SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:

KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA:

VARSTVO RASTLIN IN OKOLJA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

1.

35

20

15

10

2.

68

38

30

21

Skupaj

103

58

45

31

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak se usposobi za:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

POMEN VARSTVA OKOLJA IN RASTLIN

Dijak:

Dijak:

Varstvo rastlin in okolja
 • razloži pomen zdravega okolja in zdravih rastlin;
 •   opiše negativne posledice kmetijske proizvodnje;
 • razvije poklicno odgovornost;
 • se zave vpliva kmetovanja na okolje;
 • Slikovni material naravnih in degradiranih okolij

  PREPOZNAVANJE BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV IN PLEVELOV

   

  • Neživi povzročitelji poškodb
  • Klimatske razmere
  • Talne razmere
  • Gojitveni ukrepi
  • Onesnaženo okolje

  • razlikuje žive in nežive povzročitelje poškodb;
  • našteje nežive povzročitelje poškodb in prepozna značilne simptome;
  • ve, kako se lahko izogne poškodbam rastlin zaradi neživih vzrokov;
  • pojasni posledice neustrezne vlažnosti, pomanjkanja oziroma presežkov poglavitnih hranil, reakcije, gnojenja, obdelave tal in neustrezne uporabe FFS;
  • se zave problema klimatskih sprememb;
  • se zave, koliko poškodb lahko povzročimo z nepravilno obdelavo in oskrbo;
  • se zave lastne odgovornosti za zdravje rastlin;

  Vaja:

  • spremljanje agrometeoroloških poročil prek interneta

  Vaja:

  • ugotavljanje vpliva relativne zračne vlage na razvoj bolezni

  Živi povzročitelji poškodb

  • opiše značilnosti parazitizma;
  • loči saprofite od obligatnih in fakultativnih parazitov;
  • opiše infekcijo, pogoje za njen nastanek in vdor parazitov v rastline;
  • razlikuje pojma primarna in sekundarna infekcija;
  • razloži pojma inkubacijska in fruktifikacijska doba;
  • pojasni vpliv ekoloških dejavnikov na razvoj bolezni;
  • razvije čut za strokovnost;
  • se zave pomena bolezni, škodljivcev in plevelov pri pridelovanju kulturnih rastlin;

  Vaja:

  iskanje internetnih strani fito-info, ter obvestil in napovedi povezanih z varstvom rastlin

  Bolezni in simptomatika

  • opiše zgradbo, razmnoževanje in širjenje gliv;
  • prepozna simptome glivičnih bolezni;
  • opiše zgradbo, razmnoževanje in širjenje bakterij;
  • prepozna simptome bakterijskih bolezni;
  • opiše zgradbo, razmnoževanje in širjenje virusov in mikoplazem;
  • prepozna simptome virusnih bolezni;
  • pozna škodljivost parazitskih cvetnic;
 • razvije čut za opazovanje;
 • Vaja:

  • opazovanje glivičnih bolezni pod mikroskopom
  • opazovanje bakterijskih bolezni pod mikroskopom

  Vaja:

  • prepoznavanje znakov virusnih bolezni

  Škodljivci in simptomatika

  • pozna zgradbo žuželk;
  • primerja načine razmnoževanja in preobrazbe izbranih žuželk;
  • opiše zgradbo in razmnoževanje pršic;
  • opiše zgradbo in razmnoževanje
  • ogorčice;
  • razlikuje poškodbe,ki jih povzročijo ptiči, polži in glodalci;
 • razvije natančnost;
 • Prikaz:

  • zgradba žuželk s pomočjo modela

  Pleveli

  • pozna klasifikacijo plevelov glede na življenjsko dobo in obliko ter način razmnoževanja;
  • poznan gospodarsko pomembne plevele;
  • spremlja razvoj plevelov;

  Vaja:

  prepoznavanje plevelov

  Gospodarsko pomembne bolezni in škodljivci sadnih rastlin
  • prepozna bolezni sadnih rastlin (jablanov škrlup, pepelovka sadnih rastlin, hrušev škrlup, hrušev ožig, breskova kodravost, luknjičavost koščičarjev, sadna gniloba);
  • prepozna virusne bolezni;
  • spremlja razvoj sadne pršice, jabolčnega zavijača, cvetožerja, hruševe bolšice, hruševe brstarice, breskovega zavijača in češnjeve muhe;
  • razvije sposobnost opazovanja v danem trenutku (točnost);
  • se zave pomena pravočasnega odkrivanja škodljivcev in bolezni;

  Slike najpomembnejših rastlinskih bolezni in škodljivcev

  Vaja:

  • iskanje rastlinskih bolezni in škodljivcev s pomočjo lupe

  Ogled:

  • bolezni in škodljivci na polju in v nasadih

  Gospodarsko pomembne bolezni in škodljivci vinske trte

  • prepozna peronosporo vinske trte, oidij in sivo grozdno plesen;
  • razlikuje poškodbe brstnih pršic in grozdnih sukačev;

  Gospodarsko pomembne bolezni in škodljivci poljščin in vrtnin

  • prepozna snežno plesen, sneti, rjo, pepelasto plesen in rjavenje žitnih plev od žitnih nožnih bolezni;
  • spremlja razvoj ogorčic, strun, švedske mušice, žitnega strgača, koruzne vešče in listnih uši na žitih;
  • določi najpomembnejše škodljivce skladišč;
  • prepozna gospodarsko pomembne bolezni krompirja in pese;
  • razlikuje poškodbeki jigh povzroči koloradski hrošč in krompirjeva ogorčica;
  • analizira vpliv gospodarsko pomembnih bolezni in škodljivcev na pridelke stročnic, oljnic in izbranih vrtnin;
  • razvije čut za gospodarnost;
  • razvije čut za natančnost;

  PREVENTIVNI UKREPI

   

  • Posredno varstvo rastlin
  • Zdravo okolje in tla
  • Žlahtnenje
  • Ohranjanje naravnega ravnotežja

  • razloži pomen zdravega okolja;
  • prepozna zdrava tla;
  • razloži pomen žlahtnjenja za vzgojo odpornih sort;
  • pozna možnosti uvajanja drugih, neobčutljivih rastlin;
  • razloži, kaj vse je pomembno za ohranjanje naravnega ravnotežja;
  • pozna nevarnosti prenašanja različnih rastlin;
  • pozna pomen karantene in rastlinske higiene;
  • se zave odgovornosti pridelovanja zdrave hrane;
  • se zave, kako pomembno je preprečiti in kako težko je zdraviti;
  • se zave lastne vloge pri preprečevanju poškodb rastlin;

  Terensko delo:

  • izbera ustrezne poljščine na izbranem rastišču in predvidi potek agrotehničnih del
  • Neposredno varstvo rastlin
  • Rastišče in rajonizacija
  • Odporne sorte
  • Neoporečen semenski material
  • Kolobar
  • Agrotehnika
  • Obdelava
  • Gnojenje
  • Setev
  • Namakanje in osuševanje

  Poznavanje zahtev rastline

  • izbere za rastlino najboljša tla in lego ter ustrezno rastišče;
  • izbere rastišču in klimi najprimernejšo rastlino in kultivar;
  • izbere odporne sorte;
  • uporabi neoporečen semenski material;
  • izdela kolobar;
  • izbere ustrezen agrotehničen postopek;
  • načrtuje uravnoteženo gnojenje;
  • načrtuje potreben vnos organske snovi v tla;
  • določi najboljšo obdelavo tal, namakanje in/ali osuševanje;
  • določi najprimernejši način in roke setve;
  • našteje zahteve izbrane rastline;
  • preprečuje vnos tujih povzročiteljev poškodb;
 • razvije čut opazovanja;
 • razvije občutek poklicne odgovornosti;
 • Vaja:

  • ugotavljanje odpornih sort v sortni listi

  SEMENSKI IN SADILNI MATERIAL

   

  • Pridelava semenskega materiala seme, sadika)
  • Trženje semenskega materiala in
  • predpisi s področja semenskega materiala
  • opiše možnosti prenašanja bolezni glede na način razmnoževanja ;
  • našteje semenski material, njegove posebnosti in značilnosti;
  • opiše tehnologijo pridelovanja semenskega materiala;
  • opiše postopek dodelave semenskega materiala;
  • pozna zahteve, ki jih mora izpolnjevati semenski material;
  • upošteva predpise s področja pridelovanja, uvoza in trženja semenskega materiala;
  • pozna obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, uvozom in trženjem semenskega materiala;
  • upošteva sortno listo in pozna njen pomen;
  • spremlja delo uprave RS za varstvo rastlin in semenarstvo;
  • se zave pomena avtohtonih sort in ohranjanja biodiverzitet;
  • razvije občutek za doslednost;
  • razvije občutek za natančnost;
  • razvije poklicno odgovornost;

  Vaja:

  • vpis v register pridelovalcev
  • poznavanje predpisov

  Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in

  Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin semenskega materiala

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  UKREPI NEPOSREDNEGA VARSTVA RASTLIN

  Neposredno varstvo rastlin (mehanično, fizikalno, biološko, kemično)

  • našteje načine uničevanja bolezenskih povzročiteljev, škodljivcev in plevelov;
  • opiše ukrepe mehaničnega, fizikalnega, biološkega in kemičnega varstva rastlin;
  • uporabi ustrezno orodje za posamezni ukrep;
  • razloži prednosti in slabosti ukrepov neposrednega varstva rastlin;
  • razvije občutek za racionalno rabo energije;
  • se zave pomena pestrosti rastlinskih združb za razvoj naravnih sovražnikov;
  • se zave možnosti izbire;

  slikovni material naravnih sovražnikov

  feromonske vabe, lepilne plošče, vabe, pasti

  Vaja:

 • prepoznavanje naravnih sovražnikov
 • Načini varstva rastlin

  • razlikuje posamezne načine varstva (konvencionalno, integrirano in ekološko varstvo rastlin);
  • določi prag gospodarske škode;
  • izbere ustrezen ukrep in sredstvo za posamezen način varstva rastlin;
  • zna izkoristiti vse ostale možnosti zaščite pred uporabo FFS;
  • določi čas uporabe predatorjev;
  • vodi dokumentacijo za posamezne načine varstva rastlin;
  • prevzame odgovornost za zdravo hrano;
  • prevzame odgovornost za pitno vodo;
  • prevzame odgovornost za plodna tla;
  • se zave, da z uporabo FFS obremenjuje okolje;

  Vaja:

 • poznavanje pravilnika o integrirani pridelavi sadja, vrtnin in zelenjave
 • Zakonodaja s področja FFS

  • prevzem in preverjanje FFS
  • strupenost
  • embalaža
  • lista dovoljenih FFS

  • našteje zakone in predpise, ki jih mora upoštevati pri prodaji, ravnanju in uporabi FFS;
  • razloži pojme LD 50 in toksično dozo, karenco ter toleranco;
  • primerja posamezne skupine po strupenosti, R- in S- stavki;
  • pozna pravila označevanja FFS;
  • pozna pravila pakiranja in ravnanja z embalažo;
  • zna poiskati dovoljena FFS in podatke o njih;
  • uporablja določila zakonodaje glede objektov, opreme, kadrov, načina prodaje;
  • nabavlja biotična in FFS;
  • vodi evidence o nakupu, prodaji, zalogah, trgovanju s FFS;
  • uredi prostore za skladiščenje FFS;
  • razvije skrb za varovanje zdravja;
  • se zave povezanosti zakonov in predpisov med seboj;
  • razvije sposobnost iskanja in pridobivanja pomembnih podatkov;
  • spozna hitrost zastaranja podatkov;
  • razvije občutek za natančnost in urejenost;

  Vaja:

 • izdelava škropilnega načrta za integrirano varstvo
  • Skladiščenje FFS
  • Vodenje dokumentacije
  • Posebnosti svetovanja pri prodaji

  • pozna osnovna pravila skladiščenja in posebnosti skladiščenja FFS;
  • vodi vso potrebno dokumentacijo;
  • uporablja že pridobljena znanja o prodaji;
  • svetuje stranki, katera FFS naj uporabi in kako;
  • pojasni stranki oznake na embalaži in posledice uporabe FFS;
  • priporoča biotična ter manj strupena in škodljiva sredstva;
  • spremlja novosti s področja FFS;
  • prevzame odgovornost za svoje napotke;
  • razvije občutek odgovornosti za zdravje živih bitij in okolja;

  Vaja:

 • demonstracija kupec in prodajalec v trgovini z biotičnimi in FFS
 • NAČRTOVANJE, ORGANIZACIJA TER IZVAJANJE UKREPOV IN POSTOPKOV VARSTVA RASTLIN

  • Pregled rastlin (napoved, prognoza, opozorilo, ogled)
  • Izbira oseb, strojev, naprav, časa in sredstev
  • Priprava strojev in naprav (testiranje priprava na delo, vzdrževanje )
  • Priprava škropiva
  • Škropljenje
  • Pomoč pri zastrupitvah

  • načrtuje izvajanje ukrepov in postopkov varstva rastlin;
  • organizira izvedbo posameznih ukrepov in postopkov;
  • razlikuje pomen prognoze, opozorila in osebnega ogleda;
  • določi prag škodljivosti;
  • predvidi potrebne ukrepe;
  • navede najustreznejše ukrepe;
  • pripravi potreben material;
  • opiše postopek nakupa najustreznejših sredstev;
  • izračuna potrebno količino sredstva na podlagi koncentracije in/ali odmerka;
  • predvidi izvedbo nanašanja sredstev;
  • razloži pomen testiranja strojev in naprav;
  • našteje stroje in naprave za
  • nanašanje sredstev za varstvo
  • rastlin;
  • opiše različne načine aplikacije
  • FFS;
  • razloži pripravo škropilne brozge;
  • upošteva pravila varnega dela s pripravki za varstvo rastlin;
  • pravilno uporablja delovno obleko in osebna zaščitna sredstva;
  • našteje previdnostne ukrepe za preprečevanje zastrupitev;
  • pozna pravila prve pomoči pri zastrupitvah;
  • razvije osebno in poklicno odgovornost za delo s FFS;
  • razvije delovno odgovornost;
  • •  razvije strokovnost in natančnost;
  • razvije skrben odnos do strojev in naprav;
  • razvija skrb za osebno higieno in odgovornost za svoje zdravje;
  • ozavesti potrebo po poznavanju osnovnih ukrepov prve pomoči;

  Vaja:

  • izračun potrebne količine sredstva na podlagi koncentracije in/ali odmerka
  • izdelava škropilnih načrtov – delo v skupinah

  Vaja:

  • simulacija napak pri uporabi FFS

  Vaja:

  • simulacija izvajanja prve pomoči pri zastrupitvah

  VARNO RAVNANJE S ŠKODLJIVIMI IN NEVARNIMI SNOVMI TER ODPADKI KMETIJSKE PROIZVODNJE

  • Posledice uporabe FFS na okolje
  • Kemikalije v kmetijstvu
  • Izločki živali
  • Embalaža in drugi odpadki
  • razloži vplive FFS na odnose v naravi;
  • razloži problem kopičenja ostankov FFS;
  • našteje vzroke za nastanek odpornosti in selektivnosti na FFS;
  • pozna možnosti uporabe različnih kemikalij v kmetijstvu;
  • našteje omejitve za vodozbirna območja;
  • opiše nevarnosti prekomerne uporabe in izpustov v vodotoke;
  • razloži ravnanje z odpadki na kmetiji;
  • našteje možnosti izrabe ali recikliranja odpadkov kmetije;
  • razvije ekološko zavest;
  • razvije občutek za odgovorno ravnanje s FFS;

  Vaja:

  • ugotavljanje prisotnosti FFS v živilih

  Vaja:

  • geografska lega vodozbirnih območij v izbrani občini
  EKOLOGIJA

  Osnovni ekološki pojmi

  • opredeli pojem narava;
  • opredeli pojem ekologija in utemelji pomen ekološkega znanja za sonaravno kmetovanje;
  • definira pojem ekosistem na konkretnem zgledu ekosistema;
  • opredeli življenjski prostor (biotop) in življenjsko združbo (biocenozo);
  • definira pojem pedosfera;
  • opiše nastanek prsti;
  • primerja fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal;
  • našteje nežive dejavniki (svetloba, toplota voda zrak) ter pojasni njihov pomen v agroekosistemu;
  • opiše možnosti uravnavanja osvetlitve;
  • opredeli pomen zračne vlage;
  • našteje vrste padavin;
  • razlikuje temperaturne parametre;
  • izvaja zaščito pred pozebo;
  • pozna pomen vetra;
  • razume okolje kot skupnost dejavnikov, ki vplivajo na življenje živega bitja;
  • z zgledi pojasni pojma habitat in ekološka niša;
  • razloži kroženje snovi: voda, hranila, energija;
  • razvije skrben odnos do naravnih danosti okolja;
  • pridobi znanje za trajnostni razvoj podeželja oziroma za sonaraven način kmetovanja;
  • se zave pomena ohranjanja mokrišč;
  • razvije občutek za ohranjanje vitalnosti in pestrosti okolja;

  Terensko delo:

  • •  vpliv tipov tal na kmetovanje in oblikovanje kulturne krajine.

  Vaja:

  • določanje fizikalnih lastnosti tal
  • določanje kemičnih lastnosti tal

  Ekologija populacij:

  • opredeli lastnosti populacije in jih pojasni na konkretnih primerih;
  • na primerih razloži medsebojno odvisnost dejavnikov okolja in opredeli pojem ekološko ravnovesje;
  • predvidi posledice spremembe izbranega dejavnika v izbranem okolju;
  • pojasni pojem nosilnost okolja;
  • uporabi znanje iz ekologije populacij za zatiranje škodljivcev;
  • se zave občutljivosti naravnih ekosistemov;
  • prevzame odgovornost za gospodarjenje z naravnimi viri;

  Vaja:

  - dejavnosti v naravnem okolju:

  • opazovanje rastlinskih in živalskih populacij v izbranem naravnem okolju.
  • primerja žive organizme prsti pri intenzivnem in ekstenzivnem načinu kmetovanja.

  Glavni ekološki problemi

  Obnovljivi energetski viri

  • prepozna glavne vire onesnaževanja vode in pojasni posledice;
  • pozna pomen vodno varstvenih območij;
  • izvaja ustrezno agrotehniko na vodovarstvenih območjih;
  • razloži pomen gozdov in opredeli razloge za njihovo izginjanje;
  • pozna vpliv onesnaženosti zraka na gojene rastline;
  • pojasni posledice uničevanja prsti in zmanjševanje njene plodnosti v okolju;
  • predlaga in ovrednotiti ukrepe za zmanjševanje negativnih posledic v agrosistemih (erozija, namakanje, osuševanje);
  • na primeru intenzivnega kmetovanja razloži posledice siromašenja biotske raznovrstnosti;
  • na primerih vnesenih organizmov (gospodarskih in ljubiteljskih) v ekosisteme predvidi možne ekološke posledice;
  • opredeli glavne vire onesnaževanja voda in na osnovi znanja iz ekologije pojasni posledice konkretnega onesnaževanja in vplive na vodne ekosisteme;
  • pozna nekaj načinov čiščenja odpadnih voda in pojasni postopek čiščenja odpadne vode v komunalni čistilni napravi;
  • predvidi posledice uporabe obnovljivih energetskih virov;
  • pozna možnost uporabe bioplina za proizvodnjo električne energije;
  • pozna možnost uporabe biodizla;
  • pozna pomen in možnost izrabe lesnih sekancev, malih hidroelektrn in elektrarn na veter.
  • se zave problema potrošniške družbe;
  • prevzame odgovornost za pitno vodo;
  • prevzame odgovornost za gospodarjenje z gozdovi;
  • razmišlja o rodovitni prsti kot o največjem »kapitalu«;
  • se zave problema gensko spremenjenih organizmov;
  • prevzame odgovornost za pravilno rabo gnojil in pesticidov;
  • razmišlja o obnovljivih virih energije;

  Vaja:

  • prepoznavanje glavnih virov onesnaževanja v izbranem ekosistemu
  • ovrednotenje negativnih posledic za okolje

  Vaja:

  • spremljanje ostankov FFS v tleh in v pitni vodi

  Vaja:

  •  določanje nitratov v vodi

  Vaja:

  • popis virov onesnaževanja na izbrani kmetiji

  Vaja

  • biološka čistilne naprave

  Ogled:

  • delovanje obrata za proizvodnjo bioplina

  Ogled:

  • delovanje obrata za proizvodnjo biodizla
  • delovanje obrata za proizvodnjo lesnih sekancev

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Vsebine predmetov so povezane predvsem s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, posebej z znanjem iz predmetov: