A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: vrtnarski tehnik/vrtnarska tehnica

Trajanje izobraževanje: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu vrtnar, cvetličar (tudi vrtnar in cvetličar), vrtnar (ds), cvetličar (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih in zdravniško potrdilo, s katerim dijak dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu;

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si sistematično razširi splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih,
 • poglobi znanje iz vrtnega sadjarstva, drevesničarstva, cvetličnih vezav, vrtnarske tehnike, zelenjadarstva ter varovanja okolja z ekologijo,
 • si pridobi teoretično in praktično znanje, ki mu omogoča samostojno opravljanje dela,
 • zna načrtovati, organizirati, voditi in nadzorovati dela v vrtnarski pridelavi,
 • usvoji različne tehnologije pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, zelenjadnic, sadnih rastlin in jagodičevja, zelišč, gob na prostem in v zavarovanem prostoru,
 • pozna vrtnarske stroje, naprave in orodja ter jih zna uporabljati, vzdrževati in opraviti manjša popravila,
 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce okrasnih zelnatih rastlin, drevnin, zelenjadnic in sadnega drevja ter načine njihovega kemičnega in biološkega zatiranja,
 • se seznani z osnovnimi načeli biodinamike,
 • spozna zgodovinski razvoj oblikovanja vrtov in javnih površin,
 • zna po načrtu urediti zasaditev in zelene površine ter jih vzdrževati,
 • se usposobi za opravljanje laboratorijih del v vrtnarstvu,
 • spozna osnovna načela etike in estetike,
 • zna voditi potrebne proizvodne evidence,
 • poglablja temeljno znanje računalništva s strokovno informatiko,
 • si pridobi osnovno znanje podjetništva,
 • si pridobi sposobnost za razumevanje pojmov, dejstev in medsebojnega povezovanja posameznih zakonitosti,
 • spozna temeljno strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku,
 • si pridobi sposobnost za vodenje manjših skupin,
 • si pridobi znanje iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,
 • si pridobi sposobnost hitrega prilagajanja razmeram v delovnem procesu in večje delovne mobilnosti med delovnimi mesti,
 • si pridobi sposobnost natančnega opazovanja, kritičnega ocenjevanja in hitrega odločanja,
 • si razvije ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost ter
 • se usposobi za samostojno sporazumevanje, reševanje problemov in motiviranje.

   

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Strokovna informatika

  ustno, vaje

  Vrtnarstvo

  ustno

  Vrtnarski stroji in naprave

  ustno

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  ustno

  Krajinsko vrtnarstvo

  ustno

  Podjetništvo

  ustno

  Okrasen zelnate rastline z aranžerstvom

  ustno

  Krajinarsko vrtnarstvo

  ustno

  Dreveseničarstvo

  ustno

  Zelenjadarstvo

  ustno

  Cvetlične vezave

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Praktični pouk - okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Praktični pouk - krajinarsko vrtnarstvo

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Praktični pouk - dreversničarstvo

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Praktični pouk - zelenjadarstvo

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Praktični pouk - cvetlične vezave

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor


 • Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

  Izbirni del: