SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

BIOTEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Letnik Oblike izobraževalnega dela
  Skupaj Teorija Vaje z delitvami v skupine
1. 105 70 35
2. 70 35 35
3. 68 34 34
SKUPAJ 243 139 104

 

 3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI MEDPREDMETNE POVEZAVE

CELICA

Dijak:

· pozna celico kot osnovno življenjsko enoto vseh živih bitij,

· pozna celični cikel.

Dijak:

·opiše prokariontsko in enkarjontsko celico, morfologijo mikroorganizmov, celične strukture in razloži njihov pomen,

· razlikuje stopnje celične delitve;

Dijak:

TEHNOLOGIJA

 • Ugodni in neugodni pogoji za rast mikroorganizmov

MIKROSKOP

· pozna mikroskop in njegove dele,

· zna uporabljati mikroskop,

· pozna delovanje mikroskopa.

· našteje osnovne dele mikroskopa,

· pripravi mikroskopske preparate in natančno opazuje objekte;

· razvija odgovoren odnos do instrumentov,

· navaja se na red in čistočo pri delu;

PRAKTIČNI POUK

 • Uporaba mikroskopa pri laboratorijskih vajah

OSNOVNI ŽIVLJENJSKI PROCESI

· pozna osnovne življenjske procese (celično dihanje, fermentacije, fotosintezo),

· pozna encime v teh procesih,

· pozna povezanost vseh procesov metabolizma.

· razloži potek procesov, jih primerja in pojasni njihov pomen za človeka,

· poveže procese z nastankom hrane,

· razloži zgradbo in vlogo encimov v življenjskih procesih,

· opiše različne organizme glede na vir energije in ogljika;

· razvija sposobnost opazovanja,

· razvija odgovoren odnos do okolja,

· zave se pomena rastlin pri proizvajanju kisika na Zemlji,

· razvija občutek za zagotavljanje optimalnih pogojev v življenjskih procesih;

TEHNOLOGIJA

 • Pomen dobrih, močnih delovnih mikroorganizmov
 • Ustvarjanja optimalnih pogojev za njihovo delovanje

EKOLOGIJA IN VAROVANJE OKOLJA

· razume osnovne ekološke pojme (narava, ekologija, okolje, ekosistem, življenjski prostor, neživi dejavniki okolja, strpnostno območje, živi dejavniki okolja, življenjska združba, habitat, ekološka niša, mikroorganizmi v povezavi z mikrobiologijo in ekologijo).

· razloži pojem narava,

· razloži pojem ekologija in utemelji pomen ekološkega znanja za vsakdanje življenje,

· opredeli življenjski prostor /biotop in življenjsko združbo na primeru organizma ali skupine organizmov ekosistema,

· našteje nekaj neživih in nekaj živih dejavnikov ter pojasni njihovo vlogo v ekositemu,

· razloži okolje kot skupnost dejavnikov, ki vplivajo na življenje živega bitja,

· pojasni pojma habitat in ekološka niša;

· razvija sposobnost za opazovanje dogajanj v naravi;

TEHNOLOGIJA

 • Vpliv mlekarske in drugih živilskih industrij na okolje

PRAKTIČNI POUK

 • Problematika organskih odplak in kemikalij ter detergentov v odplakah in okolju

· pozna ekologijo populacij,

· razume pojme:

 • populacija,
 • ekološko ravnotežje,
 • nosilnost okolja,
 • ravnotežje med mikroorganizmi,
 • čistilno sredstvo,
 • čistilna naprava,
 • glive v čistilni napravi,
 • antibiotiki;

· opiše lastnosti populacije in jih pojasni na konkretnih primerih,

· razloži medsebojno odvisnost dejavnikov okolja in pojem ekološko ravnovesje,

· predvidi posledice spremembe izbranega dejavnika v izbranem okolju,

· pojasni pojem nosilnost okolja,

·utemelji podobnosti in razlike med človeško in živalskimi populacijami,

· razloži vpliv antibiotikov na ravnotežje med mikroorganizmi;

· razvija veščino za vrednotenje učinka spremembe ekološkega ravnovesja;

TEHNOLOGIJA

 • Medsebojno ugodno in neugodno delovanje mikroorganizmov v tehnoloških procesih

PRAKTIČNI POUK

 • Vpliv zaviralnih snovi na tehnološke procese
 • Posebna obdelava odplak iz mlekarskih obratov v čistilni napravi

· razume kroženje snovi in pretok energij v naravi,

· razume pojme:

 • proizvajalec,
 • potrošnik,
 • razgrajevalec,
 • prehranjevalna veriga,
 • prehranjevalni splet,
 • energijska piramida;

· razloži pojme proizvajalec, potrošnik in razgrajevalec,

· pojasni kompleksnost prehranjevalnih odnosov v ekosistemu,

· pojasni vlogo in mesto človeka,

· razloži kroženje snovi in pretok energije v ekosistemu,

· pojasni odnose in razmerja med

členi prehranjevalne verige,

· opiše energijsko piramido,

· razloži kroženje in akumulacijo toksičnih snovi v ekosistemu oziroma biosferi;

·zave se medsebojne povezanosti živih bitij,

·spozna, da je človek sestavni del narave;

INFORMATIKA

 • Pomen pravilne zastopanosti vseh hranilnih snovi v prehrani vseh živih bitij

· razume odnose med organizmi in pojma medvrstni odnosi in odnosi znotraj vrste;

· pojasni medvrstne odnose in odnose znotraj vrste;

· razvija sposobnost za opazovanje narave in dogajanja v njej;

TEHNOLOGIJA

 • Vpliv živilske industrije na različne ekosisteme (odplake, embalaža, transport)

· pozna ekosisteme (kopenski in vodni, naravni in antropogeni ekosistem, gozd kot kopenski naravni ekosistem, polje kot kopenski antropogeni ekosistem, celinske vode in morja kot vodni ekosistem, ekološko zaporedje);

· našteje različne vrste ekosistemov,

· razloži pojme kolobarjenje, pleveli in kompost,

· pojasni kroženje snovi v morju in jezeru,

· razloži pojem dihanje jezera in cvetenje jezera,

· našteje vrste gozdov,

· opiše gozdno slojevitost,

· opiše vlogo gozda in izkoriščanje gozdov,

· opiše posledice človeškega poseganja v prostor;

· razloži različne vplive na biotsko raznovrstnost in številčnost živih bitij;

· razvija sposobnost za opazovanje narave in dogajanja v njej;

 

· pozna glavne ekološke probleme in ukrepe za njihovo reševanje, to so:

 • onesnaževanje vode, zraka in tal,
 • indikatorski mikroorganizmi,
 • degradacija,
 • vnešeni organizmi,
 • polutanti,
 • samoočiščevalna sposobnost,
 • topla greda;

· našteje glavne vire onesnaževanja okolja in pojasni njihove posledice za naravo,

· našteje glavne skupine indikatorskih mikroorganizmov in po njih določi stopnjo onesnaženosti izbranega bivališča,

· razloži vzroke za siromašenje biotske raznovrstnosti,

· opiše posledice na ekosistemih in Zemlji,

· predstavi ukrepe za zmanjšanje negativnih ekoloških posledic,

· predvidi možne ekološke posledice na primerih v ekosisteme vnesenih organizmov (gospodarskih in ljubiteljskih),

· opiše nekaj posegov v okolje in posledic neupoštevanja biotskih zakonitosti;

· razvija ekološko zavest in odgovornost do okolja,

· zave se posledic neustreznega ravnanja z odpadki v naravi;

INFORMATIKA

 • Vloga mikroorganizmov pri varovanju okolja
 • Ukrepi za zaščito okolja pred posegi industrije

· razume pojem naravna dediščina in pomen zakonodaje,

· razume razloge za varovanje naravne dediščine.

· razloži pojem naravna dediščina,

· utemelji nujnost pomena varovanja naravne dediščine,

· razloži pojem endemit,

· našteje najbolj ogrožene ekosisteme in skupine organizmov v Sloveniji in na svetu,

· razloži vzroke za ogroženost rastlinskih in živalskih vrst,

· predstavi (na osnovi znanja iz ekologije) možne ukrepe za varovanje naravne dediščine oziroma za ekološko ustrezno ravnanje;

· zave se posledic nepravilnega ravnanja z živimi bitji v okolju,

· razvija pozitiven in odgovoren odnos do narave,

· razvija čut za aktivno varovanje okolja;

INFORMATIKA

 • Zgodovinski razvoj mlekarstva v Sloveniji
 • Avtohtoni mlečni izdelki in pomen naravne mikroflore v planinah in v malih predelovalnih mlekarskih obratih

OSNOVE KEMIJE

· pozna kemijo kot vedo o snoveh in snovnih spremembah,

· razume faze gorenja in pozna produkte le-tega,

· razume fizikalne in kemijske spremembe snovi,

· pozna hitrost kemijske reakcije,

· pozna redoks reakcije,

· pozna sintezne polimere.

· razloži fizikalne in kemijske spremembe snovi,

· razloži zakon o ohranitvi mase,

· opiše eksotermno in endotermnoreakcijo ter razloži njun pomen,

· pojasni probleme onesnaževanja okolja zaradi zgorevanja fosilnih goriv,

· definira hitrost kemijske reakcije in utemelji vpliv temperature in koncentracije,

· razloži katalizo, katalizatorje in njihov pomen,

· definira redoks reakcije,

· razloži razliko med galvanskim členom in elektrolitsko celico,

· opiše vpliv odpadkov na okolje,

· razloži klasifikacijsko shemo sinteznih polimerov,

· našteje lastnosti polimerov, jih poveže z izdelavo embalaže za mlekarske proizvode in razloži njihov vpliv na okolje;

· razvija odgovoren odnos za ravnanje z nevarnimi snovmi in za varnost,

· zave se povezave teoretičnega znanja s konkretnimi dejavnostmi v naravi (iz svojega vsakodnevnega življenja),

· razvija spoznavne procese in usvaja naravoslovne metode,

· razvija pozitiven in odgovoren odnos do okolja;

PRAKTIČNI POUK

 • Povezava znanja o kemijskih reakcijah s kemijskimi analizami mleka in mlečnih izdelkov

TEHNOLOGIJA

 • Uporabnost sodobnih embalažnih materialov v mlekarstvu in njihov vpliv na okolje (razgradljivost, reciklaža)

VODA IN VODNE RAZTOPINE

· pozna kroženje vode v naravi,

· pozna način za pripravo pitne vode,

· razume problem trde vode v tehnologiji,

· pozna postopek za mehčanje vode,

· pozna vodo kot topilo,

· pozna postopek za raztapljanje.

· razloži pomen vode za človeško telo,

· opiše kroženje vode v naravi in načine za pripravo pitne vode,

· pripravi raztopino z določenim masnim deležem;

· razvija občutek za varčnost pri uporabi vode,

· zave se pomena vode za človeško telo,

· zave se pomena vode v živilstvu,

TEHNOLOGIJA

 • Velika poraba neoporečne pitne vode v mlekarstvu

PRAKTIČNI POUK

 • Pravilno ravnanje z vodo v strojih in napravah
 • Voda in čiščenje

KISLINE, BAZE IN SOLI

· pozna sestavo raztopin in elektrolite.

· razloži pojme pH, SH, nevtralizacija,

· uporabi indikatorje;

· razvija čut za ločevanje okusov;

TEHNOLOGIJA

PRAKTIČNI POUK

MATEMATIKA

 • Pomen kemijske analize mleka in mlečnih izdelkov

OGLJIKOVI HIDRATI

· pozna zgradbo in vrste ogljikovih hidratov (monosaharidi, disaharidi, polisaharidi),

· pozna naloge posameznih ogljikovih hidratov,

· pozna pot ogljikovih hidratov po

človeškem telesu,

· pozna ogljikovohidratna živila.

· našteje živila, ki vsebujejo posamezne ogljikove hidrate,

· razloži pomen disaharidov v biotehnologiji mleka,

· razloži pomen balastnih snovi za človekovo telo in za nastanek mleka pri mlečnih živalih,

· razloži pomen disaharidov pri konzerviranju živil,

· opiše prebavo in presnovo ogljikovih hidratov;

· predvidi težave in rešitve le-teh ob disaharidni intoleranci,

PRAKTIČNI POUK

TEHNOLOGIJA

INFORMATIKA

 • Biotehnološki procesi v mleku na osnovi ogljikovih hidratov
 • Ogljikovi hidrati in človeško telo

BELJAKOVINE

· pozna zgradbo in vrste beljakovin (enostavne in sestavljene beljakovine),

· pozna lastnosti beljakovin in njihove spremembe pod vplivom encimov, različnih pH vrednosti in temperature,

· pozna pomen beljakovin za človeški organizem ter njihovo prebavo in presnovo,

· pozna beljakovinska živila.

· našteje beljakovinska živila,

· pojasni pomen beljakovin za človeško telo,

· razlikuje vrste mlečnih beljakovin,

· razloži biotehnološki pomen mlečnih beljakovin pri proizvodnji mlečnih izdelkov,

· opiše biološko vrednost beljakovin,

· opiše prebavo in presnovo beljakovin,

· razloži koagulacijo mleka kot posledico kvarjenja;

· krepi čut za opazovanje in razlikovanje;

TEHNOLOGIJA

PRAKTIČNI POUK

INFORMATIKA

MATEMATIKA:

 • Procesi, pri katerih poteka izločanje mlečnih beljakovin
 • Izkoristek beljakovin v telesu in v izdelkih

Beljakovine in človeško telo

 

LIPIDI

· pozna zgradbo maščob in vpliv maščobnih kislin na njihovo čvrstost,

· pozna maščobam podobne snovi (steroide, fosfatide, karotenoide),

· pozna lastnosti in obnašanje mlečne maščobe ter možnosti za njeno uporabo,

· pozna razliko med živalskimi in rastlinskimi maščobami,

· razume potek prebave in presnove maščob v človeškem organizmu.

· našteje maščobna živila,

· razlikuje živalske in rastlinske maščobe,

· našteje lastnosti maščob, ki so pomembne pri predelavi,

· razloži potek predelave mlečne maščobe,

· opiše maščobne izdelke,

· razloži vpliv holesterola na človeško telo,

· opiše uporabno vrednost emulgatorjev in lastnosti karotenoidov,

· opiše pot prebave in presnove maščob;

· razvija pozitiven odnos do zdravja;

PRAKTIČNI POUK

 • Kontrola količine maščobe in predelava v izdelke

INFORMATIKA

 • Vpliv mlečne maščobe na zdravje
 • Civilizacijske bolezni in maščobe
 • Maščobe in človeško telo

 

 

 

2. letnik

     

RAST MIKROORGANIZMOV IN KONTROLA NJIHOVE RASTI

· obvlada kemijske in fizikalne pogoje za rast mikroorganizmov,

· pozna krivuljo rasti mikroorganizmov,

· pozna hranilne podlage/gojišča,

· pozna načine za gojenje mikroorganizmov,

· pozna metode štetja in ocenjevanja števila celic,

· pozna načine za ohranitev /konzerviranje mikroorganizmov.

· razloži vpliv temperature, pH, svetlobe, kisika, osmotskega pritiska, vode in hrane na rast mikroorganizmov,

· razloži spreminjanje števila mikroorganizmov odvisno od časa, generacijski čas in pojem hčerinska celica,

· razlikuje vrste gojišč, namen njihove uporabe in konsistenco,

· opiše način pridobivanja čistih kultur,

· razlikuje bakterijske kolonije,

· razloži površinsko in submerzno gojenje mikroorganizmov,

· opiše načine konzerviranja mikrobnih kultur;

· krepi čut za opazovanje in razlikovanje,

· razvija sposobnost za prenašanje teoretičnega znanja v prakso,

· razvija ročne spretnosti ob laboratorijskem delu;

PRAKTIČNI POUK

 • Praktično delo z mikroorganizmi v predelavi in pri mikrobioloških analizah

TEHNOLOGIJA

 • Pomen ustvarjanja čim boljših pogojev za rast koristnih mikroorganizmov

ZAVIRANJE RASTI MIKROORGANIZMOV V ŽIVILSTVU

· razume fizikalne, kemijske, biološke in kombinirane postopke za ohranjanje živil, podaljšanje njihove obstojnosti in neoporečnosti.

· razloži učinek toplotne obdelave, hlajenja in zamrzovanja na rast in razvoj mikroorganizmov,

· našteje postopke, ki jih ni dovoljeno uporabljati pri mleku,

· razloži učinek odvzema vode, soljenja in slajenja na rast mikroorganizmov;

· razvija čut za varovanje svojega zdravja in zdravja potrošnikov,

· opredeli svoj odnos do nekaterih postopkov konzerviranja (ionizirajočega sevanja);

TEHNOLOGIJA

 • Vpliv škodljivih mikroorganizmov na izdelke in zdravje potrošnikov

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Varstvo potrošnikov in živil pred škodljivim delovanjem mikroorganizmov

BIOLOŠKI POSTOPKI KONZERVIRANJA

· pozna mlečnokislinsko fermentacijo.

· opiše potek mlečnokislinske fermentacije,

· razlikuje homo- in heterofermentativno mlečnokislinsko fermentacijo,

· opiše načine za uporabo mlečne kisline;

· zave se vloge mlečnokislinske fermentacije pri pripravi hrane in podaljševanju njene obstojnosti;

TEHNOLOGIJA

PRAKTIČNI POUK

 • Biotehnološki proces mlečnokislinskega vrenja in uporaba v proizvodnji

DRUGE VRSTE FERMENTACIJ

· pozna maslenokislinsko, koliformno, citronsko, ocetnokislinsko, propionovokislinsko in alkoholno fermentacijo.

· razlikuje tehnološko koristne od škodljivih fermentacij,

· opiše vzroke, potek in posledice različnih fermentacij v povezavi s predelavo mleka;

· razvija čut za odgovorno delo zaradi posledic okužb,

· zave se svoje vloge pri zagotavljanju kvalitete izdelkov;

TEHNOLOGIJA

PRAKTIČNI POUK

 • Učinki različnih fermentacijskih procesov na biotehnologijo mleka

GLIVE

· pozna zgradbo gliv in njihovo razmnoževanje,

· pozna možne okužbe z glivami in njihovo koristno vlogo,

· pozna plesni, ki tvorijo mikotoksine.

· razloži vlogo plesni in kvasovk v mlekarstvu,

· našteje škodljive vplive plesni, ki tvorijo mikotoksine in kvarijo živila;

· zave se posledic nepravilnega ravnanja z živili in odgovornosti za zdravje potrošnikov;

TEHNOLOGIJA

 • Koristne in škodljive glive in njihov gospodarski pomen

 

VIRUSI IN PRIONI

· pozna zgradbo virusov in njihovo razmnoževanje,

· razume načine prenosa virusov z živili,

· pozna možganska vnetja pri kravah, ovcah in ljudeh.

· opiše virusne bolezni ljudi, rastlin, živali in bakterij (bakteriofagi),

· razloži prenos in preprečevanje prenosa virusa HIV,

· opiše najmanjše povzročitelje bolezni t. i. prione, ki povzročajo “ bolezen norih krav“ in Creutzfeldt - Jacobovo bolezen;

· razvija sposobnost za spremljanje novosti;

TEHNOLOGIJA

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Vpliv bakteriofagov na mlekarske mikrobne kulture in zaščita pred njimi
 • Druge virusne bolezni

MIKROBIOLOGIJA MLEKA

· pozna primarno in sekundarno mikrofloro mleka,

· pozna mezofilne kulture mlečnokislinskih bakterij,

· pozna termofilne kulture mlečnokislinskih bakterij,

· pozna probiotične kulture mlečnokislinskih bakterij,

· pozna mešane kulture za proizvodnjo kefirja.

· razloži mikrobiološko naseljenost mleka pred in takoj po molži,

· opiše sestavo in vlogo posameznih mikrobioloških cepiv,

· razloži vlogo probiotičnih mlečnih izdelkov v prehrani,

· utemelji prednosti fermentiranih mlečnih izdelkov v primeru disaharidne intolerance;

· razvija čut za higiensko neoporečno delo,

· išče in oceni učinke mlečnih izdelkov na zdravje;

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Higiensko ravnanje z mlekom
 • Osebna higiena in ureditev prostorov

PRAKTIČNI POUK

 • Primarni in sekundarni naseljenci v mleku
 • Dodana mikrobiološka cepiva

3. letnik

     

PRIPRAVLJALNI PROCESI

· pozna način za izbiro biokulture, substrata, bioreaktorja,

· pozna lastnosti industrijskih mikroorganizmov,

· obvlada način priprave delovne industrijske biokulture, substrata in bioreaktorja,

· pozna mikrobiološke bioreaktorje.

· opiše način in tehniko izbire biokultur,

· opiše poti za pridobitev delovne kulture,

· loči med laboratorijskim gojenjem biokultur ter med pilotskimi/polindustrijskimi in nacepnimi bioreaktorji,

· opiše delo industrijskega mikrobiologa;

· razvija odgovornost za neoporečno delo z mikrobnimi kulturami;

PRAKTIČNI POUK

 • Prenos laboratorijsko vzgojene biokulture v proizvodnjo

Okužbe

INFORMATIKA

 • Vrste biokultur in možnost nabave

TEHNOLOGIJA

 • Vzpodbujanje rasti koristnih mikroorganizmov

TIPI BIOREAKTORJEV

· pozna vrste bioreaktorjev v mlekarstvu,

· pozna načine za kultivacijo biokultur,

· pozna načine za spremljanje bioprocesa (merjenje temperature, pH, hitrost mešala),

· zna uporabiti različne merilne naprave.

· opiše zgradbo bioreaktorja,

· opiše pripravo starterske kulture in prenos procesov v večje merilo;

· razvija osebno odgovornost za svoje delo;

PRAKTIČNI POUK

 • Upravljanje z industrijskim bioreaktorjem
 • Meritve parametrov, pomembnih za uspešno rast biokulture

PROIZVODNJA BIOMASE

· pozna aktivno in neaktivno biomaso, njeno kakovost in hranilno vrednost,

· pozna osnovni namen dodajanja starter kultur v mleko,

· pozna oblike starter kultur,

· pozna možnosti za vplivanje na aktivnost starter kultur,

· pozna možnosti za gensko manipulacijo na področju mlekarskih mikrobnih kultur.

· utemelji, zakaj morajo biti surovine poceni, v velikih količinah in morajo vsebovati vse snovi, potrebne za rast mikroorganizmov;

· razloži biotehnološke postopke za podaljšanje obstojnosti hitro pokvarljivega živila,

· našteje proizvajalce, način dobave, uporabo in shranjevanje mlekarskih mikrobioloških cepiv,

· razloži vzroke za počasno tvorbo mlečne kisline;

· razvija sposobnost za prenašanje teoretičnega znanja v prakso;

  TEHNOLOGIJA
 • Poznavanje dobre, zdrave, učinkovite biokulture;

PATOGENE BAKTERIJE V MLEKU IN MLEČNIH IZDELKIH

· pozna bakterije, ki povzročajo obolenja,

· pozna način prenosa bolezni na ljudi.

· pojasni nevarnost bolezni, ki se prenašajo s hrano,

· našteje tehnološke postopke za proizvodnjo mikrobiološko varne hrane,

· opiše zakonodajo v zvezi s kontaminacijo mleka in mlečnih izdelkov;

·razvija čut za odgovorno in natančno delo;

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Zdravju škodljivi mikroorganizmi, ki se prenašajo z mlekom in mlečnimi izdelki
 • Zaščita pred patogenimi mikroorganizmi

TEHNOLOŠKO ŠKODLJIVI MIKROORGANIZMI

· pozna mikroorganizme, ki delujejo proteolitično in lipolitično in povzročajo napake mlečnih izdelkov.

· razloži pomen mikrobiološko neoporečne surovine,

· razloži postopek in pomen brezhibne tehnološke obdelave mleka in opiše pomen,

· opiše nevarnosti sporotvornih tehnoloških kvarljivcev;

· razvija osebno odgovornost za svoje delo;

TEHNOLOGIJA

 • Tehnološki škodljivci ter posledice njihovega delovanja na živila in zdravje potrošnikov

VAROVANJE OKOLJA

· pozna problematiko odplak iz mlekarskega obrata,

· seznani se s problematiko odpadne embalaže, ki jo ustvarja mlekarska industrija.

· opiše obremenitev okolja s stranskimi proizvodi mlekarskih obratov in sploh živilske industrije,

· opiše načine zbiranja in ločevanja odpadkov v živilski industriji in trgovini;

· razvija ekološko zavest in odgovornost do okolja;

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Spremljanje potiodplak in odpadkov iz mlekarskega obrata
 • Varna uporaba kemikalij, čistil in razkužil

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA