SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

VRTNARSTVO

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

35

35

70

27

2.

38

30

68

15

skupaj

73

65

138

47

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°         usvoji temeljna znanja s področja varstva rastlin

°         prepozna in uvrsti v sistem najpogostejše bolezni, škodljivce in plevele ter izbere ustrezne načine zatiranja le-teh

°         se usposobi za varno delo s kemičnimi pripravki za varstvo rastlin

°         prepozna skupine pesticidov in analizira osnovne principe njihovega delovanja

°         usvoji in primerja posamezne načine varstva rastlin ter analizira pomen integriranega varstva ter varstva v okviru ekološkega kmetijstva

°         se zaveda posledic kemičnega varstva na okolje

°         oceni glavne dejavnike za rast vrtnin in primerja pomembnost le-teh

°         pozna rastlinska hranila, vrednoti pomen gnojenja, obdelave tal in kolobarjenja

°         izbere in zagovarja primerno tehnologijo pridelovanja, oskrbe, spravila in skladiščenja vrtnin, dišavnic in gob

°         pozna temeljna znanja s področja semenarstva

°         oceni različne načine pridelovanja zelenjadnic

°         pozna različne načine uporabe zelenjadnic in zelišč v okrasnem vrtnarstvu in sodobnih vezavah.

4.   OPERATIVNI CILJI

1. letnik

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

POVZROČITELJI ANOMALIJ NA RASTLINAH

 

 

 

 • pozna povzročitelje anomalij na rastlinah
 • klasificira anomalije na rastlinah glede na njihov izvor

 • primerja vrste parazitov po različnih kriterijih

 • prepozna anomalije, ki jih povzroča  neživa narava  (izpušni plini, odplake, kisel dež, težke kovine, pretirano gnojenje, atmosferski dejavniki, tehnika pridelave...)
 • Kritično ocenjuje človekove posege v tla in atmosfero.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja: prepoznavanje simptomov obolelosti rastlin.

  NAČINI ZATIRANJA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

   

   

   

 • pozna neposredne načine varstva rastlin

 • pozna posredne načine varstva rastlin
 • usvoji in primerja posamezne načine varstva rastlin med seboj

 • oceni primernost uporabe posameznega načina v dani situaciji
 • Krepi ekološko zavest.

   

  INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN

   

   

   

 • pozna pomen integriranega varstva rastlin

 • pozna prag gospodarske škode

 • pozna prognoze (napovedi)

 • pozna preprečevalne ukrepe

 • pozna zatiralne ukrepe
 • analizira pomen integriranega varstva in primerja z ostalimi načini varstva rastlin

 • analizira gospodarski prag škodljivosti in varstva rastlin

 • razume pomen prognoz

 • usvoji preprečevalne ukrepe: izbira rastišča, oskrba tal, odporne sorte, gnojenje, kolobar

 • usvoji zatiralne ukrepe: mehanski, biotični, biotehnični, termični in kemični ukrepi
 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija sposobnost opazovanja narave.

   

  VARSTVO RASTLIN V OKVIRU EKOLOŠKEGA VARSTVA

   

   

   

 • pozna pomen  varstva rastlin v ekološkem kmetijstvu

 • spozna ukrepe varstva rastlin v ekološkem kmetijstvu  
 • razlikuje varstvo v ekološkem kmetijstvu od ostalih načinov varstva rastlin

 • razloži ukrepe varstva rastlin v ekološkem kmetijstvu  
 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija sposobnost opazovanja narave.

  Ogled: ekološka kmetija.

  ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN

   

   

   

 • pozna namen zakona

 • pozna glavna določila zakona
 • razume pomen zakona o zdravstvenem varstvu rastlin

 • pozna zakon o varstvu okolja, odredbo o varstvu čebel, predpise o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, zakon o prometu s strupi, določila o varstvu voda, pravilnik o količini pesticidov, ki smejo biti v živilih, pravilnik o opravljanju preizkusov znanja, zakon o prevozu nevarnih snovi, pravilnik o skladiščih
 • Razvija odnos do delovne odgovornosti.

  Krepi osebno odgovornost do svojega dela.

   

  PREGLED BOLEZNI

   

   

   

 • pozna splošne rastlinske bolezni

 • pozna pogoste bolezni zelenjadnic

 • pozna pogoste bolezni okrasnih rastlin

 • pozna pogoste bolezni v sadovnjaku

 • pozna pogoste bolezni v vinogradu
 • prepozna najpogostejše splošne rastlinske bolezni

 • razlikuje posamezne povzročitelje bolezni

 • prepozna najpogostejše bolezni zelenjadnic, okrasnih rastlin in bolezni v sadovnjaku ter bolezni vinske trte

 • razloži načine prenašanja ter širjenja bolezni
 • Razvija sposobnost opazovanja narave.

  Razvija čut za natančnost.

  Vaja:

 • prepoznavanje bolezenskih znamenj

 • značilne bolezni na rastlinah v šolskem parku

 • uporaba interneta.
 • PREGLED ŠKODLJIVCEV

   

   

   

 • pozna splošne rastlinske škodljivce

 • pozna pogoste škodljivce zelenjadnic

 • pozna pogoste škodljivce okrasnih rastlin

 • pozna pogoste škodljivce sadnih rastlin in vinske trte

 • pozna feromone
 • prepozna najpogostejše splošne škodljivce na rastlinah in škodljivce na zelenjavi, okrasnih rastlinah in v sadovnjaku

 • oceni škodo, ki jo povzročajo posamezni škodljivci

 • razloži načine prenašanja škodljivcev

 • razloži uporabo feromonskih vab
 • Razvija sposobnost opazovanja narave.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija čut za natančnost.

  Vaja:

 • značilni škodljivci in poškodbe, ki jih povzročajo

 • uporaba interneta

 • feromonske vabe.
 • PLEVEL

   

   

   

 • pozna delitev plevelov po različnih kriterijih

 • pozna različne načine zatiranja plevelov

 • pozna škodo, ki jo povzročajo pleveli in načine širjenja plevelov
 • razlikuje plevele po življenjski dobi , botanični pripadnosti, višini rasti in načinu razmnoževanja

 • oceni pomen okolju prijaznih načinov zatiranja plevela v primerjavi z ostalimi metodami varstva pred pleveli
 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija sposobnost opazovanja narave.

  Vaja:

 • pleveli na šolskem vrtu

 • herbarij plevelov.
 • FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

   

   

   

 • pozna oznake za nevarne snovi

 • pozna navodila za uporabo pripravkov za varstvo rastlin

 • pozna transport in skladiščenje pripravkov za varstvo rastlin

 • pozna delovanje pripravkov (fungicidi, insekticidi, herbicidi, baktericidi, nematocidi, akaricidi, limacidi, rodenticidi, repelenti, oovicidi,...)

 • pozna uporabo posameznih skupin pripravkov  (fungicidi, insekticidi, herbicidi, baktericidi, nematocidi, akaricidi, limacidi, rodenticidi, repelenti, oovicidi,...) v praksi

 • pozna pomen dodatkov v pripravkih za varstvo rastlin
 • usvoji oznake za nevarne snovi

 • razume pomen natančnega poznavanja in uporabe priloženih navodil k posameznim pripravkom

 • razume pomen varnega škropljenja

 • pozna tipične reakcije in prvo pomoč pri zastrupitvah s pripravki za varstvo rastlin

 • razloži značilnosti transporta in skladiščenja pripravkov za varstvo rastlin

 • razloži razliko v delovanju kontaktnih in sistemičnih pripravkov

 • razloži delovanje fungicidov, insekticidov, herbicidov, baktericidov, nematocidov, akaricidov, limacidov, rodenticidov, repelentov, oovicidov, atraktantov

 • razvrsti pripravke za varstvo rastlin v posamezne kemične skupine

 • razloži pomen dodatkov
 • Krepi čut za natančnost.

  Krepi osebno odgovornost do svojega dela.

  Razvija sposobnost opazovanja in ocenjevanja.

  Razvija odnos do delovne odgovornosti.

  Vaja:

 • embalaža pripravkov

 • oblike pripravkov

 • spoznavanje pomembnejših oznak in priloženih navodil za uporabo kemičnih pripravkov.
 • RAZKUŽEVANJE

   

   

   

 • pozna osnovne principe razkuževanja
 • primerja in oceni posamezne načine razkuževanja sadilnega materiala, orodja in tal
 • Krepi čut za natančnost.

  Krepi osebno odgovornost do svojega dela.

  Krepi ekološko zavest.

  Demonstracija: razkuževanje v šolskem plastenjaku.

  POSLEDICE KEMIČNEGA ZATIRANJA BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

   

   

   

 • pozna posledice prekomerne uporabe kemičnih pripravkov za varstvo rastlin

 • pozna posledice enostranske uporabe  pripravkov za varstvo rastlin

 • pozna negativne posledice pretiranega kemičnega zatiranja škodljivcev

 • pozna posledice zmanjšane biotske raznovrstnosti
 • razloži pojme porušeno ravnotežje, perzistentnost, fitotoksičnost

 • primerja pripravke za varstvo rastlin po obsegu delovanja

 • našteje vzroke za povečano število škodljivcev v monokulturnih nasadih

 • oceni nevarnost uporabe pripravkov širokega spektra delovanja v smislu uničevanja predatorjev

 • razloži posledice zmanjšane biotske raznovrstnosti
 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija čut za osebno in poklicno odgovornost.

   

   

  2. letnik

   

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  GOSPODARSKI POMEN PRIDELOVANJA VRTNIN

   

   

   

 • pozna gospodarski pomen pridelovanja vrtnin
 • razloži gospodarski pomen zelenjadarstva v R Sloveniji

 • razišče ponudbo vrtnin na slovenskem trgu in izdela poročilo
 • Krepi odnos do poklica in se zaveda njegovega gospodarskega pomena.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Vaja: ponudba vrtnin na tržnici (vrste in izvor vrtnin).

  POMEN ZELENJADNIC IN ZELIŠČ V SODOBNIH VEZAVAH IN V OKRASNEM VRTNARSTVU

   

   

   

 • spozna uporabnost vrtnin in zelišč pri sodobnih vezavah

 • spozna uporabnost vrtnin in zelišč pri načrtovanju okrasnih gredic
  • zagovarja uporabo vrtnin in zelišč pri sodobnih vezavah

  • zagovarja uporabo vrtnin in zelišč pri načrtovanju okrasnih gredic

 • Razvija ustvarjalnost in krepi domišljijo.
 • Vaja: iskanje različnih možnosti uporabe vrtnin in zelišč v sodobnih vezavah.

  POMEN ZELENJADNIC IN ZELIŠČ V SODOBNIH VEZAVAH IN V OKRASNEM VRTNARSTVU

   

   

   

 • pozna pomen zavarovanega prostora

 • zna izbrati lego zavarovanega prostora za pridelovanje vrtnin
 • izbere primeren zavarovan prostor glede na okolje za toplotno bolj zahtevne in toplotno manj zahtevne vrtnine

 • Razvija odgovornost do dela.

 • Razvija ekonomičnost.

 • Oblikuje odnos do rastlin kot živih bitij.
 • Vaja: zavarovani prostori za pridelovanje vrtnin.

  NAČINI PRIDELOVANJA ZELENJADNIC

   

   

   

 • pozna značilnosti intenzivnega pridelovanja

 • pozna značilnosti ekstenzivnega pridelovanja

 • pozna značilnosti biovrtnarjenja

 • pozna značilnosti integriranega pridelovanja

 • pozna značilnosti in vrste hidroponike
 • opredeli prednosti in pomanjkljivosti tradicionalnega in industrijskega kmetijstva

 • analizira značilnosti in posebnosti posameznega načina pridelovanja

 • izbere in zagovarja posamezen način pridelovanja

 • oceni primeren način oskrbe rastlin glede na dejavnike okolja in način pridelovanja
 • Povezuje in ocenjuje primeren način okolju prijaznega pridelovanja.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti do porabnikov, pridelovanja in okolja.

  Ogled: mešani posevki.

  Vaja: najprimernejši pesticidi, ki se lahko uporabljajo pri integriranem pridelovanju vrtnin.

  Ogled: hidroponsko pridelovanja vrtnin

  SEMENSKO BLAGO

   

   

   

 • pozna embalažo za shranjevanje semena

 • pozna pomen in vsebino deklaracije

 • pozna pojem semena v širšem smislu( seme kot blago na trgu)

 • pozna pojem sorta (kultivar)

 • pozna organizacijo semenarske službe

 • pozna osnovne predpise s področja semenarstva
 • loči pomen različne embalaže za shranjevanje semena zelenjadnic

 • razloži pomen deklaracije in opiše njeno vsebino

 • izračuna količino semenskega blaga glede na sklop rastlin

 • razloži pojem semena v širšem smislu

 • razlikuje sorto po genetskem izvoru

 • pozna zakon o semenu in sadikah in pravilnik o potrjevanju semenskih posevkov

 • prepozna semena vrtnin
 • Razvija natančnost in skrbnost.

  Razvija samostojnost in odločnost, krepi samozavest.

  Vaja: raziskava ponudbe različno embaliranega semena v semenarnah in ogled deklaracij.

  Izračun nabave semenskega blaga glede na sklop rastlin.

  GOJENJE ZELENJADNIC

   

   

   

 • pozna posamezne vrtnine, njihove uporabne dele in življenjsko dobo

 • pozna primerne pridelovalne razmere za posamezno vrtnino

 • pozna različne tehnike pridelovanja vrtnine

 • pozna primerno oskrbo vrtnine

 • pozna čas in način spravila pridelka pozna način skladiščenja
 • prepozna, imenuje in uvrsti vrtnino v družino in skupino

 • primerja morfološke razlike med kultivarji in pozna nekaj sort

 • zagovarja optimalno temperaturo za kalitev in rast vrtnin

 • oceni odziv vrtnine na dolžino dneva

 • razlikuje potrebe vrtnine po vodi

 • izbere sistem namakanja vrtnine in predvidi negativne učinke namakanjai zbere primerna tla za gojenje vrtnine (tekstura, struktura, poroznost, pH tal, globina tal, količina organskih in anorganskih snovi)

 • izbere primerna gnojila, čas in količino gnojil za posamezno vrtnino

 • predvidi nevarnosti enostranskega gnojenja z mineralnimi gnojili

 • načrtuje vrstenje vrtnine v kolobarju

 • razume pomen pridelave sadik s koreninsko grudo

 • izbere primerno tehniko in termin pridelovanja vrtnine

 • oceni primernost uporabe različnih vrst folij

 • izbere in zagovarja najprimernejše načine oskrbe vrtnine

 • izbere primerno tehnološko in botanično zrelost vrtnine

 • določi pogoje skladiščenja vrtnine
 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

 • Se osebnostno razvija.

 • Krepi poklicno socializacijo.

 • Razvija odgovornost do dela in strokovnost.

 • Razvija pravilen odnos do okolja in rastlin kot živih bitij.

 • Razvija ekonomičnost.
 • Vaja: izdelava zbirke semen vrtnin.

  Ogled: vrtnine v različnih razvojnih fazah.

  Vaja:

 • prepoznavanje semen vrtnin

 • uporaba interneta

 • izdelava kolobarja.
 • DIŠAVNICE

   

   

   

 • pozna različne vrste dišavnic in njihovo pridelovanje
 • razlikuje važnejše dišavnice in njihove uporabne dele ter jih zna uvrstiti v rastlinski sistem

 • določi tehnologijo pridelovanja in način shranjevanja

 • navede pomen dišavnic v prehrani
 • Razvija odnos do dišavnic kot začimb in zdravilnih rastlin.
 • Ogled: dišavnice.

  GOBE

   

   

   

 • pozna različne vrste gob in njihovo pridelovanje
 • razlikuje različne vrste gojenih gob

 • zagovarja različne načine pridelovanja gob

 • navede pomen gob v prehrani
 • Razvija odnos do gob.

  Ogled: pridelovanje gob.

   


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °        ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

  Predmet

  Znanja

  Povzročitelji bolezni in poškodb na rastlinah

  Praktični pouk

 • bolezni in poškodbe rastlin
 • Načini zatiranja bolezni in škodljivcev

  Vrtnarski stroji in naprave

 • stroji za varstvo rastlin

 • načini varstva rastlin
 • Integrirano varstvo rastlin

  Praktični pouk

 • uporaba predatorjev

 • uporaba manj strupenih pripravkov
 • Pregled bolezni

  Drevesničarstvo

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

 • bolezni drevnin, okrasnih zelnatih rastlin, vrtnin in sadnega drevja
 • Pregled škodljivcev

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Drevesničarstvo

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

 • škodljivci na okrasnih rastlinah, drevnini in vrtninah ter sadnem drevju
 • Plevel

  Praktični pouk

 • prepoznavanje plevela

 • zatiranje plevela
 • Pripravki za varstvo rastlin

  Praktični pouk

 • varno delo pri škropljenju

 • mešanje škropiv

 • poznavanje priloženih navodil h kemičnim pripravkom za varstvo rastlin
 • Razkuževanje

  Praktični pouk

 • razkuževanje zemlje, lončkov, semena, sadik

 • razkuževanje tal
 • Posledice kemičnega zatiranja

  Praktični pouk

 • biološki način zatiranja bolezni in škodljivcev

 • naravni sovražniki

 • posledice kemičnega varstva

 • nastanek odpornosti
 • Gospodarski pomen pridelovanja vrtnin

  Podjetništvo

 • zakon ponudbe in povpraševanja
 • Pomen zelenjadnic in zelišč v sodobnih vezavah in v okrasnem vrtnarstvu

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 • sodobne vezave

 • zasajanje gredic
 • Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru

  Podjetništvo

  Praktični pouk

 • trženje

 • zavarovani prostori

 • izbira in lega zavarovanega prostora

 • gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru
 • Načini pridelovanja zelenjadnic

  Praktični pouk

  Podjetništvo

  Zelenjadarstvo

 • stroji in naprave

 • ekonomičnost

 • pridelovanje zelenjadnic

 • načini pridelovanja
 • Semensko blago

  Vrtnarski stroji in naprave

  Podjetništvo

  Praktični pouk

  Zelenjadarstvo

 • gospodarnost

 • embalaža

 • deklaracija

 • računanje količine semena
 • Gojenje zelenjadnic, dišavnic in gob

  Matematika

  Podjetništvo

  Praktični pouk

  Vrtnarski stroji in naprave

 • ekonomičnost in gospodarnost

 • oskrba zelenjadnic, dišavnic in gob

 • tehnologija pridelovanja

 • stroji in naprave 
 •