SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje brez delitev v skupine

2.

70

50

20

3.

68

38

30

Skupaj

138

88

50

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:  

 

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

2. LETNIK

INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

OSNOVNI POJMI O GOSPODARSTVU

     

Dijak:

 • razume pojme gospodarstvo, potrebe in dobrine.

Dijak:

 • razloži pomen gospodarstva, potreb in dobrin,
 • našteje potrebe in dobrine,
 • opiše človekove potrebe;

Dijak:

 • razvija pravilen odnos do naravnih dobrin in prizadevanja za ohranjanje naravnih dobrin;

TEHNOLOGIJA

 • prehrana in živila

GOSPODARSKA DELITEV DELA

     
 • pozna način delitve dela,
 • razume delitev gospodarstva na dejavnosti in funkcioniranje gospodarskega procesa.
 • opiše vrste in vzroke za delitev dela,
 • razloži pomen/smisel delitve dela,
 • opiše dejavnosti v družbi;
 • razvija občutek za ekonomičnost in aktivno vključevanje v delovno okolje,
 • razvija občutek za kvalitetno delo;

DRUŽBOSLOVJE

 • delitev dela

PODJETJE

     
 • razume opredelitev podjetja,
 • pozna delovanje živilske industrije,
 • razume pomen živilske industrije,
 • pozna gospodarske enote in vrste podjetij,
 • razume pojem firma,
 • pozna pravne oblike gospodarskih družb,
 • pozna organizacijo podjetja,
 • pozna okolje podjetja,
 • razume poslovanje podjetja,
 • pozna možnosti za delovno kariero.
 • razloži pojme obrt, firma podjetje in opiše njihove naloge,
 • izbere primerno ime, določi sedež in dejavnost podjetja,
 • razloži pomen in opiše razlike med s. p., d. o. o., d. n. o. in d. d.,
 • opiše prednosti in slabosti majhnih in velikih podjetij,
 • opiše organizacijsko ureditev majhnih in velikih podjetij,
 • utemelji potrebo po dobri komunikaciji med zaposlenimi;
 • zave se vloge podjetja kot osnovne celice gospodarskega procesa,
 • razvija občutek za estetiko,
 • razvija predstavo o idealni organizaciji poslovanja,
 • razpravljajo o težavah v organizaciji,
 • zave se prednosti dobrega poznavanja podjetja;

PRAKTIČNI POUK

 • obrat

USTANOVITEV IN PRIDOBITEV PODJETJA

     
 • pozna postopek za ustanovitev podjetja.
 • opiše postopek za ustanovitev podjetja;
 • zave se relacije: posameznik - podjetje – družba;
 

TRGOVSKA PODJETJA

     
 • razume pomen trgovskih podjetij,
 • pozna značilnosti in osnovne dejavnike poslovanja trgovskih podjetij,
 • pozna temeljne predpise v trgovini in vlogo inšpekcijskih služb,
 • pozna značilnosti ter kazalce učinkovitega poslovanja v trgovini na debelo in drobno,
 • pozna temeljne funkcije v trgovskem podjetju (poslovno in komercialno funkcijo).
 • utemelji izbrani primer iz prakse,
 • razlikuje osnovne vrste trgovskih podjetij,
 • našteje temeljne predpise v trgovini in opiše njihovo vlogo,
 • opiše tehniko prodaje v trgovini na drobno in debelo,
 • razloži notranjo organiziranost trgovskih družb,
 • razloži pomen pravilne nabave blaga in izbire najugodnejšega dobavitelja;
 • zave se vloge trgovskega podjetja za narodno gospodarstvo,
 • razvija odgovoren odnos do strokovnega dela,
 • zave se potrebe po kvalitetnem poklicnem delu,
 • razvija občutek za strpnost, odgovornost, natančnost in strokovnost;

PRAKTIČNI POUK

 • vrste trgovine, predpisi v trgovini

TEHNOLOGIJA

 • dokumentacija v skladišču

TRG

     
 • razume definicijo trga,
 • pozna ponudbo na trgu,
 • pozna posebnosti ponudbe živilskih podjetij,
 • pozna povpraševanje na trgu,
 • razume pojem tržnega ravnotežja
 • razume pomen tržne usmeritve podjetja,
 • obvlada kupoprodajno pogodbo.
 • opiše dejavnike trga in delovanje tržnega gospodarstva,
 • razloži pojem ponudba na trgu,
 • opiše posebnosti ponudbe živilskih podjetij,
 • razloži pojem povpraševanje na trgu,
 • razloži odvisnost ponudbe in povpraševanja glede na ceno in druge dejavnike na trgu,
 • razloži potrebo po prilagoditvi tržnim spremembam,
 • razloži pomen pogodb, piše sestavine pogodbe, sestavi kupoprodajno pogodbo;
 • razvija spretnost za hitro in učinkovito delovanje, tudi v nepredvidljivih situacijah,
 • zave se potrebe po nenehnem izobraževanju in spremljanju dogajanja na trgu,
 • razvija spoštljiv in strokoven odnos do poslovnih partnerjev;

 

TRŽENJE

     
 • razume pojem trženje/ marketing,
 • razume pojem raziskava trga,
 • pozna elemente tržnega/marketinškega spleta, to so politika proizvodov, cenovna politika, politika mesta prodaje in politika komuniciranja s trgom,
 • pozna načela oglaševalske etike,
 • obvlada načine za pospeševanje prodaje.
 • razloži pojem marketing v podjetju,
 • razloži pomen raziskave trga za uspešno poslovanje podjetja,
 • opiše dejavnike, ki vplivajo na prodajo izdelka,
 • razloži vpliv politike cen na uspešnost podjetja,
 • opiše različne vrste popustov,
 • opiše prednosti in pomanjkljivosti lastnega prodajnega mesta,
 • razloži pomen in cilje oglaševanja,
 • utemelji izbor medija za učinkovito oglaševanje svojih izdelkov/storitev,
 • opiše načine za pospeševanje prodaje;
 • razvija marketinško razmišljanje,
 • razvija smisel za opazovanje,
 • zave se vloge inovacij in blagovne znamke,
 • zave se učinka ustrezne izbire cenovne politike,
 • zave se učinka urejenih in lokacijsko primernih prostorov,
 • zave se negativnih in škodljivih učinkih oglaševanja,
 • razvija samoinciativnost,
 • predstavi nekaj primerov pospeševanja prodaje iz časopisov, trgovin, sejmov …

TEHNOLOGIJA IN PRAKTIČNI POUK

 • izdelki, higiena čiščenja

 

 

 

STROŠKI V POSLOVNEM PROCESU

     
 • razume pojme potrošek, strošek, izdatek in odhodek,
 • pozna vrste stroškov,
 • obravnava postopek za računanje lastne cene izdelka,
 • razume odvisnost stroškov glede na obseg proizvodnje (stalni stroški, spremenljivi stroški).
 • opiše posamezne vrste stroškov,
 • opiše vrste stroškov, ki nastanejo v proizvodnji,
 • izračuna lastno ceno izdelka in opravljene storitve,
 • razloži spremenljive in stalne stroške;
 • razvija občutek za natančnost in zanesljivost,
 • zave se učinka zniževanja proizvodnih stroškov,
 • razvija podjetniško razmišljanje;
 

FINANČNE KALKULACIJE IN ANALIZA POSLOVANJA

     
 • zna izdelati enostavne kalkulacije za izdelek/storitev,
 • razume pojem prag pokritja stroškov,
 • obvlada načrt za prikaz potrebnih sredstev za začetek poslovanja,
 • razume merila: za uspešno gospodarnost ali ekonomičnost, storilnost ali produktivnost, donosnost ali rentabilnost,
 • pozna načine, možnosti in pogoje za financiranje podjetja,
 • pozna ukrepe za pomoč podjetju v finančnih težavah, to je sanacijo in stečaj.
 • izdela enostavno kalkulacijo za izdelek/storitev,
 • izdela načrt za začetna sredstva poslovanje in opiše vire,
 • izračuna prag pokritja stroškov,
 • izračuna bilanco uspeha,
 • opiše merila za gospodarnost, storilnost in donosnost,
 • oceni poslovanje podjetja,
 • našteje razloge za financiranje podjetja,
 • našteje vzroke za prenehanje podjetja;
 • razvija občutek za natančnost in varčnost,
 • razvija občutek odgovornosti za svoje delo,
 • razvija podjetniško razmišljanje,
 • zave se učinka varčevanja,
 • razvija občutek za ekonomičnost in varčnost;

TEHNOLOGIJA

 • vrste sredstev in virov

RAČUNALNIŠTVO

 • vrste plačilnih sredstev

POSLOVNO DOPISOVANJE

     
 • zna napisati ponudbo, naročilo, reklamacijo, opomin.
 • sestavi navedena poslovna pisma;
 • razvija spretnost komuniciranja, občutek za strokovno odgovornost in odnos do poslovnih partnerjev;

TEHNOLOGIJA IN PRAKTIČNI POUK

 • Čiščenje, skladiščenje

PSIHOLOGIJA PRODAJE

 • vrste poslovnih dopisov

TRŽNA STRATEGIJA IN NAČRT TRŽENJA (seminarska naloga)

     
 • razume merila in stopnjo zahtevnosti seminarske naloge,
 • pozna način za pravno zaščito novih idej/izdelka.

 

 

 

 

 

 

 

 • opiše proizvod/storitev, ki bo predmet njegove naloge,
 • izdela načrt za opravljanje izbrane storitve,
 • izbere primerno organizacijsko obliko za svoje podjetje,
 • poišče primerno lokacijo za svoje podjetje,
 • razišče trg za svoj izdelek/storitev,
 • analizira elemente spleta trženja za svojo poslovno zamisel,
 • poišče potencialne kupce in konkurenco ter oceni svoj tržni delež,
 • predvidi stroške in načrtuje druga potrebna sredstva,
 • določi politiko cen, prodajne poti, sestavi vzorčno promocijsko gradivo,
 • predvidi stroške, prihodke, odhodke in druge potrebne parametre,
 • opiše dane smernice in pripravi potrebno dokumentacijo.
 • razvija veščino ustvarjalnosti,
 • zave se potrebe po načrtovanju dela,
 • razvija sposobnost za sodelovanje v skupini,
 • razvija zmožnost za poslovno komunikacijo s kupci,
 • razvija podjetniško razmišljanje,
 • razvija občutek za zanesljivost in natančnost.

Vaja:

 • Izdelava seminarske naloge (delo v skupinah)

3. LETNIK

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

I. OSNOVE PSIHOLOGIJE

 

   

Dijak:

 • razume pojem psihologija.

Dijak:

 • razloži pojem psihologija,
 • našteje panoge psihologije.

Dijak:

 • zave se vloge psihologije.
 

II. OSEBNOST IN DUŠEVNI PROCESI

     

Osebnost

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj človekove osebnosti,
 • pozna osnovne osebnostne lastnosti in značilnosti zunanjega izražanja.
 • razloži, da je vsak človek osebnost zase,
 • razloži dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti (dednost, okolje, lastna dejavnost),
 • razloži pojem osebnost in opiše njene sestavine,
 • opiše porabnika glede na temperament, značaj, interese, spol …
 • opiše merila za pozitivno in negativno vrednotenje izdelkov in proizvajalcev.
 • zave se pomena interaktivnosti dejavnikov za razvoj človekove osebnosti,
 • navaja se upoštevati in spoštovati razlike med ljudmi,
 • razvija spretnost opazovanja in sposobnost vživljanja v porabnika,
 • razvija veščine za trgovski poklic.

Praktično izobraževanje

Čustva

 • pozna vrste čustev in njihove značilnosti
 • razume vpliv čustev na izražanje in vedenje posameznika.
 • opiše značilnosti čustev,
 • opiše doživljanje in izražanje čustev,
 • prepozna čustva in opiše fiziološke odzive, ki nastanejo pri čustvenem vzburjenju,
 • razloži pomen doživljanja in izražanja čustev za posameznikovo življenje – njegove reakcije in odločitve,
 • razloži pomen izražanja čustev v medsebojnem sporazumevanju,
 • razčleni in opiše značilnosti čustvene zrelosti.
 • navaja se prepoznavati čustva.
 • upošteva individualne razlike v izražanju čustev,
 • zave se, kako pomembno je razumeti sebe in druge,
 • razvija sposobnost za empatijo,
 • zave se pomena čustev pri nakupnem vedenju porabnikov,
 • razvija občutek za strpnost.

Praktično izobraževanje

Motivacija

 • razume pojme potreba, motiv, cilj,
 • razume proces motivacije,
 • pozna motive za nakupno vedenje,
 • razume spreminjanje potreb zaradi družbenega razvoja.

 

 • našteje vrste potreb,
 • opiše hierarhijo potreb,
 • opiše dinamiko motivov, tj. doživljanje frustracij in konfliktov,
 • opiše duševne obremenitve (stres, krizo) in vplive le-teh na zdravje,
 • prepozna motive za nakup posameznega izdelka in/ali storitve,
 • razlikuje med potrebo in željo,
 • razloži vpliv kulture, tradicije in navad na motivacijo za nakup.
 • aplicira hierarhijo potreb na lastnih izkušnjah,
 • prizadeva si zadovoljiti potrebe porabnikov na čim višjem nivoju,
 • razvija sposobnost za empatijo.

Praktično izobraževanje

Družboslovje

Zaznavanje

 • pozna potek sprejemanja informacij iz okolja.

 

 • zaznavanje,
 • usmeri pozornost na porabnika/kupca,
 • opiše pomen barv in njihov vpliv na pozornost in razpoloženje.
 • razvija občutek za ustrezen poslovni stik,
 • zave se, da na svojo odločitev lahko vpliva,
 • razvija strpen odnos do ljudi.

