SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
DUALNA ORGANIZACIJA (ds)

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti vajence od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi vajencem omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos vajenca do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Vajenci na podlagi programske ponudbe šole, ki je sestavni del letnega delovnega načrta šole, svobodno izbirajo med posameznimi ponujenimi dejavnostmi. Čeprav šole same z letnim delovnim načrtom opredelijo konkretne interesne dejavnosti, morajo pri tem obvezno načrtovati vsaj v predpisanem minimalnem obsegu tiste vsebine, ki so določene v okviru tako imenovanega "obveznega enotnega dela" v posameznih vrstah programov.

Priporočene vsebine interesnih dejavnosti, ki so enake vsebinam iz katalogov znanja za posamezne predmete, se kot interesne dejavnosti ne izvajajo. Ta del interesnih dejavnosti šola nadomesti z drugimi vsebinami ali pa poveča število ur za tiste dejavnosti, ki si jih dijak oziroma vajenec lahko izbira sam. Pri izvedbi posameznih dejavnosti naj šole uporabljajo tudi programske konkretizacije dejavnosti, ki so pripravljene za dijake, vpisane v gimnazijski program.

 1. letnik2. letnik3. letnikSKUPAJ
OBVEZNI ENOTNI DEL:    
- športni dnevi;18181248
- ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju;18181248
SKUPAJ36362496
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:    
- metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad; 4  4
- naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke); 6  6
- zdravstvena vzgoja, podjetništvo, obisk predavanja s strokovnega področja; 18 18
- ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov, …;  88
- mladinska raziskovalna dejavnost.    
SKUPAJ1018836
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO VAJENCA:1810 28
- gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi;    
- tečaj cestnoprometnih predpisov;    
- mladinska raziskovalna dejavnost;    
- tekmovalna dejavnost v znanju;    
- socialno delo;    
- mentorstva in pomoč drugim;    
- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.    
- mentorstva in pomoč drugim;    
- organizirano dopolnilno izobraževanje itd.    
Skupno število ur za interesne dejavnosti646432160