SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

RAZVOJ PODEŽELJA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

2.

68

50

18

-

Skupaj

68

50

18

-

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za:

4. OPERATIVNI CILJI PREMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

POJEM PODEŽELJA

Dijak:

Dijak:

Kaj je podeželje?

 • razloži pojem podeželja
 • razloži značilnosti podeželja v različnih slovenskih pokrajinah glede na naravne pogoje in značilnosti kmetijske pridelave
 • našteje naravne in družbene elemente podeželja (kulturna krajina, prebivalci, naselja, infrastruktura,…)
 • ugotovi pomen podeželja za družbeni in gospodarski razvoj v državi
 • se zave pomena podeželja za družbeni in gospodarski razvoj v državi
 • se zave prednosti in odgovornosti življenja na podeželju
 • Večfunkcionalni značaj podeželja

 • našteje gospodarske in družbene dejavnosti na podeželju
 • razloži povezanost in soodvisnost med različnimi dejavnostmi na podeželju
 • razume medsebojno odvisnost med
 • naravnimi in družbenimi elementi podeželja za njegov celosten razvoj;
 • opiše pomen kmetijstva za trajnostni razvoj podeželja;
 • se zave nujnosti uravnoteženega razvoja na podeželju
 • Vaja:

 • ogled in opazovanje izbranega podeželskega prostora
 • Spreminjanje podeželja

 • opiše demografske, socialne, ekonomske in funkcijske spremembe na podeželju
 • razloži pojme: depopulacija, deagrarizacija, zaraščanje kmetijskih zemljišč, degradacija podeželja in jih utemelji s konkretnimi primeri iz svojega okolja
 • opiše dejavnike in vzroke sprememb
 • razloži posledice depopulacije in deagrarizacije za razvoj podeželja
 • opiše urbanizacijo in suburbanizacijo na podeželju (kaj povzroča te procese in kakšne so njihove posledice)
 • razloži socialne in ekonomske odnose med podeželskim in urbanim okoljem
 • primerja spremembe na podeželju v Sloveniji in EU
 • se zave posledic družbene in naravne degradacije podeželja
 • razvije čut za opazovanje in analiziranje sprememb na podeželju
 • Vaja:

 • analizira spreminjanje podeželja na izbranih primerih iz neposrednega okolja
 • DEJAVNIKI RAZVOJA PODEŽELJA

  Okoljski dejavniki za razvoj podeželja

 • razložijo pomen okoljskih dejavnikov za naselitev ter kmetijske in nekmetijske gospodarske dejavnosti na podeželju
 • primerja vplive okoljskih dejavnikov v različnih pokrajinah na kmetijstvo, poseljenost ter razvoj drugih dejavnosti na podeželju (turizem, storitve, industrija)
 • našteje vire energije na podeželju
 • analizira nove tehnologije in organizacijske dosežke na področju rabe energije
 • razloži rabo obnovljivih virov (les in drugo biomaso, male vodotoke, sončno energijo, geotermalno energijo in veter)
 • razloži pomen vodnega gospodarstva za razvoj podeželja;
 • pozna možnosti razvoja podeželja v lokalnem okolju,
 • oblikuje pozitivni odnos do okolja in upošteva njihov vpliv na gospodarsko in družbeno dogajanje na podeželju
 • razvije ekološko zavest
 • se zave nujnosti uporabe obnovljivih virov energije za trajnostni razvoj podeželja
 • se zave posledic neustrezne rabe kmetijskih zemljišč
 • Vaja:

 • popis vseh obnovljivih virov na konkretnem območju-domača vas, naselje
 • Demografski in socialni razvoj podeželja

 • opiše izobrazbeno, starostno dejavnostno sestavo prebivalcev na podeželju
 • opiše socialno sestavo podeželskega prebivalstva (kmečko in nekmečko prebivalstvo)
 • opiše tipe kmečkih gospodinjstev na podeželju (čiste, mešane in dopolnilne kmetije,…)
 • razloži dejavnike in vzroke spreminjanja socialne sestave na podeželju
 • uporabi metode zbiranja podatkov
 • se zave pomena znanja za razvoj kmetijstva in podeželja
 • Vaja:

 • analizira demografski razvoj v izbranem podeželskem naselju (anketa)
 • Zemljiško - posestne razmere na podeželju

 • opiše značilnosti zemljiško-posestne strukture na podeželju
 • našteje vzroke in posledice razdrobljenosti zemljiške posesti v Sloveniji;
 • opiše spreminjanje zemljiško-posestne strukture na podeželju (zmanjševanje števila kmetij, povečanje obsega kmetij)
 • se zave nujnosti povečevanja obsega kmetij za utrjevanje ekonomičnosti slovenskega kmetijstva
 • Vaja:

 • kartiranje rabe kmetijskih zemljišč na izbranem območju
 • Naravni pogoji ter kmetijstvo in gozdarstvo

 • razloži pomen naravnih pogojev za kmetijstvo
 • opiše prilagajanje kmetijstva različnim naravnim pogojem
 • opiše gozd in gozdni prostor kot naravno, prostorsko krajinsko in kulturno danost slovenskega podeželja
 • razloži gospodarski, socialni in naravovarstveni pomen kmetijstva in gozdarstva
 • se zave pomena ohranjanja in varovanja kmetijskih zemljišč in njihove proizvodne funkcije
 • Nekmetijske dejavnosti na podeželju

 • našteje nekmetijske dejavnosti na podeželju (storitvene in proizvodne obrti, turizem,…)
 • razloži pomen nekmetijskih dejavnosti za razvoj podeželja
 • razloži pomen infrastrukture za razvoj podeželja (komunalna, cestna, energetska infrastruktura)
 • razloži usklajen razvoj nekmetijskih dejavnosti s ciljem trajnostnega razvoja podeželja (turizem - varovanje naravnih virov ter ohranjanje podeželske identitete, obrt in podjetništvo - zaposlovanje presežne delovne sile na podeželju,…)
 • razloži slabosti in prednosti nekmetijskih dejavnosti na podeželju
 • se zave pomena infrastrukture in oskrbe za ohranjanje poseljenosti
 • se zave pomena nekmetijskih dejavnosti za ohranjanje poseljenosti
 • Vaja:

 • opis možnosti za razvoj turizma na podeželju (v izbranem naselju) in izdelava (turistično) predstavitve vasi
 • Vaja:

 • primerjava rabe obnovljivih virov energije v Sloveniji in EU
 • Raznolikost podeželja

 • opiše različne tipe krajin (kulturna, naravna, obmejna, ubana, kmetijska,….)
 • razloži dejavnike, ki posamezni krajini zagotavljajo razvojne možnosti
 • UREJANJE, NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA

  Planiranje in urejanje podeželja in podeželskih naselij

 • razloži cilje urejanja podeželja
 • opiše politiko in ukrepe na področju urejanja podeželja pri nas in v EU
 • opiše ukrepe in načine prenove in urejanja podeželskih naselij
 • razloži principe celostnega urejanja in načrtovanja podeželja (uravnotežen gospodarski in družbeni razvoj na podeželju)
 • razvije občutek za usklajevanje različnih interesov na podeželju
 • razvije sposobnost komunikacije, sodelovanja in dela v skupini
 • Ogled:

  ogled oddelka za urejanje in načrtovane prostora v občini in geodetskega urada;

  Urejanje kmetijskega prostora

 • ugotovi razlike med tipi poljske razdelitve v odnosu do naravnih razmer v posameznih slovenskih pokrajinah
 • opiše vrste zemljiških operacij in posegov (agromelioracije, hidromelioracije, komasacije, arondacije, namakanje,…)
 • opiše načine oskrbe z vodo (osuševanje, namakanje)
 • razloži upravičenost in ekonomičnost uvedbe zemljiških operacij in posegov
 • opiše postopek prometa s kmetijskimi zemljišči
 • se zave pomena sodelovanja med kmetovalci pri urejanju kmetijskega prostora
 • se zave pomena trajnostnega urejanja kmetijskega prostora
 • Varovanje podeželja

 • opiše zavarovana območja: parki, rezervati, vodovarstvena območja,…
 • opiše značilnosti krajinskega parka, naravnih rastišč
 • upošteva principe trajnostnega razvoja na podeželju
 • razloži alternativne oblike obdelovanja zemlje kot varstvo krajine;
 • opiše načela dobre kmetijske prakse
 • se zave pomena zavarovanih območij za razvoj podeželja
 • se zave povezanosti in odvisnosti človeka in narave
 • Načrtovanje razvoja podeželja

 • opiše aktualne ukrepe in razvojne programe na podeželju (CRPOV, regijski razvojni programi za podeželje…)
 • ugotovi uspešnost razvojnih programov v svojem okolju
 • Vaja:

 • ugotavljanje uspešnosti podeželskih razvojnih programov iz svojega okolja
 • ZAKONODAJA V POVEZAVI Z RAZVOJEM PODEŽELJA

  Zakonodaja na področju varovanja okolja

 • razloži cilje in vsebino aktov na področju varovanja okolja
 • razloži zakonodajo za varstvo voda
 • upošteva predpise pri svojem delu
 • razvije občutek za natančnost in odgovornost
 • razvije občutek za spoštovanje pravnega reda
 • Zakonodaja na področju agrarne in regionalne politike

 • razloži cilje in vsebino aktov agrarne in regionalne politike v Sloveniji in EU (Strategija razvoja kmetijstva, Zakon o regionalnem razvoju,…)
 • upošteva predpise pri svojem delu;
 • Zakonodaja na področju urejanja prostora

 • razloži metode in postopke urejanja prostora na lokalni ravni (prostorski plan, zazidalni načrt,…
 • razloži zakonske določbe, ki urejajo kmetijsko-zemljiških ukrepe (agrarne operacije, namakanje zemljišč, komunalni ukrepi)
 • upošteva predpise, ki urejajo investicije bivalnih in gospodarskih poslopjih na podeželju;
 • našteje osnovne usmeritve strategije prostorskega planiranja (nova zakonodaja)
 • razvije občutek za varovanje kmetijskih zemljišč pred nenamensko rabo
 • GEOGRAFSKE, NARAVNE, ARHITEKTURNE IN ETNOLOŠKE ZNAČILNOSTI SLOVENSKIH POKRAJIN

  Naravna in družbena pestrost Slovenije

 • opiše naravne in družbene posebnosti slovenskih pokrajin (panonski, subpanonski, alpski, predalpski, primorski svet,…)
 • razloži družbene in gospodarske probleme slovenskih pokrajin
 • opiše regionalizacijo Slovenije
 • se zave pomena naravne in družbene pestrosti Slovenije za oblikovanje nacionalne identitete
 • Tipi podeželskih naselij in kmečkih hiš
 • primerja tipe podeželskih naselij in kmečkih hiš v različnih slovenskih pokrajinah
 • prepozna arhitekturne značilnosti kmečke hiše - domačije in jih razlikuje od trške, mestne, primestne;
 • opiše prostore v kmečki hiši in obnjej;
 • opiše značilnosti kmečkih vrtov in dvorišč;
 • ugotovi dejavnike, ki vplivajo na raznolikost naselij v slovenskih pokrajinah
 • pojasni varovanje in rabo stavbne in naselitvene dediščine na Slovenskem
 • se zave pomena naselitvene in stavbne dediščine na podeželju za oblikovanje slovenske identitete v EU
 • razvije občutek za varovanje in rabo stavbne in naselitvene dediščine
 • razvije čut za estetiko
 • Vaja:

  - izdelava skice ( značilne zgradbe ali kmečkega vrta)

  Naravna in kulturna dediščina slovenskih pokrajin

 • opiše naravno in kulturno dediščino slovenskih pokrajin
 • opiše vrste rastja: drevje, grmovnice, okrasne rastline, zelišča, ki so značilna za krajinska območja v Sloveniji
 • pojasni dediščino gostoljubnosti, družinskih, vaških, krajevnih šeg, navad, glasbene in plesne kulture
 • razloži metode in postopke varovanja dediščine
 • razloži rabo dediščine v današnjem času.
 • - razvije pozitivni odnos do kulturne dediščine na podeželju.

  Vaja:

  - izdelava inventarizacije naravne in kulturne dediščine v izbranem naselju in predlog njihove zaščite in rabe


  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: