SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Dijaki na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega "obveznega enotnega dela" v posameznih vrstah programov.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti naj šole uporabljajo tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

 1. letnik2. letnik3. letnik4. letnikSKUPAJ
OBVEZNI ENOTNI DEL:     
- športni dnevi;1818181872
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave;1818181872
- seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;6   6
- ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat ipd.;6   6
- zdravstvena vzgoja. 18  18
SKUPAJ48543636174
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:     
- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad;6   6
- naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke);666422
- spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s strokovnega področja;666422
- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga);666422
- poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja.   44
SKUPAJ2418181676
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:24244212106
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi;     
- tečaj cestnoprometnih predpisov;     
- mladinska raziskovalna dejavnost;     
- tekmovalna dejavnost v znanju;     
- socialno delo;     
- mentorstva in pomoč drugim;     
- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.     
Skupno število ur za interesne dejavnosti96969664352