SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 53. seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 30. 11. 2001

1.   IME PREDMETA

ZELENJADARSTVO - izbirni predmet

2.   ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

 

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

 

 

2.

48

20

68

skupaj

48

20

68

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3.   USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

°         usvoji znanja s področja gojenja vrtnin v zavarovanem prostoru

°         spozna različna prekrivala in vrste zavarovanega prostora

°         utemelji primerno izbiro zavarovanega prostora glede na način pridelovanja, dejavnike okolja in ekonomičnost

°         pozna načine uravnavanja dejavnikov rasti v zavarovanem okolju

°         izbere in zagovarja primeren način in tehnologijo pridelovanja, oskrbe in spravila vrtnin, zelišč in gob v zavarovanem prostoru

°         razvija zavest o strokovni odgovornosti do porabnikov, pridelovanja in okolja

°         izdela kolobar za pridelovanje vrtnin v zavarovanem prostoru in ga zna zagovarjati

°         razvija varčnost in sposobnost prilagajanja trgu.


4.   OPERATIVNI CILJI

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

GOSPODARSKI POMEN PRIDELOVANJA VRTNIN V ZAVAROVANEM PROSTORU

Dijak

Dijak

 

 • razume gospodarski pomen pridelovanja vrtnin v zavarovanem prostoru
 • predvidi upravičenost gojenja vrtnin v zavarovanem okolju glede na dejavnike okolja in ekonomičnost pridelovanja
 • Se zave pomena pridelovanja vrtnin v zavarovanem okolju.

  Krepi odnos do poklica in se zaveda njegovega gospodarskega pomena.

  Razvija ekonomičnost.

   

  VRSTE IN LEGA ZAVAROVANEGA PROSTORA ZA GOJENJE VRTNIN

   

   

   

 • pozna različna prekrivala

 • razlikuje med nizkim in visokim tunelom in plastenjakom

 • pozna rastlinjak in zaprte grede
 • pozna pomen in vrste zavarovanih prostorov

 • pozna različna prekrivala in njihov vpliv na rast vrtnin

 • zagovarja primerno izbiro zavarovanega prostora za pridelovanje vrtnin glede na vrsto in lego zavarovanega prostora in ekonomiko pridelovanja
 • Razvija sposobnost prepoznavanja različnih materialov.

  Razvija odnos do poklica.

  Se zaveda osebne odgovornosti.

  Razvija varčnost.

  Vaja:

 • ogled prekrival za prekrivanje zavarovanih prostorov

 • ogled zavarovanih prostorov.
 • URAVNAVANJE DEJAVNIKOV RASTI V ZAVAROVANIH PROSTORIH

   

   

   

 • pozna dejavnike okolja in njihov vpliv na rast vrtnin zavarovanem prostoru

 • pozna različne načine uravnavanja dejavnikov okolja v zavarovanem prostoru
 • ponovi dejavnike rasti

 • pozna načine uravnavanja dejavnikov rasti vrtnin v zavarovanem okolju
 • Razvija sposobnost opazovanja okolja in uravnavanja pojavov v okolju, ki vplivajo na pridelovanje vrtnin.

  Vaja: ogled naprav za uravnavanje dejavnikov rasti rastlinjaku.

  NAČINI PRIDELOVANJA ZELENJADNIC V ZAVAROVANIH PROSTORIH

   

   

   

 • pozna značilnosti intenzivnega pridelovanja

 • pozna značilnosti biovrtnarjenja

 • pozna značilnosti integriranega pridelovanja

 • pozna značilnosti in vrste hidroponike
 • analizira značilnosti in posebnosti posameznega načina pridelovanja v zavarovanem prostoru

 • izbere in zagovarja posamezen način pridelovanja v zavarovanem prostoru

 • oceni primeren način oskrbe rastlin v zavarovanem prostoru glede na vrsto in sorto rastline in način pridelovanja
 • Povezuje in ocenjuje primeren način okolju prijaznega pridelovanja.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti do porabnikov, pridelovanja in okolja.

  Razvija ekonomičnost.

  Prikaz embalaže najprimernejših pesticidov, ki se lahko uporabljajo pri integriranem pridelovanju vrtnin.

  Vaja: ogled predatorjev.

  TEHNIKA PRIDELOVANJA VRTNIN

   

   

   

 • obnovi načine direktne setve in presajanja rastlin
 • razloži razlike med pridelovanjem z direktno setvijo in pridelovanjem s sadikami v zavarovanem prostoru

 • razlikuje med sadikami s koreninsko grudo in brez nje

 • oceni način presajanja sadik vrtnin v zavarovanem prostoru glede na tip tal
 • Razvija ekonomičnost in odnos do rastlin.

  Krepi strokovnost in poklicno odgovornost.

  Vaja: demonstracija sajenja sadik.

  PRIDELOVANJE POSAMEZNIH GOSPODARSKO POMEMBNIH VRTNIN V ZAVAROVANEM PROSTORU

   

   

   

 • spozna gojenje gospodarsko pomembnih vrtnin v zavarovanem prostoru:
 •  

   

   

 • košarice

 • špajkovke

 • križnice

 • kobulnice

 • lobodovke

 • razhudnikovke

 • bučnice

 • metuljnice

 • lilijevke
 • obnovi primerne talne in klimatske pogoje, ki vplivajo na rast zelenjadnic v zavarovanem prostoru

 • določi in ovrednoti tehnologijo in način pridelovanja v zavarovanem prostoru

 • zagovarja primerno oskrbo vrtnin v zavarovanem prostoru glede na vrsto rastline in način pridelovanja

 • razlikuje najpogostejše bolezni in škodljivce posameznih zelenjadnic v zavarovanem prostoru

 • določi tehnološko in botanično zrelost posamezne vrtnine

 • obnovi pogoje skladiščenja

 • pozna lastnosti kultivarjev, primernih za gojenje v zavarovanem prostoru
 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Se osebnostno razvija.

  Krepi poklicno socializacijo.

  Razvija odgovornost do dela in strokovnost.

  Razvija pravilen odnos do okolja in rastlin kot živih bitij.

  Razvija ekonomičnost.

  Razvija komunikativnost, strpnost.

  Skupinsko in individualno delo.

  Vaja: ogledi pridelave vrtnin v zavarovanem prostoru.

  Razstave

  Uporaba različne literature in katalogov.

  Uporaba interneta

  Diskusija

  Dišavnice in začimbe

   

   

   

 • spozna eksotične dišavnice in začimbe, ki jih uporabljamo v kulinariki
 • se seznani z nekaterimi dišavnicami in začimbnicami

 • pozna njihove uporabne dele in način uporabe
 • Širi razgledanost, spoznava kulturo prehranjevanja drugih narodov.

  Ogled in degustacija dišavnic in začimb.

  KOLOBAR

   

   

   

 • ponovi prednosti in pravila kolobarjenja
 • obnovi prednosti in pravila kolobarjenja

 • oceni pravilno vrstenje vrtnin v zavarovanem prostoru
 • Razvija osebno odgovornost in pravilen odnos do okolja, potrošnikov in rastlin.

  Se nauči ekonomičnosti pri pravilni zasnovi kolobarja.

  Vaja: izdela kolobar za pridelovanje vrtnin v zavarovanem prostoru.


  5.   OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  °         ustno.

  6.   POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gospodarski pomen pridelovanja vrtnin v zavarovanem prostoru
 • Vrtnarstvo

  Podjetništvo

 • dejavniki okolja

 • ekonomičnost
 • vrste in lega zavarovanega prostora za gojenje vrtnin
 • Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Podjetništvo

 • dejavniki rasti

 • zavarovani prostori

 • zavarovani prostori

 • ekonomičnost
 • uravnavanje dejavnikov rasti v zavarovanem prostoru
 • Vrtnarski stroji in naprave

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Podjetništvo

 • stroji in naprave

 • dejavniki rasti

 • zavarovani prostori, stroji in naprave

 • ekonomičnost

 • polutanti
 • načini pridelovanja zelenjadnic v zavarovanem prostoru
 • Praktični pouk

  Podjetništvo

  Vrtnarstvo

 • okolje, oskrba, pesticidi,

 • načini pridelovanja

 • pridelovanje

 • ekonomičnost

 • varstvo okolja

 • zavarovani prostori

 • setev, pridelovanje sadik, lastnosti tal

 • tehnika pridelovanja

 • stroji in naprave

 • zavarovani prostori

 • gospodarnost
 • tehnika pridelovanja
 • Praktični pouk

  Vrtnarski stroji in naprave

  Podjetništvo

  Praktični pouk

  Vrtnarstvo

 • tehnologija pridelovanja

 • morfologija in pogoji uspevanja vrtnin, varstvo, oskrba

 • gospodarnost

 • stroji in naprave
 • pridelovanje posameznih gospodarsko pomembnih vrtnin v zavarovanem prostoru
 • Podjetništvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Vrtnarstvo

 • zavarovani prostori

 • varstvo okolja
 • kolobar
 • Vrtnarstvo

  Praktični pouk

  Podjetništvo

 • kolobar

 • kolobar

 • ekonomičnost
 •