SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

KRAJINSKO VRTNARSTVO – izbirni predmet

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

65

5

70

2.

 

 

 

skupaj

65

5

70

 

3.   USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

°         se nauči uporabljati saditvene načrte, izvajati izmere ter zakoličevati na terenu,

°         pozna delitev drevnine po skupinah in drevnino prepoznava po botaničnih lastnostih,

°         spozna pravila, načine in kombinacije zasajevanja zelenih površin,

°         se nauči uporabljati osnovne grajene prvine in dopolnilno vrtno in parkovno opremo,

°         si pridobi znanja o lastnostih in posebnostih posameznih okrasnih lesnatih rastlin ter pozna njihovo uporabnost.


4.   OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

TAKSONOMIJA LESNATIH RASTLIN

 

 

 

 • pozna taksonomske kategorije
 • izboljša predstavo o mestu lesnatih rastlin v rastlinskem sistemu

 • pozna pojme družina, rod, vrsta, podvrsta, sorta
 • Razvija strokovnost in natančnost pri delu.

  Uporaba knjige Mala flora Slovenije

  OSNOVE PRAKTIČNE GEODEZIJE

   

   

   

 • pozna pomen in naloge geodezije v krajinskem vrtnarstvu

 • pozna enostavne zemljemerske pripomočke za horizontalne in vertikalne izmere

 • pozna metode izračunavanja površine parcel
 • poveže znanje matematike in geodezije ter ju vključi v krajinsko oblikovanje

 • predvidi označevanje terena po predhodno izdelanih načrtih, pa tudi prenašanje izmer s terena na papir

 • prepozna situacijo terena in razume horizontalne izmere

 • prepozna naris in konfiguracijo terena

 • razume vertikalne izmere in kombinacijo obeh

 • razume merilo in pozna merske enote

 • razlikuje direktno in indirektno merjenje dolžin

 • nariše označevanje krožnih lokov in jih zna uporabiti v praksi

 • izbere uporabno metodo in izračuna površino parcele
 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija prostorsko orientiranost.

  Razvija natančnost in vztrajnost ter racionalnost.

  Vaja: risanje skic določenih izmer na terenu.

  NAČRTOVANJE ZELENIH POVRŠIN

   

   

   

 • pozna stopnje načrtovanja

 • pozna oblikovno in funkcionalno zasnovo ureditve okolja

 • pozna končno podobo ureditve v načrtu
 • razume pomen načrtovanja, kateremu sledi izvedba in vzdrževanje

 • oceni obstoječe zemljišče glede na podnebje, rastlinstvo, hrup, oblikovanost zemljišča, tla, velikost in obliko zemljišča

 • izbere značilna vrtna območja, razmesti jih v prostor in določi medsebojne povezave

 • išče oblikovalske ideje, pozna gradiva in rastline ter osnovna oblikovalska načela

 • prepozna in izbere znake za grajene in zelene površine
 • Razvija ustvarjalnost in oblikovalsko spretnost.

  Razvija čut za barve, strukture, oblike in velikostna razmerja.

  Vaja: risanje skice, razvrstitev vrtnih enot in elementov.

  SESTAVINE ZELENIH POVRŠIN

   

   

   

  GRAJENI ELEMENTI

   

   

   

 • zna našteti osnovne grajene prvine

 • pozna dopolnilno vrtno in parkovno opremo
 • predvidi namestitve in gradnjo osnovnih grajenih prvin (poti, skalnjake…)

 • predvidi namestitve in uporabo vrtne in parkovne opreme (svetila, vrtno pohištvo, vrtne ute, kamini…)
 • Razvija čut za varčnost, opazovanje in razlikovanje ter ekološko zavest.

  Sodeluje z gradbeniki, krajinarji in agronomi ter umetnostnimi zgodovinarji.

  Vaja: iskanje novosti in zbiranje prospektov, katalogov, revij, …

  ZELENI ELEMENTI

   

   

   

  GOLOSEMENKE

   

   

   

 • pozna botanične lastnosti, poreklo, razmnoževanje, zahteve za rast in uporabo drevnine
 • prepozna določeno drevnino in jo uvrsti v taksonomsko kategorijo

 • razlikuje vrste in sorte iglavcev ter jih uporablja pri načrtovanju zasaditev
 • Se zaveda pomena drevnine v človekovem bivalnem prostoru.

  Se zaveda pomena ohranitve slovenske naravne in kulturne dediščine.

  Razvija odnos do rastlin in tudi sočloveka pri delu.

  Razvija občutek pripadnosti, tolerantnosti in pomembnosti skupinskega dela.

  Vaja: prepoznavanje rastlin v parku in izdelava herbarija ter uporaba strokovne literature ob delu.

  KRITOSEMENKE

   

   

   

 • pozna botanične lastnosti, poreklo, razmnoževanje, zahteve za rast in uporabo drevnine
 • prepozna določene listopadne in zimzelene grmovnice ter listopadno drevje

 • razlikuje posamezne vrste in sorte in jih uvrsti v taksonomsko kategorijo

 • izbere rastlinske združbe za določeno zasaditev
 • Se zaveda pomena drevnine v človekovem bivalnem prostoru.

  Se zaveda pomena ohranitve slovenske naravne in kulturne dediščine.

  Razvija odnos do rastlin in tudi sočloveka pri delu.

  Razvija občutek pripadnosti, tolerantnosti in pomembnosti skupinskega dela.

  Vaja: prepoznavanje rastlin v parku in izdelava herbarija ter uporaba strokovne literature ob delu.

  KRAJINSKO VRTNARSTVO

   

   

   

 • obvlada uporabo literature, videokaset idr. s področja vrtnarstva in svetovnega spleta (internet)
 • se nauči uporabljati strokovno periodiko, strokovne knjige, videokasete in svetovni splet
 • Razvija vedoželjnost in interdisciplinarnost.

  Se zaveda pomembnosti povezovanja  preko svetovnega spleta.

  Ogled: obisk študijske knjižnice in šolske knjižnice.

  Demonstracija: iskanje novosti preko svetovnega spleta s področja vrtnarstva.

   


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanje

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanje

  Zemljemerstvo, načrti

  Praktični pouk

  Matematika

 • zakoličevanje terena po načrtu

 • geometrijski liki

 • merila, merske enote

 • risanje v merilu
 • Grajene prvine

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 • zemeljska dela, odkopi, nasipi

 • poznavanje gradiv, materialov

 • gradnja in vzdrževanje grajenih prvin

 • sajenje in lastnosti okrasnih rastlin
 • Zelene prvine

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Podjetništvo

 • nabava semena, sadik in sredstev za sajenje in oskrbo

 • sajenje in vzdrževanje zelenih prvin

 • predračuni za sajenje in gradnjo zelenih površin

 • varstvo okolja

 • zgradba rastlin, lastnosti in izvor rastlin
 • Iglavci

  Zimzelenke

  Vedno zelena drevnina

  Listopadna drevnina

  Vzpenjavke

  Praktični pouk

  Podjetništvo

  Strokovna informatika

 • zgradba rastlin, lastnosti in izvor rastlin

 • uporabna vrednost rastlin v različnih obdobjih in slogih oblikovanja

 • trženje
 • Dendrologija

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Slovenski jezik

  Tuji jezik

 • standardi v drevesničarstvu

 • priprava sredstev, razmnoževanje in oskrba okrasne drevnine

 • oblikovna in praktična vrednost sajenja drevnine in okrasnih zelnatih rastlin

 • dvojno poimenovanje drevnine in okrasnih zelnatih rastlin
 •