B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK VRTNARSKI TEHNIK/PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

102

172

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

 

 

35

Matematika

2

70

3

102

172

Geografija

3

105

 

 

105

Sociologija

2

70

 

 

70

Kemija

2

70

2

68

138

Biologija

2

70

2

68

138

Športna vzgoja

3

105

3

102

207

Skupaj A

20

700

16

544

1244

 

B - strokovno-teoretični predmeti

Strokovna informatika

 

 

2

68

68

Vrtnarstvo

2

70

2

68

138

Vrtnarski stroji in naprave

2

70

 

 

70

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

2

70

2

68

138

Krajinsko vrtnarstvo

2

70

2

68

138

Podjetništvo

 

 

3

102

102

Izbirni predmeti*

2

70

2

68

138

skupaj B

10

350

13

510

792

 

C - praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105/117**

3

102

207/219**

Praktični pouk okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Praktični pouk - krajinarsko vrtnarstvo ali
Praktični pouk - drevesničarstvo ali
Praktični pouk - zelenjadarstvo ali
Praktični pouk - cvetlične vezave

 

 

1

34

34

Skupaj

3

105/117**

4

136

241/253

 

Č - praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

 

 

72

 

D - interesne dejavnosti

 

 

 

 

 

Interesne dejavnosti

 

64

 

32

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155//1167

33

1122

2277/2289

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

177/189

 

136

313/325

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1219/1231

 

1154

2373/2385

skupno št. ur izobražev. (A+B+C+Č+D)

 

1291/1303

 

1154

2445/2457

 

Št. tednov pouka

 

35

 

34

69

Št. tednov praktično izobr. v del. procesu

 

2

 

 

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

39

 

35

74

 

* Preglednica izbirnih predmetov

PREDMETI

1. letnik
ur/teden

2. letnik
ur/teden

Skupno št. ur

 

teden

leto

teden

leto

 

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Krajinsko vrtnarstvo

2

70

 

 

70

Drevesničarstvo ali
Zelenjadarstvo ali
Cvetlične vezave

 

 

2

68

68

Skupaj

2

70

2

68

138

Pojasnilo k predmetniku:

V 1. letniku morajo dijaki, ki so si pridobili izobrazbo za vrtnarja,  izbrati predmet okrasne zelnate rastline z aranžerstvom, dijaki, z izobrazbo cvetličarja  pa krajinsko vrtnarstvo.

V 2. letniku dijaki izberejo izbirni predmet, skladno z izbirnim praktičnim poukom.

** Večji obseg praktičnega pouka za vajence oziroma dijake, ki so končali  program za cvetličarja  (dualna ali šolska organizacija), zaradi dodatnih 12 ur traktorskih voženj.


Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št.

Število dijakov

Letno štev. ur za laboranta na

Letnik

Predmet

Izvajalec

ur za vaje

 v skupini

oddelek

skupino

1.

 

Kemija

učitelj

7

do 17

 

 

laborant

 

do 17

13

7

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant

 

do 17

12

12

Vrtnarstvo

učitelj

27

do 17

 

 

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

20

do 17

 

 

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

25

do 17

 

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 17

 

 

12**

1

 

 

2.

Strokovna informatika

učitelj

52

do 17

 

 

Kemija

učitelj

7

do 17

 

 

laborant

 

do 17

13

7

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant

 

do 17

12

12

Vrtnarstvo

učitelj

15

do 17

 

 

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

10

do 17

 

 

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

15

do 17

 

 

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

 

 

Praktični pouk - okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Praktični pouk - krajinarsko vrtnarstvo ali
Praktični pouk - dreversničarstvo ali
Praktični pouk - zelenjadarstvo ali
Praktični pouk  - cvetlične vezave

 

34

do 17

 

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Individualne vožnje motornega vozila opravljajo le dijaki, ki so pridobili izobrazbo cvetličarja in niso opravljali traktorskih voženj.

Znanje, ki ga  mora imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, z najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po srednješolskem programu, z najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Strokovna informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali  informatike ali iz drugega strokovnega področja iz tega programa

Vrtnarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Vrtnarski stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijskega strojništva

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Krajinsko vrtnarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali krajinske arhitekture

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije

Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom (izbirni predmet)

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Krajinsko vrtnarstvo (izbirni predmet)

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva   ali krajinske arhitekture

Drevesničarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Zelenjadarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Cvetlične vezave

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali urejanja krajine

Praktični pouk

učitelj

 

srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva ali višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva

za traktorsko vožnjo:
srednja izobrazba ali srednja ali višja strokovna izobrazba z opravljenim inštruktorskim  izpitom

Praktični pouk - okrasne zelnate rastline z aranžerstvom ali
Praktični pouk - krajinarsko vrtnarstvo ali
Praktični pouk -dreversničarstvo ali
Praktični pouk -zelenjadarstvo ali
Praktični pouk - cvetlične vezave

 

srednja strokovna izobrazba iz vrtnarstva ali kmetijstva ali višješolska ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva