A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK.

Naziv strokovne izobrazbe: kmetijsko-podjetniški tehnik / kmetijsko-podjetniška tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti (poklicno-tehniško izobraževanje)

Posebni vpisni pogoji: uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja kmetovalec, kmetovalka gospodinja, kmetijski mehanik, gozdar, vrtnar, vrtnar (ds), cvetličar in cvetličar (ds), vrtnar in cvetličar

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja program dijakom omogoča, da:

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Predmeti

Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

Gospodarjenje v kmetijstvu

ustno

Podjetništvo in trženje

ustno, vaje

Razvoj podeželja

ustno

Varstvo rastlin in okolja

ustno

Praktični pouk ekološko kmetovanje

ustno, izdelek ali storitev

Praktični pouk kmetijska tehnika

ustno, izdelek ali storitev

Praktični pouk varovalna prehrana

ustno, izdelek ali storitev

Praktični pouk kletarstvo

ustno, izdelek ali storitev

Praktični pouk zelenjadarstvo

ustno, izdelek ali storitev

Praktični pouk sonaravno gospodarjenje z gozdom

ustno, izdelek ali storitev

Praktični pouk

delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor


Vsebina (predmeti) poklicne mature

Skupni del:

Izbirni del: