SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

VRTNARSKI STROJI IN NAPRAVE

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

 

 

 

skupaj

60

10

70

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°         spozna pomen orodij in strojev v vrtnarski proizvodnji

°         spozna pojme iz terminologije vrtnarske mehanizacije

°         se seznani s predpisi varnosti in zdravja pri delu

°         usvoji osnovne fizikalne veličine ter njihov vpliv v delovnem okolju

°         usvoji znanja o merjenju z grafičnim in diagramskim prikazom

°         zna sile, ki delujejo v naravi

°         se seznani s kalorično in mehansko energijo

°         ve, da je potrebno energijo smotrno porabljati

°         usvoji osnovna znanja za izdelovanje načrtov

°         spozna različne vrste zavarovanih prostorov

°         spozna tehnologijo pridelave rastlin v zavarovanih prostorih

°         spozna načine shranjevanja zelenjave in rezanega cvetja

°         zna uporabljati pripomočke v cvetličarski delavnici

°         zna izbrati ustrezno vrtnarsko (ročno) orodje glede na vrsto in pogoje dela

°         spozna traktor kot osnovni pogonski stroj v kmetijstvu

°         zna izbrati ustrezen traktorski priključek (orodje ali stroj) glede na vrsto opravila in pogoje izvedbe.


4.   OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

Pregled MEHANIZACIJE

 

 

 

 • razume pojme: delovna pomagala, orodja, stroji

 • pozna razdelitev orodij in strojev po načinu in vrsti priključevanja k pogonskemu stroju

 • pozna razdelitev orodij in strojev po namenu v rastlinski proizvodnji
 • spozna razvoj mehanizacije skozi čas

 • definira pojme: storilnost, kakovost, gospodarnost

 • razlikuje ročno, vprežno in priključno orodje

 • razlikuje uporabo strojev v posameznih pridelovalnih sistemih

 • se seznani z zahtevami pri nabavi in proizvodnji mehanizacije
 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Krepi ekološko zavest.

  Se zave varčnosti pri delu.

  Ogled:

 • vrtnarski stroji v strojni lopi

 • katalogi strojev.
 • VARNOST PRI DELU

   

   

   

 • pozna predpise varnosti in zdravja pri delu

 • razume nevarnosti pri določenih opravilih

 • razume tehnične predpise, ki imajo prednost pred osebno zaščitno opremo

 • pozna učinke delovnega okolja

 • pozna zahteve pri nabavi delovne opreme
 • se nauči izdelati oceno tveganja

 • razlikuje primerne ukrepe za zagotovitev varnosti delavcev

 • opiše tehnologijo dela za svoj poklic

 • se seznani z zdravstvenim varstvom delavcev
 • Razvije čut za natančnost.

  Se zave osebne odgovornosti in strokovnosti.

  Prikaz: osebna zaščitna oprema.

  Ogled: stroji, kjer je povečana nevarnost pri delu.

  MERSKE ENOTE IN UPORABA

   

   

   

 • pozna osnovne merske količine in enote

 • razume sestavljene merske količine in enote

 • pozna dovoljene merske količine in njihovo uporabo
 • se nauči različnih načinov merjenja

 • razlikuje osnovne in sestavljene merske količine in enote

 • uporablja ustrezne merske veličine, enote po SI sistemu in dovoljene enote
 • Razvije sposobnost opazovanja in ocenjevanja.

  Krepi sposobnost merjenja na terenu.

  Razvije sposobnost uporabe novih merilnih tehnik.

  Vaja:

 • uporabne naloge z merskimi enotami

 • napaka pri merjenju.
 • SILE

   

   

   

 • pozna vpliv sile na gibanje

 • pozna spremembe v okolici

 • razume vztrajnost

 • razume trenje

 • zna tlak - silo pritiska
 • dokaže vpliv delovanja sil na opazovano telo

 • razloži Newtonove zakone

 • razloži fizikalne zakonitosti tlaka
 • Razvija sposobnost samostojnega ravnanja pri delu.

  Se zave vremenskih pojavov.

  Demonstracija: trenje.

  Vaja:

 • delovanje sil

 • določanje zračnega tlaka.
 • GIBANJE

   

   

   

 • pozna statiko

 • pozna kinematiko

 • pozna vrste gibanj

 • razume enakomerno gibanje

 • razume neenakomerno gibanje
 • se nauči razlikovati gibanje teles glede na delovanje sil

 • primerja različna telesa v gibanju

 • spozna prosti pad

 • razloži kotaljenje
 • Razvije sposobnost merjenja hitrosti teles.

  Razvija natančnost in skrbnost pri delu.

  Demonstracija: različni načini gibanja.

  Vaja:

 • merjenje hitrosti

 • prosti pad.
 • NAVOR – VRTILNI MOMENT

   

   

   

 • razume navor – produkt sile in ročice
 • razloži navor pri vrtljivem telesu

 • spozna pomen navora pri delu s stroji
 • Razvija strokovnost glede razlikovanja sile, moči in navora.

  Krepi občutek za natančnost in strokovnost pri delu.

  Razvije odnos do varnosti pri delu.

  Vaja: merjenje navora.

  ENERGIJA TELESA

   

   

   

 • pozna kinetično energijo

 • pozna potencialno energijo

 • pozna prožnostno energijo

 • pozna toplotno energijo
 • se nauči razlikovati spremembe energijl

 • primerja mehansko in toplotno energijo

 • razloži zmožnost teles za opravljanje dela
 • Razvija sposobnost, strokovnost in inovativnost pri izkoriščanju virov energije.

  Demonstracija: kotaljenje telesa na klancu.

  ELEKTRIKA

   

   

   

 • pozna zakonitosti električnega toka

 • pozna vrste električnega toka

 • pozna distribucijo električnega toka
 • razloži električno delo

 • definira električno moč

 • definira električno napetost

 • razlikuje električno energijo od drugih virov energije

 • razloži elektromagnetno valovanje
 • Se zave nevarnosti električnega toka.

  Razvija varčnost pri uporabi električne energije.

  Ogled videokaset:

 • enosmerni in izmenični tok

 • pridobivanje električne energije v hidroelektrarnah

 • pridobivanje električne energije v termoelektrarnah.

  Vaja:

 • merjenje napetosti in jakosti električnega toka

 • vzporedno in zaporedno vezani porabniki.
 • TEHNIŠKO RISANJE

   

   

   

 • pozna pomen risbe

 • pozna vrste risb

 • pozna formate risb

 • pozna merilo
 • razlikuje načine prikazovanja predmeta na risbi

 • se nauči pravila tehniškega risanja
 • Razvija občutek za skrbno izdelavo načrtov.

  Razvije pravilen odnos do vrednosti načrtov.

  Krepi ustvarjalnost pri delu.

  Vaja:

 • pravokotna projekcija

 • izometrična projekcija

 • dimetrična projekcija

 • trimetrična projekcija
 • TRAKTOR KOT VLEČNI IN POGONSKI STROJ

   

   

   

 • pozna razdelitev traktorjev po obliki in namenu

 • pozna glavne sklope traktorja

 • (motor, prenosne naprave, krmilni sistem, vozne naprave, zavorne naprave, električno opremo, naprave za priključevanje, hidravlično napravo)

 • zna vzdrževati traktor
 • primerja uporabnost različnih vrst traktorjev glede na velikost površine in namen obdelave

 • primerja različne vrste motorjev (Ottov, Diesel)

 • razloži povezavo sklopke z menjalnikom

 • razloži prestavna razmerja v pogonu

 • primerja različne izvedbe krmiljenja traktorja

 • razloži vožnjo v ovinku in zdrs koles

 • razloži pomen vzmetenja traktorja

 • našteje dejavnike, ki vplivajo na uspešnost ustavljanja traktorja

 • našteje svetlobne naprave na traktorju

 • razloži vse naprave za priključevanje priključkov

 • razloži pomen kabine in sedeža za varovanje zdravja

 • se nauči vzdrževalnih del
 • Se zave, da je traktor zapleten stroj, sestavljen iz večjega števila sklopov, ki morajo usklajeno delovati.

  Se zave, da je traktor koristen šele takrat, ko ga uporabljamo skupaj s priključkom.

  Krepi ustvarjalnost pri delu.

  Razvija natančnost in odgovornost pri delu s traktorjem.

  Razvija natančnost in odgovornost pri periodičnih pregledih traktorja

  Ogled:

 • maketa traktorja

 • katalog traktorjev

 • videokaseta: Ottov motor

 • shema: deli traktorja.

  Vaja: vzdrževanje traktorja.

 • DELOVNI STROJI IN NAPRAVE V VRTNARSTVU

   

   

   

 • pozna orodja in stroje za osnovno obdelavo tal

 • pozna orodja in stroje za dopolnilno obdelavo tal

 • pozna stroje za gnojenje
 • primerja načine obdelave tal glede na zahtevnost rastline

 • našteje orodja in stroje za osnovno obdelavo tal

 • razloži pravilno pripravo zemljišča

 • našteje orodja in stroje za dopolnilno obdelavo tal

 • primerja osnovno gnojenje in dognojevanje

 • primerja stroje glede na vrsto in obliko gnojila
 • Razvija strokovnost pri izbiri orodij in strojev.

  Krepi natančnost pri pripravi tal za vznik rastlin.

  Razvije strokovnost glede vrste in odmerka gnojila.

  Ogled:

 • orodij in strojev v šolski orodnici

 • diapozitivov

 • videokasete.
 • pozna stroje za setev in saditev
 • primerja sejalnice glede na načine setve

 • primerja saditev na klasičen način in na foliji

 • razloži sadilnik krompirja

 • razloži stroj za polnjenje lončkov

 • razloži stroj za setev v multiplošče
 • Se zave, da je količina pridelka odvisna od količine pridelka.

  Se zave, da je kakovost pridelka odvisna od natančne oskrbe.

  Prikaz: scenske slike o razdelitvi strojev po namenu.

 • pozna orodja in stroje za oskrbo rastlin
 • razloži pomen namakanja rastlin

 • primerja namakalne sisteme

 • razloži okopalnik z dognojevalnikom
 • Krepi ekološko zavest glede kemičnega varstva rastlin.

  Se zave, da je spravilo potrebno v tehnološki zrelosti rastlin.

  Vaja:

 • nastavitev lemežnega pluga

 • sejalni preizkus

 • škropilni preizkus.
 • pozna stroje za kemično varstvo rastlin
 • se nauči postopke kemičnega varstva rastlin

 • primerja stroje za kemično varstvo rastlin
 • Se zave koristne uporabe organskih odpadkov.

   

 • pozna orodja in stroje za spravilo
 • razlikuje način spravila vrtnin s plodovi pod zemljo in nad površino tal

 • primerja traktorske prikolice
 • Se zave, da večje kamenje povzroča okvare strojev.

   

 • pozna transportna sredstva

 • pozna stroje za drobljenje rastlinskih ostankov

 • pozna stroje za drobljenje kamenja

 • pozna orodja in stroje za zasnovo in oskrbo trat ter parkov
 • se nauči priprave in uporabe komposta

 • razloži organska gnojila za integrirano pridelavo vrtnin

 • se nauči izboljšati strukturo tal

 • se nauči oskrbovati parkovne površine
 • Se zave koristne uporabe organskih odpadkov.

  Se zave, da večje kamenje povzroča okvare strojev.

  Razvija natančnost in odgovornost pri oskrbi parkov.

   

 • zna vzdrževati orodja in stroje
 • razloži vpliv vzdrževanja orodja, strojev in naprav na njihovo življenjsko dobo
 • Se zave, da pravilno vzdrževanje strojev omogoča nemoteno in dolgo uporabo.

   

  VRTNARSKO ORODJE

   

   

   

 • pozna vrste vrtnarskega orodja za delo v proizvodnji okrasnih rastlin

 • pozna orodja za delo na zelenjadarskih površinah in v parkih
 • našteje vrtnarsko orodje

 • primerja oskrbo vrtnin z različnimi orodji
 • Razvija občutek za pravilno uporabo orodij.

  Razvije pravilen odnos do orodij.

  Krepi ustvarjalnost pri delu.

  Ogled: vrtnarsko orodje v orodnici.

  CVETLIČARSKO ORODJE IN NAPRAVE

   

   

   

 • pozna vrste cvetličarskega orodja za delo v proizvodnji cvetja

 • pozna pripomočke in orodja za delo v cvetličarnah
 • našteje vrste cvetličarskega orodja za delo v proizvodnji cvetja

 • razlikuje različne naprave, ki omogočajo hitro in kakovostno aranžiranje (za pletenje vencev, zvijanje papirja, pisanje trakov)
 • Razvija občutek za pravilno uporabo orodij.

  Razvije pravilen odnos do orodij.

  Krepi ustvarjalnost pri delu.

  Ogled: oprema cvetličarske delavnice.

  Prikaz: katalogi s pripomočki za delo v cvetličarstvu.

  PROSTORI ZA SHRANJEVANJE CVETJA in zelenjave

   

   

   

 • pozna pomen skladišč

 • pozna pomen hladilnic
 • razlikujejo vrste prostorov za shranjevanje cvetja in zelenjave

 • se nauči, da pravilno shranjevanje rastlinam podaljša življenjsko dobo
 • Razvija strokovnost in skrbnost pri delu.

  Razvija čut za natančnost in odgovornost.

  Ogled: skladišča in hladilnice.

  ZAVAROVANI PROSTORI

   

   

   

 • pozna pomen vzgoje rastlin v zavarovanem prostoru

 • pozna vrste zavarovanih prostorov

 • pozna različne vrste folij glede na namen in uporabo

 • pozna nizki in visoki tunel

 • pozna vrste in oblike zaprtih gred (enojne in dvojne)

 • pozna vrste gred glede na način ogrevanja (tople, poltople, hladne)

 • pozna vrste rastlinjakov (plastenjaki, steklenjaki)

 • pozna pravilno postavitev (lega, ogrodje, kritina)

 • razume pomen uravnavanja mikroklime v rastlinjaku

 • pozna opremo v rastlinjaku

 • pozna tehnologijo pridelave nekaterih vrst okrasnih rastlin v rastlinjaku
 • primerja razlike v vzgoji rastlin na prostem in v zavarovanem prostoru

 • se nauči, da lahko vzgajamo rastline v zavarovanem prostoru skozi vse leto

 • izbere ustrezen zavarovan prostor glede na zahteve gojene rastline

 • razlikuje folije po namenu uporabe

 • primerja uporabnost posameznih vrst zaprtih gred

 • primerja načine ogrevanja v zaprtih gredah

 • razloži pomen zračenja v zavarovanem prostoru

 • spozna pomen pravilne izbire prostora za rastlinjake

 • razlikuje posebnosti steklenjakov in plastenjakov

 • razlikuje najpomembnejše dejavnike, s katerimi uravnavamo rast

 • našteje načine uravnavanja svetlobe

 • razloži pomen uravnavanja toplote

 • našteje načine zalivanja in zračenja

 • razloži pomen dodajanja CO2

 • prepozna najustreznejše načine ogrevanja in namakanja

 • razlikuje načine uravnavanja pogojev v zavarovanih prostorih (avtomatsko, ročno)
 • Razvije sposobnost opazovanja.

  Razvije pravilen odnos do pravilne izbire in izrabe prostora.

  Razvija sposobnost opazovanja in ocenjevanja.

  Razvija odnos do racionalnega izkoriščanja energije.

  Se zave pomena pravočasnosti.

  Krepi čut za natančnost.

  Se zave pomena zanesljivosti pri delu.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvije osebno odgovornost do dela.

  Prikaz: videokaseta o strojih za polaganje tunelov.

  Ogled:

 • vzorci mehkih kritin (folij) in trdih kritin

 • šolski rastlinjak

 • zaprte grede

 • naprave za uravnavanje dejavnikov rasti v šolskem rastlinjaku.
 •  


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Pregled mehanizacije

  Gospodarsko poslovanje

  Splošno vrtnarstvo

 • merila o uspešnosti poslovanja

 • načini obdelave tal, vrste tal, vrste gnojil
 • Varnost pri delu

  Praktični pouk

 • uporaba orodij in strojev
 • Merske enote in uporaba

  Matematika

 • merske enote, načini merjenja, vrste meril
 • Gibanje, sile, tlak, elektrika

  Praktični pouk

 • o gibanju, silah, tlaku in elektriki
 • Tehniško risanje

  Krajinsko vrtnarstvo

 • izdelava načrtov
 • Traktor

  Praktični pouk

 • uporaba pogonskega stroja
 • Delovni stroji in naprave v vrtnarstvu

  Praktični pouk

 • načini obdelave tal

 • priprava tal za setev

 • setev vrtnin

 • kemično varstvo rastlin
 • Vrtnarsko orodje

  Cvetličarsko orodje in naprave

  Prostori za shranjevanje zelenjave in cvetja

  Splošno vrtnarstvo

 • pridelava okrasnih rastlin in zelenjave

 • različne vrste vrtnarskega in cvetličarskega orodja

 • skladiščenje okrasnih rastlin in zelenjave
 • Zavarovani prostori

  Splošno vrtnarstvo

  Zelenjadarstvo

 • vzgoja zelenjave in okrasnih rastlin v zavarovanem prostoru
 •