SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

TEHNOLOGIJA

2. ZNANJE, KI JIH PREVERJAMO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  VSEBINA ZNANJE UČNA IN DELOVNA SREDSTVA
Osnove fizike Dijak:
 • pozna enote za merjenje osnovnih fizikalnih količin,
 • zna pretvarjati merske enote,
 • razume pomen faznih sprememb snovi,
 • pozna osnovne fizikalne količine,
 • pozna vire energije,
 • razume vlogo ohranjanja energije v zaprtem sistemu;
 
Embalaža in skladiščenje    
 • pozna embalažne materiale v mlekarstvu,
 • pozna sodobno tehniko embaliranja mlečnih izdelkov,
 • razume pomen pravilnega skladiščenja mleka in mlečnih izdelkov;
 
Konzerviranje živil
 • razume mikrobiološko razgradnjo živil,
 • pozna vzroke kvarjenja živil,
 • pozna kemijske in fizikalne načine konzerviranja;
 
Specifični tehnološki procesi v živilski industriji
 • pozna filtriranje in mešanje,
 • razume membranske tehnike filtriranja v mlekarski industriji;
 
Pridobivanje mleka
 • razume nastajanje mleka v mlečni žlezi,
 • pozna ročno in strojno molžo,
 • razume higiensko pridobivanje mleka;
 
Fizikalno-kemijske lastnosti mleka
 • pozna osnovne fizikalne in kemijske lastnosti mleka,
 • pozna načine merjenja fizikalnih in kemijskih lastnosti mleka;
 
Kemijska sestava mleka
 • pozna kemijsko zgradbo in lastnosti glavnih sestavin mleka,
 • razume vlogo protimikrobnih snovi v mleku;
 
Primarna obdelava mleka
 • razume vlogo in postopke primarne obdelave mleka,
 • pozna zbiranje in transport mleka v mlekarno;
 
Sekundarna obdelava mleka
 • razloži sprejem, čiščenje, predpasterizacijsko hlajenje in skladiščenje surovega mleka,
 • pozna opremo za sprejem, čiščenje, predpasterizacijsko hlajenje in skladiščenje surovega mleka,
 • opiše tehnološke postopke in naprave za:
 • posnemanje in tipizacijo mleka,
 • homogenizacijo,
 • dezodorizacijo,
 • toplotno obdelavo,
 • opredeli pomen skladiščenja pasteriziranega mleka,
 • razloži vlogo odbiranja mleka za posamezne mlečne izdelke;
 
Higiena v mlekarskem obratu
 • razloži načine čiščenja,
 • pozna značilnosti čistil;
 
Konzumno mleko
 • opiše tehnološki postopek za pasterizirano mleko,
 • opiše tehnološki postopek za dolgotrajno sterilizirano mleko,
 • opiše tehnološka postopka za kratkotrajno sterilizirano mleko,
 • razloži polnjenje mleka in drugih tekočih mlečnih izdelkov;
 
Mlečne pijače
 • pozna vrste mlečnih pijač,
 • našteje dodatke za mlečne pijače in opiše njihove značilnosti,
 • razloži tehnološki postopek izdelave mlečnih pijač;
 
Dehidrirani mlečni izdelki
 • pozna tehnološke postopke in naprave za izdelovanje zgoščenega mleka,
 • pozna tehnološke postopke in naprave za izdelovanje mleka v prahu;
 
Fermentirano mleko
 • pozna vrste fermentiranega mleka,
 • pozna mikrobiološka cepiva,
 • pozna tehnološke postopke izdelave vseh vrst jogurta in kislega mleka,
 • pozna različne vrste probiotičnih izdelkov in njihov vpliv na zdravje potrošnikov,
 • pozna napake fermentiranega mleka;
 
Siri
 • obvlada razvrstitev sirov,
 • razloži tehnološke postopke izdelovanja različnih tipov sira (trdi, poltrdi, mehki, sveži),
 • opiše napake sirov,
 • razloži lastnosti in uporabnost sirotke,
 • opiše tehnološki postopek izdelovanja topljenih sirov;
 
Specialno sirarstvo
 • razloži tehnološke postopke glavnih vrst sira;
 
Smetana
 • razloži tehnološke postopke izdelovanja vseh vrst konzumne smetane;
 
Surovo maslo
 • razloži tehnološki postopek izdelovanja surovega masla,
 • pozna kakovostne razrede za surovo maslo,
 • pozna napake surovega masla,
 • pozna lastnosti in uporabnost pinjenca;
 
Sladoled
 • pozna razvrstitev sladoledov,
 • razloži tehnološki postopek izdelovanja sladoleda;
 
Zakonodaja
 • zna uporabiti pravilnik o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv,
 • razloži princip HACCP kontrole proizvodnje;
 
Ekološka predelava mleka
 • razloži osnovne zahteve za ekološko pridelavo mleka,
 • razloži osnovne zahteve za ekološko predelavo mleka v mlečne izdelke,
 • opiše postopke za ekološko izdelovanje: konzumnega mleka, mlečnih pijač, fermentiranega mleka, konzumne smetane, sirov, surovega masla.
 

3. OKVIRNI SEZNAM GRADIV

Slanovec, T.: Sirarstvo, 1982. Varnam, H. A.: Milk and Milk Products, 1994. Mavrin, D.: Tehnologija mleka in mlečnih izdelkov, 2002. Bajt, N.: Mleko in mlečni izdelki – vaje, 1998. Renčelj ,S.: Siri nekdaj in zdaj. European Dairy Magazine (Gelsenkirchen).

4. OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Strokovno teoretično znanje preverjamo ustno.

Ustni del izpita zajema:

Ustni del izpita zajema tri vprašanja, ki jih kandidat izbere z vlečenjem izpitnega listka. Kandidat ima pravico do enkratne zamenjave izpitnega listka, tj. vseh treh vprašanj.

Trajanje strokovno teoretičnega dela izpita:

Minimalni pogoji

Kandidat mora ustni del izpita opraviti z oceno najmanj 2 (zadostno), v nasprotnem primeru mora izpit ponavljati.