B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK / PTI

P R E D M E T I

1. letnik

2. letnik

SKUPNO št. ur v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A – splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

136

276

Tuji jezik I

4

140

5

170

310

Matematika

2

70

3

102

172

Umetnost

 

1

34

34

Sociologija

2

70

 

70

Psihologija

2

70

 

70

Kemija

2

70

 

70

Biologija

2

70

 

70

Informatika

 

 

2

68

68

Športna vzgoja

2

70

3

102

172

Skupaj A

20

700

18

612

1312

 

B – strokovno-teoretični predmeti

 

Gospodarjenje v kmetijstvu

3

105

2

68

173

Podjetništvo in trženje

2

70

2

68

138

Razvoj podeželja

 

2

68

68

Varstvo rastlin in okolja

1

35

2

68

103

Skupaj B

6

210

8

272

482

 

C – praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

2

70

3

102

172

Praktični pouk ekološko kmetovanje ali
Praktični pouk kmetijska tehnika ali
Praktični pouk varovalna prehrana ali
Praktični pouk kletarstvo ali
Praktični pouk zelenjadarstvo ali
Praktični pouk sonaravno gospodarjenje z gozdom

3

105

 

105

Skupaj C

5

175

3

102

277

 

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

72

72

 

D – interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

64

32

96

     
E - Odprti kurikulum      

Na ravni šole

2

70

4

136

206

Skupno št. ur pouka (A+B+C+E)

33

1155

33

1122

2277

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

247

102

349

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D+E)

1219

1154

2373

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D+E)

1291

1154

2445

 

Št. tednov pouka

35

34

69

Št tednov delovne prakse

2

 

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

2

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

39

35

74

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca na

oddelek

skupino

1.

Kemija

učitelj
laborant

9

do 17


12


9

Biologija

učitelj
laborant

12

do 17


12


12

Varstvo rastlin in okolja

učitelj

10

do 17

   

Gospodarjenje v kmetijstvu

učitelj

15

do 17

Podjetništvo in trženje

učitelj

20

do 17

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

Praktični pouk ekološko kmetovanje ali
Praktični pouk kmetijska tehnika ali
Praktični pouk varovalna prehrana ali
Praktični pouk kletarstvo ali
Praktični pouk zelenjadarstvo ali
Praktični pouk sonaravno gospodarjenje z gozdom

učitelj

105

do 17

2.

Informatika

učitelj

52

do 17

Varstvo rastlin in okolja

učitelj
laborant

21

do 17


5


6

Gospodarjenje v kmetijstvu

učitelj

20

do 17

Podjetništvo in trženje

učitelj

30

do 17

Praktični pouk

učitelj

92

10

do 17

do 5**

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

** Delo v hlevu

Znanja, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega področja

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali visokošolska izobrazba in ustrezen študijski program za izpopolnjevanje iz informatike (računalništva)

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Gospodarjenje v kmetijstvu

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Podjetništvo in trženje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali podjetništva ali ekonomije ali organizacije dela ali za vsebine oblikovanje izdelkov; v 2. letniku visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Razvoj podeželja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali geografije ali krajinske arhitekture ali etnologije

Varstvo rastlin in okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali za vsebine ekologije v 2. letniku visokošolska izobrazba biologije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali kemije ali drugih predmetov z biološkega ali kemijskega področja

Praktični pouk

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Praktični pouk ekološko kmetovanje

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Praktični pouk kmetijska tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijske tehnike ali višješolska izobrazba iz kmetijstva s predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijske mehanizacije ali kmetijstva ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijske mehanizacije

Praktični pouk varovalna prehrana

učitelj

visokošolska ali višješolska izobrazba iz gospodinjstva ali živilstva ali srednja strokovna izobrazba iz gospodinjstva ali živilstva ali gostinstva

Praktični pouk kletarstvo

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

Praktični pouk zelenjadarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali
višješolska izobrazba iz kmetijstva ali vrtnarstva ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva ali vrtnarstva

Praktični pouk sonaravno gospodarjenje z gozdom

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva ali kmetijstva ali višješolska izobrazba iz gozdarstva ali kmetijstva s predhodno srednjo strokovno izobrazbo iz gozdarstva ali srednja strokovna izobrazba iz gozdarstva