SREDNJE POKLICNOTEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

DREVESNIČARSTVO - izbirni predmet

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

 

 

2.

58

10

68

skupaj

58

10

68

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

°         usvoji pomen drevesničarstva v vrtnarski proizvodnji

°         se nauči uporabljati strokovno terminologijo in literaturo

°         spozna delitev vrtnarske proizvodnje in razvija predstavo o vlogi drevesničarstva pri razvoju dekorativne dendrologije

°         zna razložiti pomen specializacij v drevesničarstvu, sledenja novostim v tehnologiji, poznavanja novosti in trendov pri uporabi lesnatih rastlin

°         spozna, da želja po lepo urejenem okolju bivališč dandanes pospešuje razvoj okrasnega drevesničarstva

°         se zaveda, da sta drevesničarstvo in s tem tudi dekorativna dendrologija podvržena zahtevam trga, povpraševanju in željam strank ter modnim trendom

°         spozna pomen vnašanja novosti v tehnologijo

°         zazna lastnosti rastlin v naravi glede na njihovo ekološko rastišče in jih zna prenašati v tehnologijo razmnoževanja in uspevanja lesnatih rastlin

°         usvoji načine razmnoževanja lesnatih rastlin in pozna podrobnosti pridelovanja, oskrbe, ter zaščite do prodaje

°         razvija sposobnost poznavanja in prepoznavanja lastnosti okrasnih lesnatih rastlin ter načinov njihove nadaljnje uporabe.


4.   OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

DREVESNIČARSTVO

Dijak

Dijak

 

 • pozna pomen in vlogo drevesničarstva kot panoge vrtnarske proizvodnje

 • razume, da se drevesničarstvo ukvarja z razmnoževanjem, vzgojo, oskrbo, pripravo na prodajo in prodajo lesnatih rastlin

 • pozna delitev drevesnic, pomen posameznih faz dela, specializacij, tehnologije razmnoževanja, oskrbe in vzgoje

 • pozna zgodovino drevesničarstva v Sloveniji

 • pozna tendence razvoja drevesničarstva

 • pozna zakonodajo v drevesničarstvu
 • prepozna pomen delitve vrtnarske proizvodnje in razvije predstavo o vlogi drevesničarstva pri razvoju dekorativne dendrologije

 • je sposoben razložiti svoj odnos do kulturne dediščine

 • definira drevesničarstvo kot panogo vrtnarske proizvodnje, ki se ukvarja z razmnoževanjem, vzgojo, oskrbo, pripravo na prodajo in prodajo lesnatih rastlin

 • je sposoben razložiti pomen specializacije v drevesničarstvu, sledenja novostim v tehnologiji, poznavanja novosti in trendov pri uporabi lesnatih rastlin

 • je sposoben primerjati zgodovinski razvoj drevesničarstva z razvojem vrtne umetnosti

 • povezuje znanja iz zgodovine, umetnostne zgodovine z uporabo literature

 • prepozna pomen urejenega bivalnega okolja za razvoj okrasnega drevesničarstva

 • se zaveda, da je drevesničarstvo podvrženo zahtevam trga povpraševanju in željam strank

 • se nauči zakonodajo (zakone, pravilnike, sortne liste, odločbe) in razloži tendence razvoja drevesničarstva

 • prepozna zahteve evropskega trga in jih primerja s slovenskimi
 • Razvija pozitiven odnos do kulturne dediščine.

  Razvija čutila in sposobnost zaznavanja vsega lepega.

  Se zave pomena svojega dela.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Se zave, da mora slediti zahtevam trga, želji strank.

  Razvija poklicna znanja.

  Se motivira za delo v drevesnici.

  Vaja:

 • ogled šolske drevesnice, primerjava z drugimi drevesnicami,

 • iskanje strokovne literature, člankov o drevesničarstvu, drevesničarskih katalogov lesnatih rastlin, …

 • skiciranje tlorisa drevesnice,

 • opazovanje matičnih rastlin in vodenje evidence rasti, priraščanja, cvetenja, odpornosti na bolezni in škodljivce, …

 • urejevanje tabele del v drevesničarstvu v posameznih letnih časih,

 • izdelava slovarja strokovnih izrazov.
 • DREVESNICA

   

   

   

 • pozna pomen in vrste drevesnic

 • zna pravilno izbrati mesto in lego drevesnice

 • pozna vlogo matičnjaka, matičnih rastlin in selekcioniranega izhodnega razmnoževalnega materiala

 • pozna tehnologijo osnovne in dopolnilne obdelave tal ter kolobarjenja

 • pozna tehnologijo razmnoževanja in oskrbe lesnatih rastlin med vzgojo

 • pozna evidence v drevesnici

 • obvlada strokovno terminologijo
 • razloži pomen, vrste drevesnic, njihovo notranjo delitev in organizacijo

 • je sposoben razlikovati posamezne vrste drevesnic in razume njihovo vlogo pri vzgoji kakovostnih lesnatih rastlin

 • razloži pomen poznavanja izbire pravilne lege za formiranje drevesnice

 • je sposoben razložiti strokovne izraze: matičnjak, knjiga matičnih rastlin, knjiga razmnoževanj, sejališče, vzgajališče, selekcioniran izhodni razmnoževalni material evidence…

 • primerja, meri, beleži lastnosti matičnih rastlin

 • razloži pomen poznavanja kolobarja in pravilne obdelave tal pri vzgoji in oskrbi lesnatih rastlin

 • spozna in opazuje delo v drevesnici in ga primerja s teorijo o tehnologiji vzgoje lesnatih rastlin
 • Se zaveda pomena svojega dela in razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija pozitivni odnos do kulturne dediščine.

  Se zaveda, da mora slediti zahtevam trga, želji strank.

  Razvija poklicna znanja.

  Vaja:

 • ogled šolske drevesnice, primerjava z drugimi drevesnicami,

 • iskanje strokovne literature, člankov o drevesnicah, drevesničarskih katalogov lesnatih rastlin, …,

 • skiciranje tlorisa drevesnice z osnovnimi enotami.
 • RAZMNOŽEVANJE DREVNINE

   

   

   

  a) generativno razmnoževanje

   

   

   

 • obnovi in nadgrajuje znanja o generativnem razmnoževanju

 • pozna postopke odbire matičnih rastlin, čas dozorevanja semena, tehnološko in fiziološko dozorelost

 • zna pridobiti seme drevnine

 • pozna postopek shranjevanja semena

 • pozna pripravo semena listavcev in iglavcev na setev

 • pozna biološke pogoje kalitve

 • pozna sodobne tehnologije setve

 • zna pripraviti zemljo za setev in jo razkužiti

 • se nauči možne načine setve listavcev in iglavcev

 • pozna potek kaljenja, vznika semena in kalitve semena

 • usvoji postopke razsajevanja sejancev

 • pozna oskrbo sejancev in sadik

 • pozna strokovno terminologijo
 • razume, da so v naravnih združbah lesnate rastline najpogosteje generativno razmnožene

 • razloži pomen pravilne odbire matičnih rastlin

 • je sposoben določiti in časovno opredeliti dozorelost semena

 • razloži razlike med tehnološko in fiziološko dozorelostjo semena

 • preverja kakovost semena

 • prepozna in razlikuje semena iglavcev, semena z mesnatim ovojem, semena z nedozorelim embrijem, semena z za vodo nepropustnim ovojem, jih nabere in jih je sposoben pripraviti na setev

 • primerja možnosti pridobivanja semena in sadik s pomočjo uporabe katalogov in interneta

 • je sposoben seme nabrati, ga naročiti in kupiti s pomočjo uporabe katalogov, interneta

 • razlikuje med posameznimi načini priprave semena na setev

 • razlikuje med posameznimi načini setve

 • razloži razliko med hipo in epigeično kalitvijo

 • oceni in primerja potek stratifikacij posameznih vrst semen

 • določi tehnologijo setve in oskrbe sejancev v sejališču

 • prepozna izgled sejancev po prvi vegetacijski dobi

 • določi nadaljnjo uporabo sejancev

 • je sposoben sortirati sejance v kakovostne razrede

 • razloži strokovne izraze: provenienca in izvor semena, apomiktično seme, stratifikacija, latentno stanje semena,kalitev, sejališče, kakovost semena
 • Se zaveda pomena svojega dela.

  Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija ekološko osveščenost.

  Razvija poklicno znanje s področja razmnoževanja rastlin.

  Krepi sposobnost prilagajanja.

  Vaja:

 • ogled lesnatih rastlin in prepoznavanje njihovih načinov razmnoževanja,

 • iskanje literature o generativneem razmnoževanju,

 • prepoznavanje značilnosti lesnatih rastlin, ki v okolju podijo, semenijo in imajo kaljivo seme, nabiranje semena in priprava na setev,

 • zaznavanje lesnatih rastlin, značilnih za okolje, in prepoznavanje njihovih sejancev,

 • urejevanje herbarija sejancev v okolju razširjenih lesnatih rastlin, njihovih semen,

 • vodenje slovarja strokovnih izrazov,

 • ogled generativno razmnoženih rastlin, beleženje pogojev ukoreninjenja.
 • b) vegetativno razmnoževanje

   

   

   

 • pozna direktno vegetativno razmnoževanje

 • pozna značilnosti klonskega razmnoževanja

 • pozna vse načine vegetativnega razmnoževanja

 • pozna razvoj korenin pri potaknjencu in postopke kalusiranja

 • pozna hormonsko vodenje nastanka korenin

 • obvlada strokovno terminologijo
 • spozna, da ima rastlina (klon) vzgojena iz vegetativnega dela popolnoma iste genetske lastnosti kot matična rastlina

 • razlikuje razmnoževanje s potaknjenci v dobi vegetacije in v dobi mirovanja

 • se nauči posameznih načinov vegetativnega razmnoževanja in jih loči po stopnji zahtevnosti

 • definira razlike med lesnatimi, koreninskimi in zelenimi potaknjenci

 • primerja posamezne zelene potaknjence

 • razlikuje vršne-poletne potaknjence, potaknjence s peto in kladivaste potaknjence

 • razlikuje procese regeneracije lesnatih rastlin

 • definira razlike med posameznimi načini vegetativnega razmnoževanja in procese ukoreninjenja v različnih pogojih ter letnih časih

 • je sposoben razložiti pojem cepljenja
 • Se zaveda pomena svojega dela.

  Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Se zave pomena varstva naravnih združb.

  Se zave pomena naravnih združb za razvoj variabilnosti sort.

  Razvija sposobnost sodelovanja z zaposlenimi v drevesnici.

  Razvija poklicna znanja.

  Razvija poklicno etiko.

  Vaja: ogled lesnatih rastlin v drevesnici in prepoznavanje njihovih načinov razmnoževanja,

  Vaja: iskanje literature o vegetativnem razmnoževanju v knjižnici,

  Vaja: vodenje slovarja strokovnih izrazov,

  Vaja: spremljanje razvoja vegetativno razmnoženih rastlin v šolski drevesnici.

   

 • prepozna postopke priprave podlage na cepitev, čas in načine rezanja cepičev

 • prepozna postopke stimuliranja ukoreninjenja z etiolacijo in kalusiranjem, meglilno tehniko

 • spozna hormone – pospeševalce rasti, zaviralce rasti in razvoja – inhibitorje in retardante

 • se nauči, da rastni regulatorji delujejo kot stimulatorji ukoreninjenja

 • razloži strokovne izraze: kambij, cepilna zveza, podlaga, cepič, kompatibilnost, inkompatibilnost, cepljenje na speče oko, cepljenje na živo oko, generativne in vegetativne podlage

 • razlikuje in primerja mikro vegetativno in generativno razmnoževanje
 •  

   

  VZGOJA IN OSKRBA LESNATIH RASTLIN DO PRODAJE

   

   

   

 • pozna vlogo vzgajališča

 • obvlada vzgojo koreninske grude

 • zna vzgojiti deblo

 • pozna oskrbo lesnatih rastlin med vzgojo

 • pozna vzgojo enoletne, dvoletne sadike

 • pozna tehnologijo vzgoje grmovnic, pokrovnih rastlin, sadik za žive meje, vzgojo drevesne krošnje - krone, vzgojo plezalk

 • zna obrezovati rastline

 • pozna izgled rastlin ob prodaji

 • pozna evidence vzgoje in oskrbe lesnatih rastlin

 • obvlada strokovno literaturo
 • razloži pomen in vlogo vzgajališča

 • prepozna dela v vzgajališču

 • se nauči možnih načinov vzgoje koreninske grude in analizira razlike med njimi

 • prepozna skupine lesnatih rastlin z vodeno vzgojo koreninske grude

 • se nauči vzgoje debla

 • pozna skupine lesnatih rastlin z vodeno vzgojo debla

 • razloži postopke del: izkop rastlin, delitev v kakovostne razrede, etiketiranje rastlin, zakop rastlin in shranjevanje do prodaje

 • razloži tehnologijo vzgoje enoletne in dvoletne sadike, vzgoje grmovnic, pokrovnih rastlin, sadik za žive meje, vzgojo drevesne krošnje – krone, vzgojo plezalk, …

 • definira strokovne izraze: rez na čep, mandanje rastlin, pinciranje, predčasni poganjki, voditeljica, pavoditeljica

 • prepozna generativno in vegetativno razmnožene rastline

 • opazuje delo drevesničarjev v drevesnici in s posnemanjem razvija ročne spretnosti

 • razlikuje posebnosti obrezovanja v vzgoji grmovnic, dreves, plezalk, rastlin za žive meje, …

 • razlikuje vzgojno, pomladitveno, oskrbovalno rez

 • razloži pomen pravilne vzgoje rastlin do prodaje

 • izdela poročilo o izgledu rastlin ob prodaji po evropskih standardih

 • izdela evidenco vzgoje in oskrbe lesnatih rastlin
 • Usvaja strokovna znanja.

  Se zave poklicne odgovornosti.

  Razvija sposobnost sodelovanja z zaposlenimi v drevesnici.

  Razvija poklicna znanja.

  Razvija poklicno etiko.

  Vaja:

 • prepoznavanje in razlikovanje posameznih del v drevesnici,

 • obrezovanje lesnatih rastlin,

 • vodenje dnevnika del v drevesnici,

 • vodenje slovarja strokovnih izrazov.
 • ŽLAHTNJENJE RASTLIN

   

   

   

 • pozna vlogo žlahtnjenja in selekcije pri razvoju novih sort

 • pozna mutacije in modifikacije

 • razume vpliv žlahtnjenja na razvoj drevesničarstva

 • obvlada strokovne izraze
 • je sposoben razložiti pomen žlahtnjenja

 • poišče mutacije in modifikacije v naravi

 • ponazori razvoj rastlinske vrste s primeri

 • razloži nove pojme: selekcija, selekcioniran izhodni razmnoževalni material, množična selekcija, klonska selekcija, spontano križanje, brstna mutacija, fenotipske modifikacije, negativne mutacije
 • Usvaja strokovna znanja.

  Se zave poklicne odgovornosti.

  Razvija sposobnost timskega dela.

  Razvija samostojnost pri delu.

  Razvija inovativnost in ustvarjalnost.

  Vaja:

 • iskanje fenotipskih modifikacij med rastlinami v naravnem okolju, parku,

 • vodenje slovarja strokovnih izrazov.

 • 5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • drevesnica in drevesničarstvo
 • Matematika

  Tuj jezik

  Praktični pouk

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Okrasne rastline z aranžerstvom

  Cvetlične vezave

 • vrtnarske proizvodnje

 • razmnoževanje, vzgoja, oskrba, priprava na prodajo in prodaja rastlin

 • programirano vodenje proizvodnje

 • zgodovina drevesničarstva

 • tehnologije razmnoževanja, oskrbe, vzgoje

 • evidence
 • razmnoževanje okrasnih rastlin
 • Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Praktični pouk

 • morfologija rastlin in rastlinski organi

 • tehnologija razmnoževanj

 • uporaba in delovanje hormonov

 • rast in razvoj rastlin
 • vzgoja rastlin

 • žlahtnjenje
 • Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Praktični pouk

 • ustrezni podnebni dejavniki za posamezne rastline

 • tla, substrati

 • vpliv rastlinske proizvodnje na okolje

 • pomen, vpliv novih vrst na uravnoteženo naravno okolje
 •