SREDNJE POKLICNOTEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

102

102

skupaj

 

207

207

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

°     se usposobi za delo v vrtnarstvu, parkovnem vrtnarstvu, vrtnem sadjarstvu, drevesničarstvu, zelenjadarstvu in cvetličarstvu

°     nadgradi predhodno znanje o pridelovanju okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin, vrtnin, dišavnic, zelišč, sadnih rastlin in gob

°     zna voditi, organizirati, svetovati in nadzirati dela v vrtnarstvu in cvetličarstvu

°     obvlada smotrno in gospodarno načrtovanje dela ter zna povezovati teoretična in praktična znanja

°     razvija delovne navade in sposobnosti, ki jih zahteva tehnologija vzgoje posameznih rastlin

°     obvlada postopke in pravila varnega dela ter se usposobi za delo z različnimi vrtnarskimi in cvetličarskimi stroji, napravami in orodji

°     razvija občutek za sociologijo rastlin, orientiranost v prostoru in delo z ljudmi

°     pozna obdobja umetnostne zgodovine in osnovna načela oblikovanja v vrtnarstvu in cvetličarstvu

°     obvlada oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

°     obvlada sajenje in oskrbo nasadka, epifitnega debla, sobnih, balkonskih in okenskih ureditev

°     pozna osnove snovanja in oskrbe sadnega vrta

°     pozna različne načine pridelovanja zelenjadnic

°     obvlada osnovna pravila trženja

°     razvija občutek primernega odnosa do narave

°     razume in pozna uporabo načel: estetike, ekonomičnosti, uporabnosti (pri združevanju rastlin v nasade, pri oskrbi obhišnih vrtov, parkov, športnih igrišč, pri tem pa uporablja naravi in okolju sprejemljive materiale)

°     se nauči pri načrtovanju in zasajanju uporabljati naše avtohtone rastlinske vrste in ohranjati naravno ter kulturno dediščino

°     pozna in obvlada uporabo strokovne literature (knjige, revije) ter dostop do informacij preko računalniških omrežij.


4.   OPERATIVNI CILJI

1. letnik

 

VSEBNE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Dijak:

Dijak

Dijak

 

VARSTVO PRI DELU

 

 

 

 • pozna pomen varstva na učnih objektih

 • pozna orodja, stroje in naprave
 • razloži pomen varstva pri delu v vrtnarstvu in cvetličarstvu

 • spozna pomen opozorilnih tabel
 • Razvija sposobnost za opazovanje žive in nežive narave.

  Ogled: učni objekti, stroji, orodja in naprave.

  GENERATIVNO IN VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN

   

   

   

 • obvlada vzgojo sejancev pod steklom in na prostem

 • obvlada postopek razkuževanja, priprave gred in setvenih plošč, setve, etiketiranja, nadaljnje oskrbe sejančkov, razsajevanja, sajenje na stalno mesto
 • usvoji posameze tehnologije pridelave okrasnih rastlin ob upoštevanju rastnih dejavnikov

 • izbere pravilno nadaljnjo oskrbo rastlin

 • se nauči pripraviti gredo in sadike za sajenje na prosto ter presaditi okrasne rastline

 • se usposobi za delo z napravami za zalivanje, dognojevanje (fertiirigacija), foliarno gnojenje, senčenje in zračenje
 • Razvija natančnost, vzdržljivost in racionalnost pri delu.

  Razvija čut za živo naravo.

  Razvije odnos do setvenega in sadilnega materiala (lepa sadika).

  Vaja: pregled zakonodaje o semenu in sadikah.

 • obvlada posamezne načine vegetativnega razmnoževanja

 • zna pripraviti grede in zaboje

 • zna etiketirati

 • obvlada nadaljnjo oskrbo rastlin in presajanje na stalno mesto

 • obvlada pakiranje in transport rastlin
 • usvoji posamezne načine vegetativnega razmnoževanja in tehnologije pridelave okrasnih rastlin po terminih

 • obvlada pripravo potaknjencev (deljenje rastlin, koreninskih odganjkov, grebenic, grobanic, vlačenic – živic, cepljenk, meristemsko razmnoževanje)

 • primerja vzgojo zelnatih, polzelnatih in lesnatih rastlin

 • določi in izvede vse stopnje nadaljnje oskrbe rastlin do prodaje oziroma presajanja na stalno mesto

 • preveri znanje o načinih sajenja na stalno mesto

 • razlikuje med načini priprave rastlin za prodajo in transport
 • Pri odbiri okrasnih rastlin se je zmožen prilagajati modnim trendom in povpraševanju na trgu.

  Razvija strokovno komunikacijo in sodelovanje v skupini

  Oceni samostojnost sajenja na stalno mesto in vpliv rastline na obstoječo zasaditev.

  Razvija sposobnost prilagajanja sodobnemu trgu.

  Strokovna ekskurzija:

 • vrtnarije, ki se ukvarja s pridelavo sadik in grosistično prodajo le-teh

 • ogled semenarne

 • ogled laboratorija za tkivno vzgojo sadik.
 • VRTNARSKI STROJI, NAPRAVE IN ORODJA

   

   

   

 • pozna vrste vrtnarskih strojev, naprav in orodij

 • obvlada uporabo
 • določi primerno gorivo za posamezni stroj – motor ter se usposobi za izvedbo enostavnih vzdrževalnih del

 • se nauči varno rokovati s stroji, napravami in orodji
 • Se zaveda nenadomestljivosti človeških rok pri obdelavi tal.

   

  STROJNA DELA V VRTNARSTVU IN PARKOVNEM VRTNARSTVU

   

   

  Delo poteka v skupinah, ki so določene z zakonom.

 • zna pravilno in varno priključiti stroj k traktorju

 • pozna pripravo in nastavitev različnih strojev, orodij in pripomočkov za delo
 • izbere delu primeren traktorski priključek in upošteva pravila varnega dela

 • spremlja novosti na trgu in jih zna uporabiti v dani situaciji

 • varno in pravilno izvede posamezna strojna in vzdrževalna dela
 • Se zave pomena varstva pri delu.

  Razvija občutek za tehniko

  Razvija refleksne sposobnosti.

  Vaja:

 • individualna izvedba pravilne in varne osnovne in dopolnilne obdelave tal

 • individualna izvedba setve

 • individualna izvedba košnje z rotacijsko in grebensko kosilnico.
 • ZATIRANJE BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV IN PLEVELOV

   

   

   

 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce ter plevele okrasnih rastlin in zelenjadnic

 • zna uvrstiti plevele v rastlinski sistem

 • obvlada načine zatiranja
 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce na rastlinah ter jih zna zatreti

 • določi družino, rod in vrsto plevelov

 • ugotovi najpogostejša rastišča

 • spozna prednosti biološko razgradljivih sredstev
 • Se zaveda pomena znanja s tega področja zaradi primernega svetovanja strankam.

  Vaja:

 • prepoznavanje bolezni in  škodljivcev na rastlinah ter določanje najprimernejšega načina zatiranja

 • prepoznavanje plevelov in določanje najprimernejšega načina zatiranja.
 • PRIPRAVA ŠKROPIVA

   

   

   

 • pozna koncentracijo

 • zna definirati dozacijo
 • sledi novostim na trgu zaščitnih sredstev

 • se nauči uporabljati nižje odmerke ter ekološko razgradljiva zaščitna sredstva

 • je previden pri izbiri zaščitnih sredstev
 • Razvija odgovornost pri delu z zaščitnimi sredstvi.

  Poizkus: primerjava vpliva močne in blage koncentracije zaščitnega sredstva na rastlino in živelj v substratu.

  ŠKROPLJENJE

   

   

   

 • pozna načine aplikacije škropilne mešanice na rastlino

 • razume fizikalno, kemično in mehanično razkuževanje

 • obvlada načine škropljenja
 • izračuna škropilne odmerke in uporabi škropivo po priloženih navodilih

 • določi primeren način zaščite rastlin, glede na obseg, čas, pripravek ter razpoložljivo delovno silo

 • spozna in razume pomen integriranega varstva rastlin
 •  

  Vaja: individualna uporaba škropilnice individualna izvedba aplikacije škropilne mešanice na rastline.

  UPORABA UČNIH PROPOMOČKOV

   

   

   

 • obvlada strokovno periodiko

 • pozna strokovno literaturo

 • obvlada uporabo videokaset
 • razlikuje posamezne strokovne publikacije po področjih in pozna njihov izvor

 • se nauči poiskati in uporabiti želeno strokovno literaturo
 • Razvija vedoželjnost in interdisciplinarnost.

  Ogled: obisk študijske in šolske knjižnice.

  POZNAVANJE INTERNETA

   

   

   

 • pozna možnosti uporabe interneta v stroki
 • se nauči uporabljati internet v vrtnarstvu in cvetličarstvu
 • Se zaveda pomembnosti povezovanja preko interneta.

  Demonstracija: novosti na internetu s področja vrtnarstva.

  MERILNE NAPRAVE

   

   

   

 • pozna pomen merilnih naprav v vrtnarstvu in parkovnem vrtnarstvu

 • obvlada njihovo uporabo
 • našteje vrste merilnih naprav in razloži njihovo uporabo

 • se nauči pravilno rokovati z merilnimi napravami
 • Razvija občutek za natančnost.

   

  PRIPRAVA TERENA

   

   

   

 • obvlada pripravo terena za setev in saditev
 • obnovi predhodno znanje o pripravi tal za setev in saditev

 • se usposobi za ureditev terena za obhišni in zelenjavni vrt, sadovnjak, park, grob ter setev trate
 • Razvija sposobnost prilagajanja novemu okolju in ljudem.

   

  GRAJENE PRVINE

   

   

   

 • pozna tehnike gradnje različnih grajenih prvin

 • zna zakoličiti teren

 • pozna izkop zemlje in vgrajevanje podlage
 • upoštevajoč gradbene tehnike izvede zakoličevanje, izkop zemlje, gradnjo temeljev

 • opiše tehnike gradnje poti, teras, počivališč, stopnic, skalnjakov, suhozidov, vodnih objektov, peskovnikov
 • Razvija ročne spretnosti.

   

  PRIPRAVA RASTLIN ZA PRODAJO IN TRANSPORT

   

   

   

  IZKOP DREVNINE

   

   

   

 • zna določiti primeren čas izkopa rastlin

 • pozna načine izkopa rastlin

 • obvlada uporabo ustreznega orodja
 • izvede izkop rastline s pomočjo primernega orodja

 • pripravi koreninsko balo
 • Razvija sposobnost reagiranja in prilagajanja, zahtevam sodobnega trga.

  Ogled: delovanje pnevmatske lopate za izkop večje drevnine.

  PRIPRAVA RASTLIN ZA PRODAJO

   

   

   

 • obvlada pripravo rastlin za prodajo in transport

 • obvlada izpolnjevanje transportnih obrazcev
 • se usposobi za pripravo rastlin za prodajo in transport

 • se nauči samostojno izpolniti prodajno-tansportne obrazce

 • spozna pomen kakovostne priprave in odpreme v neposrednem delovnem okolju
 • Razvija odnos do rastlin kot živih bitij.

  Ogled: vzorno urejena drevesnice.

  OSKRBA RASTLIN

   

   

   

 • obvlada oskrbo rezanega cvetja, zelenja, lončnic, bonsajev, nasadkov…

 • pozna splošno in specialno higieno rastlin
 • je sposoben poskrbeti za splošno urejenost in fiziološke potrebe rastlin

 • usvoji postopek obnove reznih mest in nadaljnje oskrbe (zalivanje, rosenje lončnic, bonsajev, dodajanje preparatov, hranil)

 • povezuje teoretična in praktična znanja
 • Razvija ekološko zavest in osebno odgovornost.

  Krepi znanja o sociologiji rastlin v naravi in v hortikulturnih združbah.

   

  POZNAVANJE RASTLIN

   

   

   

 • obvlada poimenovanje okrasnih rastlin, vrtnin, dišavnic, zelišč, sadnih rastlin in gob

 • pozna tržno zanimive rastline in jih zna uvrstiti v rastlinski sistem
 • določi družino, rod in vrsto

 • opiše optimalne pogoje za njihovo rast

 • prepozna rastlino ne glede na fazo rasti
 • Se zaveda pomena rastlin v človekovem bivalnem okolju.

   

  OBDOBJA UMETNOSTNE ZGODOVINE

   

   

   

 • zna določiti obdobja umetnostne zgodovine in pozna njihove glavne značilnosti
 • je sposoben uporabiti pridobljena teoretična znanja umetnostne zgodovine pri svojem delu

 • prepozna arhitekturni stil in s pomočjo literature določi ustrezno dekoracijo
 • Razvija sposobnost čutenja stvari od "včeraj za danes".

  Se zave izrazne moči arhitekta.

  Vaja: ogled značilnih zgradb posameznega umetnostno zgodovinskega obdobja.

  OSNOVNA NAČELA OBLIKOVANJA V VRTNARSTVU IN CVETLIČARSTVU

   

   

   

  PREDSTAVITVENE TEHNIKE OBLIKOVANJA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

   

   

   

 • pozna predstavitvene tehnike cvetličnih vezav in dekoracij
 • razlikuje tloris in naris

 • se nauči risati v merilu

 • se nauči prostoročno risati in skicirati

 • pozna in nariše različne predstavitvene tehnike

 • pozna pomen skice, kot ene od predstavitvenih tehnik cvetličnih vezav in dekoracij

 • razloži in ponazori uporabnost izdelka na podlagi priložene skice
 • Razvija natančnost in strokovnost.

  Razvija inovativnost.

  Se zaveda pomena skice pri delu s strankami.

  Vaja:

 • risanje v merilu 1:100

 • risanje tlorisa in narisa

 • izdelava skice določene cvetlične vezave oziroma dekoracije.
 • OBLIKA

   

   

   

 • pozna geometrijske oblike in linije
 • razlikuje različne geometrijske oblike in linije med seboj

 • primerja različne geometrijske oblike in linije z oblikami rastlin in rastlinskih organov, ki se uporabljajo pri aranžiranju

 • predvidi vpliv določene oblike in linije na izgled cvetlične vezave in dekoracije
 • Razvija čut za estetiko.

  Razvija ustvarjalnost.

  Vaja: združevanje ploskovnih in telesnih oblik v kompozicije.

  BARVE

   

   

   

 • pozna svetlobni spekter in nastanek barv

 • pozna barvni krog
 • razloži nastanek barv v barvnem krogu

 • prepoznava barvne kontraste in barvne harmonije v cvetličarstvu

 • predvidi učinek barvne svetilnosti v aranžerstvu

 • se nauči izbrati primerno barvo in svetlobni učinek za doseganje določenega psihološkega učinka
 • Razvija čut za estetiko.

  Krepi barvne zaznave.

  Se zaveda psihološkega učinka barv.

  Vaja:

 • risanje barvnega kroga

 • določanje barvnih kontrastov in harmonije v barvnem krogu.
 • STRUKTURA

   

   

   

 • pozna strukturo različnih materialov v aranžerstvu in njihov vpliv na cvetličarski izdelek
 • razlikuje strukture različnih materialov

 • prepozna strukture rastlinskih organov in nerastlinskih materialov, ki se uporabljajo v aranžerstvu

 • primerja medsebojni vpliv struktur na končni izdelek
 • Se zave sporočilnosti cvetličnega izdelka.

  Razvija strokovnost, natančnost in izvirnost.

  Vaja: primerjava struktur med seboj.

  PRAVILO ZLATEGA REZA

   

   

   

 • obvlada razmerja

 • pozna razmerje med podrejenimi in nadrejenimi deli v aranžerstvu

 • pozna pravila odstopanja

 • zna določiti oblikovno mejo
 • spozna razmerje med velikostjo in količino

 • ob upoštevanju načela podrejenosti in nadrejenosti oblik, barv in strukture se nauči izdelati cvetlično vezavo

 • oceni primernost uporabe odstopanja od pravil
 • Razvija občutke za razmerje in skladnost.

  Se zaveda pomena in učinka pri odstopanju od pravil.

  Vaja:

 • primerjava in analiza pravil zlatega reza (slika Leonarda da Vincija)

 • izdelava cvetlične vezave po pravilih zlatega reza.
 • CVETLIČARSKIH PRIPOMOČKI IN NAPRAVE

   

   

   

 • obvlada uporabo cvetličarskih pripomočkov in naprav za aranžiranje
 • usposobi se za delo z različnimi cvetličarskimi pripomočki in napravami v sodobni floristiki
 • Krepi osebno odgovornost in zavest o varnem delu.

  Ogled: kataloški listi za posamezne cvetličarske pripomočke in naprave.

  ARANŽIRANJE

   

   

   

 • zna pripraviti cvetje, zelenje ter druge rastlinske dele za aranžiranje

 • obvlada različne tehnike priprave cvetja, zelenja, natikalnih sredstev za aranžiranje

 • zna pripraviti osnovo za venec
 • se usposobi za različne načine priprave cvetja, zelenja, plodov, korenin in ostalega neživega materiala za aranžiranje

 • razlikuje načine pletenja osnov za vence in priprave osnov za ostale cvetlične dekoracije, upoštevajoč zahtevnost krasitve
 • Razvija vztrajnost, natančnost, discipliniranost in vedoželjnost.

  Vzpodbuja in krepi ustvarjalnost.

   

  DOPOLNILNI OKRASNI MATERIALI V ARANŽERSTVU

   

   

   

 • pozna vrste dopolnilnega okrasnega materiala v aranžerstvu

 • obvlada uporabo natikalnih sredstev

 • upoštevajoč zahtevnost in potrebe krasitve obvlada uporabo okrasnih materialov
 • našteje dopolnilne okrasne materiale (sveče, barve, lepila, trakovi, mah, dišavne palčke, dišavna olja…) in se jih nauči pripraviti za aranžerstvo ob upoštevanju pravil oblikovanja

 • obvlada izbiro in uporabo ustreznega dopolnilnega ali okrasnega materiala glede na izbrano krasitev

 • razlikuje različne dopolnilne okrasne materiale med seboj

 • spremlja domače in tuje modne trende in jih vključuje v svoje delo

 • se nauči oceniti stranko in prisluhniti njenim željam
 • Razvija govorno spretnost.

  Krepi sposobnost hitre reakcije ter vživljanja v poklic.

  Razvija ustvarjalnost z uporabo v naravi razgradljivih materialov.

  Ogled: trgovina na debelo z rezanim cvetjem, zelenjem in dodatnimi aranžerskimi materiali.

   

  2. letnik

   

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  VARSTVO PRI DELU

   

   

   

 • pozna pomen varstva na učnih objektih

 • pozna orodja, stroje in naprave
 • razloži pomen varstva pri delu v vrtnarstvu in cvetličarstvu

 • spozna pomen opozorilnih tabli
 • Razvija sposobnost za opazovanje žive in nežive narave.

  Ogled: učnih objektov, strojev, orodij in naprav.

  UPORABA INTERNETA

   

   

   

 • obvlada uporabo interneta v stroki
 • se nauči uporabljati internet pri svojem delu v vrtnarstvu in cvetličarstvu
 • Se zaveda pomembnosti povezovanja preko interneta.

  Demonstracija: novosti na internetu s področja vrtnarstva.

  MOŽNOSTI OBLIKOVANJA CVETLIČNIH VEZAV IN DEKORACIJ

   

   

   

 • pozna načine urejanja in razporejanja rastlinskih in drugih aranžerskih materialov v cvetličnih vezavah

 • pozna točko in težišče v cvetličnih vezavah

 • zna izdelati cvetlične vezave in dekoracije v različnih stilih oblikovanja
 • ob upoštevanju pravil simetrije in asimetrije se nauči razporejati rastlinske in druge aranžerske materiale v cvetlične vezave 

 • se nauči določiti točko in težišče v cvetlični vezavi

 • se nauči izdelati cvetlično vezavo v vegetativnem, dekorativnem, paralelnem in formalno-linearnem stilu
 • Razvija čut za oblikovanje.

  Krepi sposobnost prilagajanja modnim trendom.

  Razvija ustvarjalnost.

  Se zave učinka določene cvetlične dekoracije v prostorih različnih umetnostnih obdobij.

  Demonstracija: načini razporejanja aranžerskih in rastlinskih materialov v cvetlični vezavi.

  Ogled: naravna krajina in primerjava z osnovnimi načeli oblikovanja.

  IZDELAVA CVETLIČNIH DEKORACIJ

   

   

   

 • zna izdelati različne sezonske dekoracije

 • zna izdelati poročno dekoracijo

 • obvlada izdelavo žalne dekoracije

 • obvlada okraševanje prostorov in miz

 • obvlada zavijanje darilnih paketov
 • je sposoben samostojno izdelati različne sezonske dekoracije upoštevajoč tehniko in namen izdelave (velika noč, valentinovo, dan žena, dan mrtvih, advent, božič, novo leto…)

 • se nauči izdelati poročno dekoracijo

 • izbere primerno cvetje in zelenje ter primerno dekoracijo glede na pravila oblikovanja in zahteve svatov

 • izbere primerno tehniko vezave za krasitev vozil, prostorov, miz in svatov

 • razlikuje tehnike vezav vencev in žalnih aranžmajev glede na namen

 • izbere primerne rastline in materiale za osnovo

 • samostojno izvede dekoracijo krste ali žare in prostora za žalne obrede

 • se nauči načrtovati in izdelati cvetlično dekoracijo v skladu s prostorom in namenom prireditve

 • določi primerno krasitev posvetnega prostora, protokolarnega objekta, gostinskega prostora, sakralnega prostora idr.

 • je sposoben samostojno dekorirati izložbo in izložbeno okno

 • se nauči zavijati darilne pakete
 • Krepi smisel za oblikovanje.

  Se zaveda pomena varnosti pri delu ter skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

  Razvija izvirnost pri iskanju novih idej s pomočjo strokovne periodike, razstav …

  Razvija spretnost komunikacije s strankami.

  Se zaveda pomena šeg in tradicije.

  Ogled: demonstracija znanih cvetličarskih mojstrov.

  Vaja:

 • izdelava sezonske dekoracije

 • izdelava poročne dekoracije

 • izdelava žalne dekoracije

 • izvedba krasitve prostora, mize

 • zavijanje darilnih paketov.
 • ZASAJEVANJE RASTLIN NA TERENU

   

   

   

 • zna opraviti zasaditev na terenu glede na ureditveni načrt

 • zna izbrati ustrezno tehniko sajenja

 • obvlada oskrbo nasadka
 • izvede zasaditev po načrtu, pri čemer oceni potrebe rastlin ob uporabi načel oblikovanja

 • izbere primerne rastline glede na njihove potrebe

 • oblikuje primerne skupine rastlin glede na načela oblikovanja

 • uporabi primerno tehniko sajenja

 • primerno oskrbi nasadek
 • Razvije sposobnost združevanja znanj glede na trenutne zahteve trga.

  Upoštevajoč varnost pri delu krepi poklicno odgovornost.

  Vaja: izvedba zasaditve na terenu.

  ZASAJEVANJE CVETLIČNIH KORIT

   

   

   

 • zna izbrati primerne lončnice glede na njihove potrebe

 • obvlada določanje skupin glede na načela oblikovanja in mikrolokacije

 • pozna primerne materiale

 • obvlada tehnike sajenja in združevanja rastlin
 • razlikuje tehnike zasajanja cvetličnega korita

 • izbere primerno lego in prostor za posamezno korito – združbo rastlin

 • upošteva načela oblikovanja, klimatske in ekonomske pogoje ter osebnostne izkušnje

 • uporabi predhodno znanje in ga poveže v celoto
 • Razvija sposobnost prilagajanja postavitve cvetličnega korita okolju.

  Ugotavlja vpliv rastlinske združbe na počutje ljudi.

  Prikaz: ureditev poslovnega prostora.

  UREDITEV IN OSKRBA EPIFITNEGA DEBLA, CVETLIČNEGA OKNA IN BONSAJEV

   

   

   

 • zna odbrati primerne rastline in deblo v naravi

 • obvlada tehniko nameščanja rastlin

 • pozna nadaljnjo oskrbo

 •  

  • določi ustrezne tehnike ureditve epifitnega debla, cvetličnega okna in bonsaja

  • oceni in izvede oskrbo rastlin upoštevajoč rastni, ekonomski in estetski dejavnik

  Razvija strokovnost, ustvarjalnost, natančnost, ekološko zavest in osebno odgovornost.

  Razvija sposobnost komunikacije s stranko.

  Demonstracija: ureditev zimskega vrta.

  VZDRŽEVANJE IN NEGA TRAJNIH NASADOV

   

   

   

 • zna vzdrževati različne vrste trajnih nasadov

 • pozna potrebe rastlin, posajenih v trajnih nasadih
 • se nauči vzdrževati grobove, trate, športna igrišča, obhišne vrtove, parke, vodne objekte, pergole, špalirje, suhozide, skalnjake…

 • opredeli potrebe različnih rastlin, posajenih v trajnih nasadih

 • se nauči zaščititi rastline pred boleznimi, škodljivci in pleveli ter mrazom,

 • usposobi se za košnjo, obrezovanje, dognojevanje, dosajevanje, okopavanje, postavljanje opor, pomlajevanje, …

 • pridobljena znanja in uporabi v dani situaciji
 • Razvija sposobnost hitrega reagiranja ter vživljanja v poklic.

  Krepi čut za odgovornost.

  Krepi odnose pri skupinskem delu.

   

  SNOVANJE IN OSKRBA SADNEGA VRTA

   

   

   

 • pozna primerno lego in pripravo terena za sadni vrt

 • pozna vrste in najpomembnejše sorte sadnih rastlin

 • zna oskrbeti sadne rastline
 • prepozna rod in vrsto sadne rastline v različnih rastnih obdobjih

 • obvlada pripravo terena

 • določi razdaljo saditve, opravi izkop in sajenje

 • opiše pogoje potrebne za rast posamezne vrste sadnih rastlin

 • se usposobi za oskrbo sadnih rastlin

 • je sposoben izbrati sortiment sadnih rastlin za določen sadni vrt

 • se nauči določiti zrelost plodov
 • Se zaveda pomena rastlin v bivalnem okolju.

  Razvija čut za ohranjanje starih sadnih sort.

  Strokovna ekskurzija: ogled sadovnjaka in sadne drevesnice.

  GOJENJE ZELENJADNIC

   

   

   

 • zna gojiti zelenjadnice

 • pozna načine gojenja
 • se nauči pridelovati zelenjadnice

 • razlikuje različne načine gojenja (ekstenzivno, intenzivno, integrirano in biogojenje)

 • se seznani s hidroponiko
 • Se zaveda pomena gojenja kulturnih rastlin.

  Strokovna ekskurzija:

 • ogled poskusnih polj in kmetije z biološko pridelavo

 • ogled hidroponske vzgoje.

  Izvedba integriranega gojenja v šolskem vrtu.

 • SPRAVILO TER PRIPRAVA PRIDELKOV ZA PRODAJO

   

   

   

 • obvlada spravilo vrtnin, dišavnic in zelišč

 • razume pojem zrelost vrtnin

 • zna pripraviti vrtnine, dišavnice in zelišča za prodajo

  • razlikuje med tehnološko in fiziološko zrelostjo vrtnin

  • se nauči izkopavati korenčnice, gomoljnice in čebulnice

  • usvoji rez kapusnic, solatnic in pobiranje plodovk

  • spozna spravilo dišavnic in začimbnic

  • obvlada čiščenje, sortiranje, embaliranje, odpremo, skladiščenje ter vzimovanje zelenjadnic

  • spozna potrebe trga (ponudba – povpraševanje, izpolnjevanje poslovnih obrazcev)

   

  Upošteva pravila varnega dela.

  Razvija samostojnost in zanesljivost pri delu.

  Razvija čut za skupinsko delo.

  Ogled: zelenjavno pridelovalni obrat s pripadajočimi objekti (hladilnica, stroji za izkop in spravilo, čiščenje, sortiranje in embaliranje, prodajni del, …).  

  PRIDELOVANJE SEMENA

   

   

   

 • pozna vzgojo in odbiro semenic

 • pozna dodelavo semena

  • ugotovi fiziološko zrelost semena, ga zna odbrati in pripraviti na nadaljnjo predelavo

  • opiše postopke piliranja, dekoskutacije in skladiščenja semena

   

  Ozavešča pomen vzgoje in pridelave kulturnih rastlin.

  Ogled: semenarska hiša.  

  TRŽENJE IZDELKOV IN STORITEV

   

   

   

 • obvlada naročilo in prodajo

 • zna izdelati kalkulacije naročil in storitev

  • pridobi rutino pri naročilih in nabavi, pri tem pa neposredno spozna osnovna načela trženja

  • usposobi se za naročanje in/ali prodajo sadik, semena in ostalega repromateriala

  • se vključuje v delo s strankami, prevzema naročila

  • se nauči navezati stik s stranko, je z njo vljuden (s svojim delom in znanjem jo pridobi k sodelovanju )

  • je sposoben vrednotiti svoj izdelek, storitev

   

   

  Razvija smisel za skupinsko delo.

  Razvija uglajenost in čut za poštenost in pravičnost.

  Razvija tržne sposobnosti.

  Vaja:

  • sestavljanje predračuna za ureditev obhišnega vrta v danem primeru

  • sestavljanje predračuna in računa za različne cvetlične dekoracije in storitve.

  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °     delavniški dnevnik,

  °     izdelek oziroma storitev z zagovorom.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Varstvo pri delu

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Krajinsko vrtnarstvo

 • raba tal

 • delo s stroji

 • izdelava parkovnih objektov in oskrba rastlin
 • Merilne naprave v vrtnarstvu in parkovnem vrtnarstvu

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Krajinsko vrtnarstvo

 • tehnologija vzgoje rastlin

 • merilne naprave

 • tehnologija vzgoje parkovnih rastlin
 • Jemanje vzorcev za kemijsko analizo tal

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • priprava tal v vrtnarstvu

 • tehnologija vzgoje drevnine

 • priprava tal za vzgojo parkovnih rastlin

 • priprava tal za vzgojo okrasnih zelnatih rastlin
 • Gnojenje s hlevskim gnojem in ostalimi organskimi gnojili

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • uporaba gnojil v vrtnarstvu

 • uporaba gnojil v dendrologiji

 • uporaba gnojil v parkovnem načrtovanju in oblikovanju

 • uporaba gnojil pri okrasnih zelnatih rastlinah
 • Osnovna in dopolnilna obdelava tal

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • raba tal

 • priprava tal v drevesnici

 • sajenje rastlin na stalno mesto

 • priprava tal za sajenje in saditev
 • Dognojevanje z mineralnimi gnojili

  Prepoznavanje vrtnarskih strojev, naprav in orodij

  Vrtnarski stroji in naprave

 • raba tal

 • priprava tal v drevesnici

 • sajenje rastlin na stalno mesto

 • priprava tal za sajenje in saditev

 • prepoznavanje vrtnarskih strojev, naprav in orodij
 • Priprava škropiva

  Škropljenje – aplikacija škropilne mešanice

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • uporaba pesticidov

 • tehnologija vzgoje drevnine

 • oskrba rastlin na stalnem mestu

 • tehnologija vzgoje okrasnih zelnatih rastlin

 • uporaba naprav za aplikacijo škropilne mešanice
 • Prepoznavanje rastnih substratov

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • substrati

 • vzgoja drevnine

 • zasaditev rastlin po načrtu

 • tehnologija vzgoje okrasnih zelnatih rastlin

 • naprave za setev in saditev
 • Razmnoževanje rastlin –generativno

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • dejavniki v razvoju rastlin

 • vzgoja drevnine

 • vzgoja zelnatih rastlin

 • naprave in orodja za setev
 • Okopavanje in pletev

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • oskrba rastlin na stalnem mestu

 • oskrba drevnine

 • oskrba parkovnih nasadov

 • oskrba zelnatih rastlin

 • orodja za dopolnilno obdelavo
 • Traktorske vožnje

  Priključevanje strojev k traktorju

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja in oskrba rastlin

 • vzgoja in oskrba drevnine

 • oskrba parkovnih nasadov

 • vzgoja in oskrba zelnatih rastlin

 • uporaba strojev in naprav pri vzgoji rastlin
 • Izvedba različnih strojnih del v vrtnarstvu in parkovnem vrtnarstvu

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja in oskrba rastlin

 • vzgoja in oskrba drevnine

 • oskrba parkovnih nasadov

 • vzgoja in oskrba zelnatih rastlin

 • uporaba strojev in naprav pri vzgoji rastliln
 • Prepoznavanje najpogostejših plevelov

  Vrtnarstvo

 • pleveli
 • Spoznavanje literature, videokaset s področja vrtnarstva

  Slovenščina

  Tuj jezik

  Strokovna informatika

 • delovanje knjižnic

 • poznavanje osnovnih sistemov o delovanju knjižnic

 • uporaba tujega jezika v stroki

 • uporaba računalništva v stroki
 • Spoznavanje interneta

  Strokovna informatika

 • uporaba računalništva v stroki
 • Razmnoževanje rastlin –vegetativno

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • dejavniki v razvoju rastlin

 • vzgoja drevnine

 • vzgoja zelnatih rastlin

 • naprave in orodja za setev
 • Določanje listnih ploskev in oblik listov ter habitusa rastlin

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • spoznavanje rastlin

 • spoznavanje drevnine

 • spoznavanje okrasnih zelnatih rastlin
 • Priprava terena

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 •  raba tal

 • priprava tal

 • priprava tal za zelnate rastline

 • priprava tal za parkovne nasade

 • uporaba strojev, naprav in orodij
 • Odstranjevanje zalistnikov, vršičkanje, dekaptacija

  Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • vzgoja zelenjadnic

 • vzgoja drevnine

 • vzgoja okrasnih zelnatih rastlin
 • načini siljenja rastlin

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • siljenje zelenjadnic

 • siljenje zelnatih rastlin

 • uporaba naprav za siljenje (razmnoževalnica)
 • Vlončevanje in izlončevanje rastlin

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja rastlin

 • šolanje koreninske grude

 • vzgoja rastlin

 • uporaba strojev in naprav pri vzgoji rastlin
 • Postavljanje opor

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja rastlin

 • vzgoja drevnine

 • vzgoja rastlin

 • sajenje rastlin na stalno mesto

 • pravilna izrabi strojev
 • Izkop drevnine

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja drevnine

 • naprave in orodja za izkop
 • Priprava rastlin za prodajo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Podjetništvo

 • priprava rastlin za prodajo

 • priprava rastlin za prodajo

 • trženje
 • Prepoznavanje okrasnih rastliln, zelenjadnic, dišavnic

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • spoznavanje rastlin

 • spoznavanje drevnine
 • Ugotavljanje in zatiranje najpogostejših bolezni, škodljivcev in plevelov na okrasnih rastlinah in zelenjadnicah

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • varstvo rastlin

 • bolezni, škodljivci in plevelih na drevnini in na zelnatih rastlinah

 • uporaba škropilne tehnike
 • Prepoznavanje različnih arhitekturnih stilov

  Krajinsko vrtnarstvo

 • značilnosti posameznih umetnostnih obdobij

 • umetnosti in poznavanju rastlin
 • Tehnika gradnje gradbenih objektov (poti, terase, počivališča, stopnice, skalnjaki, suhozidi...)

  Krajinsko vrtnarstvo

 • gradnja parkovnih objektov
 • Sodelovanje pri naročilu in nabavi

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarstvo

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • posredovanje naročil in odpreme

 • priprava in odpremi rastlin za prodajo

 • besedna in nebesedna komunikacija

 •  uporaba računalništva pri nabavi in naročanju
 • Osnovna in obratna sredstva v drevesnici, vrtnariji, vrtnem centru…

  Vrtnarski stroji in naprave

  Krajinsko vrtnarstvo

  Podjetništvo

 • gradiva, naprave in orodja

 • oprema prodajnega prostora

 • osnovna in obratna sredstva, popis zalog
 • Oskrba rezanega cvetje, zelenja, lončnic, bonsajev, nasadkov

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

 • oskrba zelnatih rastlin

 • oskrba drevnine

 • ureditev zunanjih nasadov v posodah
 • Priprava cvetja, zelenja ter ostalih rastlinskih delov za aranžiranje

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • priprava ter uporaba zelenjadnic v aranžerstvu

 • priprava zelenja, cvetja ter ostalih delov rastllin za aranžiranje

 • priprava in uporaba drevnine v aranžerstvu
 • Prepoznavanje in uporaba cvetlilčarskih pripomočkov, naprav

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • oskrba zelnatih rastlin

 • uporaba aranžerskih pripomočkov
 • Priprava in odprema rezanega cvetja, zelenja, lončnic

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • priprava in odprema zelnatih rastlin

 • priprava in odprema drevnine

 • poslovanje z obrazci

 • besedna in nebesedni komunikaciji
 • Prepoznavanje in uporaba osnovnih načel oblikovanja

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

 • načela oblikovanja

 • specifika aranžerskega oblikovanja

 • uporaba zelenjadnic v aranžerstvu

 • uporaba lesnatih rastlin v aranžerstvu

 • uporaba načel oblikovanja pri urejanju krajine
 • Poraba dopolnilnega okrasnega materiala v aranžerstvu

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • dopolnilni in okrasni material

 • gradiva
 • Zasajevanje rastlin na terenu glede na ureditveni načrt

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • uporaba rastlin v parkovnih nasadih

 • osnove parkovnega oblikovanja

 • uporaba zelnatih rastlin v parkovnih zasaditveh

 • uporaba drevnin
 • Zasajevanje cvetličnih korit

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

 • fizološke potrebe rastlin

 • združevanje okrasnih zelnatih rastlinah

 • osnove parkovnega oblikovanja
 • Vzdrževanje in nega rastlin, posajenih v trajnih nasadih (grobovi, trate, športna igrišča, obhišni vrtovi, parki, vodni objekti, pergole…)

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzdrževanje in nega rastlin na stalnem mestu

 • vzdrževanje okrasnih zelnatih rastlinah

 • osnove parkovnega oblikovanja

 • uporaba strojev in naprav za vzdrževanje rastlin
 • Spravilo pridelkov vrtnin in priprava za prodajo

  Vrtnarstvo

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

 • priprava in odprema zelenjadnic

 • trženje in izpolnjevanju obrazcev

 • besedna in nebesedna komunikaciji
 • Pridelovanje semena

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

 • pridelava semena

 • pridelava semena

 • pridelava semena
 • Prepoznavanje osnovnih načel trženja (naročila in prodaja)

  Slovenščina

  Tuj jezik

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Strokovna informatika

  Podjetništvo

  Matematika

 • uporaba retorike v stroki

 • uporaba tujega jezika

 • oskrba rastlin – svetovanje o vzgoji rastlin

 • oskrba rastlin – svetovanje o vzgoji rastlin

 • oskrba rastlin – svetovanje o vzgoji rastlin

 • uporaba računalnika pri trženju

 • trženje

 • tržna komunikacija

 • družbena dogajanja

 • osnovne računske operacije
 • Izdelava kalkulacije naročil in storitev

  Matematika

  Strokovna informatika

  Krajinsko vrtnarstvo

  Podjetništvo

 • osnovne računske operacije

 • uporaba računalnika pri trženju

 • osnove projektiranja zasaditev

 • trženje in izdelava kalkulacij vrtnarskih storitev
 • Spoznavanje načel etike, estetike, ekonomičnosti in uporabnosti

  Slovenščina

  Tuj jezik

  Krajinsko vrtnarstvo

  Podjetništvo

 • uporaba retorike v stroki

 • uporaba tujega jezika

 • simbolika in sporočilnost v parkovnem oblikovanju in aranžerstvu

 • družbene navade, običaji, ustnem izročilu

 • načela oblikovanja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine

 • uporaba v naravi razgradljivih materialov

 • trženje
 • Izdelava, vezava, pletenje cvetličnih dekoracij

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • priprava zelnatih rastlin v aranžerstvu

 • priprava lesnatih rastlin v aranžerstvu

 • izdelava, vezava, pletenja cvetličnih dekoracij

 • uporaba zelenjadnic

 • uporaba naprav in orodij v aranžerstvu
 • Ureditev in oskrba epifitnega debla, cvetličnega okna

  Okrasne zelnate rastline in aranžerstvo

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • fiziološke potrebe zelnatih rastlin

 • uporaba dendrološkega materiala

 • načela oblikovanja rastlinskih združb

 • uporaba konstrukcijskih elementov
 •