SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

OKRASNE ZELNATE RASTLINE Z ARANŽERSTVOM

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

50

20

70

20

2.

48

20

68

10

skupaj

98

40

138

30

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°         pozna gospodarski pomen okrasnih zelnatih rastlin v vrtnarstvu

°         spozna in razume binarno nomenklaturo in strokovno terminologijo

°         se seznani z vsemi načini razmnoževanja in zna razlikovati vegetativno, generativno in meristemsko razmnoževanje rastlin

°         pozna različne tehnologije pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin v zaščitenem prostoru in na prostem

°         pridobi znanja s področja vzgoje, razmnoževanja, oskrbe in varstva ter zaščite rastlin

°         se seznani z najpomembnejšimi rodovi, vrstami in sortami, primernimi za vzgojo na Slovenskem

°         je sposoben razlikovati seme posameznih enoletnic, dvoletnic, trajnic in lončnic

°         je sposoben razlikovati čebulo, gomolj in koreniko

°         po botaničnih lastnostih se nauči razločevati enoletnice, dvoletnice, trajnice, rastline s čebulo, gomoljem in koreniko ter lončnice

°         spozna različne možnosti zasaditve enoletnic, dvoletnic, trajnic, rastlin s čebulo, gomoljem in koreniko na prostem

°         razvija sposobnost prilagajanja trgu in tržnim zakonitostim in sledi napredku znanosti in tehnike

°         razvija sposobnost opazovanja, ugotavljanja podobnosti in razlik, razmišlja o vzrokih in pogojih pridelovanja

°         spozna metode in načine siljenja okrasnih zelnatih rastlin

°         se seznani z uporabo posameznih skupin okrasnih zelnatih rastlin, s pogoji uspevanja na prostem in v notranjih prostorih

°         pozna pojem sonaravnega vrtnarjenja

°         pozna avtohtone in varovane rastline na Slovenskem ter možnosti razširitve pridelovanja v vrtnarijah

°         razlikuje posamezne možnosti razmestitve lončnic v prostoru, kombinacije lončnic v nasadkih, ureditev teras, balkonov, cvetličnega okna in izložb

°         spozna epifitno deblo in bonsaje

°         razvije čut za estetiko

°         razvije čut za ustvarjalnost.

4.   OPERATIVNI CILJI

1. letnik

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

RAZMNOŽEVANJE ZELNATIH RASTLIN

 

 

 

 • pozna posamezne načine razmnoževanja

 • pozna pogoje razmnoževanja rastlin s semenom in načine setve

 • zna vzgojiti in oskrbovati sejance in sadike

 • obvlada pojem kakovostna sadika

 • pozna oskrbo po sajenju

 • obvlada vse načine vegetativnega razmnoževanja

 • spozna hormone, rastne regulatorje
 • razlikuje generativni in vegetativni način razmnoževanja

 • razlikuje razmnoževanje s potaknjenci, z delitvijo in z meristemom

 • utrdi pridobljena znanja o razmnoževanju z drugih področij

 • razlikuje pojme seme, sejanec, sadika

 • razloži pomen ločevanja terminske obdelave zemlje

 • definira pomen časovne razporeditve posameznega načina razmnoževanja

 • spozna delovanje in uporabo hormonov pri razmnoževanju s potaknjenci
 • Razvija poklicno in osebno odgovornost za svoje delo.

  Razvija natančnost, zanesljivost in vztrajnost pri delu.

  Razvija sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Demonstracija: ogled razmnoževanja rastlin v šolskem rastlinjaku in na vrtnariji.

  Vaja: seme, plod, sadika, potaknjenec – ugotavljanje osnovnih botaničnih lastnosti.

  ENOLETNICE ali annuele – prepoznavanje in razločevanje posameznih družin, rodov, vrst in sort

   

   

   

 • zna deliti enoletnice glede na uporabno vrednost

 • zna deliti enoletnice glede na okrasno vrednost

 • obnovi znanje o boleznih in škodljivcih enoletnih rastlin
 • razloži pomen delitve enoletnic po uporabni in okrasni vrednosti

 • razvija sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort za skupinske zasaditve, rezanje, za vzpenjanje in ovijanje, za zasaditev posod na balkonih in terasah in pri tem upošteva modne trende

 • zna izbrati najprimernejše enoletnice glede na  klimatske razmere na Slovenskem

 • razlikuje in primerja posamezne rodove, vrste in sorte enoletnic med seboj

 • prepozna posamezne bolezni in škodljivce

 • se nauči pravilne uporabe sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev
 • Razvija čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvija natančnost in doslednost.

  Razvija pripadnost slovenskemu trgu in materialu, vzgojenem pri nas.

  Razvije ekološko osveščenost pri uporabi okolju prijaznih zaščitnih sredstev.

  Strokovna ekskurzija: ogled enoletnic v vrtnariji.

  Vaja:

 • iskanje informacij o razširjenosti enoletnic v Sloveniji z ozirom na klimatske razmere

 • iskanje novosti s področja okrasnih zelnatih rastlin po internetu.

  Ogled: diapozitivi: enoletnice glede na botanične značilnosti in uporabno vrednost.

 • DVOLETNICE ALI BIENE - prepoznavanje in  razločevanje posameznih družin, rodov, vrst in sort

   

   

   

 • pozna načine razmnoževanja

 • pozna posamezne rodove in vrste najpogostejših dvoletnic na Slovenskem
 • izbere različne tehnologije pridelovanja glede na posamezno vrsto in jih terminsko opredeli

 • določi uporabno vrednost dvoletnic
 • Razvije pravilen odnos do sadilnega materiala.

  Krepi strokovnost in zanesljivost pri delu.

  Ogled: diapozitivi: dvoletnice glede na botanične značilnosti in višino rasti.

  PREPOZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE TRAJNIH RASTLIN V VRTU IN PARKU

   

   

   

 • zna razdeliti trajnice glede na botanične lastnosti

 • ponovi načine razmnoževanja in pozna načine, ki se uporabljajo pri trajnih rastlinah

 • obvlada vzgojo in oskrbo sejancev, sadik, potaknjencev
 • razloži posamezne načine razmnoževanja trajnih rastlin
 • Razvija racionalnost glede izkoriščanja prostora za vzgojo sadilnega materiala.

  Pridobi odnos do slovenske kakovosti.

  Ceni delo slovenskih vrtnarjev in se zave vrednot.

  Vaja:

 • iskanje najpomembnejših rodov, vrst in sort trajnic v literatura in na internetu

 • razvrščanje trajnic po času sajenja na prostem.

  Ekskurzija: ogled trajnic pri vrtnarju, ki se ukvarja z razmnoževanjem, vzgojo, oskrbo in prodajo trajnic.

 • obnovi znanje o boleznih in škodljivcih s poudarkom na trajnih rastlinah

 • razume pomen in potrebo zimske zaščite trajnic

 • pozna pomen sonaravnega  vrtnarjenja
 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce, ki se pojavljajo v rastlinjakih in na prostem

 • pojasni pomen zimske zaščite trajnih rastlin

 • poskrbi za primerno kondicijo rastlin in na ta način prepreči pojav nekaterih bolezni
 •  

  Ogled: pravilna priprava sadik za prodajo.

 • pozna  posamezne rodove, vrste in sorte trajnic

 • razume pomen ločevanja posameznih rodov, vrst in sort trajnic glede na čas cvetenja, habitus, lego, okrasno in uporabno vrednost ter prezimovanje

 • pozna vzgojo in oskrbo trajnic

 • pozna varstvo pred boleznimi in škodljivci
 • našteje rodove trajnic glede na čas cvetenja (spomladi cvetoče, poleti cvetoče, jeseni cvetoče trajnice)

 • loči posamezne rodove, vrste in sorte trajnic glede na habitus

 • razlikuje rodove trajnic glede na rastišča

 • našteje rodove, vrste in sorte trajnic z okrasnimi plodovi

 • razlikuje rodove, vrste in sorte trajnic glede na prezimovanje

 • razvrsti trajnice, glede na vegetacijsko stanje v zimskem času

 • zna razlikovati trajnice po zahtevnosti vzgoje in oskrbe

 • poskrbi za primerno varstvo ob morebitnem obolenju rastline ali napadu škodljivca
 • Razvija ekološko zavest pri uporabi zaščitnih sredstev, gnojil, substratov.

  Razvija čut za varovanje narave kot pomembnega dela naravne dediščine.

  Razvija sposobnost opazovanja trajnic v naravnem okolju in prenašanja podobnih združb rastlin v urbana naselja.

  Vaja:

 • trajnice, glede na uporabo,

 • zasaditev cvetličnih korit na balkonu, terasi.

  Ogled: javni park, obhišnega vrta, zasaditev grobov.

 • VODNE IN OBVODNE RASTLINE

   

   

   

 • obvlada posamezne rodove, vrste in sorte enoletnic in trajnic, ki so primerne za zasajevanje ob vodi in v vodi

 • pozna pogoje za rast in razvoj vodnih in obvodnih rastlin
 • našteje enoletnice in trajnice, primerne za zasaditev ob vodi in v vodi

 • se nauči izbrati najprimernejše rastline za zasajevanje ob vodi in v vodi

 • določi pogoje za rast in razvoj vodnih in obvodnih rastlin, primernih za naše klimatske razmere
 • Razvija čut za estetiko

  Razvija osebno odgovornost.

  Ogled: diapozitivi: vodne in obvodne rastline.

  Vaja: grafični prikaz oblikovanja vodnega objekta z naravnim izgledom.

  Demonstracija: ogled obvodnega vrta.

  OKRASNE TRAVE

   

   

   

 • pozna rodove, vrste in sorte okrasnih trav glede na uporabno vrednost

 • pozna pogoje za rast in razvoj okrasnih trav

 • pozna možne načine razmnoževanja okrasnih trav
 • razdeli rodove in vrste ter sorte trav glede na višino rasti

 • predvidi pomen vključevanja in prepoznavanja okrasnih trav v sklopu okrasnih zelnatih rastlin

 • ugotovi primernost zasajanja določenih površin z okrasnimi travami
 • Razvije poklicno odgovornost.

  Razvija doslednost.

  Razvija čut za estetsko pri vključevanju okrasnih trav v zasaditve  z zelnatimi  trajnicami.

  Vaja:

 • izdelava herbarija okrasnih trav

 • uporabnost trav v našem prostoru

 • iskanje  okrasnih trav v strokovni literaturi in na internetu, primernih za naše klimatsko območje.

 • Ogled: diapozitivi: okrasne trave.
 •  

  2. letnik

   

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  ZELNATE TRAJNICE S ČEBULO, GOMOLJEM IN KORENIKO

   

   

   

 • pozna posamezne rodove, vrste in pomembne sorte čebulnic

 • pozna botanične lastnosti čebule in načine razmnoževanja rastlin s čebulo

 • pozna botanične lastnosti gomolja in načine razmnoževanja rastlin z gomolji

 • pozna botanične lastnosti korenike in načine razmnoževanja rastlin s koreniko
 • razlikuje posamezne rodove, vrste in pomembne sorte glede na botanične lastnosti, uporabo, čas cvetenja in habitus

 • razlikuje posamezne načine razmnoževanja čebulnic, gomoljnic in rastlin s koreniko

 • izbere najprimernejše vrste in sorte čebulnic glede na modne trende

 • izbere najprimernejše vrste in sorte čebulnic glede na klimatske razmere

 • izbere najpogostejše gomoljnice primerne za vzgojo pri nas
 • Razvija pravilen odnos do dela.

  Razvija sposobnost hitrega reagiranja v določeni situaciji.

  Razvija sposobnost opazovanja, razlikovanja.

   

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte gomoljnic

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte rastlin, ki oblikujejo koreniko

 • zna razdeliti okrasne zelnate trajnice s čebulo, gomoljem in koreniko, ki se vzgajajo na prostem in v zaščitenem prostoru

 • zna razdeliti okrasne trajnice glede na uporabnost

 • pozna različne postopke siljenja čebulnic in gomoljnic

 • pozna pomen poznavanja bolezni in škodljivcev teh trajnic in sredstev za njihovo zatiranje

 • pozna pogoje skladiščenja in vzdrževanja v zimskem času
 • razloži pomen in potrebo pridelovanja čebulnic in gomoljnic v zaščitenem prostoru

 • razloži pomen poznavanja uporabnosti teh trajnic

 • razloži postopke in pogoje siljenja

 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce čebulnic in gomoljnic ter rastlin s koreniko

 • izbere ustrezen in najbolj ekološko srejemljiv način varstva in zaščite gomoljnic in čebulnic

 • izbere najprimernejše načine skladiščenja čebulnic in gomoljnic
 • Razvija inovativnost.

  Razvija čut za estetiko.

  Razvija sposobnost razločevanja in primerjanja.

  Krepi vztrajnost pri delu.

  Ogled: diapozitivi, čebulnice, gomoljnice in rastline s korenikami.

  Demonstracija: ogled gomoljnic in čebulnic v vrtu.

  Ekskurzija ogled vrtnarije, kjer pridelujejo čebulnice in gomoljnice ter rastline s koreniko za rezanje.

  Vaja: uporaba čebulnic in gomoljnic v zunanjih zasaditvah ob upoštevanju pogojev rasti.

  Ogled: videokaseta: tullipani, narcise in potonke.

  LONČNICE

   

   

   

 • zna razdeliti lončnice glede na botanične značilnosti

 • pozna izvor in domovino lončnic

 • zna razložiti vse načine razmnoževanja lončnic
 • določi pomen poznavanja izvora lončnih rastlin

 • razlikuje posamezne načine razmnoževanja med seboj (vegetativno, generativno, meristemsko, s trosi…)
 • Razvije čut za estetiko.

  Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Razvija inovativnost.

  Demonstracija: diapozitivi posameznih rodov, vrst in sort lončnic glede na njihovo okrasno vrednost.

 • pozna pogoje generativnega razmnoževanja

 • pozna pogoje pri različnih načinih vegetativnega razmnoževanja

 • zna oskrbeti lončnice v vrtnariji, cvetličarni in ostalih notranjih prostorih
 • razloži pomen ustrezne oskrbe lončnic v vrtnariji in v notranjih bivalnih in poslovnih prostorih

 • razlikuje posamezne rodove, vrste in sorte lončnic glede na botanične lastnosti, zahtevnost oskrbe in uporabno vrednost

 • razlikuje in zna razložiti pojma lončnica in posodovka
 • Se zave odgovornosti do dela.

  Razvija strokovnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na živa bitja – rastline.

  Razvija sposobnost prilagajanja tržnim razmeram.

  Ogled: lončnice v šolskem rastlinjaku, na šolskem hodniku in v vrtnem centru.

  Vaja: izdelava seznama najpogostejših lončnic, ki se pojavljajo v javnih prostorih : banki, bolnišnici – na osnovi seznama izdelava grafičnega prikaza.

 • pozna lončne rastline, primerne za vzgojo na prostem - posodovke

 • pozna rodove in vrste palm

 • pozna rodove in vrste praproti

 • pozna kakteje in sukulentne rastline

 • razloži pojem mesojeda rastlina

 • pozna pogoje vzgoje mesojedih rastlin

 • pozna posamezne rodove in vrste mesojedih rastlin

 • razloži pojem bonsaj

 • pozna pogoje za vzgojo bonsajev

 • razloži pojem epifitno deblo

 • obvlada rodove in vrste, primerne za izdelavo epifitnega debla
 • razlikuje posamezne rodove in vrste palm

 • razlikuje posamezne rodove in vrste mesojedih rastlin

 • razlikuje kakteje od sukulentnih rastlin

 • določi pogoje vzgoje in oskrbe orhidej v notranjih prostorih

 • razlikuje posamezne rodove orhidej med seboj

 • razlikuje posamezne tipe orhidej glede na življenjske pogoje

 • razlikuje načine vzgoje posameznih rodov in vrst bonsajev;

 • določi najprimernejše rastline za epifitno deblo

 • izbere primerno posodo za nasadek

 • razloži pojem nasadek in pozna načela oblikovanja in združevanja lončnic

 • razloži načela oblikovanja in združevanja lončnic
 • Razvija sposobnost spremljanja novosti v stroki.

  Se zave pomena strokovnega znanja za delo v stroki.

  Krepi zdrave delovne navade.

  Krepi sposobnost prilagajanja dani situaciji.

  Vaja:

 • uporabna vrednost lončnic (samostojne zasaditve, zasaditve v nasadku, uporaba v aranžerstvu)

 • izdelava epifitnega debla v obliki programa

 • izdelava zaprtega cvetličnega okna v obliki programa

  Ogled videokasete: zasebno življenje rastlin; titanski kačnik, cvetenje fikusa, mesojede rastline, ananasovke in orhideje.

 • razloži pojem nasadek

 • zna poiskati najpomembnejše rodove in vrste lončnic za zasajevanje nasadkov

 • pozna in loči orhidejo od ostalih rastlin

 • pozna posamezne rodove in vrste orhidej

 • pozna cvetlično okno

 • loči posamezne tipe cvetličnih oken med sabo

 • pozna pogoje vzgoje rastlin v cvetličnih oknih
 • določi najprimernejše rastline za zasaditev cvetličnega okna

 • določi najpomembnejše pogoje za vzgojo rastlin v cvetličnemu oknu

 • razloži pojem cvetlično okno
 •  

   

   


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Enoletnice

  Botanika

  Varstvo rastlin

  Cvetlične vezave

  Praktični pouk

 • zgradba cveta, oblika listov, korenina

 • enoletnice

 • bolezni in škodljivci enoletnic

 • enoletnice, uporabne v cvetličarstvu
 • Dvoletnice

  Varstvo rastlin

  Cvetlične vezave

  Praktični pouk

 • dvoletnice

 • bolezni in škodljivci dvoletnic

 • dvoletnice, uporabne v cvetličarstvu
 • Trajnice

  Varstvo rastlin

  Cvetlične vezave

  Praktični pouk

 • znanja o trajnicah

 • bolezni in škodljivci trajnic

 • trajnice, uporabne v cvetličarstvu
 • Lončnice

  Botanika

  Splošno vrtnarstvo

  Varstvo rastlin

  Praktični pouk

 • oblike cvetov, listov

 • lončnice

 • substrati

 • bolezni in škodljivci lončnic
 • Vodne in obvodne rastline

  Krajinsko vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • vodni objekti

 • sajenje rastlin
 • Okrasne trave

  Botanika

  Praktični pouk

 • okrasne trave

 • oblike socvetij
 • Čebulnice, gomoljnice in rastline s koreniko

  Botanika

  Praktični pouk

  Varstvo rastlin

 • podzemni organi

 • čebulnice in gomoljnice ter rastline s koreniko

 • bolezni in škodljivci čebulnic,gomoljnic in rastlin s koreniko
 • Osnove oblikovanja

  Barve

  Rezano cvetje

  Praktični pouk

 • oblikovanje cvetličnih vezav
 •