VIRI IN LITERATURA

1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo in 65/05);

2. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96 in 44/00);

3. Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/96 in 59/01);

4. Zakon o maturi (Ur. l. RS, št. 15/03);

5. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 35/01);

6. Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS št. 45/97, 49/97, 54/98, 69/98, 1/00, 5/00, 35/00, 44/00, 78/00, 111/00, 12/01, 6/02 in 23/02) in pravilniki o sprejemu izobraževalnih programov (Ur. l. RS, št 52/03, 79/03, 131/03, 73/04, 75/04, 104/04 in 63/05);

7. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 2/02);

8. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 51/98);

9. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 67/00);

10. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 12/01);

11. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 23/02);

12. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake;

13. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 75/04 in Ur. l. RS, št. 63/05);

14. Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 60/99, 77/00 in 10/04);

15. Pravilnik o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 3/00, 22/00, 51/00, 64/00, 77/00, 8/01, 69/01, 45/03, 83/03 in 57/04);

16. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Ur. l. RS, št. 74/02);

17. Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 39/97 in 62/01);

18. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje gimnazijskih programov (Ur. l. RS, št. 76/03 in 78/04);

19. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe (Ur. l. RS, št. 76/03 in 78/04);

20. Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Ur. l. RS, št. 85/03);

21. Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Ur. l. RS, št. 85/03);

22. Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 76/05);

23. Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Ur. l. RS, št. 77/03, 27/04, 73/04, 108/04, 18/05, 54/05);

24. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Ur. l. RS, št. 13/03);

25. Pravilnik o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in strokovne šole (Ur. l. RS, št. 17/97, 40/99 in 69/02);

26. Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur. l. RS, št. 15/99);

27. Pravilnik o mojstrskih izpitih (Ur. l. RS, št. 101/04 - uradno prečiščeno besedilo);

28. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 1997;

29. Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 30.11.2001), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Ljubljana 2001;

30.Pravilnik o maturi (Ur. l. RS, št. 50/93, 52/94, 20/95, 77/95, 1-4/96, 26/96, 5/97, 84/97, 32/98, 2/02, 15/03);

31.Pravilnik o poklicni maturi (Ur. l. RS, št. 99/01, 15/03);

32. Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 102/99 in 50/01);

33. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje (1996 - 2005);