SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK PTI

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

KRAJINSKO VRTNARSTVO

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Vaje z delitvijo***

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

 

1.

45

25

70

25

2.

48

20

68

15

skupaj

93

45

138

40

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev;

*** delitev dijakov v skupine.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

°         pozna mesto drevnine v rastlinskem sistemu in njeno dvojno poimenovanje, razume delitev drevnine in prepoznava drevnino po izgledu in priraščanju

°         pozna osnove naravnih ekosistemov in pomen varstva okolice

°         pozna pomen podnebnih in talnih možnosti za trajne zasaditve drevnine

°         razume, da je okrasna dendrologija podvržena zahtevam trga, povpraševanju in modnim trendom

°         spozna pomen in uporabo okrasnih rastlin pri urejanju zelenih bivalnih ter javnih površin

°         se nauči uporabljati saditvene načrte, izvajati izmere ter zakoličevanja na terenu

°         spozna pravila, načine in kombinacije zasajevanja zelenih površin

°         pozna izvedbena dela pri zasajevanju in vzdrževanju zelenih površin ter zna pridobljena teoretična znanja povezati s prakso in ustrezno ukrepati

°         si pridobi znanja o lastnostih in posebnostih posameznih okrasnih lesnatih rastlinah

°         zna načrtovati in organizirati izvajanje zasaditvenih storitev in povezati teorijo s prakso

°         zna vzdrževati javne zasaditve in zelene bivalne površine ter skrbeti za urejeno okolje

°         razvija sposobnost hitrega prilagajanja novostim, ki vključujejo racionalnejše, ekološko, oblikovno, tržno in tehnično zanimivejše rešitve

°         pozna osnove varstva pri delu

°         pozna sadne rastline in jagodičevje ter njihov praktični pomen v bivalnem vrtu

°         se nauči uporabljati strokovno literaturo, kataloge okrasnih rastlin in računalnik.


4.   OPERATIVNI CILJI

1. letnik

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

OKRASNO DREVESNIČARSTVO

 

 

 

 • pozna drevnino kot sestavni del naravne krajine

 • pozna pojme: endemične, avtohtone, zanešene naturalizirane lesnate rastline

 • pozna pojem združba lesnatih rastlin

 • pozna mesto lesnatih rastlin v rastlinskem sistemu

 • obnovi binarno nomenklaturo

 • pozna osnovne taksonomske kategorije
 • sklepa, da je poznavanje lesnatih rastlin in razmer, v katerih rastline rastejo, osnova za pravilno odbiro rastlin pri parkovnih ureditvah

 • se zaveda, da vsaka lesnata rastlina uspeva v določenih pogojih, kjer skupaj s preostalo živo in neživo naravo tvori svojo enoto oziroma ekosistem

 • je sposoben v naravnem okolju prepoznati vodilne drevesne vrste, ki obeležijo njegove značilnosti

 • poišče in zazna lastnosti rastlin v naravi, v njihovih ekoloških rastiščih

 • je seznanjen z endemičnimi rastlinami, z evrihorno in stenohorno drevnino, z zaščitenimi rastlinskimi vrstami…

 • izboljša predstavo o mestu lesnatih rastlin v rastlinskem sistemu

 • ugotavlja načine poimenovanja in izrazoslovje v rastlinski sistematiki in ga razloži

 • primerja oblikovne in genetske lastnosti posameznih vrst, združenih v družino

 • ugotavlja sorodstvene zveze med posameznimi vrstami, združenimi v rodove
 • Se zave pomena lesnatih rastlin kot sestavin naravne krajine.

  Razvije sposobnost razumevanja narave in odvisnosti od nje.

  Zazna kulturno in estetsko vrednost drevnine.

  Razvije zaznavanje s čutili in zaznave opiše.

  Vaja:

 • ogled drevnine v parku,

 • vodenje evidence strokovnih izrazov

 • iskanje strokovne literature v knjižnici

 • opazovanje krošenj in risanje njihovih skic.
 • VLOGA IN POMEN ZELENIH POVRŠIN ZA OBLIKOVANJE KRAJINE

   

   

   

 • pozna optimalne pogoje za bivanje

 • pozna vrste in strukture zelenih površin
 • spozna vlogo stroke in dejavnost ljudi pri urejanju zelenih površin

 • razume vlogo zelenja in razvija občutek za prostorsko analizo zelenih površin

 • razlikuje grajene in rastlinske elemente zelenih površin

 • razlikuje značilnosti različnih vrst zelenih površin
 • Razvija skrb za ohranjanje lastnega zdravja.

  Se zave pomena svojega dela in razvija ustvarjalnost.

  Ogled: diapozitivi.

  Vaja: fotoanaliza javnih mestnih zelenih površin.

  ZGODOVINA VRTNE UMETNOSTI

   

   

   

 • pozna razvoj in značilnosti vrtne umetnosti v svetu in pri nas

 • pozna začetke vrtne umetnosti

 • pozna slog vzhodnega in zahodnega vrtnega oblikovanja ter vpliv na sodobno krajinsko oblikovanje

 • pozna značilnosti oblikovanja zelenih površin na Slovenskem
 • spozna vrtove zgodnjih civilizacij

 • primerja zakonitosti vzhodne in zahodne civilizacije v vrtni umetnosti

 • analizira razvoj angleškega krajinskega sloga in razvoj parkovnega urejanja v ZDA in Nemčiji ter išče nove smernice oblikovanja drugod po svetu

 • primerja zgodovino parkov na slovenskem s parki v tujini
 • Razvija sposobnost razmišljanja o vzrokih in pogojih.

  Razvija občutek za estetsko ureditev prostora in funkcionalno razporeditev predmetov v prostoru.

  Ločuje estetsko oblikovana sporočila od nekakovostnih.

  Ogled:

 • diafilm: Zgodovina parkov in vrtov na Slovenskem

 • diapozitivi: znani parki in vrtovi po svetu.

  Literatura: Dušan Ogrin: Vrtna umetnost sveta.

 • POMEN IN OSNOVE PRAKTIČNE GEODEZIJE ZA KRAJINSKO VRTNARSTVO

   

   

   

 • pozna enostavne zemljemerske pripomočke in jih zna uporabiti

 • pozna geodetske pripomočke in vlogo geodeta pri svojem delu

 • pozna metode izmere površin parcel

 • pozna prenašanje horizontalnih in vertikalnih izmer iz ureditvenih načrtov na teren

 • pozna osnove izvedbe načrta

 • pozna pomen katastra in zemljiške knjige
 • predvidi označevanje terena po predhodno izdelanih načrtih in prenašanje izmer s terena na papir

 • razloži pomen in uporabo enostavnih pripomočkov in meril

 • razlikuje stalne in prehodne točke

 • razloži označevanje ravnih linij na ravnem in nagnjenem terenu

 • razlikuje merjenje dolžin na ravnih in nagnjenih terenih

 • ponazori rabo nivelirnih križev, tarč za izravnavanje zemljišča

 • predstavi označevanje horizontalnih pravih kotov

 • razume rabo geodetskih pripomočkov

 • spozna vlogo katastra in zemljiške knjige
 • Razvija natančnost in racionalnost pri delu.

  Razvija občutek pomembnosti delovnih nalog za celoto

  samostojno izbira enostavne pripomočke in merila za realizacije.

  Dosledno izvede izmero.

  Se zaveda potrebe po sodelovanju z geodetom.

  Vaja:

 • risanje različnih načinov označevanja in merjenja

 • risanje situacije in kotiranje horizontalnih izmer

 • risanje profilov in kotiranje horizontalnih in vertikalnih izmer

 • risanje načrtov

  Ekskurzija: ogled katastra in zemljiške knjige.

 • ZEMELJSKA DELA

   

   

   

 • pozna različne pristope izvajanja zemeljskih del za posamezne grajene in zelene prvine ter oblikovanje terena
 • oceni postopnost priprave zemljišča

 • oceni odkope za gradnjo grajenih prvin

 • razlikuje nasipavanje in odkopavanje zemlje na ravnih in nagnjenih terenih

 • obnovi načine obdelave tal in na osnovi analize tal ter vrste tal določi kultiviranje zemlje za specifične ureditve

 • razlikuje načine odvodnjavanja in ugotavlja vzroke za zastajanje vode
 • Razvija sposobnost prilagajanja novemu okolju in ljudem.

  Pridobi občutek za oblikovanje terena.

  Razvija organizacijske sposobnosti.

  Vaja:

 • prikaz skic in risanje profilov nasipa in odkopa zemlje

 • ogled ravnega in nagnjenega terena za pripravo setve trat in saditve rastlinskih združb.
 • SESTAVINE ZELENIH POVRŠIN

   

   

   

  GRAJENI ELEMENTI (poti, terase in počivališča, stopnice, skalnjaki, vodni objekti, nosilci vzpenjajočih rastlin)

   

   

   

 • pozna materiale in načine gradnje grajenih elementov

 • pozna rastline za sajenje in načine zasaditev grajenih elementov
 • izbere namestitev, velikost in obliko grajenih prvin

 • spozna materiale za gradnjo in oceni njihove lastnosti

 • določi izkop zemlje in gradnjo temeljev

 • opiše in v prečnem prerezu nariše potek gradnje

 • izbere rastišče, upošteva specifičnosti sajenja rastlin in razloži oskrbo
 • Se zaveda svojega dela in pomoči gradbenikov ter medsebojne povezanosti in potrebe po sodelovanju.

  Združuje prej pridobljena znanja in jih uporabi v dani situaciji.

  Razvija varčnost, inovatist, estetski čut in natančnost.

  Ustvari pristen odnos do žive in nežive narave, krepi čut za odgovornost.

  Vaja: fotoanaliza zasajenih stopnišč, teras in počivališč, poti, skalnjakov, vodnih objektov, pergol in špalirjev oziroma rastlin na ogrodjih.

  KRAJINSKO VRTNARSTVO

   

   

   

 • spoznava  literaturo, videokasete idr. s področja vrtnarstva

 • pozna posamezne strokovne publikacije po področjih

 • poznavanje svetovnega spleta (internet)
 • se nauči uporabljati strokovno periodiko

 • spozna strokovne knjige

 • se seznani s priročno uporabo videokaset

 • se nauči uporabljati svetovni splet v vrtnarstvu
 • Razvija vedoželjnost in interdisciplinarnost.

  Se zaveda pomembnosti povezovanja preko svetovnega spleta.

  Vaja:

 • obisk študijske in šolske knjižnice

 • demonstracija

 • iskanje novosti preko svetovnega spleta s področja vrtnarstva.
 •  

  2. letnik

   

  VSEBINE IN IFORMATIVNI CILJI

   

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

   

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  SESTAVINE ZELENIH POVRŠIN

   

   

   

  RASTLINSKI ELEMENTI

   

   

   

 • drevje, grmovnice, žive meje, drevoredi, pokrovne rastline, vzpenjalke, trate in zelnate okrasne rastline
  • obnovi znanje o življenjskih oblikah rastlin in glavne dele semenk

  • spozna rastlinske elemente - zelene prvine

  • loči ploskovne in prostorske prvine 

  • se zaveda oblikovalne vrednosti zelenja in njegovega namena oziroma uporabne vrednosti zelenja

  • dokaže nujnost uporabe zelenja v mestnem prostoru

   

  Razvija občutek za prostor.

  Razvija ustvarjalnost.

  Se zaveda pomena zelenja za človekovo zdravje.

   

  Vaja: iskanje literature, člankov

  DREVNINA:

   

   

   

 • pozna uvrstitev drevnine v določeno sistematsko kategorijo
  • klasificira drevnino v sistematsko kategorijo

  • loči pojme družina, rod, vrsta, sorta

  • ugotavlja sorodstvene zveze med posameznimi vrstami, združenimi v rodove

   

  Razvija občutek za barve in prostor.

  Razvija natančnost in strokovnost.

  Razvija skrbnost in delovno odgovornost.

  Razvija samostojnost in sodelovanje ter komunikativnost.

  Vaja:

  • ogled rastlin v mestnem in šolskem parku

  • nabiranje rastlinskih delov: poganjkov, listov, cvetov, seme

  • opazovanje združb rastlin v naravi, poimenovanje rastlin ter risanje skic.

  GOLOSEMENKE

   

   

   

 • pozna skupne značilnosti iglavcev

 • pozna pojem golosemenke

 • pozna predstavnike družin, rodov, vrst in sort

 • pozna botanične lastnosti posameznih iglavcev in njihovo poreklo

 • obvlada razmnoževanje iglavcev

 • pozna čas in način sajenja ter oskrbo

 • zna izbrati najprimernejšo vrsto in sorto iglavca glede na rastišče, podnebje, velikost, hitrost rasti, okrasno in uporabno vrednost rastline ter njeno cenovno upravičenost
 • prepozna golosemenke in jih loči od višje razvitih rastlinskih vrst po zgradbi cvetov, plodov

 • loči sejančke enokaličnic in dvokaličnic

 • prepozna in razlikuje generativno in vegetativno razmnoževanje rastlin

 • izbere najprimernejši način razmnoževanja za določeno rastlino

 • opazuje delo drevesničarjev in s posnemanjem razvija ročne spretnosti

 • razume pomen vzgoje rastlin do prodaje

 • presodi oziroma izbere pravilen čas in način sajenja iglavcev

 • zna in razume presajanje iglavcev s koreninsko grudo

 • razume pomen poznavanja rastnih razmer (podnebje, tla, prostor, voda, mestno ozračje, velikost rastlin in hitrost rasti)

 • prepozna osnovne značilnosti posamezne rastline in opazuje zakonitosti v naravi

 • razlikuje slabo in dobro sadiko

 • razume povezanost kakovosti rastline, sorte in gibanje cene
 • Razvija občutek za naravo in povezanost z letnimi časi.

  Razvija zanimanje za stroko.

  Skrbi za varnost pri delu.

  Se zave pomena varčnih zasaditev in varčne oskrbe rastlin.

  Razvija svojo ekološko zavest.

  Vaja:

 • določevanje rastlin po ključu Male flore Slovenije in izdelava herbarija

 • setev semen, nabranih v parku in gozdu in opazovanje njihove kalitve ter razlik med njimi.
 • KRITOSEMENKE

   

   

   

 • pozna pojem kritosemenka

 • pozna lastnosti listopadnih, zimzelenih, vedno zelenih dreves, grmov, polgrmov, ovijalk in vzpenjalk

 • pozna najpomembnejše družine, rodove, vrste in sorte kritosemenk

 • pozna botanične lastnosti pomembnejših predstavnikov zimzelenk, listopadnega drevja, grmovnic in vzpenjalk ter njihovo poreklo

 • obvlada značilnosti razmnoževanja posameznih kritosemenk

 • pozna čas in način sajenja ter oskrbo kritosemenk

 • zna izbrati listopadno drevo, grm, vzpenjalko… glede na rastišče, klimo, okrasno in uporabno vrednost in njeno cenovno upravičenost

 • zna izbrati najprimernejšo vrsto in sorto drevnine glede na urbani in naravni prostor

 • zna ohraniti naravno in kulturno dediščino
 • loči kritosemenke od golosemenk in pozna skupne značilnosti kritosemenk

 • razloži strokovne izraze: listopadna, zimzelena, vedno zelena drevnina, ovijalka, vzpenjalka

 • določi posamezno rastlino, jo prepozna in uvrsti v taksonomsko kategorijo (družina, rod, vrsta)

 • primerja rastlino z drugo drevnino

 • razloži botanične lastnosti zimzelenk

 • oceni višino, širino in približno starost drevesa

 • razume strokovne botanične izraze (columnaris, pendula...) in jih zna uporabljati

 • izbere najboljši način in čas razmnoževanja za posamezno vrsto in sorto drevnine

 • opazuje delo v drevesnici

 • opazuje rastline v naravi in parkih ter beleži posebnosti

 • pozna zahteve kritosemenk

 • pozna vzgojo in oskrbo kritosemenk

 • loči drevnino z gojeno in negojeno koreninsko grudo

 • opazuje letni prirast rastlin in zaznava razlike med rastlinami

 • izbere primerno rastlino za določeno rastišče

 • se nauči uporabljati ključ za določevanje praprotnic in semenk

 • sledi potrebam na tržišču in spremlja novosti

 • razmišlja o ustvarjanju novih sort
 • Se zave potrebe po skupinskem delu.

  Pomaga sošolcem in delavcem pri delu v razredu in v drevesnici.

  Razvija natančnost pri delu.

  Razvija občutek za razdaljo in prostor.

  Bogati besedni zaklad.

  Prilagaja se danim razmeram.

  Razvija ustvarjalnost in praktičnost.

  Skrbi za svoje okolje.

  Se zave pomena ohranitve slovenske kulture.

  Krepi slovensko narodno zavest.

  Vaja:

 • herbariziranje izbranih rastlin

 • ocena višine, širine in starosti drevesa v parku

 • uporaba katalogov, ključev in rastlinskih delov za določevanje rastlin, uporaba svetovnega spleta.
 • ŽIVE MEJE

   

   

   

 • pozna pomen in vrste žive meje

 • pozna lastnosti rastlin za strižene in prosto rastoče žive meje

 • pozna čas in način sajenja ter vzdrževanje žive meje
  • izbere najzanimivejšo obliko žive meje za določen prostor

  • izbere vodilne rastline za žive meje glede na obliko žive meje, okolje, namen in stroške vzdrževanja

  • izbere čas in tehniko sajenja ter nabavo gojenih sadik za strižene in prosto rastoče žive meje

  • razloži pripravo zemljišča in sajenje enovrstne in dvovrstne žive meje

  • razloži in načrtuje saditveno, vzdrževalno in pomlajevalno rez žive meje

  • izdela načrt za gnojenje, obdelavo tal, zaščito rastlin, zastiranje tal okoli rastlin za žive meje in odpravo vrzeli v živih mejah

   

  Razvija občutek za oblikovanje in ročne spretnosti.

  Razvija skrb za nego rastlin in skladnost elementov v okolju.

   

  Vaja:

  • ogled živih mej v vrtovih in parkih (barva, oblika, višina, širina)

  • ogled strojev in naprav za striženje živih mej.

  DREVOREDI

   

   

   

 • pozna pomen in vlogo drevoredov

 • pozna lastnosti rastlin za sajenje in način sajenja drevoredov

 • zna izbrati najpomembnejše drevesne vrste glede na okrasno vrednost, trpežnost, stroške vzdrževanja in dano okolje
 • pozna vpliv drevja na okolje

 • zagovarja in utemeljuje potrebo saditve drevja v mestih

 • zbira in primerja podatke o sajenju drevja v domovini in tujini

 • pozna zakonitosti rasti in regenerativne zmožnosti drevesa ter primerno zdravljenje drevesa

 • določi lastnosti, ki jih mora imeti drevoredno drevo

 • izbere vodilne rastline za sajenje drevoredov

 • razloži čas in način ter vzdrževanje drevja za drevorede
 • Razvija skrb za nego rastlin.

  Razvija ljubezen do narave in sočloveka.

  Razvija občutek za lepoto in skladnost.

  Vaja: popis rastlin v mestnih drevoredih.

  POKROVNE RASTLINE

   

   

   

 • pozna pomen in vlogo pokrivanja (prekrivanja) tal s pokrovnimi (prekrovnimi) rastlinami

 • pozna lastnosti rastlin za pokrivanje tal

 • zna urediti brežino

 • pozna sajenje in vzdrževanje pokrovnih rastlin
 • oceni gospodarsko vrednost pokrivanja tal

 • izbere rastline za pokrivanje tal in jih uvrsti v taksonomsko kategorijo

 • razloži botanične značilnosti pokrovnih rastlin in njihovo okrasno in uporabno vrednost

 • oceni hitrost in način rasti ter cenovno upravičenost pokrovnih rastlin

 • izbere lego, rastišče in razlikuje razdaljo ter način sajenja pokrovnih rastlin

 • spozna specifične vzdrževalne ukrepe površin, zasajenih s pokrovnimi rastlinami

 • je seznanjen z načini sajenja in z drugimi možnostmi ureditve brežine

 • spozna materiale za zastiranje tal in zadrževanje zemlje
 • Razvija ekološko zavest.

  Z opazovanjem oblik, tekstur, barv se zaveda skladnosti z naravo.

  Vaja: opazovanje in beleženje zasaditev v javnih nasadih.

  OKRASNE ZELNATE RASTLINE

   

   

   

 • pozna pomen okrasnih zelnatih rastlin in jih zna vključiti v prostorske zasaditve

 • pozna pomembnost zelnatih trajnic pri parkovnih zasaditvah
 • pozna enoletnice, dvoletnice in trajnice

 • primerja različne načine zasaditev in izbira barve za zasebne zasaditve in javne nasade

 • se nauči redne oskrbe, ki obsega razmnoževanje, pripravo zemljišča, setev, saditev, okopavanje, pletev, zalivanje, gnojenje, odstranjevanje odcvetelega cvetja in drugo
 • Pomaga sošolkam in sošolcem.

  Se zaveda smisla svojega dela.

  Razvija občutek za estetiko.

  Opazuje spreminjanje barv skozi letne čase.

  Razvija natančnost, skrbnost, odgovornost in zanesljivost.

  Vaja: risanje zanimivih združb okrasnih zelnatih trajnic glede na barvo, teksturo in velikost.

  TRATE

   

   

   

 • pozna pomen in vlogo trate v parkovnem oblikovanju

 • pozna pripravo tal in travne mešanice za setev

 • pozna setev trate

 • pozna probleme vzdrževanja trat in njihove rešitve

 • pozna pomen in načine pridelovanja tratnih zvitkov
  • razume in pozna lastnosti posameznih vrst trav (botanične, uporabne) in sestavlja travne mešanice

  • ugotovi lastnosti in uporabo trat in travnika

  • spozna pomen kakovostne priprave tal za setev

  • izbere primeren čas setve, predvidi gostoto in način setve

  • razloži vzdrževalne ukrepe za različne tratne površine

  • oceni uporabo tratnih zvitkov

  • spozna pridelovanje in polaganje tratnih zvitkov na pripravljena rastišča

  • razlikuje trajne okrasne trave od vrst trav za setve trat

   

  Se zaveda natančnosti, strokovnosti, skrbnosti in zanesljivosti pri delu.

   

  Vaja: zbiranje travnih bilk, semen ter zbiranje prospektov.

  VRTNO SADJARSTVO

   

   

   

 • pozna praktično in estetsko vlogo vrtnega sadjarstva

 • pozna pomembnejše sadne vrste in sorte

 • pozna način sajenja in oskrbo sadnih rastlin
  • izbere sadne rastline za obhišni vrt in za pridelavo sadja za trg

  • opazuje okrasne lastnosti sadnih rastlin

  • prepozna posamezne sadne rastline in njihovo uporabno, prehrambeno vrednost

  • primerja razmnoževanje in sajenje sadnih rastlin z razmnoževanjem in sajenjem okrasne drevnine

  • spozna in razume načine obrezovanja sadnih rastlin, vzgojne oblike in pomembne vzdrževalne ukrepe (gnojenje, zaščita, redčenje...)

   

  Opazi vpliv sadnih nasadov na oblikovanje. celotne slovenske krajine.

  Razvija sposobnost optimalnega izkoriščanja prostora in rastlin ob minimalnem vplivu na naravno okolje.

  Razvija skrb za nego rastlin in čut za opazovanje rastlin, barv, oblik.

   

  Vaja:

  • ogled sadjarske drevesnice in prikaz vzdrževalne rezi

  • rodni les.

   


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanje

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanje

  Okrasna dendrologija

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Slovenski jezik

  Tuj jezik

 • lastnosti in izvor okrasne drevnine ter zelnatih okrasnih rastlin

 • dvojno poimenovanje drevnine in okrasnih zelnatih rastlin

 • standardi okrasnih rastlin

 • oblikovna in praktična vrednost sajenja drevnine in okrasnih zelnatih rastlin
 • Iglavci

  Zimzelenke

  Vedno zelena drevnina

  Listopadna drevnina

  Vzpenjavke

  Praktični pouk

  Podjetništvo

 • zgradba, lastnosti in izvor okrasnih rastlin

 • uporabna vrednost okrasnih rastlin v različnih obdobjih in slogih oblikovanja

 • trženje
 • Slogi oblikovanja

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 • načela oblikovanja

 • slogi oblikovanja zelenih površin v različnih zgodovinskih obdobjih pri nas in v svetu

 • poznavanje zelenih površin
 • Zemljemerstvo, načrti

  Praktični pouk

  Matematika

 • zakoličevanje terena po načrtu

 • geometrijski liki

 • merila, merske enote

 • risanje v merilu
 • Zemeljska dela

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • lastnosti tal, obdelava in gnojenje tal, nasipi, odkopi, odvodnjavanje

 • uporaba vrtnarskih strojev in naprav pri gradnji in vzdrževanju zelenih površin
 • Grajene prvine

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 • zemeljska dela, odkopi, nasipi

 • poznavanje gradiv, materialov

 • gradnja in vzdrževanje grajenih prvin

 • sajenje in lastnosti okrasnih rastlin
 • Zelene prvine

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • nabava semena, sadik in sredstev za sajenje in oskrbo rastlin

 • predračuni za sajenje in gradnjo zelenih prvin

 • sajenje i vzdrževanje zelenih površin

 • ekološko varstvo okolja

 • zgradba, lastnosti in izvor rastlin
 • Vrtno sadjarstvo - lastnosti sadnih rastlin, njihovo razmnoževanje, sajenje in oskrba

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

 • zgradba rastlin, rastlinski organi, rast in razvoj sadnega drevja

 • razmnoževanje drevnine, vzgoja sadik

 • rastlinska proizvodnja, varstvo rastlin, vzgoja in oskrba lesnatih rastlin, vrste sadnih rastlin
 •