SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

STROKOVNA INFORMATIKA

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

 

 

 

 

2.

16

52

68

52

skupaj

16

52

68

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°         dopolni in nadgradi svoje temeljno znanje iz računalništva in informatike

°         spozna vlogo in pomen informacije in informacijske tehnologije v sodobni družbi

°         razvija sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje in posredovanje informacij

°         zna izdelati preglednice in grafične prikaze podatkov za potrebe stroke

°         se nauči s pomočjo računalniške in prezentacijske opreme pripraviti in predstaviti svoje delo

°         spozna možnosti uporabe računalniške opreme v vrtnarstvu in cvetličarstvu

°         zna uporabljati informacijske storitve interneta

°         razvija sposobnosti učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe aktualnih podatkov

°         se nauči iskati in uporabljati informacije s področja vrtnarske in cvetličarske stroke na internetu in drugih elektronskih medijih

°         razvije smisel za natančno in interdisciplinarno delo

°         razvije tehnično kulturo in smisel za izdelavo kakovostnih izdelkov in storitev

°         spremlja razvoj informacijske tehnologije, razvija pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)

°         razvija komunikacijske spretnosti in samostojnost.


4. OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

GRAFIČNA PREDSTAVITEV INFORMACIJ

 

 

 

 • zna opredeliti grafično predstavitev informacije

 • pozna točkovni in predmetni opis računalniških slik

 • pozna načine zajemanja

 • obvlada osnovne postopke priprave in obdelave računalniških slik

 • pozna programsko opremo namenjeno strokovnemu delu
 • opredeli značilnosti računalniške grafike

 • loči področja uporabe računalniške grafike

 • razume točkovni in predmetni opis računalniških slik

 • razvršča grafične izdelke glede na postopek izdelave

 • opiše načine zajemanja grafičnih informacij

 • loči med različnimi grafičnimi zapisi, njihovimi prednostmi in slabostmi

 • razlikuje, kateri grafični zapisi so primernejši za objavo v svetovnem spletu

 • se nauči sprejemati potrebne informacije za razumevanje računalniške grafike

 • je sposoben uporabiti osnovne postopke priprave in obdelave računalniških slik
 • Se zaveda možnosti uporabe računalnika pri strokovnem delu.

  Razvija občutek za ocenjevanje zahtevnosti.

  Demonstracija:

 • uporaba računalnika in prezentacijske opreme s stalno povezavo v svetovni splet.

  Vaja:

 • priprava in obdelava točkovne računalniške grafike

 • priprava in obdelava predmetne računalniške grafike.
 • ZVOČNA PREDSTAVITEV INFORMACIJ

   

   

   

 • zna opredeliti zvočno predstavitev informacije

 • spozna način zvočnega kodiranja podatkov v računalniku

 • spozna načine zajemanja zvočnih informacij
 • opredeli značilnosti zvočnega kodiranja podatkov v računalniku

 • spozna različne zapise zvoka, njihove prednosti in slabosti

 • razloži značilnosti diskretne predstavitve zvokov

 • razloži načine računalniškega tvorjenja zvokov

 • opiše značilnosti standarda MIDI

 • razlikuje različne zvočne zapise in razloži potrebo po posebnih načinih zapisa za svetovni splet

 • opredeli probleme govorne komunikacije z računalniki

 • povezuje potrebne informacije za razumevanje računalniškega zvoka
 • Se zave možnosti uporabe zvoka pri predstavitvi informacij.

  Razvija čut za kakovost zvoka.

  Demonstracija:

 • uporaba računalnika, opremljenega z multimedijsko in prezentacijsko opremo s stalno povezavo v svetovni splet.

  Vaja:

 • priprava in obdelava zvočnega zapisa s področja stroke.
 • RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

   

   

   

 • razume načine povezovanja računalnikov v računalniško omrežje

 • pozna prednosti in slabosti mrežne vezave računalnika

 • pozna prednosti in slabosti elektronske pošte glede na druge oblike prenašanja podatkov
 • razloži prednosti in slabosti povezovanja računalnikov v računalniško omrežje

 • loči oblike izmenjave sporočil v računalniškem omrežju

 • je sposoben pošiljati in prejemati sporočila z elektronsko pošto

 • pozna načine pristopa in organizacijo v svetovnem spletu

 • je sposoben v svetovnem spletu poiskati podatke in jih uporabiti pri oblikovanju informacije

 • se nauči izkoriščati različne storitve v svetovnem spletu
 • Razvija sposobnost povezovanja.

  Razvija spretnost iskanja podatkov.

  Demonstracija:

 • uporaba računalnika, opremljenega z multimedijsko in prezentacijsko opremo s stalno povezavo v svetovni splet.

  Vaja:

 • pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte

 • iskanje strokovnih informacij s pomočjo spletnih iskalnikov.
 • PREGLEDNICE

   

   

   

 • zna vnašati in oblikovati podatke v preglednici

 • obvlada enostavne preračune

 • zna oblikovati tabelo

 • zna oblikovati graf

 • pozna povezavo urejevalnika teksta s preglednico

 • spozna načine objave preglednic v svetovnem spletu
 • razloži prednosti urejanja podatkov v preglednici

 • je sposoben oceniti primernost podatkov za uporabo preglednic

 • razlikuje različne tipe podatkov v preglednici

 • je sposoben uporabiti matematične izraze za izračunavanje vsebine celic

 • opiše način prikazovanja podatkov z grafikoni

 • je sposoben izbrati najprimernejšo vrsto grafikona glede na dane podatke

 • razume možnosti uporabe preglednic za simulacije poslovnih izračunov
 • Se zave, da preglednice poenostavijo preračunavanje in prikažejo podatke v preglednejši obliki.

  Razvija sposobnost obdelave večje količine podatkov v krajšem času

  Demonstracija:

 • uporaba računalnika in prezentacijske opreme.

  Vaja:

 • izdelava enostavnega izračuna poslovnih rezultatov s strokovnega področja

 • izdelava grafičnega prikaza poslovnih rezultatov.
 • PREDSTAVITEV RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA

   

   

   

 • zna predstaviti enostaven računalniški program s strokovnega področja
 • poišče v svetovnem spletu ali na drugih medijih računalniški program po lastni izbir

 • opredeli področje uporabe in predstavi načine uporabe izbranega računalniškega programa

 • se nauči ločevati pomembne stvari od manj pomembnih

 • izdela predstavitveni pano programa
 • Razvija sposobnost za komuniciranje v skupini.

  Se motivira za iskanje rešitev in samoizobraževanje.

  Krepi odgovornost sodelovanja v skupini.

  Vaja:

 • delo v skupinah

 • individualna uporaba računalnika

 • izvedba skupinske predstavitve pred razredom.
 • PREDSTAVITEV INFORMACIJ V SVETOVNEM SPLETU

   

   

   

 • razume pomen predstavitve informacij v svetovnem spletu

 • zna individualno ali v manjših skupinah narediti predstavitev s strokovnega področja

 • zna v dokument vključevati rezultate obdelav s programi, ki so zanimivi za strokovno področje (npr. preglednice ipd.)
 • je sposoben brez večjih napak napisati besedilo v računalnik

 • je sposoben v svetovnem spletu in drugih virih poiskati podatke (slike, grafe, vire itd.) in jih uporabiti pri predstavitvi strokovnih informacij

 • loči ustrezne podatke od neustreznih

 • je sposoben vriniti v besedilo grafične dopolnitve, in/ali grafe

 • se nauči samostojno oblikovati predstavitev in razložiti uporabljene oblike

 • je sposoben umestiti predstavitev v svetovni splet

 • je sposoben ovrednotiti oblikovanje predstavitve
 • Se motivira za iskanje informacij in samoizobraževanje.

  Krepi odgovornost sodelovanja v skupini.

  Razvija sposobnost za ocenjevanje in vrednotenje lepega.

  Se motivira za izdelavo oblikovno dovršenih predstavitev z računalnikom.

  Vaja:

 • delo v skupinah

 • individualna uporaba računalnika

 • izvedba skupinske predstavitve pred razredom.
 • UPORABA RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE V STROKI

   

   

   

 • spozna možnosti uporabe sodobne informacijske tehnologije v vrtnarski proizvodnji in cvetličarstvu

       

 • se seznani se z možnostmi uporabe računalnika pri vodenju in spremljanju vrtnarske in cvetličarske proizvodnje

 • povezuje različna znanja in spretnosti

   

 • Se zave pomena novih tehnologij.

  Razvija potrebo po vseživljenjskem učenju.

   

  Demonstracija:

 • uporaba računalniško podprtih naprav na šoli (rastlinjak, …).

   

 •  


  4.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje

  °         pisno (vaje)

  °         ustno.

  5.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanje

  Računalniška grafika

  Vektorska grafika

  Preglednice

  Aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Matematika

 • barvno mešanje

 • izdelava tehnične ilustracije

 • matematični izrazi in funkcije, grafikoni, grafi, finančno preračunavanje
 •