SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

EKOLOŠKO KMETOVANJE

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

-

-

105

Skupaj

105

-

-

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za:


4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

pomen ekološkega kmetijstva za naravo, živali, rastline IN človeka

Dijak:

Dijak:

Pomen in razvoj ekološkega kmetovanja

Pravila in zahteve za predelavo ekološko pridelanih surovin

Pomen zdrave prehrane

Organiziranost ekoloških kmetov

 • opiše možnosti in perspektive ekološkega kmetovanja;
 • razloži pogoje optimalne kmetijske prakse (raba zaščitnih sredstev, gnojil...);
 • upošteva osnovne smernice ekološkega kmetovanja;
 • primerja posebnosti in značilnosti različnih pristopov v ekološkem kmetovanju;
 • prepozna različne blagovne znamke, ki so prisotne v ekološkem kmetijstvu;
 • našteje dovoljene snovi in načine pri predelavi mleka, mesa, vina...;
 • oceni negativne vplive določenih snovi na okolje in zdravje človeka;
 • razloži vlogo in pomen ekološko pridelane hrane v prehrani;
 • razloži pomen in našteje oblike povezovanja ekoloških kmetov;
 • razvija ekološko zavest;
 • se zave pomena okolju prijaznih tehnologij v kmetijstvu ;
 • se zave pomena in vrednosti ekološko pridelane hrane za prehrano človeka;
 • VAJE:

 • ogled pedagoško - učnih ekoloških kmetij
 • primerjava pravilnika o ekološki pridelavi s pravilnikom ZEKS
 • degustacija ekološko pridelanih živil.
 • Gospodarjenje na ekološki kmetiji

  Organizacija in vodenje dela na ekološki kmetiji

  Smernice ekološkega kmetovanja;

  postopek priznavanja ekološke kmetije

  Tipi ekoloških kmetij

  Gradnja objektov na ekološki kmetiji

 • razloži pomen kroženja snovi , hranilne snovi, energija, voda...;
 • razume posebne zahteve v ekološki pridelavi in reji;
 • razlikuje tipe in načine zagotavljanja kroženja snovi: kmetija v prehodu,»samozadostna« kmetija, specializirana kmetija... ;
 • vodi proizvodne in delovne evidence,
 • opiše in razloži pomen izvajanja kontrole na ekoloških kmetijah;
 • našteje zahteve v ekološki predelavi;
 • opiše skladiščenje, embaliranje in označevanje proizvodov;
 • izbere pravilne postopke kompostiranja, ravnanja z gnojem...;
 • primerja in ocenjuje različne ureditve deponij hlevskega gnoja;
 • razloži možnosti uporabe organskih odpadkov kot vira energije;
 • izbere primerne materiale in cenene načine gradnje;
 • se zave razvojne perspektive ekološkega kmetovanja;
 • razvija in krepi odgovoren odnos do narave;
 • se zave pomena ohranjanja biotske pestrosti;
 • razvija človeku in naravi prijazne načine gospodarjenja;
 • - razvija občutek za ohranjanje kulturne dediščine podeželja;

  VAJE:

 • ugotavljanje biotske pestrosti v okolju
 • priprava kompostnega kupa
 • ogled rastlinske čistilne naprave
 • Tehnologija ekološke rastlinske pridelave

  Oskrba posevkov v ekološkem kmetijstvu

  Priprava in nega tal primernih za ekološko kmetovanje

  Tehnologije ekološke pridelave v posameznih panogah rastlinske pridelave

 • našteje pravila ekološke rastlinske pridelave;
 • opiše pripravo in uporabo gnojil, primernih za ekološko kmetovanje;
 • izbere specialno mehanizacijo za ekološko pridelavo;
 • izbere primeren kolobar in sorte;
 • našteje dovoljena sredstva za varstvo rastlin v ekološkem kmetijstvu (pleveli, škodljivci, bolezni...);
 • razlikuje različne tehnološke pristope v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, semenarstvu, in posebnih kulturah (zelišča, gobe...);
 • se zave pomena ohranjanja biotske pestrosti;
 • se zave pomena ohranjanja in varovanja slovenskih avtohtonih vrst in sort rastlin;
 • krepi občutek poklicne odgovornosti za ohranjanje plodne zemlje .
 • Vaje:

 • določanje diagnoze tal
 • načrtovanje kolobarja
 • vključevanje slovenskih avtohtonih vrst in sort rastlin
 • načrtovanje in izračun gnojilne enote velike živali (GEVŽ )
 • prepoznavanje koristnih organizmov v biotskem varstvu
 • Tehnologija ekološke živinoreje

  Osnove živalim prilagojene vzreje

  Tehnologije vrsti in kategoriji živali prilagojene vzreje

  Priporočena vzreja domačih živali v ekološki živinoreji

  Oskrba domačih živali v ekološki živinoreji

 • razloži pomen etologije v živinoreji;
 • razloži smernice ekološke živinoreje;
 • primerja in ocenjuje različne tehnološke pristope v: govedoreji, prašičereji, perutninarstvu, konjereji, reji drobnice, kunčereji in ostalih panogah (ribogojstvo, čebelarstvo, polži...);
 • našteje ekološke predpise in normative vhlevitve živali;
 • izračuna indeks ustreznosti reje živali;
 • opiše postopke oskrbe domačih živali v ekološki živinoreji;
 • primerja in ocenjuje priporočene načine oskrbe domačih živali: krmljenje (priprava krme, paša...), nega, razmnoževanje, prevozi, zdravstveno varstvo;
 • se zave pomena ohranjanja biotske pestrosti;
 • se zave pomena ohranjanja in varovanja slovenskih avtohtoni h vrst in pasem živali ;
 • krepi občutek poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali;
 • Vaje:

 • terenski ogled kmetije z ekološko živinorejo
 • krmljenje in nega živali v skladu z zahtevami ekološkega kmetijstva
 • načrtovanje prilagoditve in ureditve izbranega hleva na osnovi ekoloških normativov v živinoreji
 • izračun indeks ustreznosti reje živali za posamezne kategorije
 • oskrba živali
 • OZNAČEVANJE, TRŽENJE IN KONTROLA EKOLOŠKIH PRIDELKOV

  Standardi kakovosti

  Metode kontrole kakovosti

  Predpisi ekološke pridelave in predelave

  Evidenca ekološke pridelave in reje

 • našteje ekološke predpise in normative;
 • razlikuje ekološke blagovne znamke in jih primerja;
 • upošteva standarde kakovosti v ekološkem kmetovanju;
 • opiše postopek ekološke kontrole;
 • vodi evidenco ekološke pridelave in reje.
 • se zave pomena ekološke kontrole;
 • se zave pomena ekološke blagovne znamke;
 • krepi občutek odgovornosti do upoštevanja predpisov;
 • se zave pravilnega vodenja evidenc.
 • Vaje:

 • spremljava kontrolne službe na ekološki kmetiji
 • vodenje knjige zapisov na ekološki kmetiji
 • obisk ekološke tržnice
 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6.  OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmeta so povezane s temeljnimi strokovnimi predmeti: