SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

GOSPODARJENJE V KMETIJSTVU

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

86

19

15

2.

68

48

20

20

Skupaj

173

134

39

35

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za :

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVE SLOVENSKE IN SKUPNE EVROPSKE KMETIJSKE POLITIKE

Dijak:

Dijak:

Razvoj slovenskega kmetijstva

Kmetijska politika EU

 

 • razloži posebnosti in pomen kmetijstva za gospodarstvo države;
 • razloži temeljne smernice strategije razvoja slovenskega kmetijstva;
 • našteje ukrepe nacionalne kmetijske politike;
 • razloži zgodovinski razvoj evropske skupnosti;
 • našteje institucije v evropski skupnosti;
 • opredeli smernice skupne evropske kmetijske politike;
 • našteje osnovne ukrepe v skupni kmetijski politiki EU;
 • našteje vrste in opiše delovanje strukturnih skladov;
 • pozna enoten programski dokument;
 • se zave pomena integracijskih procesov za odpravljanje socio-ekonomskih razlik v družbi;
 • se zave vpliva kmetijske politike na uspešnost gospodarjenja kmetijskega gospodarstva;
 • se zave odvisnosti gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu od mednarodnih tokov;
 • Ogled:

  - reklamno gradivo Evropske unije

  Vaja:

  - spremljanje novosti na področju zakonodaje Slovenije in EU

  ZAKONODAJA V KMETIJSTVU

  Zakonske podlage v kmetijstvu

 • našteje temeljne zakonske in podzakonske predpise, pravilnike, s področja skupne evropske kmetijske politike;
 • pri svojem delu upošteva zakone s področja kmetijstva, varstva pri delu, varstva rastlin in okolja ter ekologije;
 • razloži osnove davčne zakonodaje;
 • rešuje konkretne probleme s pomočjo pravnih podlag;
 • razloži osnove zemljiške zakonodaje na podlagi katastra in zemljiške knjige;
 • našteje zemljiške operacije;
 • razloži pogoje nakupa in prodaje kmetijskih zemljišč;
 • upošteva zakonodajo s področja varstva rastlin;
 • razloži zakonsko definicijo gozda;
 • pozna izvrševanje lastninske pravice na gozd,
 • razvije natančnost, razumevanje in zanesljivost pri uporabi pravnih predpisov;
 • se zave odgovornosti pri delu;
 • se zave pomena skupinskega dela in reševanja problemov;
 • razvije sposobnost komuniciranja;
 • razvije samodisciplino, odločnost;
 • razvije odnos do ohranjanja kmetijskega prostora in kulturne krajine;
 • Vaja:

  - iskanje zakonov in predpisov s področja kmetijske dejavnosti na internetu

  Vaja:

  - uporaba interneta pri zbiranju dokumentacije za investicije, subvencije, kredite,…

  Vaja:

  - ogled katastra in zemljiške knjige

  Delovnopravna zakonodaja
 • upošteva predpise o delovnih razmerjih;
 • razlikuje posamezne vrste pogodb in jih uporabi glede na zahteve;
 • upošteva pravice in obveznosti pogodbenih strank;
 • razlikuje in razume smisel kupo-prodajne pogodbe;
 • krepi samozavest in oblikuje svoje stališče o stroki in razmerjih na kmetiji ali v podjetju in družbi;
 • Vaja:

  - izdelava primera pogodbe

  Dedovanje
 • razlikuje in opiše načine in možnosti dedovanja;
 • upošteva pravila in zakonitosti dedovanja;
 • s pomočjo pravnih podlag rešuje konkretne probleme;
 • opredeli predkupne pravice pri prometu s kmetijskimi zemljišči in gozdovi;
 • razloži status zaščitene kmetije;
 • se zave odgovornosti in pomena socialnih odnosov v družini in družbi;
 • POVEZOVANJE Z INTERESNIMI ZDRUŽENJI IN STROKOVNIMI INŠTITUCIJAMI V KMETIJSTVU

  Strokovne institucije in interesna združenja v kmetijstvu in gozdarstvu
 • našteje interesna združenja in strokovne institucije v kmetijstvu in gozdarstvu;
 • opredeli pomen povezovanja in združevanja v kmetijstvu in gozdarstvu;
 • našteje možnosti in načine povezovanja in združevanja v kmetijstvu in gozdarstvu;
 • sodeluje z interesnimi združenji in strokovnimi institucijami;
 • sodeluje z lokalno skupnostjo;
 • opiše vlogo in delovanje kmetijsko gozdarske zbornice;
 • se zave pomena in možnosti povezovanja in združevanja v kmetijstvu;
 • •  razvije sposobnost komuniciranja;

  •  se zave pomena sodelovanja z javnimi službami,

  •  se zave pomena delovanja javno in civilno pravnih združenj in svoje vloge pri tem;

  Vaja: obisk in seznanitev z delovanjem območne KGZ in njenih služb

  NAČRTOVANJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

  Vrste in pomen osnovnih kmetijskih panog in dopolnilnih dejavnosti 2

 • našteje osnovne kmetijske panoge in dopolnilne dejavnosti;
 • opredeli gospodarski pomen posamezne panoge v slovenskem kmetijstvu;
 • ugotovi možnosti razvoja posamezne kmetijske panoge v Sloveniji in EU;
 • našteje in opiše vrste dopolnilnih dejavnosti;
 • našteje zakonske podlage za opravljanje dopolnilne dejavnosti;
 • prouči možnosti samozaposlitve na kmetiji;
 • spremlja razpise za pridobitev sredstev;
 • se zave pomena kmetijstva v gospodarstvu;
 • se zave svoje vloge proizvajalca in porabnika v gospodarstvu in družbi;
 • se zave pomena dopolnilnih dejavnosti za povečanje dohodka na kmetiji;
 • se zave pomena dopolnilne dejavnosti kot možnosti samozaposlitve na kmetiji;
 • Vaja:

  - ugotavljanje možnosti razvoja dopolnilne dejavnosti na domači kmetiji

  Načrtovanje usmeritve kmetijskega obrata

 • klasificira kmetijo;
 • opredeli dejavnike, ki vplivajo na odločitev o usmeritvi kmetijskega gospodarstva;
 • opredeli elemente usmeritvenega programa;
 • opredeli načine in vsebinske sklope načrtovanja v kmetijski proizvodnji;
 • opredeli planske cilje, naloge in sredstva;
 • našteje vrste, oblike in metode načrtovanja v kmetijski proizvodnji po času in vsebini;
 • našteje zahtevane podatke pri pripravi vloge za pridobitev sredstev;
 • se zave pomena načrtovanja gospodarjenja;
 • razvije sposobnost povezave tehnološkega in ekonomskega znanja;
 • razvije inovativnost;
 • krepi ustvarjalno in logično mišljenje;
 • razvije osebno in strokovno odgovornost;
 • Vaja:

 • izpolnitev vloge za pridobitev sredstev
 • NAČRTOVANJE LETNEGA PLANA DELA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

  Načrtovanje proizvodnje

   

 • opredeli prvine poslovnega procesa;
 • našteje sestavine letnega delovnega načrta kmetijskega gospodarstva;
 • pripravi letni plan dela kmetijske proizvodnje;
 • načrtuje poljedelsko, sadjarsko in vinogradniško proizvodnjo po delovnih procesih;
 • načrtuje rejo za posamezno vrsto in kategorijo živali po delovnih procesih;
 • načrtuje rejo malih živali;
 • načrtuje sečnjo in druga dela v gozdu;
 • načrtuje pridelek;
 • načrtuje predelavo pridelkov;
 • načrtuje potrebne prostore in opremo;
 • načrtuje časovno in količinsko nabavo in porabo materiala;
 • načrtuje uporabo potrebnih strojev, orodja in naprave ter njihove kapacitete;
 • načrtuje redna vzdrževalna dela na kmetijskem gospodarstvu;
 • načrtuje potrebe po delovni sili;
 • načrtuje svoje delo in delo sodelavcev za izvedbo konkretnih delovnih nalog;
 • opredeli in ovrednoti delovne naloge na posameznem delovnem mestu;
 • izračuna potreben čas za posamezno opravilo;
 • našteje osnovne metode za normiranje dela;
 • izdela rokovnik za načrtovano dejavnost;
 • razvije čut za gospodarnost in delovno ter poklicno odgovornost;
 • krepi odgovornost, ustvarjalnost in inovativnost pri načrtovanju na kmetijskem obratu;
 • razvije spretnosti in sposobnosti samoorganizacije,
 • se zave pomena časovnega planiranja,
 • razvije sposobnosti ocenjevanja, presojanja in vrednotenja,
 • se zave pomena natančnega načrtovanja in dobrega organiziranja za uspešno gospodarjenje;
 • se zave pomena poznavanja časa za delo in poznavanje norme dela;
 • razvije racionalen pristop k aktivnostim v procesu gospodarjenja;
 • Vaja ali seminarska naloga:

  - izdelava letnega načrta proizvodnje na kmetijskem obratu

  Vaja:

  - izdela načrt za izbrano proizvodnjo

  Vaja:

  - izdelava načrta storitev na kmetijskem obratu

  Vaja:

  - izdela načrt porabe materiala za izbrano proizvodnjo

  Vaja:

  - opis delovnih nalog za določeno delovno mesto

  Vaja:

  - izdela načrt potrebnih delovnih ur

  Vaja:

  - izračunavanje norma ur za različna dela na kmetijskem gospodarstvu

  Načrtovanje dopolnilne dejavnosti

 • načrtuje dopolnilne dejavnosti skladno z osnovno proizvodnjo;
 • oceni tržne možnosti dopolnilne dejavnosti;
 • upošteva osnovno proizvodnjo gospodarstva pri načrtovanju dopolnilne dejavnosti;
 • pozna zahteve za registracijo določene dopolnilne dejavnosti,
 • izdela načrt razvoja dopolnilne dejavnosti;
 • se zave pomena povezovanja z lokalnimi skupnostmi,
 • razvije sposobnost opazovanja gospodarskega okolja in ugotavljanja potreb v družbi,
 • Vaja :

  - izdelava ocene tržne možnosti za izbrano dopolnilno dejavnost

  Načrtovanje toka finančnih sredstev

 • izdela finančni načrt kmetijskega obrata;
 • predvidi dohodek kmetijskega gospodarstva;
 • opredeli razliko med odhodki in stroški;
 • opredeli vrste stroškov;
 • izdela kalkulacijo;
 • predvidi lastno ceno kmetijskega proizvoda;
 • razvije natančnost, zanesljivost in varčnost;
 • razvije sposobnost ekonomičnega presojanja;
 • Vaja:

  - izdela finančni plan izbrane proizvodnje

  Načrtovanje investicij

 • načrtuje potrebna finančna sredstva za investicije v kmetijstvu;
 • izračuna ekonomičnost, produktivnost in donosnost investicije;
 • oceni primernost investicije glede na ekonomsko zmožnost kmetijskega obrata;
 • izdela investicijski načrt;
 • izračuna donosnost investicije;
 • krepi odgovornost, ustvarjalnost in inovativnost pri načrtovanju investicij;
 • razvije sposobnost ocenjevanja, presojanja in vrednotenja;
 • Vaja:

  - izračun ekonomičnosti in produktivnosti

  Vaja:

  - izračun donosnosti investicije in izračun dobe vračanja sredstev

  Vaja:

  - zbiranje dokumentacije za investicije

  ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

  Organiziranje in izvajanje del v rastlinski proizvodnji

 • določi ustrezno organizacijo dela v rastlinski proizvodnji;
 • načrtuje izvedbo posameznih faz dela v skladu z merili dobrega gospodarja;
 • razčleni tehnologijo pridelave za izbrano vrsto kmetijske proizvodnje;
 • razporedi delovne naloge in organizira delo,
 • opiše vodenje, nadziranje in koordiniranje dela v rastlinski proizvodnji;
 • razloži princip vrstenja rastlin v kolobarju;
 • izdela primere kolobarjev;
 • našteje evidence, ki se vodijo pri integrirani pridelavi;
 • krepi natančnost, zanesljivost in ustvarjalnost pri delu;
 • razvije spretnosti in sposobnosti samoorganizacije;
 • razvije spretnosti in sposobnosti vodenja;
 • razvije spretnost komunikacije;
 • razvije sposobnost sodelovanja v skupini;
 • Vaja: izdelava načrta potrebnih delovnih sredstev in predmetov dela za izbrano proizvodnjo po fazah dela

  Vaja: izdelava kolobarja

  Priprava tal

   

 • našteje kmetijske stroje za obdelavo tal in opiše njihovo pripravo za izvajanje dela;
 • našteje in opiše agromelioracijske ukrepe;
 • opiše organizacijo izvedbe agromelioracijskih ukrepov;
 • opiše pripravo terena za izvedbo trajnega nasada;
 • razloži pomen osnovne obdelave tal in priprave zemlje za setev ali saditev;
 • opiše organizacijo in izvedbo obdelave tal;
 • opredeli biološke, fizikalne in kemične lastnosti tal;
 • spremlja založenost tal s hranili;
 • ugotavlja potrebe rastlin po hranilih;
 • izračuna odmerke hranil;
 • razloži analizo tal po Al-metodi;
 • izdela gnojilni načrt na podlagi analize zemlje;
 • opiše organizacijo in izvedbo gnojenja;
 • •  se zave nevarnosti in možnih poškodb pri delu s kmetijskimi stroji in opremo;

 • se zave pomena ohranjanja rodovitnosti tal;
 • je sposoben pridobljene informacije povezati s pridobljenim strokovnim znanjem in prevzemati odgovorne pozicije pri pripravi in organizaciji proizvodnje;
 • se zave odgovornosti ohranjanja rodovitnosti tal;
 • razvije zanesljivost in natančnost;
 • Vaja:

  - določanje teksture in strukture ter pH-vrednosti tal

  Vaja:

  - hitri nitratni test in določanje vsebnosti P, K in Ca v tleh

  Vaja:

  - določanje potreb po apnenju

  Vaja:

  - izračun gnojilnih odmerkov

  Setev in sajenje

 • pripravi setveni načrt in načrtuje izvedbo setve
 • pripravi načrt zasaditve trajnega nasada
 • našteje kmetijske stroje za setev in sajenje in opiše njihovo pripravo za izvajanje dela
 • našteje in opiše načine setve oziroma saditve posameznih vrst rastlin
 • opiše organizacijo in izvedbo setve oziroma sajenja posameznega posevka oziroma nasada
 • se zave pomena izbire preizkušenega, deklariranega semena za dober pridelek;
 • se zave pomena uporabe zdravega semena in priprave semena za sajenje;
 • Vaja:

  - izračun potrebne količine semena

  Oskrba posevka oziroma nasada

 • našteje kmetijske stroje za oskrbo in varstvo rastlin;
 • opiše postopek oskrbe določenega posevka oziroma nasada med rastno dobo;
 • opiše organizacijo in izvedbo dognojevanja in dopolnilne obdelave posevka oziroma nasada;
 • opiše organizacijo in izvedbo gojitvenih in oskrbovalnih del v trajnem nasadu;
 • nadzoruje zdravstveno stanje posevka ali nasada;
 • predvidi potrebne ukrepe varstva rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli;
 • opiše organizacijo zaščite rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli;
 • upošteva predpise s področja FFS;
 • razvije čut osebne odgovornosti za pridelovanje zdrave hrane;
 • krepi sposobnost presoje pri izbiri gnojil za strokovno gnojenje;
 • razvije ekološko zavest ob natančni in pravilni rabi okolju prijaznih sredstev za varstvo rastlin;
 • razvije občutek lastne odgovornosti pri pridelavi zdrave hrane;
 • Vaja: ogled kmetijskih strojev za oskrbo in varstvo rastlin

  Vaja:

  - ogled posevka ali nasada in ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin

  Spravilo in skladiščenje pridelka

 • našteje in opiše načine spravila različnih vrst pridelkov;
 • izbere ustrezen način transporta in skladiščenja pridelkov;
 • pripravi pridelek za skladiščenje,
 • opiše organizacijo spravila, transporta in skladiščenja kmetijskih pridelkov;
 • razloži pogoje za skladiščenje posameznih vrst pridelkov;
 • spremlja zdravstveno stanje skladiščenih pridelkov;
 • razvije spretnosti in sposobnosti samoorganizacije;
 • razvije spretnosti in sposobnosti vodenja;
 • krepi strokovnost in natančnost;
 • 2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Organiziranje in izvajanje dela v živinoreji

 • opiše organizacijo dela v živinoreji;
 • določi način reje za posamezno vrsto in kategorijo živali;
 • opredeli pogoje za zdravo rejo živali;
 • opiše načine in modele vodenja, nadziranja in koordiniranja del v živinoreji;
 • izdela načrt potreb po krmi glede na vrsto in kategorijo živali;
 • našteje vrste krme za različne vrste in kategorije živali;
 • opiše načine organiziranja in izvedbe oskrbe živali;
 • izbere pravilen način oskrbe za posamezne vrsto in kategorijo živali;
 • spremlja zdravstveno stanje živali in ukrepa po potrebi;
 • opiše organizacijo in izvedbo del pri prireji mleka;
 • upošteva predpise s področja veterine;
 • našteje evidence, ki se vodijo pri reji živali na kmetijskem gospodarstvu;
 • našteje evidence, ki se vodijo ob spremljanju zdravstvenega stanja živali;
 • našteje evidence, ki se vodijo o krmnih površinah v skladu z načeli sonaravne reje;
 • našteje zahtevane evidence o zdravstvenem stanju mleka;
 • opiše vodenje evidence o količini oddanega mleka;
 • razvije spretnost komunikacije;
 • razvije spretnosti in sposobnosti vodenja;
 • razvije sposobnosti za timsko delo in zavest o potrebi po stopenjskem reševanju problemov;
 • se zave osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali;
 • razvije sposobnost opazovanja živali;
 • se zave lastne odgovornosti za varovanje zdravja ljudi in živali;
 • razvije zanesljivost in natančnost;
 • razvije osebno, delovno in strokovno odgovornost;
 • se zave pomena natančnega vodenja dokumentacije;
 • Vaja:

  - izračun krmnega obroka za različne vrste in kategorije živali

  Vaja:

  - ogled živali različnih vrst in pasem

  Prikaz:

  - vzorci krmil, krmne tabele, prehranski normativi za krmljenje

  Vaja:

  - sestavljanje krmnih obrokov za različne vrste in kategorije živali

  Ogled:

  - laboratorija za ugotavljanje kakovosti mleka

  Ogled različne dokumentacije – obrazcev za vodenje evidenc

  Organiziranje in izvajanje dela pri reji malih živali

 • opiše organizacijo reje malih živali;
 • določi način reje za posamezno vrsto malih živali;
 • opiše načine in modele vodenja, nadziranja in koordiniranja del pri reji malih živali;
 • našteje vrste malih živali in opredeli njihove življenjske zahteve,
 • izbere ustrezno mesto reje,
 • določi ustrezen način krmljenja za posamezno vrsto in kategorijo malih živali;
 • organizira in izvede oskrbo malih živali,
 • opredeli etiološka načela;
 • spremlja zdravstveno stanje malih živali,
 • našteje evidence, ki se vodijo pri reji malih živali;
 • razvije čut za opazovanje in ekološko zavest;
 • razvije spretnosti in sposobnosti vodenja,
 • razvije spretnost komunikacije;
 • razvije občutek za skrbnost;
 • razvije human odnos do živali;
 • se zave pomena različnih živalskih proizvodov za človeka;
 • Prikaz: slike, diapozitivi in videofilmi, evidence, pedigerji, katalogi,...

  Vaja:

  - ogled živali različnih vrst in pasem

  Prikaz:

  - krmne tabele in tabele prehranskih normativov

  Prikaz:

  - načrti in slike različno urejenih hlevov

  Organiziranje in izvajanje dela v gozdu
 • opiše sečnjo in druga dela v gozdu na osnovi gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrta in v sodelovanju z revirnim gozdarjem;
 • opiše načine in modele vodenja, nadziranja in koordiniranja del v gozdu;
 • razloži pravice in dolžnosti lastnikov gozdov pri gojenju in izkoriščanju ter varstvu gozda;
 • našteje oblike financiranja in sofinanciranja del v zasebnih gozdovih;
 • našteje dejavnosti, ki jih lahko v skladu z zakonodajo opravlja lastnik v svojem gozdu;
 • upošteva odločbo o upravnem postopku, ki jo lastniku gozda izda zavod za gozdove republike Slovenije;
 • upošteva predpise za varno delo v gozdu;
 • upošteva kategorizacijo gozdov;
 • našteje evidence, ki se vodijo pri gospodarni rabi gozdnih tipov;
 • razvije čut za gospodarnost in delovno ter poklicno odgovornost;
 • se zave pomena varnega dela v gozdu;
 • razvije spretnost komunikacije;
 • razvije strokovnost;
 • se zave osebne in delovne odgovornosti;
 • Ogled gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrta

  Ogled slik in fotografij o nezgodnih primerih iz prakse in osebnih varovalnih sredstev

  Organiziranje in izvajanje dela pri predelavi pridelkov

 • opiše postopek organiziranja predelave kmetijskih pridelkov;
 • opiše načine in modele vodenja, nadziranja in koordiniranja del pri predelavi kmetijskih pridelkov;
 • našteje načine predelave kmetijskih pridelkov;
 • določi ustrezen način predelave;
 • vodi evidence predelave kmetijskih proizvodov;
 • upošteva sanitarno-higienske predpise;
 • opredeli možnosti in načine prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov;
 • opiše organizacijo prodaje kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev;
 • razvije sposobnost opazovanja;
 • krepi ekološko zavest;
 • razvije spretnosti in sposobnosti vodenja;;
 • razvije spretnost komunikacije
 • se zave pomena zdrave prehrane;
 • se zave učinkovitosti pravilne izbire tržne poti;
 • Vaja:

  - simulacija neposredne prodaje

  Organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del

 • opiše organizacijo rednega vzdrževanja prostorov in kmetijskih strojev;
 • redno pregleduje kmetijske stroje, pripomočke in orodja;
 • določi vzdrževalna dela in manjša popravila na kmetijskih strojih;
 • določi vzdrževanje delovnih prostorov in objektov;
 • našteje evidence, ki se vodijo o pregledih in vzdrževanju kmetijskih strojev;
 • razvije delovno in poklicno odgovornost;
 • razvije zanesljivost, natančnost in redoljubnost;
 • se zave pomena vodenja evidence o pregledih in vzdrževanju kmetijskih strojev;
 • ANALIZA OPRAVLJENEGA DELA IN NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV

   

  Analiza opravljenega dela in rezultatov osnovne in dopolnilnih dejavnosti

 • našteje in razloži kazalce za ugotavljanje uspešnosti kmetijskega gospodarstva;
 • razloži pomen celovitega obravnavanja kmetijskega gospodarstva,
 • nadzoruje in oceni proizvodni proces in uspešnost poslovanja;
 • izdela obračunske kalkulacije in izračuna lastno ceno;
 • upošteva omejenost uporabe analitičnih kalkulacij;
 • izračuna uspešnost gospodarjenja na kmetijskem obratu;
 • izdela analizo poslovanja preteklega obdobja;
 • usklajuje različne bilance (organske mase, krme, delovne sile, finančnih sredstev,...);
 • oceni ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • oblikuje poslovno poročilo;
 • razvije sposobnost prevzemanja odgovornosti za lastno delo;
 • razvije sposobnost gospodarjenja na temelju natančnega spremljanja stroškov in prihodkov;
 • razvije ustvarjalnost;
 • krepi spoznanje o dobri zamisli,
 • razvije samoiniciativnost;
 • Vaja:

  - analitične kalkulacije po pridelkih in sintetična kalkulacija za kmetijo

  Načrtovanje izboljšav in odkrivanje novih poslovnih možnosti

  - izdela analizo stanja na

  kmetijskem obratu;

 • oceni rezultate analize;
 • načrtuje odpravo napak in uvajanje izboljšav;
 • upošteva vpliv dodatnih (mejnih) stroškov;
 • upošteva ekonomijo obsega;
 • upošteva možnost prilagajanja kmetijskega gospodarstva tržnim razmeram;
 • poišče nove poslovne možnosti kmetijskega gospodarstva;
 • spremlja novosti v tehnologiji pridelave in reje;
 • razvije čut za stalno analizo poslovanja na kmetijskem obratu;
 • razvije in krepi strokovnost;
 • krepi občutek za varčnost in ustvarjalnost;
 • SVETOVANJE PRI PRODAJI V KMETIJSTVU

  Prodaja proizvodov na kmetiji -osnove

 • razloži postopek prodaje proizvodov na kmetiji;
 • poišče primerne prodajne poti;
 • opiše opremo izdelka za prodajo -embalaža, deklaracija;
 • razvije sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi;
 • •  razvije osebno odgovornost pri prodaji;

  Posebnosti svetovanja pri prodaji v kmetijstvu

 • svetuje porabnikom kmetijskega reprodukcijskega materiala;
 • svetuje porabnikom kmetijskih proizvodov;
 • uporabi primerno embalažo pri prodaji;
 • upošteva poslovno etiko pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov;
 • razvije spretnosti in sposobnost komuniciranja;
 • upošteva pravilnike o ravnanju z embalažo;
 • Vaja:

  - priprava pridelkov za prodajo (čiščenje in pakiranje)

  ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

  Postopki zagotavljanja in preverjanja kakovosti

  Kakovost in standardizacija

 • razloži pomen zagotavljanja kakovosti v kmetijstvu;
 • loči kategorije kakovosti, ki se nanašajo na kmetijsko proizvodnjo;
 • razlikuje posamezne elemente, ki vplivajo na kakovost proizvoda in delovnega procesa;
 • nadzoruje kakovost kmetijske proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti;
 • nadzira kakovost opravljenega lastnega dela in dela sodelavcev;
 • upošteva standarde kakovosti;
 • zagotavlja kakovost tehnološkega procesa, pridelkov, izdelkov in storitev v kmetijstvu;
 • prepozna nacionalne znake kakovosti in druge oznake;
 • vodi dokumentacijo za spremljanje kakovosti proizvodov in delovnega procesa;
 • ugotovi pomen zdrave prehrane za zdravje ljudi.
 • se zave pomena zdrave prehrane na zdravje ljudi in živali;
 • varuje okolje;
 • se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in vpliv na poslovne rezultate;
 • se zave pomena vloge natančnosti dokumentacije pri zagotavljanju kakovosti;
 • razvije občutek odgovornosti pri svojem delu;
 • razvije ekološko zavest.
 • Vaja:

  - določanje kakovosti kmetijskih pridelkov, izdelkov, storitev

  Vaja:

  - izpolnjevanje dokumentacije za spremljanje kakovosti

  Strokovna predavanja

  Ogled Zavoda za zdravstveno varstvo ljudi

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: