SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

KLETARSTVO

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

0

0

105

Skupaj

105

0

0

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za :

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVE KLETARSTVA

Gospodarski pomen kletarstva

Dijak:

 • opiše gospodarski pomen pridelave vina;
 • Dijak:

 • se zave pomembne vloge pridelave in predelave grozdja;
 • Ogled:

 • videofilm
 • SESTAVINE GROZDJA

  Mehanična in kemična sestava grozdja

  • našteje sestavine grozdja;
  • razloži kemično sestavo grozdja;
  • se zave pomena natančnosti pri dellu

  Vaja:

 • ugotavljanje procentualnega razmerja med pecljevino in jagodami
 • TRGATEV

  Čas trgatve,

  Postopek,

  Posebne trgatve

 • določi čas trgatve glede na vsebnost kislin in sladkorja;
 • organizira pravilni potek trgatve;
 • primerja vrste trgatve glede na tehnološki postopek predelave;
 • razvije natančnost opazovanja in zapisovanja;
 • ravna v skladu s strokovnimi navodili in predpisi;
 • Vaja:

 • spremljava dozorevanje grozdja
 • Vaja:

 • uporaba refraktometra
 • PRIPRAVA KLETARSKIH STROJEV IN OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA

  Stroji za predelavo grozdja

  Vinska posoda

 • našteje posamezne stroje za predelavo grozdja in opiše njihovo delovanje;
 • primerja različne vrste vinske posode;
 • •  opiše postopke in našteje sredstva za čiščenje in razkuževanje kleti in opreme;

 • čisti in razkužuje klet;
 • zaparja stroje in konzervira vinsko posodo;
 • našteje vrste in lastnosti vinske posode;
 • pripravi vinsko posodo;
 • opredeli dejavnike mikroklime kleti;
 • spremlja in uravnava temperaturo in vlago kleti;
 • se zave pomena natančnosti in strokovnosti;
 • ravna v skladu s strokovnimi navodili in predpisi;
 • se zave delovne odgovornosti;
 • se zave pomena varovanja zdravja pri delu;
 • Ogled:

  • kletarski stroji in oprema

  Vaja:

  • priprava potrebnih prostorov

  Vaja:

  • priprava delovnega orodja, strojev in naprav

  Vaja:

  • konzerviranje vinske posode

  PREDELAVA GROZDJA

  Predelava belega grozdja

 • izdela tehnološko skico in opiše predelavo belega grozdja;
 • našteje parametre kakovosti grozdja;
 • razvrsti grozdje na osnovi normativov kakovosti;
 • našteje naprave za predelavo grozdja in jih zna uporabljati;
 • peclja, melje in stiska grozdje;
 • pridobi strokovnost in samozavest;
 • razvije inovativnost;
 • Vaja:

 • priprava grozdja do stiskanja
 • Vaja:

 • analiza vsebnosti sladkorja, skupnih kislin in pH vrednosti
 • Predelava rdečega grozdja

 • izdela tehnološko skico in opiše predelavo rdečega grozdja;
 • primerja klasični postopek predelave rdečega grozdja in termovinifikacijo;
 • opiše načine in postopek izluževanja barve pri predelavi rdečega grozdja;
 • razloži pomen določanja polifenolov in izlužene barve;
 • transportira grozdje v vinifikator;
 • macerira;
 • razvije ekološko zavest;
 • pridobi odgovornost za pravilno izvedbo posameznih tehnoloških postopkov;
 • Vaja:

 • maceracija
 • Vaja:

 • dodajanje enoloških sredstev
 • Vaja:

 • analiza vzorca mošta na polifenole in izluženo barvo
 • NEGA MOŠTA

  Kemična sestava

  Korekcija mošta

 • opiše glavne sestavine mošta;
 • našteje in opiše uporabo enoloških sredstev in jih zna uporabiti;
 • razlikuje načine korekcije in možnosti poprave mošta;
 • opravi korekcijo mošta;
 • razvije natančnost;
 • upošteva strokovna navodila;
 • komunicira z ustreznimi strokovnimi službami;
 • Vaja:

 • bistrenje mošta
 • Vaja:

 • dosladkanje mošta
 • Vaja:

 • dokisanje mošta
 • Vaja:

 • razkis mošta
 • NEGA VINA

  Alkoholno vrenje

  Sestavine vina

  Nega vina

  Pretok vina

  Čiščenje vina

  Tipizacija

  Stabilizacija

 • razloži proces alkoholnega vrenja;
 • našteje in opiše glavne sestavine vina;
 • razlikuje oblike žvepla v kletarstvu;
 • dodaja žveplo;
 • •  določi čas prvega pretoka glede na zdravstveno stanje vina;

 • opiše pretok vina;
 • našteje in opiše enološka sredstva;
 • pozna pomen polne posode;
 • doliva vino v posode;
 • tipizira vino;
 • razlikuje načine ugotavljanja stabilnosti vina;
  • razvije ekološko zavest;
  • se zave delovne odgovornosti in pomena varovanja zdravja pri delu;
  • razvije natančnost opazovanja in zapisovanja;
  • pridobi rutino;

  Vaja:

 • priprava vrelnega nastavka
 • Vaja:

 • spremljanje alkoholnega vrenja
 • Vaja:

 • žveplanje
 • Vaja:

 • pretok
 • Vaja:

 • določanje alkohola
 • Vaja:

 • odvzem vzorca vina
 • Vaja:

 • testi obstojnosti vina
 • Priprava vin barrique in penečih vin

 • opiše pogoje za barikiranje vina;
 • opiše tehnologijo pridelave vina barrique;
 • opiše tehnologijo pridelave penečih vin;
 • UGOTAVLJANJE BOLEZNI IN NAPAKE VINA

  Bolezni

  Napake

 • ugotovi bolezen in opiše ukrepe za preprečevanje pojava;
 • določi način zdravljenja bolezni;
 • prepozna in ugotovi napako vina;
 • določi postopek odprave napake;
 • razvije sposobnost zaznavanja s pomočjo čutil;
 • Vaja:

 • odvzem vzorca vina
 • Vaja:

 • prepoznavanje bolezni
 • Vaja:

 • ugotavljanje napak
 • Vaja:

 • odpravljanje bolezni in napak
 • STEKLENIČENJE VINA

  Oprema za stekleničenje

 • določi čas stekleničenja vina;
 • opravi sterilizacijo polnilne linije;
 • izvede filtracijo vina;
 • opiše opremo za stekleničenje;
 • pripravi steklenice in zamaške;
 • polni vino v steklenice;
 • izbere ustrezno embalažo;
 • opremi steklenico z etiketo;
 • •  upošteva zakonska določila za označevanje vina;

 • določi pogoje za skladiščenje stekleničenega vina;
 • razvije zavest o pomenu zdravega, kvalitetnega proizvoda;
 • razvije natančnost;
 • ravna v skladu s strokovnimi navodili in predpisi;
 • upošteva sanitarno higienske predpise;
 • Vaja:

 • sterilizacija polnilne linije
 • Vaja:

 • priprava filtra
 • Vaja:

 • priprava steklenic
 • Vaja:

 • polnjenje
 • Vaja:

 • etiketiranje
 • Vaja:

 • skladiščenje steklenic
 • VINSKA ZAKONODAJA

  Vinska zakonodaja

  Standard kakovosti

 • upošteva vinsko zakonodajo;
 • vodi kletarsko evidenco;
 • loči standarde kakovosti;
 • opiše pogoje za pridobitev zaščitne znamke;
 • sodeluje s strokovnimi službami;
 • sodeluje s sodelavci;
 • Vaja:

 • vodenje kletarske evidence
 • KULTURA PITJA VINA

  Vino v prehrani

 • izbere primerno vino k določeni hrani.
 • razvije kulturo uživanja vina.
 • Vaja:

 • degustacija vina

 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  6.  OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: