SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

SONARAVNO GODPODARJENJE Z GOZDOM

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

105

Skupaj

105

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za :

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

SONARAVNO GOSPODARJENJE Z GOZDOM

Dijak:

Dijak:

Sonaravno gospodarjenje z gozdom
 • definira pojem sonaravnega gospodarjenja z gozdom;
 • •  našteje prednosti sonaravnega gospodarjenja z gozdom;

  Gozdni ekosistem

 • opredeli glavne značilnosti gozdnega ekosistema;
 • primerja gozdni ekosistem s kmetijskimi ekosistemi;
 • pridobi osebno odgovornost za ohranjanje naravnega ravnovesja in obstoj gozdov;
 • Ogled in opredelitev glavnih dejavnikov gozdnega ekosistema

  Ekološki, socialni in proizvodni pomen gozda

 • našteje ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda;
 • dojame gozd kot večnamenski del prostora;
 • VAJA:

  - določanje socialne in ekološke funkcije gozda

  NAJPOMEMBNEJŠE DREVESNE IN GRMOVNE VRSTE IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI

  Drevesne in grmovne vrste in njihove značilnosti

 • našteje naša najpogostejše iglavce in listavce;
 • pozna areale njihove naravne razširjenosti v Sloveniji;
 • dojame pestrost lesnatih rastlin;
 • razvije ekološko zavest;
 • Morfološke, ekološke in gojitvene lastnosti naših najpogostejših drevesnih vrst

 • izdela herbarij olistanih in neolistanih poganjkov drevesnih vrst;
 • prepozna drevesne vrste po listih, poganjkih, skorji, cvetovih in plodovih;
 • določi pomembnejše gojitvene lastnosti drevesnih vrst;
 • razloži vpliv rastiščnih dejavnikov na uspevanje gozdnega drevja;
 • razvije natančnost, ustvarjalnost in kreativnost;
 • razvije natančnost pri opazovanju;
 • oblikuje estetski čut pri izdelavi zbirk;
 • VAJA:

 • nabiranje olistanih in neolistanih poganjkov, njihova determinacija in izdelava herbarija
 • Morfološke značilnosti grmovnih vrst

 • izdela herbarij olistanih poganjkov naših najpogostejših grmovnih vrst;
 • razvije natančnost, ustvarjalnost in kreativnost;
 • razvije natančnost pri opazovanju;
 • oblikuje estetski čut pri izdelavi zbirk;
 • VAJA:

 • nabiranje olistanih poganjkov in njihova determinacija in izdelava herbarija
 • VRSTE IN OBLIKE GOZDNIH SESTOJEV

  Nastanek sestojev

  Drevesna sestava in način mešanja

  Starostne razmere v sestojih sestojev

  Rastnost sestojev in proizvodna sposobnost rastišč

 • definira gozdni sestoj;
 • razlikuje gozdne sestoje glede na njihov nastanek;
 • razlikuje čiste in mešane sestoje;
 • opiše vrsto, obliko in stopnjo zmesi drevesnih vrst;
 • ugotovi razliko med sestoji z različno starostno strukturo dreves;
 • definira pojma rastnost sestojev in rodovitnost rastišč;
 • primerja naravno rodovitnost gozdnih rastišč z rodovitnostjo kmetijskih obdelovalnih površin;
 • razvije natančnost pri opazovanju;
 • osvaja gozdarsko strokovno terminologijo;
 • EKSKURZIJA:

 • na izbranih gozdnih objektih ugotavljajo razlike med sestoji glede na njihov nastanek, drevesno sestavo in starostne razmere
 • Razvojne faze gozda

 • v pravilnem zaporedju našteje razvojne faze gozda;
 • pozna glavne razvoje značilnosti posamezne razvojne faze;
 • pravilno izmeri debelino stoječega drevesa;
 • razvije natančnost pri opazovanju in merjenju;
 • VAJA:

 • določevanje razvojne stopnje gozda
 • izmera debeline stoječega drevesa (pripomoček pri določevanju razvojnih stopenj)
 • NEGA IN VARSTVO GOZDOV

  Gozdnogojitveni cilji

 • se seznani z gozdnogojitvenimi cilji in nujnostjo načrtovanja v gozdni proizvodnji;
 • razloži pojem trajnosti v gozdni proizvodnji;
 • uvidi pomembnost načrtovanja v gozdni proizvodnji,
 • sprejme moralno etično načelo trajnosti v gozdni proizvodnji;
 • Nega mladovij

 • razloži pomen posredne nege;
 • izvede neposredne negovalne ukrepe v mladju in gošči (čiščenje, rahljanje in uravnavanje zmesi);
 • opiše načine zaščite mladja pred rastlinojedo divjadjo in konkurenčnim zeliščnim in grmovnim slojem;
 • opiše prednosti naravne obnove gozdov;
 • našteje in opiše tehnike sajenja sadik gozdnega drevja;
 • pravilno posadi sadiko gozdnega drevja;
 • pripravi ročna orodja in pripomočke za nego mladovja in obnovo gozda;
 • razloži pravilno tehniko dela z gozdarskim ročnim orodjem;
 • upošteva predpise s področja varstva in zdravja pri delu;
 • oblikuje strokoven odnos do nege gozda;
 • oblikuje odgovoren odnos do dela in delovnih postopkov;
 • razvije in oblikuje gospodaren odnos do orodja in pripomočkov;
 • razvije pozitiven odnos do predpisov s področja varstva in zdravja pri delu;
 • se zave nujnosti uporabe primernih osebnih varovalnih sredstev;
 • razvije čut za osebno odgovornost pri delu;
 • razvije zanesljivost in skrbnost pri gojitvenih opravilih;
 • VAJA:

 • izvajanje ukrepov nege in zaščite v mladovju ter analizira opravljeno delo (strokovni nadzor)
 • sajenje sadik gozdnega drevja
 • Nega v starejših razvojnih fazah gozda

 • razlikuje med negativno in pozitivno izbiro dreves;
 • pozna pravice lastnika gozda pri postopku odkazila;
 • spremlja revirnega gozdarja pri odkazilu;
 • dojame pomen strokovnih odločitev pri negi v starejših razvojnih fazah gozda;
 • EKSKURZIJA:

 • spremljanje revirnega gozdarja pri odkazilu
 • Varstvo gozdov
 • našteje škodljive vplive biotskih dejavnikov na uspevanje gozda;
 • našteje škodljive vplive abiotskih dejavnikov na uspevanje gozda;
 • pojasni najpomembnejše preventivne ukrepe varstva gozdov;
 • opredeli dolžnosti lastnika gozda do ukrepov varstva gozdov.
 • oblikuje naravovarstveno zavest;
 • razvije čut za osebno odgovornost;
 • se zave nujnosti ukrepov varstva gozdov;
 • dojame prepletenost vseh naravoslovnih sfer okolja.
 • VAJA:

 • prepoznavanje najpogostejših bolezni gozdnega drevja
 • ugotavljanje poškodb, ki jih povzročajo žuželke
 • EKSKURZIJA:

 • Ogled gozdnega pogorišča in njegova sanacija
 • Ogled žarišča lubadarja in njegova sanacija
 • Negativne posledice človeka na gozd

 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6.  OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: