SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

OKRASNE ZELNATE RASTLINE Z ARANŽERSTVOM – izbirni predmet

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

0

0

0

skupaj

60

10

70

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

°         zna uporabiti pravila dobrega oblikovanja pri izdelavi cvetličnih vezav in pri tem upošteva osnovna načela in načine oblikovanja

°         prepoznava skladne barve in jih zna pravilno družiti v cvetličnih izdelkih

°         razlikuje različne tipe površinskih struktur rastlin in iz njih sestavlja skladne celote

°         se seznani z rastlinami in njihovimi okrasnimi deli, ki jih lahko uporabi pri svojem delu

°         pozna postopke rezanja, pakiranja, prevoza in kakovostnega ohranjanja svežih rezanih rastlin pri skladiščenju in v cvetličarni

°         zna pravilno oceniti čas rezanja rastlin in pozna postopke sušenja in skladiščenja posušenih rastlin

°         zna uporabljati raznovrstna natikalna sredstva, veziva, dopolnilni okrasni material, orodja in pripomočke

°         razvije čut za estetiko

°         razvije čut za ustvarjalnost

°         pozna gospodarski pomen pridelovanja lončnic

°         pozna posebnosti razmnoževanja lončnic

°         pozna botanične lastnosti in razlikuje posamezne rodove, vrste in sorte lončnic

°         si pridobi znanja s področja vzgoje,oskrbe, varstva in zaščite lončnic.

4.   OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak

Dijak

Dijak

 

OSNO
VE OBLIKOVANJA

 

 

 

 • razume pojem oblikovanje

 • pozna različne načine oblikovanja

 • obvlada osnovna načela oblikovanja
 • spozna osnovne značilnostmi ustvarjalnega oblikovanja

 • usvoji osnovne načine oblikovanja: vrsto, aranžma s težiščem, skupino

 • spozna osnovne zakonitosti dobrega oblikovanja

 • primerja enostavno in ritmično vrsto

 • uporabi teoretično znanje pri oblikovanju izdelka

 • opazuje velikostna razmerja

 • razlikuje pojma simetrija in asimetrija

 • razvija občutek za optično ravnotežje

 • je sposoben izdelati cvetlične vezave in pri tem upoštevati osnovna načela oblikovanja

 • je sposoben povezovati posamezna načela pri izdelavi določene cvetlične vezave
 • Razvija sposobnost primerjave in povezave.

  Razvija sposobnost razločevanja in primerjave.

  Razvija sposobnost ustvarjalnega mišljenja.

  Razvija čut in sposobnost a opazovanje.

  Razvija ustvarjalnost.

  Razvija in krepi čut za oblikovanje.

  Razvija čut za natančnost.

  Krepi vztrajnost.

  Prikaz:

 • cvetlične vezave (fotografije, diapozitivi, izdelki)

 • risba enostavne in ritmične vrste (grafoskop).

  Vaja: uporaba načel oblikovanja pri izdelavi preprostih cvetličnih vezav.

 • TEŽIŠČE

   

   

   

 • pozna pomen težišča in linij v cvetličnih vezavah
 • prepozna mesto težišča v posameznem izdelku

 • razloži povezanost linij s težiščem

 • opiše načine, kako poudariti težišče
 • Razvija sposobnost prostorske orientiranosti.

  Krepi strokoven odnos do dela.

  Uri čutila.

  Krepi ustvarjalnost.

  Prikaz: prepoznavanje težišča v različnih cvetličnih vezavah (risbe, fotografije v strokovnih knjigah in revijah).

  Vaja: samostojno oblikovanje izdelka z uporabo pridobljenega znanja.

  OBLIKE

   

   

   

 • pozna značilnosti večdimenzionalnih oblik in linij z vidika njihove uporabnosti v cvetličnih vezavah
 • nariše različne večdimenzionalne oblike in linije rastlin

 • opazi značilne razlike med oblikami

 • nauči se poiskati primere rastlin za posamezno obliko

 • opazuje vpliv določene oblike rastline z vidika njene uporabe v izdelku
 • Razvija sposobnost opazovanja in povezovanja.

  Krepi sposobnost razločevanja in primerjave.

  Razvija estetski čut.

  Prikaz: poenostavljene oblike rastlin s pomočjo skic.

  BARVE

   

   

   

 • pozna barve kot element cvetličnih izdelkov
 • spozna fizikalno osnovo barv

 • utemelji barvni red

 • nariše barvni krog

 • si je sposoben predstavljati barvno kroglo

 • razvija čut za skladnost barv

 • spozna zakonitosti kombiniranja skladnih barv

 • razlikuje vrste svetlobe in njihov vpliv na dojemanje barv

 • je sposoben v cvetlični vezavi združiti elemente skladnih barv
 • Krepi čut za dojemanje barv.

  Izostri čut za skladno druženje barv.

  Se zave prostorske dimenzije barv.

  Je sposoben ustvarjalno oblikovati.

  Krepi čut za estetiko.

  Vaja:

 • določanje primarnih, sekundarnih in terciarnih barv v barvnem krogu

 • določanje skladnih barv s pomočjo barvnega kroga in barvne krogle.
 • POVRŠINSKE STRUKTURE RASTLIN

   

   

   

 • zna določiti značilnosti različnih površinskih struktur

 • pozna površinske strukture in njihov vpliv na celoto izdelka
 • opazi in razlikuje različne površinske strukture rastlin

 • opiše občutja ob dotiku s posameznimi površinskimi strukturami

 • poišče konkretne primere površinskih struktur pri rastlinah

 • se zaveda pomena druženja različnih površinskih struktur za izdelavo celovite cvetlične vezave

 • uskladi izbiro posode z vrsto površinske strukture rastlin
 • Razvija sposobnosti čutil.

  Krepi sposobnost izražanja občutij.

  Se zave raznolikosti in pestrosti rastlin.

  Izostri občutek za skrbnost.

  Razvija inovativnost.

  Demonstracija:

 • spoznavanje površinske strukture rastlin z otipom

 • sestavljanje različnih rastlinskih površinskih struktur.
 • MATERIALI IN PRIPOMOČKI ZA DELO V CVETLIČARSTVU

   

   

   

 • pozna natikalna sredstva, različna veziva, dopolnilni okrasni material, posode

 • pozna orodja in jih zna pravilno uporabljati

 • obvlada uporabo pripomočkov za lažje delo
 • razlikuje različna natikalna sredstva in je sposoben izbrati najustreznejše sredstvo glede na okoliščine

 • se nauči strokovno in varno uporabljati orodja in pripomočke

 • izbere ustrezne materiale za oblikovanje cvetličnih vezav
 • Razvija čut za varčnost.

  Razvija sposobnost za odgovorno in varno delo.

  Krepi čut za natančnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija delovne navade.

  Ogled:

 • cvetličarna s pripomočki in orodji za strokovno delo

 • skladišče z okrasnim dopolnilnim materialom.
 • REZANO CVETJE, ZELENJE IN PLODOVI

   

   

   

 • pozna značilnosti in posebnosti strokovnega rezanja rastlin

 • obvlada strokovno pakiranje in pogoje za ustrezen prevoz rezanih rastlin

 • pozna zahteve za ohranjanje kakovostnih rezanih rastlin pri skladiščenju in v cvetličarnah

 • pozna pravilne postopke sušenja rastlin in njihovega skladiščenja
 • se nauči pravilnih postopkov rezanja rastlin

 • razlikuje potrebe rastlin in posebnosti njihove obdelave pri rezanju prevozu in skladiščenju

 • predvidi primeren čas rezanja rastlin glede na fazo njihovega razvoja

 • uporabi pravilne metode za sušenje rastlin
 • Razvija odnos do rastlin.

  Razvija sposobnost prilagajanja zahtevam tržišča.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija čut za natančnost.

  Ogled: skladišče rezanega cvetja, zelenja in plodov.

  LONČNICE

   

   

   

 • razume pojem lončna rastlina

 • pozna izvor in domovino lončnic

 • zna razložiti vse načine razmnoževanja lončnic
 • razlikuje lončne rastline od ostalih

 • določi pomen poznavanja izvora lončnih rastlin

 • razlikuje posamezne načine razmnoževanja med seboj (vegetativno, generativno, meristemsko, s trosi, …)
 • Razvije čut za estetiko.

  Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Razvija inovativnost.

  Demonstracija: diapozitivi posameznih rodov, vrst in sort lončnic, glede na njihovo okrasno vrednost.

 • pozna pogoje generativnega razmnoževanja

 • pozna pogoje pri različnih načinih vegetativnega razmnoževanja

 • zna oskrbeti lončnice v vrtnariji, cvetličarni in ostalih notranjih prostorih

 • zna razdeliti lončnice glede na botanične lastnosti

 • pozna rodove, vrste in sorte cvetočih lončnih rastlin

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte lončnic, okrasnih v listju

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte lončnic z okrasnimi ovršnimi listi
 • razloži pomen ustrezne oskrbe lončnic v vrtnariji in v notranjih prostorih – bivalnih in poslovnih

 • razlikuje posamezne rodove, vrste in sorte lončnic glede na botanične lastnosti, zahtevnost oskrbe in uporabno vrednost

 • razloži pomen ustrezne oskrbe lončnic v vrtnariji, cvetličarni in v notranjih bivalnih in poslovnih prostorih

 • razlikuje in primerja lončnice z okrasnimi listi in lončnice z ovršnimi listi
 • Se zave odgovornosti do dela.

  Razvija strokovnost.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na živa bitja – rastline.

  Razvija sposobnost prilagajanja tržnim razmeram.

  Ekskurzija: ogled lončnic na vrtnariji, vrtnem centru ali botaničnem vrtu.

  Vaja:

 • izdelava seznama najpogostejših lončnic, ki se pojavljajo na javnih prostorih: v banki, bolnišnici, poslovnem prostoru

 • izdelava grafične primerjave

 • okrasna vrednost lončnic (ločevanje po habitusu, barvi cvetov, barvi in strukturi listov.

 • 5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Osnove oblikovanja

  Barve

  Rezano cvetje

  Praktični pouk

 • oblikovanje cvetličnih vezav
 • Lončnice

  Botanika

  Splošno vrtnarstvo

  Varstvo rastlin

  Praktični pouk

 • oblike cvetov, listov

 • lončnice

 • substrati

 • bolezni in škodljivci lončnic
 •