SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

70

-

-

70

2.

102

-

-

102

Skupaj

172

-

-

172

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za :

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

GOSPODARJENJE V KMETIJSTVU – 40 ur

ORGANIZACIJA, IZVAJANJE IN NADZIRANJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Dijak:

Dijak:

Priprava tal

 • pripravi in uporabi ustrezno kmetijsko mehanizacijo;
 • organizira in izvede obdelavo tal;
 • upošteva biološke, fizikalne in kemične lastnosti tal;
 • pripravi zemljo za setev ali sajenje;
 • izračuna odmerke hranil, upoštevajoč kolobar, analizo zemlje in potrebe rastlin po hranilih;
 • izdela gnojilni načrt;
 • organizira in izvede gnojenje;
 • razvija strokovnost, ekološko zavest in delovno odgovornost;
 • se zaveda nevarnosti in poškodb pri delu s kmetijskimi stroji in opremo;
 • se zaveda pomena ohranjanja rodovitnosti tal;
 • Vaja:

  - timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:

 • izvedba obdelave tal
 • izvedbe gnojenja
 • Setev in sajenje

 • pripravi kmetijske stroje za setev ali sajenje;
 • izračuna količino semena;
 • pripravi seme za setev;
 • izvede setev ali sajenje na podlagi setvenega načrta;
 • organizira in izvede zasaditev trajnega nasada na podlagi načrta;
 • upošteva ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • nadzira kakovost opravljenih del;
 • razvija strokovnost in delovno odgovornost;
 • razvija ekološko zavest;
 • razvija natančnost pri delu;
 • Vaja:

  - timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:

 • izvedba setve
 • izvedba sajenja
 • zasaditev trajnega nasada
 • Oskrba posevkov
 • organizira in izvaja oskrbo posevkov in nasadov;
 • uporabi ustrezno kmetijsko mehanizacijo;
 • uporabi ustrezno orodje in pripomočke;
 • organizira in izvede dognojevanje;
 • izvede dopolnilno obdelavo posevka;
 • preveri zdravstveno stanje posevka oziroma nasada;
 • organizira in izvede zaščito rastlin pred boleznimi, škodljivci ter pleveli;
 • upošteva predpise s področja FFS;
 • vodi in izpolnjuje ustrezne evidence;
 • upošteva ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • nadzira in kontrolira kakovost opravljenih del;
 • se zave odgovornosti pri delu;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • krepi ekološko zavest;
 • se zaveda pomena varnosti pri delu;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • izvedba dognojevanje
 • izvedba dopolnilne obdelave posevka
 • nadziranje zdravstvenega stanje posevka in izvedba varstvenih ukrepov
 • Spravilo posevkov

 • izdela načrt pričakovanih pridelkov;
 • pripravi in uporabi ustrezno kmetijsko mehanizacijo;
 • organizira in izvede spravilo pridelkov;
 • organizira ustrezen
 • transport;
 • kontrolira kakovost opravljenih del;
 • razvija poklicno odgovornost;
 • se zaveda pomena varnosti pri delu;
 • razvija smisel za gospodarnost in ekonomičnost;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • izvedba spravila pridelka
 • VARSTVO RASTLIN IN OKOLJA – 10 ur
  PREPOZNAVANJE BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV IN PLEVELOV
  • Neživi povzročitelji poškodb
  • Bolezni
  • Škodljivci
  • Pleveli
 • razlikuje poškodbe živih in neživih povzročiteljev na izbrani poljščini, vrtnini, sadnem drevju in vinogradu;
 • določi razvojno fazo rastline;
 • določi prag gospodarske škode;
 • poišče naravne sovražnike škodljivih organizmov;
 • nastavi feromonske vabe in lepljive plošče;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • razvija natančnost;
 • spoznava raznolikost in pestrost rastlin in živali;
 • spoznava posledice onesnaževanja okolja;
 • ozavesti pomen dejavnikov rasti;
 • Vaja:

 • izdelava herbarija in lastne zbirke škodljivcev in bolezni
 • Vaja:

 • prepoznavanje poškodb na rastlinah
 • Vaja:

 • postavljanje feromonskih vab
 • SEMENSKI IN SADILNI MATERIAL

  • Seme v širšem pomenu
  • Pridelovanje semenskega materiala
 • prepozna semenski material,
 • odčita pomembne lastnosti semenskega materiala iz deklaracije;
 • določi njegove lastnosti: kaljivost, čistost, absolutno in hektolitrsko težo, zdravstveno stanje, barvo, vlažnost;
 • vzgoji vegetativno seme (potaknjence, cepiče, čebulice, gomolje, grebenice,…);
 • vzgoji pravo, generativno seme;
 • organizira in svetuje pri prodaji semenskega in sadilnega materiala;
 • se razvija v ozaveščenega potrošnika;
 • razvija analitično miselnost;
 • razvija natančnost;
 • zave se poklicne odgovornosti;
 • Vaja:

 • določanje kaljivosti, čistosti, absolutno in hektolitrsko teže, zdravstvenega stanja, barve, vlažnosti
 • Vaja:

 • priprava cepičev, potaknjencev, itd…
 • Vaja:

 • svetovanje pri prodaji semenskega in sadilnega materiala
 • PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE – 20 ur

  OBLIKOVANJE PODJETNIŠKE IDEJE, RAZISKAVA TRGA

  • Oblikovanje ideje
  • Raziskava trga
  • Analiza raziskave trga
 • poišče, razvija in oblikuje idejo;
 • preveri prednosti, pomanjkljivosti, uresničljivost ideje;
 • izdela vprašalnik za raziskavo trga in izvede anketo;
 • upošteva ciljno skupino, potrebe kupcev;
 • uporabi informacije pridobljene z anketo;
 • razvija domiselnost in ustvarjalno mišljenje;
 • razvija sposobnost sodelovanja v skupini;
 • krepi pozitivne osebnostne lastnosti;
 • razvija sposobnost komuniciranja;
 • Vaja:

 • oblikovanje ideje
 • Vaja:

 • izvedba ankete o potrebah na trgu v izbranem kraju
 • TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV, IZDELKOV IN STORITEV

  • Oblikovanje izdelkov
  • Promocija in oglaševanje
  • Trženje kmetijskih proizvodov

 • upošteva, da je dobro oblikovan izdelek ustrezen in izvedljiv;
 • izdela načrt oblikovanja izdelka;
 • izdela in oblikuje blagovno znamko;
 • upošteva predpise varstvenih in zdravstvenih razlogov;
 • izbere najustreznejši način oglaševanja;
 • spremlja in analizira promocijo konkurentov;
 • izdela tržni splet (izdelek/storitev, kraj nakupa, promocija, cena);
 • razvija čut za estetiko;
 • razvije odgovoren odnos do okolja in ljudi;
 • razvija ustvarjalno in logično mišljenje;
 • razvija spretnost izražanja in komuniciranja;
 • Vaja:

 • oblikovanje izdelka
 • Vaja:

 • priprava izdelka za prodajo
 • Vaja:

 • oblikovanje blagovne znamke in embalaže
 • Vaja:

 • izdelava osnutka za različne načine oglaševanja
 • 2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  GOSPODARJENJE V KMETIJSTVU – 30 ur

  ORGANIZACIJA, IZVAJANJE IN NADZIRANJE DEL NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

  Dijak:

  Dijak:

  Skladiščenje kmetijskih pridelkov
 • izdela načrt skladiščenja pridelkov;
 • pripravi pridelek za skladiščenje;
 • izbere in pripravi prostor za skladiščenje pridelkov;
 • pripravi in uporabi ustrezno mehanizacijo in opremo;
 • izbere ustrezno embalažo;
 • spremlja zdravstveno stanje skladiščenih pridelkov;
 • pripravi pridelke za prodajo ali predelavo;
 • vodi in izpolnjuje ustrezne evidence;
 • upošteva ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • razvija čut za racionalno izkoriščanje prostora;
 • se zaveda pomena ohranjanja kvalitete skladiščene hrane;
 • razvija čut za gospodarnost;
 • razvija smisel za estetsko oblikovanje embalaže;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • skladiščenje izbranega kmetijskega pridelka
 • ugotavljanje zdravstvenega stanja skladiščenih pridelkov
 • načrtovanje primerne embalaže
 • Reja domačih živali
 • razlikuje vrste domačih živali,
 • pripravi krmo in izračuna krmni obrok;
 • izdela krmno bilanco in izvaja krmljenje;
 • organizira in izvede oskrbo živali;
 • spremlja zdravstveno stanje živali in ustrezno ukrepa;
 • uporabi primerno opremo in pripomočke;
 • vodi in izpolnjuje ustrezne evidence;
 • upošteva ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • nadzira in kontrolira kakovost opravljenih del;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • krepi ekološko zavest;
 • razvija čut lastne odgovornosti za pridelavo zdrave hrane;
 • razvija spretnost komunikacije;
 • se zaveda pomena natančnega vodenja dokumentacije;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • dnevna oskrba domačih živali
 • priprava krme
 • izpolnjevanje ustrezne evidence
 • Reja malih živali

 • organizira in izvaja rejo malih živali;
 • vodi, nadzira in koordinira delo;
 • organizira in izvede oskrbo malih živali;
 • spremlja zdravstveno stanje malih živali;
 • vodi predpisano dokumentacijo o reji malih živali;
 • uporabi primerno opremo in pripomočke;
 • organizira in svetuje pri prodaji malih živali;
 • vodi in izpolnjuje ustrezne evidence;
 • upošteva ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • nadzira in kontrolira kakovost opravljenih del;
 • razvija čut za opazovanje;
 • krepi ekološko zavest;
 • razvija spretnosti in sposobnosti vodenja;
 • razvija spretnost komunikacije;
 • Vaja:

  - timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:

 • dnevna oskrba malih živali
 • spremljanje zdravstvenega stanja malih živali
 • vodenje ustrezne evidence
 • svetovanje pri prodaji malih živali
 • Vzdrževanje prostorov in kmetijskih strojev
 • organizira in vzdržuje delovna sredstva v skladu z merili dobrega gospodarja;
 • vodi in izpolnjuje ustrezne evidence;
 • upošteva ekonomičnost pri nabavi in porabi materiala;
 • nadzira in kontrolira kakovost opravljenih del;
 • organizira in svetuje pri prodaji kmetijskih strojev in repromateriala
 • razvija delovno in poklicno odgovornost;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • vzdrževanje in čiščenje prostorov
 • vzdrževanje in čiščenje kmetijskih strojev
 • svetovanje pri prodaji kmetijskih strojev in repromateriala
 • RAZVOJ PODEŽELJA – 10 ur

  ZUNANJA UREDITEV DOMA

  • Ureditev kmečkega dvorišča
  • Zelenjavni vrt
 • načrtuje zasaditev okolice doma in predvidi prostor za kmečki vrt glede na značilnosti krajine;
 • načrtuje velikost družinskega vrta za zelenjadnice, zelišča in prostor za kompostišče;
 • pripravi letni setveni in saditveni načrt za samooskrbo z zelenjavo;
 • razvija sposobnost za urejen videz (barvna usklajenost, velikostno sorazmerje, optimalna razporeditev…..);
 • zave se pomembnosti zelenjadnic v zdravi prehrani;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • zasaditev okrasnih zelnatih rastlin, grmovnic, dreves,
 • sejanje trave in ureditev poti,
 • oskrba zelenjavnega vrta,
 • VARSTVO RASTLIN IN OKOLJA – 32 ur

  DELO S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI

  • Naročanje
  • Skladiščenje
  • Vodenje dokumentacije
  • Posebnosti svetovanja pri prodaji FFS
 • ugotovi potrebe po sredstvih za varstvo rastlin;
 • naroči sredstva za varstvo rastlin in druge kemikalije;
 • vodi evidenco o nakupu, prodaji, zalogah in porabi FFS;
 • uredi prostore za skladiščenje;
 • skladišči FFS;
 • svetuje načine varstva rastlin za uporabo v konkretnih primerih;
 • svetuje pri izbiri FFS;
 • uporablja priročnike, zakonske predpise in drugo literaturo;
 • razvija sposobnost komuniciranja;
 • Vaja:

 • nabava in vodenje evidence za šolsko posestvo
 • Vaja:

 • skladiščenje FFS v posebni omari za kemikalije (strupene snovi)
 • Vaja:

 • svetovanje pri prodaji FFS in izbiri načina varstva
 • IZVAJANJE VARSTVA RASTLIN

  • Načrtovanje
  • Testiranje škropilne tehnike
  • Varstvo pri delu
  • Ukrepi in postopki varstva rastlin
  • Pomoč pri zastrupitvah
 • pripravi škropilni načrt za določeno rastlino;
 • izračuna potrebne količine škropiv;
 • opravi pregled strojev in naprav za nanašanje FFS;
 • izbere ustrezno napravo, šobe, pritiske, vozno hitrost,…;
 • uporabi ustrezna orodja za pripravo in vzdrževanje naprav;
 • upošteva vse ukrepe varnega dela s FFS;
 • pravilno uporabi vso potrebno zaščitno opremo;
 • pripravi orodja in pripomočke ter sredstvo za pripravo škropilne brozge;
 • upošteva priložena navodila in oznake na embalaži;
 • pripravi škropilno brozgo;
 • opravi škropljenje, prašenje ali pršenje;
 • očisti stroje, naprave in pripomočke ter pospravi embalažo;
 • pozna vrstni red postopkov pri zastrupitvah s strupenimi snovmi;
 • izvede prikaz ravnanja z nezavestnim zastrupljencem;
 • razvija občutek za natančnost;
 • se zave pomena pravilne rabe navodil;
 • se uči odločati in izbirati;
 • razvija zavest poklicne odgovornosti,
 • ozavesti pomen osebnih zaščitnih sredstev;
 • prevzema odgovornost za svoje delo;
 • razvija občutek odgovornosti za zdravje živih bitij in okolja;
 • razvija sposobnost komunikacije;
 • se zaveda problema obremenjevanja okolja;
 • razvija občutek za delo v skupini;
 • Vaja:

 • timsko delo skupine dijakov: organiziranje, vodenje in nadziranje dela:
 • priprava pripomočkov, orodij in sredstev za izvedbo varstva
 • izvedba neposrednega varstva rastlin
 • čiščenje strojev, naprav in pripomočkov
 • PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE – 30 ur

  IZVEDBA PROJEKTA NA PODLAGI POSLOVNEGA NAČRTA– projektno delo

  • Oblikovanje in izdelava izdelka
  • Načrtovanje in izvedba storitve
  • Trženje lastnih izdelkov in storitev
 • določi lokacijo za svoje poslovanje;
 • opiše proizvodni proces;
 • izdela izvedbeno dokumentacijo;
 • določi potrebe po poslovnih prostorih, po strojih in opremi ter zaposlenem osebju;
 • izračuna in pripravi potreben reprodukcijski material;
 • izdela izdelek ali izvede storitev;
 • kontrolira kakovost izvedenih del;
 • izbere primeren način reklame, propagande in promocije;
 • določi distribucijske kanale prodaje svojih proizvodov in storitev;
 • predstavi rezultate projekta.
 • razvija osebno in strokovno odgovornost;
 • zave se pomena načrtovanja, vodenja in upravljanja;
 • razvija občutek odgovornosti za svoje delo;
 • razvije delovno odgovornost, natančnost, varčnost, strokovnost.
 • Vaja:

 • izvedba projekta na podlagi poslovnega načrta
 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6.  OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7.  POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: