SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

70

50

20

20

2.

68

38

30

30

Skupaj

138

88

50

50

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za:

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

NAČRTOVNJE PODJETJA

Dijak:

Dijak:

 • Oblike gospodarskih organizacij
 • Nastanek in razvoj kmetijskega gospodarstva
 • Obveznosti in odgovornosti kmetijskega podjetja (organizacija poslovanja)
 • Pokazatelji uspešnosti kmetijskega gospodarstva
 • Proizvodnja in preskrba v kmetijstvu
 • Zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev v kmetijstvu (standardi kakovosti)

 • našteje organizacijske in pravne oblike podjetij po zakonu o gospodarskih družbah;
 • opiše značilnosti zadruge in njen pomen za uspešno gospodarjenje v kmetijstvu;
 • opiše kmetijo in ugotovi primerno obliko dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • razloži zakonske možnosti ustanavljanja gospodarskih subjektov na področju kmetijstva;
 • upošteva razsežnosti trga EU, prouči konkurenčno okolje poslovanja v kmetijstvu;
 • razloži prvine poslovnega procesa na kmetijskem gospodarstvu;
 • utemelji potrebe po osnovnih oziroma obratnih sredstvih na kmetijskem gospodarstvu;
 • opiše kazalce uspešnosti gospodarjenja kmetijskega gospodarstva;
 • načrtuje proizvodnjo ali pridelovanje na kmetijskem gospodarstvu;
 • izdela proizvodni načrt kmetijskega gospodarstva;
 • upošteva, da je kakovost lastnost izdelka oziroma storitve in da zanjo odgovarja proizvajalec;
 • utemelji pomen kakovosti izdelka/storitve, procesa, vodenja organizacije;
 • našteje pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti kmetijskih pridelkov, proizvodov in storitev;
 • upošteva standard kot zahtevo oziroma navodilo za organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti;
 • uporabi različne oblike proizvodne dokumentacije;
 • uporabi Uradni list za iskanje informacij s področja zakonodaje;
 • razvije občutek odgovornosti pri svojem delu;
 • se zave pomembnosti urejenih sistemov;
 • se zave nujnosti prilagajanja slovenskega kmetijstva evropskim standardom;
 • razvija sposobnost vključevanja,komuniciranja in informiranja;
 • razvija informacijsko pismenost.;
 • Vaja:

 • prepoznavanje posameznih prvin poslovnega procesa
 • UVOD V PODJETNIŠTVO

  • Pomen podjetništva v tržnem gospodarstvu
  • Razvoj podjetništva v Sloveniji
  • Mesto in vloga podjetništva v kmetijstvu
 • spozna vlogo podjetniškega mišljenja;
 • razloži pomen in vlogo podjetništva za celotno gospodarstvo;
 • upošteva program celostnega razvoja podeželja in obnove vasi pri načrtovanju gospodarjenja kmetijskega podjetja ali kmetije;
 • razloži delovanje malih podjetij in njihov ekonomski prispevek;
 • opiše razvoj podjetništva na podeželju;
 • ugotavlja možnosti za delovno kariero;
 • razvija občutek odgovornosti za svoje delo;
 • se zave pomena dela v skupini;
 • razvija podjetniško mišljenje;
 • Vaja:

 • spremljanje aktualnih dogajanj na strokovnem področju ( TV oddaj: Ljudje in zemlja, Na vrtu)
 • razprava o pomenu podjetništva
 • RAZVOJ PODJETNIŠKIH LASTNOSTI

   

  • Temeljne značilnosti in lastnosti uspešnega podjetnika

 • našteje lastnosti uspešnega podjetnika;
 • ugotovi svoje osebnostne prednosti in pomanjkljivosti za načrtovanje svoje podjetniške kariere;
 • razloži motive podjetnika;
 • opiše tveganja in probleme, s katerimi se srečujejo podjetniki;
 • krepi pozitivne osebnostne lastnosti;
 • razvija sposobnost komuniciranja;
 • ugotavlja možnosti za osebno kariero;
 • Vaja:

 • intervju s podjetnikom v lokalnem okolju
 • ocenjevanje samega sebe
 • obisk podjetnika v razredu-
 • izdelava lastnih kriterijev za ocenjevanje
 • pogajanje in doseganje konsenza
 • OBLIKOVANJE IDEJ

   

  • Iskanje, oblikovanje in razvijanje idej
  • Preverjanje idej
 • ugotovi pomen načrtovanega posla in pomen lastne ideje;
 • opiše metode iskanja poslovnih idej;
 • izbere dobro idejo v skupini in jo preveri ter ovrednoti na trgu;
 • podjetniško rešuje probleme v kmetijski proizvodnji;
 • ugotovi, kdaj ideja postane priložnost oziroma kdaj je uresničljiva;
 • uporabi vire priložnosti;
 • razvija inovativnost;
 • razvija kreativnost;
 • krepi ustvarjalno in logično mišljenje;
 • razvija osebno in strokovno odgovornost;
 • krepi komunikacijske spretnosti;
 • krepi spoznanje o dobri zamisli;
 • Vaja:

 • pridobivanje podjetniških idej z možgansko nevihto (skupinsko delo
 • iskanje idej s pomočjo preučevanja trenutnih trendov
 • iskanje idej kot rešitev problemov.
 • preučevanje lastnih spretnosti in uporaba teh v svojem podjetju
 • preverjanje izbrane ideje z uporabo vprašalnika
 • Ogled strokovnega sejma
 • OBLIKOVANJE PODJETNIŠKE SKUPINE

  • Delitev vlog -določitev vodje
  • Vodenje delovnega sestanka
 • opiše lastnosti dobrega tima in ugotovi razlike med delom v skupini in delom v timu;
 • opiše lastnosti dobrega vodje;
 • opiše pomen dobre priprave na sestanek;
 • izdela predlog dnevnega reda za sestanek;
 • razvija sposobnost komuniciranja;
 • razvija pogajalske sposobnosti in doseganja konsenza;
 • Vaja:

 • Določitev vlog v timu.
 • Simulacija delovnega sestanka, sestanka upravnega odbora zadruge, …
 • TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV, IZDELKOV IN STORITEV KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

  • Trg in potrebe kupcev
  • Analiza konkurentov
  • Oblikovanje izdelkov
  • Promocija in oglaševanje
  • Trženje kmetijskih produktov

 • razloži pomen raziskave trga;
 • našteje različne ciljne skupine kupcev, njihov življenjski cilj in navade;
 • opiše postopek priprave izdelka, storitve za prodajo;
 • oblikuje blagovno znamko, embalažo;
 • našteje elemente trženjskega spleta;
 • razloži vlogo pridelka oziroma storitve v tržnem spletu;
 • oceni kupno moč kupcev;
 • našteje metode prodajne strategije;
 • našteje metode pospeševanja prodaje;
 • določi različne prodajne poti in analizira njihov vpliv na prodajo in kupce;
 • razloži in primerja načine neposredne prodaje;
 • opiše različne načine komuniciranja s trgom;
 • razvije čut za estetiko;
 • se zaveda pomena dobro oblikovanega izdelka;
 • usvoji sposobnost izražanja in komuniciranja;
 • se zave strokovnosti in resničnosti pri oglaševanju;
 • razvije ekološko zavest in moralno etične lastnosti;
 • Povezava s predmetom umetnost in praktični pouk.

  Vaja:

 • oblikovanje logotipa, letaka
 • izdelava promocijskega materiala: medijski oglas, plakat,…
 • FINANČNO POSLOVANJE

  • Stroški v poslovanju
  • Osnove knjigovodstva in računovodstva
  • Evidentiranje poslovnih dogodkov
  • Ugotavljanje finančnega rezultata
  • Investicije ali naložbe
 • razlikuje vrste stroškov;
 • izdela kalkulacijo za posamezni izdelek;
 • izračunana lastno in prodajno ceno izdelka oziroma storitve;
 • upošteva pomen zniževanja proizvodnih stroškov;
 • ponazori in utemelji prag rentabilnosti;
 • vodi evidence;
 • upošteva FADN metodo knjigovodstva na kmetijah;
 • opiše enostavno in dvostavno knjigovodstvo;
 • izdela poenostavljeno bilanco stanja in izkaz uspeha;
 • izdela račun denarnih tokov;
 • izračuna osnovne kazalce uspešnosti poslovanja;
 • izdela plan potrebnih sredstev za začetek poslovanja;
 • našteje možnosti, poti in pogoje za financiranje podjetništva;
 • razvije delovno odgovornost, natančnost, varčnost, strokovnost;
 • se zave pomena ekonomičnosti, produktivnosti, donosnosti, likvidnosti pri poslu;
 • krepi občutek za koordinacijo;
 • se zaveda vpliva stroškov na finančni rezultat poslovanja;
 • Vaja:

 • izdelava kalkulacije na prosojnice in predstavitev le-teh
 • Obisk banke in poročanje v razredu
 • Obisk bančnega strokovnjaka v razredu
 • SVETOVANJE PRI PRODAJI

  • Svetovanje pri prodaji materiala za potrebe kmetijske proizvodnje
  • Svetovanje pri prodaji kmetijskih pridelkov in storitev
  • Komuniciranje z dobavitelji in strankami
 • opiše metode prodaje;
 • upošteva predpise pri prodaji;
 • upošteva datum uporabnosti izdelkov;
 • svetuje kupcem pri prodaji reprodukcijskega materiala;
 • svetuje kupcem pri prodaji kmetijskih strojev in opreme;
 • svetuje kupcem pri izbiri kmetijskih pridelkov in storitev;
 • svetuje kupcem pri nabavi in oskrbi malih živali;
 • razlikuje porabnika in kupca;
 • rešuje reklamacije;
 • opiše vedenje porabnikov;
 • uporablja ustrezne evidence pri svojem delu;
 • spremlja in analizira zaloge ter ustrezno ukrepa;
 • razvija strokovno odgovornost in načela poštenosti;
 • razvija spretnost opazovanja, tolerantnosti in prilagajanja;
 • razvija komunikativnost;
 • razvija občutek za komuniciranje in stike z ljudmi;
 • se navaja na strpnost;
 • se zaveda pomena primernega odnosa do kupca;
 • Vaja:

 • simulacija prodaje
 • komuniciranje pri prodaji
 • prenašanje informacij
 • izpolnjevanje ustrezne dokumentacije pri prodaji
 • PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA ALI MANJŠEGA PROJEKTA (PROJEKTNO DELO)

  • Pomen in namen izdelave poslovnega načrta
  • Vsebina poslovnega načrta

 • razloži metodologijo izdelave poslovnega načrta;
 • izdela enostaven poslovni načrt za svojo podjetniško idejo;
 • javno predstavi svojo poslovno idejo.
 • se zave pomena pripadati skupini in se ji prilagajati;.
 • pridobi krog poslušalcev;
 • se zave pomena pozitivne tekmovalnosti med poročevalci;
 • krepi sposobnost soočanja in obvladovanja neprijetnih občutkov;
 • razvije osebno in delovno odgovornost;
 • se zave pomena samostojnega projektnega dela.
 • •  Povezava s predmetom umetnost in praktični pouk.

  Vaja:

 • izdelava posameznih poglavij poslovnega načrta in končno oblikovanje
 • priprava gradiva in pripomočkov za predstavitev poslovnega načrta
 • samostojna javna predstavitev poslovnega načrta
 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6.  OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7.  POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: