SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

 

 

2.

70

32

102

skupaj

70

32

102

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

°         spozna temelje podjetništva

°         spozna vlogo podjetništva v sodobni družbi

°         zna razvijati podjetniške ideje

°         zna raziskati trg za svoj izdelek/storitev

°         usvoji pomen učinkovite tržne strategije

°         zna poiskati potrebne vire za realizacijo svoje poslovne ideje

°         zna načrtovati potrebe po zaposlenih

°         se zaveda možnih tveganj in problemov pri realizaciji svoje poslovne ideje in skuša poiskati ukrepe za zmanjšanje teh problemov in tveganj

°         zna izdelati in predstaviti enostaven poslovni načrt za svojo poslovno idejo

°         razvija osebnostne lastnosti

°         razvija sposobnosti za skupinsko in projektno delo

°         razvija podjetniško miselnost in naravnanost k načrtovanju lastne kariere.


4.   OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

PODJETNIŠTVO

 

 

 

 • pozna vlogo in pomen podjetništva v sodobnem tržnem gospodarstvu
 • spozna vlogo podjetniškega mišljenja

 • se seznani s pomenom in vlogo podjetništva za celotno gospodarstvo
 • Ugotavlja možnosti za delovno kariero.

  Razvija občutek odgovornosti za svoje delo.

  Se zave pomena dela v skupini.

  Razvija podjetniško mišljenje.

  Vaja:

 • spremljanje aktualnih dogajanj na strokovnem področju (TV oddaj: Na vrtu, Ljudje in zemlja)

 • razprava o pomenu podjetništva.
 • PODJETNIK

   

   

   

 • pozna lastnosti podjetne osebe

 • pozna motive za podjetništvo
 • prepozna lastnosti uspešnega podjetnika

 • oceni svoje osebnostne prednosti in pomanjkljivosti

 • se seznani z motivi podjetnika

 • prepozna tveganja in probleme, s katerimi se srečujejo podjetniki
 • Krepi pozitivne osebnostne lastnosti.

  Se zave pomena pogajalskih sposobnosti in doseganja konsenza.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Ugotavlja možnosti za osebno kariero.

  Vaja:

 • intervju s podjetnikom v lokalnem okolju

 • ocenjevanje samega sebe

 • izdelava osebnega grba

 • obisk podjetnika v razredu.
 • PODJETNIŠKE IDEJE

   

   

   

 • pozna načine pridobivanja podjetniških idej

 • pozna tehnike podjetnega reševanja problemov, iskanja izboljšav, preučevanja trenutnih trendov

 • pozna pomen tehnološkega in tržnega preverjanja izbrane podjetniške ideje
 • se nauči podjetno reševati probleme

 • se seznani s tehnikami pridobivanja podjetniških idej s preučevanjem trenutnih trendov in iskanjem izboljšav

 • zna pojasniti, kdaj ideja postane priložnost

 • prepozna in oceni poslovne priložnosti
 • Razvija inovativnost.

  Razvija domiselnost.

  Krepi ustvarjalno in logično mišljenje.

  Razvija osebno in strokovno odgovornost.

  Krepi komunikacijske spretnosti.

  Krepi spoznanje o dobri zamisli.

  Vaja:

 • pridobivanje podjetniških idej z možgansko nevihto (skupinsko delo)

 • iskanje idej s pomočjo preučevanja trenutnih trendov

 • preučevanje lastnih spretnosti in uporaba teh v svojem podjetju

 • preverjanje izbrane ideje z uporabo vprašalnika.

 • Ogled: strokovni sejem.
 • RAZISKAVA IN ANALIZA TRGA

   

   

   

 • pozna pomen raziskave trga

 • pozna načine raziskave trga

 • zna raziskati trg za svoj izdelek/storitev
 • izdela anketni vprašalnik

 • pridobi informacije o potencialnih kupcih in konkurenci

 • se nauči na trgu poiskati potencialne kupce svojih izdelkov/storitev

 • se nauči poiskati in analizirati svojo konkurenco na trgu

 • oceni svoj tržni delež
 • Krepi komunikacijske spretnosti.

  Razvija ustvarjalnost.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Vaja:

 • izpeljava tržne raziskave (ankete) na terenu

 • preučevanje prednosti in pomanjkljivosti konkurenčnih podjetij v lokalnem okolju.
 • NAČRTOVANJE PROIZVODNJE/STORITVE

   

   

   

 • zna načrtovati organizacijo proizvodnje/opravljanja storitve

 • pozna pomen razvoja izdelka in njegove zaščite

 • se zaveda  pomena kakovosti izdelkov/storitev

 • zna izbrati primerno organizacijsko obliko za svoje podjetje

 • zna načrtovati potrebne vire

 • zna našteti tveganja in probleme
 • izbere primerno organizacijsko obliko za svoje podjetje

 • izdela načrt proizvodnje/opravljanja storitev

 • se seznani z načini pravne zaščite novih idej (izdelkov)

 • zna poiskati primerno lokacijo za svoje podjetje

 • zna načrtovati primerne prostore in potrebno opremo za svoje podjetje

 • zna načrtovati optimalne zaloge potrebnega materiala

 • zna načrtovati potrebe po zaposlenih
 • Razvija ustvarjalnost.

  Razvija sposobnost sodelovanja v skupini.

  Se zave pomena načrtovanja dela.

  Krepi osebno in delovno odgovornost.

  Razvija zanesljivost in natančnost.

  Vaja:

 • izdelava proizvodnega načrta

 • izdelava skic razporeditve prostorov

 • spremljanje novosti na področju zakonodaje Slovenije in EU.
 • TRŽNA STRATEGIJA

   

   

   

 • zna poiskati primerne prodajne poti

 • pozna pomen promocije izdelka/storitve

 • pozna možne načine promocije in oglaševanja podjetja

 • se seznani  z načeli oglaševalske etike
 • dojame pomen učinkovitega trženja izdelkov/storitev

 • izdela učinkovito tržno strategijo

 • izbere primerne prodajne kanale

 • zna izbrati medije za učinkovito oglaševanje svojih izdelkov/storitev

 • izdela primer oglaševanja za svoje podjetje
 • Razvija sposobnost komunikacije.

  Krepi podjetniško razmišljanje.

  Razvija ustvarjalnost.

  Razvija čut za estetiko.

  Razvija samoiniciativnost.

  Vaja:

 • izdelava oglasa za podjetje

 • izdelava logotipa za podjetje.
 • FINANČNE PROJEKCIJE

   

   

   

 • pozna temeljne finančne pojme

 • zna izdelati enostavno kalkulacijo za svoj izdelek/storitev

 • zna izračunati prag pokritja stroškov

 • zna izdelati načrt potrebnih sredstev za začetek poslovanja

 • pozna načine, možnosti in pogoje za financiranje podjetja

 • zna izdelati napoved bilance uspeha za prvo leto poslovanja
 • izračuna lastno ceno izdelka/storitve

 • razume pomen zniževanja proizvodnih stroškov

 • izdela načrt potrebnih sredstev za začetek poslovanja in vire

 • izdela bilanco uspeha za prvo leto poslovanja
 • Razvija sposobnost ekonomičnega presojanja.

  Razvija zanesljivost in natančnost.

  Razvija občutek odgovornosti za svoje delo.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Vaja: izdelava prosojnic za predstavitev finančne analize svoje poslovne zamisli (finančnega dela poslovnega načrta).

  POSLOVNI NAČRT

   

   

   

 • pozna pomen in namen izdelave poslovnega načrta

 • pozna vsebinska poglavja poslovnega načrta

 • zna izdelati enostaven poslovni načrt za svojo izbrano podjetniško idejo

 • zna predstaviti poslovni načrt
 • se nauči izdelati enostaven poslovni načrt za svojo podjetniško idejo

 • zna predstaviti svojo poslovno idejo v razredu
 • Razvija pogajalske in druge komunikacijske spretnosti.

  Razvija, osebno, delovno in strokovno odgovornost.

  Razvija zanesljivost in natančnost.

  Razvija sposobnosti za skupinsko delo.

  Izdelava posameznih poglavij poslovnega načrta in končno oblikovanje.

  Priprava gradiva in pripomočkov za predstavitev poslovnega načrta.

  Samostojna predstavitev poslovnega načrta v razredu.


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Podjetnik

  Strokovna informatika

  Praktični pouk

 • posameznik in družba

 • struktura osebnosti in medosebne razlike
 • Raziskava trga

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • komunikacija v poslovne namene
 • Načrtovanje proizvodnje

  Vrtnarski stroji in naprave

  Praktični pouk

 • risanje načrtov in skic
 • Oglaševanje

  Strokovna informatika

  Slovenščina

 • etika v poslovni komunikaciji

 • oblike sporočanja
 • prodaja

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • komunikacija s kupci

 • prodaja izdelkov/storitev
 • kalkulacije

  Matematika

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • racionalna števila

 • izdelava tabel
 • Izdelava poslovnega načrta

  Strokovna informatika

 • oblikovanje poslovnega načrta

 • izdelava tabel
 • Predstavitev poslovnega načrta

  Podjetništvo

 • komunikacija v poslovne namene
 •