilnik o maturi (Ur. l. RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1-4/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98 in 2/02);

35. Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 99/01);

36. Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 102/99 in 50/01);

37. Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje gimnazijskih programov (Ur. l. RS, št. 76/03).