SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

VAROVALNA PREHRANA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1

105

-

-

105

Skupaj

105

-

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak je usposobljen za:

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

HRANILNE SNOVI, NAČELA ZDRAVE PREHRANE

Dijak

Dijak

Pomen, lastnosti in posledice nepravilnega prehranjevanja.

 • opredeli pomen zagotavljanja ustrezne količine hranilnih snovi v zdravi prehrani;
 • pozna vpliv delovanja encimov na hrano;
 • prouči senzoriko in ocenjevanje kakovosti živil;
 • svetuje pri uporabi primernih živil in jedi v zdravi prehrani;
 • razvija sposobnost komunikacije pri svetovanju;
 • razvija osebno odgovornost za zdravo prehrano ;
 • se zaveda pomena ozaveščenosti ljudi o posledicah nepravilnega prehranjevanja;
 • Vaja:

  - izdelava načrta dovoljenih in prepovedanih živil v zdravi prehrani

  - priprava plana po hranilnih snoveh za posamezna starostna obdobja

  - ocenjevanje kakovosti izbranega živila

  NAČELA ZDRAVE PREHRANE
  • Varovalna prehrana
  • Varovalno živilo
  • Planiranje varovalne prehrane
 • razloži osnovna izhodišča varovalne prehrane pri posameznih kategorijah ljudi;
 • prouči oznako in pravilnik varovalnega živila;
 • razume sestavo varovalnega jedilnika;
 • izračuna energijsko in hranilno vrednost jedilnika;
 • razvija sposobnost prepoznavanja in vključevanja varovalnih živil v pripravo jedi;
 • Vaja:

  - izdelava varovalnega jedilnika z osnovnimi izhodišči.

  - analiza varovalnega jedilnika (zastopanost ustreznih živil in postopkov obdelave, hranilna in energijska vrednost)

  ALTERNATIVNE OBLIKE PREHRANE

  Alternativna varovalna prehrana.

  •  razloži bistvene značilnosti posameznih vrst alternativne prehrane;

 • razvija samostojnost in natančnost pri delu;
 • razvija komunikativnost in inovativnost;
 • Vaja:

  - izdelava jedilnika za izbrano obliko alternativne prehrane.

  - izdelava seznama vseh BIO izdelkov na tržišču.

  NAČELA ZDRAVLJENJA S HRANO

  Dietna prehrana

  Osnovne diete

 • razloži pomen dietne prehrane;
 • prepozna dietni jedilnik za določeno obolenje;
  •  našteje razloge, ki pripeljejo do sodobnih bolezni;
  •  našteje bolezni nepravilne prehrane: debelost, anoreksija, bulimija, povišanje holesterola in krvnega tlaka…;
 • varuje zdravje;
 • - ogled bolnišnične dietne kuhinje

  - izdelava jedilnika za izbrano dietno prehrano

  NARODNA PREHRANA

  Značilnosti narodne prehrane

 • našteje tipične slovenske narodne jedi po pokrajinah;
 • upošteva značilnosti slovenskih pokrajin in jedi pri pripravi jedilnika;
 • vključuje narodne jedi v varovalno prehrano;
 • se zave pomena narodne prehrane v varovalni prehrani;
 • se zave pomena ohranjanja narodnih jedi;
 • Vaja:

  - pripravi jedilnik narodne prehrane

  ZAKONODAJA V ŽIVILSTVU

  Zakonodaja v živilski stroki

 • upošteva predpise in zahteve za organizacijo dela posamezne dopolnilne dejavnosti;
 • upošteva predpise za zagotavljanje kakovosti pri pripravi jedi ali živil;
 • razloži pravila varstva pri delu;
 • uporabi zaščitna sredstva pri delu;
 • razvija osebno odgovornost pri upoštevanju zakonodaje;
 • se zave pomena novosti in prilagodljiv;
 • razvija pravilen odnos do zakonodaje;
 • Vaja:

  - priprava jedi z upoštevanjem HACCP-a

  PRIPRAVA IZDELKOV ZA PRODAJO

  Embaliranje živil.

  Blagovna znamka in deklaracija

 • razloži pomen oblikovanja in izbire ustrezne embalaže, blagovne znamke in deklaracije;
 • opremi izdelek z deklaracijo.
 • razvija inovativnost;
 • se zaveda pomena označevanja izdelka.
 • Vaja:

  - izdela deklaracijo in embalažo za izbrani izdelek


  5.  OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: