SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - izbirni predmeti

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

 

 

2.

 

34

34

skupaj

 

34

34

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Drevesničarstvo

Dijak:

°         izvede meritve matične rastline in zna voditi knjigo matičnih rastlin

°         prepozna mesto cepljenja na rastlinah

°         se nauči pravilnega oblikovanja debel in krošenj

°         je sposoben predstave drevesnih rastlin v polni rastni dobi.

Zelenjadarstvo

Dijak:

°         predvidi možnosti prodaje manj razširjenih zelenjadnic, dišavnic, začimbnic in gob

°         pozna razmerja med posameznimi zelenjadnicami

°         pri proizvodnji rastlin da poudarek na racionalnost pridelave.

Cvetlične vezave

Dijak:

°         zna izdelati skico izdelka in predvidi potreben material

°         se izuri pri scenskih postavitvah in se navaja na skupinsko delo

°         je sposoben besedno izraziti ali z glasbo predstaviti svoj izdelek

°         razvija samoiniciativnost in ustvarjalnega duha.


4.   OPERATIVNI CILJI

DREVESNIČARSTVO

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Dijak

Dijak

Dijak

 

SPECIALIZACIJA DREVESNICE

 

 

 

 • pozna in loči tipe drevesnic
 • primerja specializirane drevesnice med seboj

 • pozna vzgojo sezonskih drevesnih rastlin

 • razume pogoje uvoza in izvoza rastlin, sadik in semenskega materiala

 • se seznani z zakoni in predpisi prilagajanja tržišču EU
 • Razvija strokovno in ekološko zavest.

  Se zaveda poklicne odgovornosti.

  Vaja:

 • ogled drevesnice

 • spremlja spremembe in novosti v uradnem listu.
 • POSTAVITEV MATIČNJAKA

   

   

   

 • pozna vlogo matične rastline, matičnjaka in zarodišča
 • se nauči voditi evidenco matičnih rastlin

 • zna rastlino opazovati in primerjati lastnosti izbranih rastlin za matičnjak

 • prepozna bolezni in škodljivce ter določi pripravek
 • Razvija občutek odgovornosti in natančnosti.

  Vaja: meritev matičnih rastlin.

  POSEBNOSTI GENERATIVNEGA NAČINA RAZMNOŽEVANJA

   

   

   

 • zna generativno razmnoževati

 • zna pripraviti seme za kalitev
 • se nauči voditi evidenco razmnoževanja

 • primerja dozorevanje semena iglavcev in zimzelenk

 • ugotavlja odstotek kalivosti semen iglavcev pred in po stratifikaciji

 • opazuje čas stratifikacije semen različne drevnine z mesnatim ovojem
 • Razvija zanesljivost in je pri svojem delu ustvarjalen.

  Pridobiva globalni vpogled v proizvodnjo okrasne drevnine.

  Vaja: ogled semenarske hiše.

  POSEBNOSTI VEGETATIVNEGA NAČINA RAZMNOŽEVANJA

   

   

   

 • zna razmnoževati rastline na vegetativni način

 • pozna posebnosti vegetativega razmnoževanja
 • primerja čas koreninjenja vršnih in stebelnih potaknjencev

 • oceni čas koreninjenja iglavcev in zimzelenih listavcev

 • prepozna znake inkompatibilnosti

 • je sposoben določiti višino cepljenega mesta na rastlini glede na sortno lastnost rastline in način cepljenja
 • Razvija čut za natančnost, zanesljivost in strokovnost.

  Vaja:

 • ogled cepljenih rastlin v šolskem parku

 • meristemsko razmnoževanje rastlin v laboratoriju.
 • OBLIKOVANJE HABITUSA RASTLIN

   

   

   

 • pozna razliko v vzgoji grmov, polgrmov in dreves

 • spozna vzgojo bonsaja

 • zna določiti starost drevesa
 • primerja vpliv podlag žlahtnega dela

 • se nauči pravilnega oblikovanja debel in krošenj

 • je sposoben predstave drevesne rastline v polni rastni dobi

 • spozna vzgojo in oblikovanje bonsaja

 • našteje posebne načine in metode reševanja drevesnih rastlin (drevesna kirurgija)
 • Razvija občutek za estetiko.

  Spremlja novosti v panogi.

  Strokovna ekskurzija: ogled arboretuma v Volčjem Potoku.

   

  ZELENJADARSTVO

   

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  HIDROPONSKO PRIDELOVANJE ZELENJAVE

   

   

   

 • pozna različne vrste zelenjave

 • pozna dejavnike rasti in načine uravnavanja

 • pozna hidroponsko pridelavo zelenjave
 • primerja rezultate poskusov vzgoje zelenjadnic na klasičen način (na prostem in v zaščitenih prostorih) in na hidroponiki

 • oceni ekonomičnost pridelave in sledi novostim

 • določi odnose med posameznimi vrstami zelenjadnic

 • izdela gnojilni načrt za hidroponsko vzgojo

 • se zave pomena predatorjev

 • spozna načine opraševanja
 • Se zave pomena in vpliva uporabe gnojil in razvija ekološko zavest.

  Vaja:

 • ogled hidroponske pridelave

 • izvedba hidroponske pridelave

 • ureditev biokotička na šolskem posestvu.
 • PRIDELOVANJE MANJ RAZŠIRJENIH ZELENJADNIC

   

   

   

 • pozna manj razširjene zelenjadnice (špargelj, artičoka)
 • spozna vzgojo manj razširjenih zelenjadnic

 • ugotovi njihovo uporabno vrednost ter jih uporabi v zelenjavnem vrtu

 • predvidi možnosti prodaje manj razširjenih zelenjadnic
 •  

  Vaja: poskusna vzgoja manj razširjenih zelenjadnic na šolskem vrtu.

  PRIDELOVANJE ZELIŠČ, DIŠAVNIC IN GOB

   

   

   

 • pozna in loči med zelišči in dišavnicami

 • pozna vzgojo zelišč, dišavnic in gob
 • spozna vzgojo zelišč, dišavnic in ugotavlja njihovo uporabno vrednost

 • oblikuje zeliščni vrt in ga vključi v del okrasnega in zelenjavnega vrta

 • spozna pridelovanje različnih vrst gob

 • oceni možnosti prodaje zelišč, dišavnic in gob
 • Razvija čut za racionalnost pri delu.

  Vaja:

 • pripravi herbarij zelišč in dišavnic

 • ogled vrta z zelišči in dišavnicami v zdravilne namene

 • priprava substrata za gobe.
 • DOLOČANJE ZRELOSTI VRTNIN IN GOB

   

   

   

 • zna določiti tehnološko in fiziološko zrelost zelenjave, zelišč, dišavnic in gob
 • določi njihovo tehnološko zrelost ter jih pripravi za trg in skladiščenje

 • prepozna njihovo fiziološko zrelost ter jih pripravi za nadaljnjo vzgojo - pridobivanje semena

 • sledi potrebam trga
 • Se zaveda pomena vzgoje zelenjadnic, dišavnic, začimbnic in gob za predelavo.

  Vaja: obisk obrata predelave zelenjave.

  Strokovna ekskurzija: ogled semenarske hiše.

   

  CVETLIČNE VEZAVE

   

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  TEHNIKE LIKOVNEGA IZRAŽANJA

   

   

   

 • pozna likovne stile

 • loči arhitekturne stile med seboj
 • usvoji načela risanja

 • izdela skico izdelka in predvidi uporabljene materiale

 • se nauči opazovati naravo in spoznanja vnaša v izdelek

 • je sposoben besedno ali glasbeno izraziti svoj izdelek pred pričetkom dela ali ko je izdelek že gotov

 • poveže arhitekturne stile z zgodovino likovne umetnosti

 • uporabi v naravi razgradljive materiale
 •  

  Vaja:

 • ogled muzeja, galerije, likovne in cvetlične razstave

 • besedno izrazi ali z glasbo predstavi svoj izdelek.
 • POSTAVITEV SCEN

   

   

   

 • pozna cvetlične vezave

 • zna oblikovati celostno podobo za različne priložnosti (poroka, pogreb, …)
 • se izuri za scenske postavitve

 • dekorira izložbena okna, cerkve, …

 • je sposoben posamezne cvetlične vezave globalno povezati in jim dati pomen
 • Razvija čut za timsko delo in strpnost.

  Razvija komunikativnost in racionalnost pri delu.

  Vaja: izvedba del na terenu.


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         delavniški dnevnik

  °         izdelek oziroma storitev z zagovorom.