SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

KMETIJSKA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

-

-

105

Skupaj

105

-

-

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za:

 • gospodarno - tehnično in tehnološko rabo kmetijskih strojev;
 • ekonomično načrtovanje rabe kmetijskih strojev;
 • izračun storilnosti kmetijskih strojev;
 • izbiro ustreznih strojev za kmetijo oziroma kmetijsko gospodarstvo;
 • uporabo varnostnih ukrepov za preprečevanje delovnih nezgod;
 • smotrno načrtovanje in organizacijo dela pri izvedbi važnejših mehaniziranih del;
 • vodenje evidenc uporabe in vzdrževanja kmetijskih strojev;
 • varno rabo kmetijskih strojev;
 • organiziranje izvajanja storitev s kmetijskimi stroji;
 • organiziranje vzdrževanja in popravil kmetijskih strojev.
 • 4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Poznavanje in raba kmetijske tehnike

  Dijak:

  Dijak:

  • Moč traktorja in izgube pri koriščenju, koristna moč
  • Vlečni upori kmetijskih strojev, bilanca vlečnih uporov
  • Tlačenje zemljišča
  • Stabilnost traktorskega agregata
  • Varnost pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki
  • Storilnost traktorskega agregata in delovnih strojev

  • našteje vrste traktorjev in jih razdeli po moči;
  • opiše izgube moči pri koriščenju traktorjev in samovoznih strojev;
  • ugotovi koristno moč za agregatiranje;
  • uporabi ustrezno orodje za agregatiranje;
  • opiše različne upore priključnih strojev;
  • spremlja in analizira nastanek različnih vlečnih uporov enakih oziroma istih strojev;
  • opiše vpliv uporabe traktorskega agregata na tlačenje zemljišča;
  • ugotovi možnosti in načine zmanjšanja tlačenja zemljišča;
  • upošteva načine zmanjšanje tlačenja zemljišča;
  • opiše dinamično in statično stabilnost traktorja;
  • opiše vzdolžno in prečno stabilnost traktorja;
  • ugotovi vplive na različne stabilnosti traktorja;
  • upošteva pravilno priključitev stroja k traktorju za delo v različnih pogojih;
  • našteje varnostne ukrepe za delo s traktorjem in traktorskimi priključki;
  • opiše način ugotavljanja strmine;
  • upošteva predpise iz varnosti pri delu;
  • upošteva varnostne ukrepe pri delu s traktorjem in priključki;
  • upošteva navodila za rokovanje in varno delo posameznega traktorja ali kmetijskega stroja in opreme;
  • opiše teoretično, dejansko in stvarno storilnost;
  • izračuna dejansko storilnost posameznega agregata;
  • opiše pomen dobre organizacije dela;
  • razvije občutek odgovornosti pri svojem delu;
  • se zave pomembnosti urejenega delovnega prostora;
  • se zave pomembnosti agregatiranja;
  • se zave pomena pravilnega agregatiranja;
  • se zave pomembnosti prihranka energije;
  • se zave nujnosti zmanjšanja tlačenja zemljišča in omogočanja enakih pogojev za razvoj rastlin ter enakomeren pridelek;
  • razvije občutek za stabilnost in varno uporabo traktorja in traktorskega priključka;
  • se zave pomena pravilnega priključevanja stroja;
  • se zave nujnosti upoštevanja varnostnih ukrepov pri delu s kmetijskimi stroji in opremo;
  • se zave možnosti vpliva na
  • storilnosti traktorskih agregatov;

  Vaja:

  - sestavljanje traktorskega agregata

  Vaja:

  - sestavljanje bilance moči agregata

  Vaja:

  - ugotavljanje različnih vlečnih uporov

  Vaja:

  - izvajanje ukrepov za izboljšanje vlečne sposobnosti traktorja in povečanje stabilnost

  Vaja:

  - sestavljanje bilance vlečnih uporov agregata

  Vaja:

  - priprava agregata za zmanjšamo tlačenje zemljišča

  Vaja:

  - pravilna priprava traktorja oziroma traktorskega agregata za delo v strmini

  Vaja:

  - priprava traktorskega agregata za delo z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov

  Vaja:

  - izračun storilnosti traktorskega agregata

  NAČRTOVANJE OPREMLJANJA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

  • Analiza kazalcev gospodarjenja in proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu
  • Projekcija uspešnosti kmetijskega gospodarstva
  • Ocena potreb, izhajajočih iz obstoječih in načrtovanih tehnologij
  • Priprava investicijskega načrta

   

  • našteje kazalce gospodarjenja in proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
  • analizira kazalce gospodarjenja in proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu;
  • ugotovi uspešnost posamezne tehnologije na kmetijskem gospodarstvu;
  • ugotovi potrebe po nabavi opreme za posamezne tehnologije;
  • upošteva obstoječo in načrtovano usmeritev kmetijskega gospodarstva;
  • spremlja in analizira stroške pri posamezni tehnologiji;
  • našteje elemente investicijskega načrta;
  • upošteva obstoječo proizvodnjo in načrt prihodnje proizvodnje;
  • ugotovi opremo, ki se uporablja za obstoječo in načrtovano proizvodnjo;
  • spremlja in analizira stroške;
  • ugotovi možnosti opremljanja, glede na obstoječo in načrtovano proizvodnjo;
  • razvije občutek odgovornosti za svoje delo;
  • se zave pomena načrtovanja opremljanja;
  • se zave pomena uspešnosti gospodarjenja v odvisnosti od ustreznega opremljanja;
  • razvije podjetniško mišljenje;
  • se zave pomena ocene potreb, izhajajočih iz obstoječih in načrtovanih tehnologij;
  • se zave pomena priprave investicijskega načrta in odgovornosti naloge;

  Vaja:

  - priprava načrta opremljanja izbranega kmetijskega gospodarstva.

  Vaja:

  - ugotavljanje smotrnosti nabave izbranega stroja

  Vaja:

  - priprava ocene potreb po nabavi strojev oziroma opreme

  Vaja:

  - priprava podlag za odločanje o investiciji

  Storitve s kmetijskimi stroji

  • Organizacijske oblike koriščenja kmetijskih strojev
  • Kalkulacija stroškov rabe kmetijskih strojev
  • Organizacija in ponudba storitev s kmetijskimi stroji
  • Izvedba važnejših mehaniziranih del
  • Evidence koriščenja kmetijskih strojev in naprav

   

  • opiše organizacijske oblike koriščenja mehanizacije;
  • spremlja domače in tuje izkušnje;
  • oceni prednosti in slabosti rabe lastne mehanizacije in najetih strojnih storitev;
  • izdela kalkulacijo stroškov rabe stroja;
  • se usposobi za vodenje evidence stroškov rabe strojev;
  • pripravi ponudbo storitve s kmetijskimi stroji;
  • prepozna lastne konkurenčne prednosti;
  • je sposoben organizirati storitev;
  • pripravi načrt koriščenja strojnega parka;
  • pravilno sestavi stroj ali TSA in ga pripraviti za delo;
  • razčleni smotrno pripravo in izvedbo dela;
  • oceni stanje zanesljivosti stroja;
  • vodi evidence vzdrževanja in rabe stroja;
  • razvije občutek za načrtnost in smotrnost;
  • krepi podjetniško mišljenje;
  • se zave pomena ekonomične rabe kmetijskih strojev;
  • zave pomena ekonomične rabe kmetijskih strojev;
  • razvije občutek za ponudbo in koriščenje strojnih uslug;
  • se zave pomena pravilne izvedbe mehaniziranih del;
  • razvije sposobnost sprotnega evidentiranja in spremljanja rabe strojev;

  Vaja:

  - predstavitev delovanja strojnega krožka

  Vaja:

  - kalkulacija stroškov rabe kmetijske mehanizacije.

  Vaja:

  - uporaba kataloga kalkulacij.

  Vaja:

  - načrt koriščenja strojnega parka

  Vaja:

  - priprava traktorskega agregata za delo

  Vaja:

  - izpolnjevanje evidence rabe in vzdrževanja kmetijskih strojev

  Tehnika vzdrževanja in popravil kmetijskih strojev

  • Vloga in pomen smotrnega vzdrževanja kmetijske tehnike
  • Vzdrževalni ukrepi in organizacija vzdrževanja
  • Tehnika vzdrževanja motorja
  • Tehnika vzdrževanja transmisije
  • Tehnika vzdrževanja voznih naprav
  • Tehnika vzdrževanja hidravličnih naprav
  • Tehnika vzdrževanja delovnih sklopov priključnih strojev
  • Tehnika vzdrževanja stacionarnih
  • strojev in naprav

  • spremlja in analizira tehnični, tehnološki in ekonomski pomen vzdrževanja kmetijskih strojev in naprav;
  • našteje glavne ukrepe vzdrževanja kmetijske tehnike;
  • uporabi temeljne diagnostične postopke za odkrivanje in lokalizacijo napak;
  • našteje glavne organizacijske oblike vzdrževanja kmetijskih strojev;
  • našteje oblike in razloži namen rednega in občasnega vzdrževanja sklopov motorja;
  • uporablja diagnostiko za odkrivanje napak;
  • našteje glavnih vzdrževalnih ukrepov na motorju;
  • prepozna pokazatelje možnih okvar na transmisiji;
  • izvaja osnovno vzdrževanje transmisije;
  • razume vzroke in posledice napak na voznih in krmilnih napravah;
  • odpravlja napake na voznih in krmilnih organih traktorja in kmetijskih strojev in naprav;
  • pojasni namen in lastnosti hidravlične naprave na traktorju in kmetijskih strojih;
  • odkriva in odpravlja napake na EHR hidravliki in na drugih hidravličnih napravah;
  • našteje osnovne ukrepe vzdrževanja hidravlične naprave;
  • opiše osnovne vzdrževalne ukrepe na različnih skupinah priključnih delovnih strojev;
  • uporabi primerno tehniko za popravilo stroja;
  • našteje najpogostejše vzroke okvar in opiše njihovo odpravljanje;
  • uporabi primerno tehniko za popravilo stroja oziroma naprave.
  • se zave vloge in pomena smotrnega vzdrževanja kmetijske tehnike in vpliva na kmetijsko proizvodnjo;
  • razvije ustvarjalnost, krepi natančnost in logično mišljenje;
  • se zave pomena vzdrževalnih ukrepov;
  • krepi osebno in strokovno odgovornost;
  • razume povezanost kvalitete vzdrževanja z zanesljivostjo stroja;
  • se zave pomena vzdrževanja motorja;
  • se zave pomena vzdrževanja transmisije;
  • se zave pomena vzdrževanja voznih naprav;
  • se zave pomena vzdrževanja hidravličnih naprav;
  • se zave pomena vzdrževanja priključnih strojev;
  • se zave pomena vzdrževanja stacionarnih strojev in naprav.

  Vaja:

  - ogled sodobnega obrata za vzdrževanje in popravila kmetijskih strojev in naprav

  Vaja:

  - praktične vaje specialnih tehnik vzdrževanja, diagnostike in tehnike popravil sklopov motorjev

  Vaja:

  - praktične vaje specialnih tehnik vzdrževanja, diagnostike in tehnike popravil sklopov transmisij

  Vaja:

  - praktične vaje specialnih tehnik vzdrževanja, diagnostike in tehnike popravil sklopov voznih naprav

  Vaja:

  - praktične vaje specialnih tehnik vzdrževanja, diagnostike in tehnike popravil hidravličnih naprav

  Vaja:

  - praktične vaje specialnih tehnik vzdrževanja, diagnostike in tehnike popravil sklopov in naprav na priključnih strojih.

  Vaja:

  - praktične vaje specialnih tehnik vzdrževanja, diagnostike in tehnike popravil sklopov in naprav na stacionarnih strojih.

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: