SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

ZELENJADARSTVO

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

105

-

105

Skupaj

105

-

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za:

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

ZELENJADARSTVO KOT KMETIJSKA PANOGA

Dijak:

Dijak:

Značilnosti in pomen zelenjadarstva
 • umesti zelenjadarstvo v kmetijsko proizvodnjo;
 • razume pomen zelenjadarstva kot kmetijske panoge;
 • našteje načine in organiziranost pridelovanja vrtnin;
 • razloži pomen vrtnin v prehrani;
 • razvija pravilen odnos do pridelovanja zelenjave;
 • razvija čut za zdravo prehrano;
 • Vaja:

 • zbiranje podatkov o uporabi vrtnin in njihovih zdravilnih učinkih
 • Delitev vrtnin v skupine

 • razlikuje posamezne vrste vrtnine;
 • razdeli vrtnine glede na botanično sorodnost in glede na gospodarski pomen;
 • našteje uporabne dele vrtnin;
 • razvija občutek za natančnost;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • Vaja:

 • prepoznavanje vrtnin in njihovih uporabnih delov
 • NAČRTOVANJE PRIDELOVANJA

  Kolobar

 • razume pomen kolobarjenja;
 • upošteva pravila kolobarjenja;
 • razdeli posevke glede na čas setve in mesto v kolobarju;
 • krepi ekološko zavest;
 • se zaveda pomena strokovnosti;
 • razvija natančnost;
 • Vaja:

 • sestavljanje kolobarja
 • Načrt pridelovanja

 • upošteva zakonitosti načrtovanja pridelave;
 • izdela načrt setve in saditve;
 • razvija občutek za gospodarnost;
 • Vaja:

 • izdelava načrta pridelave
 • DELOVNI PROSTORI V ZELENJADARSTVU

  Priprava delovnih prostorov

 • našteje vrste zavarovanih prostorov;
 • izbere in pripravi ustrezen pridelovalni prostor;
 • opredeli zahteve za shranjevanje repromateriala in FFS;
 • izbere ustrezen prostor za skladiščenje repromateriala in FFS;
 • izbere ustrezen skladiščni prostor;
 • upošteva načela varne hrane;
 • razvija občutek za gospodarnost;
 • razvija ekološko zavest;
 • zaveda se pomena pravilnega vodenja evidenc;
 • Vaja:

 • ogled zelenjadarskega obrata
 • Zavarovani prostori

 • opiše prednosti vzgoje v zavarovanih prostorih;
 • našteje vrtnine, ki jih gojimo v zavarovanih prostorih;
 • primerja zavarovane prostore med seboj;
 • oskrbi rastline v zavarovanem prostoru;
 • razvija občutek odgovornosti;
 • zaveda se pomena gospodarnosti;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • Vaja:

  - oskrba rastlin v zavarovanih prostorih

  PRIPRAVA TAL

  Osnovna obdelava tal

 • našteje orodja in stroje za obdelavo tal;
 • opravi osnovno obdelavo tal;
 • razloži pomen razkuževanja tal;
 • razloži pomen gnojenja;
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • Vaja:

 • osnovna obdelava tal
 • Dopolnilna obdelava tal

 • pozna orodja in stroje za dopolnilno obdelavo tal;
 • opravi dopolnilno obdelavo;
 • se zaveda pomena strokovnosti;
 • razvija občutek za gospodarnost;
 • Vaja:

 • priprava grede za setev ali saditev
 • SETEV

  Poznavanje semen zelenjadnic

 • razlikuje semena posameznih vrst zelenjadnic;
 • izračuna potrebno količino semena;
 • razvija čut za natančnost;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • Vaja:

 • prepoznavanje semen
 • izračun potrebne količine semen
 • Čas in načini setve

 • določi primeren čas setve;
 • izbere ustrezen način setve;
 • določi ustrezno globino setve
 • seje zelenjadnice;
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • zaveda se pomena gospodarnosti;
 • Vaja:

 • setev
 • PRIDELOVANJE SADIK

  Vzgoja in oskrba sadik

 • pripravi setvenico ali setveno ploščo;
 • uporabi in pripravi ustrezen substrat;
 • izbere seme zelenjadnic;
 • izvede setev;
 • izvede pikiranje;
 • razloži oskrbo sadik;
 • oskrbuje sadike;
 • razume pomen utrjevanja sadik;
 • izbere primeren termin za presajanje;
 • pripravi gredo za sajenje;
 • našteje načine sajenja;
 • presaja sadike na stalno mesto;
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • zaveda se pomena gospodarnosti;
 • razvija čut za racionalno izkoriščanje prostora;
 • Vaja:

 • priprava substrata
 • setev na setvenico
 • setev v gojitvene plošče
 • oskrba sadik
 • sajenje sadik na stalno mesto
 • OSKRBA POSEVKA

  Oskrba vrtnin

 • našteje orodja, stroje in pripomočke;
 • razloži ukrepe oskrbe vrtnin;
 • razloži pomen namakanja;
 • izbere ustrezen način in čas za namakanje;
 • razloži pomen dognojevanja;
 • izvede oskrbo posevka;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • zaveda se pomena strokovnosti;
 • razvija pozitiven odnos do rastlin;
 • Vaja:

 • oskrba posevka
 • Varstvo pred škodljivimi vplivi okolja

 • našteje škodljive vplive okolja;
 • razloži ukrepe varstva zelenjadnic pred boleznimi, škodljivci in pleveli;
 • varuje rastline pred neugodnimi vplivi naravnih dejavnikov;
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin;
 • varuje posevek pred škodljivimi vplivi;
 • razvija ekološko zavest;
 • zaveda se pomena strokovnosti;
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • razvija pozitiven odnos do rastlin;
 • Vaja:

 • ugotavljanje zdravstvenega stanja rastlin
 • SPRAVILO PRIDELKA

  Spravilo vrtnin

 • razlikuje fiziološko in tehnološko zrelost,
 • določi primeren čas spravila,
 • našteje vrste embalaže;
 • našteje stroje za spravilo zelenjadnic;
 • opravi spravilo zelenjadnic,
 • pripravi vrtnine za prodajo;
 • razvija sposobnost opazovanja;
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • zaveda se pomena strokovnosti;
 • Vaja:

 • spravilo pridelka
 • priprava zelenjadnic za prodajo
 • Skladiščenje zelenjadnic

 • našteje načine skladiščenja zelenjadnic,
 • opiše pogoje za skladiščenje zelenjadnic;
 • pripravi vrtnine za skladiščenje,
 • ugotavi zdravstveno stanje vrtnin v skladišču.
 • razvija čut za doslednost in natančnost;
 • zaveda se pomena strokovnosti in gospodarnosti.
 • Vaja:

 • priprava vrtnin za skladiščenje

 • 5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmeta so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: