POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega "obveznega enotnega dela" v posameznih vrstah programov.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti naj šole uporabljajo tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

Ta model interesnih dejavnosti je predviden za naslednje programe: živilski tehnik, konfekcijski modelar, gostinsko-turistični tehnik, gostinsko-turistični tehnik SI in tehnik zdravstvene nege, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, tekstilni tehnik, konfekcijski tehnik, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik (SI), ekonomski tehnik (IS), ekonomski tehnik (DV), ekonomski tehnik (slepi in slabovidni), ekonomski tehnik (gibalno ovirani)

1. letnik 2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL    
- športni dnevi 18  
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 18  
- ogled študijske knjižnice 6  
Skupaj 42  
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM    
- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6  
- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) 12  
- ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga ali tabor…) 6  
Skupaj 24  
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 30  
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi    
- tečaj cestnoprometnih predpisov    
- mladinska raziskovalna dejavnost    
- tekmovalna dejavnost v znanju    
- socialno delo itd    
Skupno število ur za interesne dejavnosti 96  

 

Ta model interesnih dejavnosti je predviden za naslednje programe: vrtnarski tehnik, lesarski tehnik, rudarski tehnik, strojni tehnik, strojni tehnik (SI), grafični tehnik, grafični tehnik (gluhi in naglušni), medijski tehnik, medijski tehnik (gluhi in naglušni), konfekcijski tehnik (gluhi in naglušni), lesarski tehnik (gluhi in naglušni), strojni tehnik (gluhi in naglušni), prometni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, gradbeni tehnik.

1. letnik 2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL    
- športni dnevi 12 6
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 12 6
- ogled študijske knjižnice 6  
Skupaj 30 12
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM    
- spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6
- ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd) 6  
- ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih vrat inštitutov, fakultet itd) 6 6
Skupaj 18 12
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 16
- mladinska raziskovalna dejavnost    
- glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in športni trening    
- sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih    
- tečaji cestnoprometnih predpisov    
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji    
- tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim    
- socialno delo itd.    
Skupno število ur za interesne dejavnosti 64 32