SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. SEZNAM IZDELKOV ALI STORITEV, KI JIH PREVERJAMO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

2.1 Seznam izdelkov in storitev za vmesni preizkus

IZDELEK ALI STORITEV

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

 • Uporaba delovnih in zaščitnih sredstev
 • Varno rokovanje z osnovnimi delovnimi sredstvi,
 • ustrezna uporaba zaščitnih sredstev.
 • Upoštevanje pravil varstva pri delu in varnega rokovanja z osnovnimi delovnimi sredstvi.
 • Osnovna dela pri primarni obdelavi mleka
 • Pravilen odvzem vzorca za kemijsko analizo,
 • pravilen odvzem vzorca za mikrobiološko analizo mleka,
 • pravilen potek kemijske analize surovega mleka,
 • pravilen potek mikrobiološke analize surovega mleka.
 • Pravilen odvzem vzorca mleka,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Sekundarna obdelava mleka
 • Sprejem mleka,
 • predpasterizacijsko hlajenje mleka,
 • poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov pri proizvodnji konzumnih vrst mleka,
 • posnemanje mleka na naraven način in z uporabo centrifugalne sile,
 • tipizacija mleka na količino mlečne maščobe in beljakovin,
 • homogenizacija mleka v homogenizatorju,
 • poznavanje tehnološkega postopka dezodoracije,
 • obdelava mleka na ploščnem izmenjevalcu toplote,
 • pravilen potek kemijske analize konzumnega mleka,
 • pravilen potek mikrobiološke analize konzumnega mleka.
 • Upoštevanje pravilne tehnike pri delu z napravami,
 • upoštevanje navodil pri rokovanju z napravami,
 • upoštevanje pravil za varno delo,
 • upoštevanje Pravilnika o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Konzumna smetana
 • Tipizacija smetane za kavo,
 • tipizacija smetane za stepanje,
 • tipizacija smetane za kislo smetano,
 • poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov pri proizvodnji smetane za kavo, smetane za stepanje in kisle smetane,
 • pravilen potek kemijske analize,
 • pravilen potek mikrobiološke analize.
 • Upoštevanje pravilne tehnike pri delu z napravami,
 • izdelek mora imeti normalne senzorične lastnosti in ustrezati Pravilniku o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Čiščenje in pranje
 • Priprava čistil in razkužil,
 • poznavanje zaporedja čiščenja z različnimi kemičnimi sredstvi ,
 • poznavanje HACCP sistema.
 • Pravilna izbira čistilnih sredstev in načina čiščenja,
 • pravilna izvedba CIP čiščenja,
 • izpolnjevanje zahtev, zapisanih v HACCP planu.

 

2.2 Seznam izdelkov za zaključni izpit

IZDELEK ALI STORITEV

OPIS IN DIMENZIJE

TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

 • Uporaba delovnih in zaščitnih sredstev
 • Varno rokovanje z osnovnimi delovnimi sredstvi,
 • ustrezna uporaba zaščitnih sredstev.
 • Upoštevanje pravil varstva pri delu in varnega rokovanja z osnovnimi delovnimi sredstvi.
 • Priprava živali na molžo, molža, molzna oprema
 • Pravilna priprava živali na molžo,
 • pravilna molža in ustrezna skrb za molzno opremo.
 • Pravilna priprava na molžo,
 • pravilno izvedena molža,
 • upoštevanje veterinarsko-sanitarnih pogojev pri molži.
 • Osnovna dela pri primarni obdelavi mleka
 • Pravilen potek kemijske in mikrobiološke analize surovega mleka.
 • Vzorec mleka mora biti pravilno odvzet,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Sekundarna obdelava mleka
 • Poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov pri proizvodnji konzumnih vrst mleka,
 • pravilen potek kemijske in mikrobiološke analize konzumnega mleka.
 • Upoštevanje pravilne tehnike pri delu z napravami,
 • upoštevanje pravil za varno delo,
 • upoštevanje Pravilnika o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Fermentirani mlečni izdelki
 • Poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov pri proizvodnji različnih vrst fermentiranega mleka (čvrsti, tekoči, sadni jogurt, kislo mleko, kefir, probiotični fermentirani izdelek),
 • izdelava naštetih vrst fermentiranih mlečnih izdelkov,
 • pravilen potek kemijske in mikrobiološke analize fermentiranih mlečnih izdelkov.
 • Izdelek ima normalne senzorične lastnosti in ustreza Pravilniku o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Maslarstvo
 • Poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov pri proizvodnji smetane za kavo, smetane za stepanje in kisle smetane,
 • poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov pri klasičnem načinu izdelave masla,
 • uporaba stranskega proizvoda,
 • priprava masla,
 • izdelava mascarponeja.
 • Izdelek ima zahtevane senzorične lastnosti in ustreza Pravilniku o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilno vrednotenje dobljenih rezultatov.
 • Mlečni napitki in sladoledi
 • Izračun ustreznega razmerja sestavin za izdelek.
 • Pravilno določeno razmerje sestavin.
 • Sirarstvo
 • Poznavanje zaporedja tehnoloških postopkov za izdelavo svežih, mehkih, poltrdih in trdih tipov sira,
 • izdelava svežega, mehkega, poltrdega in trdega tipa sira,
 • pravilen potek analize,
 • poznavanje kriterijev za ocenjevanje sirov.
 • Pravilna tipizacija mleka za zahtevano vrsto sira,
 • upoštevanje pravilnega zaporedja tehnoloških operacij,
 • izdelek ima normalno preddispozicijo,
 • pravilna izvedba analize,
 • pravilna nega sira med zorenjem.
 • Dodatki v proizvodnji mlečnih izdelkov
 • Poznavanje dodatkov in njihove praktične uporabe v mlekarski industriji, tj. mikrobioloških kultur, sadnih pripravkov, sirišč, emulgatorjev, stabilizatorjev.
 • Upoštevanje zakonodaje,
 • pravilna izbira dodatkov,
 • pravilna količina dodatkov.
 • Ekološki mlečni izdelki
 • Poznavanje zahtev za ekološko pridelavo in predelavo mleka,
 • poznavanje dovoljenih sredstev ter postopkov v predelavi.
 • Upoštevanje smernic za ekološko pridelavo in predelavo,
 • Materiali za embalažo
 • Poznavanje materialov za embalažo in ocenitev njihove primernosti.
 • Pravilna izbira embalažnega materiala za določen mlečni izdelek.
 • Deklariranje in skladiščenje mlečnih izdelkov
 • Praktično znanje o deklariranju, pakiranju in skladiščenju mlečnih izdelkov.
 • Upoštevanje pravilnika,
 • upoštevanje pravil varnega dela.
 • Čiščenje in pranje
 • Priprava čistil in razkužil,
 • poznavanje zaporedja čiščenja z različnimi kemičnimi sredstvi,
 • poznavanje HACCP sistema.
 • Pravilna izbira čistilnih sredstev in načina čiščenja,
 • pravilna izvedba CIP čiščenja,
 • izpolnjevanje zahtev, zapisanih v HACCP planu.

 

3. OKVIRNI SEZNAM GRADIVA ZA PRIJAVO NA ZAKLJUČNI IZPIT

4. OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega pouka predelave mleka, kontrole kakovosti in praktičnega izobraževanja v delovnem procesu, iz katerih komisija ugotovi, ali je predelal delovne naloge, predvidene s katalogom.

Kandidata ocenimo po točkovnem sistemu 100 točk:

Zaključni izpit pri predmetu Praktični pouk kandidat opravi, če doseže najmanj 55 % točk pri vsakem delu izpita, sicer mora ponoviti tisti del, iz katerega je bil negativno ocenjen.