Tehnologija

Praktično izobraževanje

Učenje in spomin

 • razume pomen učenja za človekov osebnostni razvoj.
 • opiše dejavnike uspešnega učenja,
 • pojasni vlogo spomina in pomnjenja
 • zave se pomena in vpliva učenja za osebnostni razvoj in uspešnost pri delu,
 • razvija delovne navade.

Praktično izobraževanje

III. KOMUNIKACIJA

     

Komunikacija

 • razume pojem komunikacija,
 • pozna vrste komunikacije,
 • pozna načine komuniciranja,
 • obvlada poslovno telefoniranje, komuniciranje preko medmrežja in elektronske pošte,
 • pozna način za vzpostavljanje stikov.
 • razloži pojem komunikacija,
 • opiše posredno in neposredno komunikacijo,
 • opiše osnovne oblike neverbalnega komuniciranja,
 • skrbi za osebno urejenost in higieno.
 • razvija spretnost za uspešno komunikacije,
 • razvija smisel za poslovno sporazumevanje,
 • zave se pomena in učinka pravil besedne, nebesedne in pisne komunikacije,
 • razvija sposobnost za empatijo,
 • skrbi za urejen izgled in primeren slog.

Slovenščina

Praktično izobraževanje

Informatika

Higiena in varstvo pri delu

Poslovni bonton

 • obvlada osnove poslovnega bontona.
 • opiše poslovni bonton,
 • razloži učinke poslovne morale.
 • zave se učinka upoštevanja bontona,
 • zave se nujnosti upoštevanja določil poslovnega bontona,
 • razvija strokovno odgovornost do strank.

Slovenščina

Praktično izobraževanje

Imidž

 • razume pojem imidž prodajalne,
 • razume, da ureditve prodajalne vpliva na nakup.
 • razloži vpliv imidža prodajalne na porabnike.
 • razvija spretnost za prilagajanje.

Higiena in varstvo pri delu

IV. PSIHOLOŠKI VIDIKI PRODAJE

     

Kupoprodajni proces

 • pozna nakupni proces in vedenje porabnikov,
 • razume, da lastnosti porabnikov vplivajo na način trženja izdelkov in storitev,
 • obvlada osnovne zakonitosti uspešne prodaje.
 • opiše nakupni proces in nakupno vedenje ljudi,
 • opiše lastnosti dobrega prodajalca,
 • opiše različne skupine porabnikov glede na spol, starost, življenjski slog …,
 • opiše vedenje kupcev v prodajalni,
 • razloži vpliv družbe in članov skupine na nakupno vedenje posameznika,
 • utemelji, da se način nakupa spreminja z načinom življenja.
 • razvija spretnost za opazovanje in vživljanje v porabnika,
 • zave se pomena primernega odnosa do porabnika,
 • razvija občutek za strpnost in prilagajanje,
 • zave se relacije družba – posameznik.

Gospodarsko poslovanje

Praktično izobraževanje

Reklama in propaganda

 • pozna metode zbiranja in obdelave informacij,
 • zna oblikovati vprašalnik za krajši intervju,
 • razume temeljne cilje reklame, tj. vzbuditi pozornost, informirati, motivirati in vplivati na potrošnika,
 • pozna zakonitosti za oblikovanje dobre reklame,
 • pozna načine za pospeševanje prodaje,
 • pozna vrste in značilnosti nakupa izven prodajalne.
 • razloži pomen raziskav porabnikov na trženje/prodajo izdelkov in storitev,
 • razloži potrebo po iskanju informacij o konkurenci, reklami, ekonomskih gibanjih,
 • utemelji uporabnost zbranih podatkov,
 • razloži vpliv na nakup (zunanji videz, blagovna znamka, estetska urejenost …)
 • razloži vpliv sejmov, razstav, reklame,
 • razloži pojem impulzivni nakup,
 • opiše nakup v prodajalni, preko kataloga, telefona, TV, interneta …
 • zave se učinka pozitivne in negativne reklame,
 • razvija spretnost za pospeševanje prodaje.

Gospodarsko poslovanje

Informatika

Slovenščina

Praktično izobraževanje

Tehnologija

Reševanje konfliktov

 • pozna značilnosti strank,
 • pozna strategijo za reševanje medosebnih konfliktov,
 • pozna pravice porabnikov in njihovo pravno varstvo,
 • pozna možnosti za tatvino v prodajalni,
 • zna ustrezno reagirati v primeru tatvine.
 • razloži vzrok za nastanek konfliktnih situacij,
 • našteje učinkovite načine reševanja konfliktov,
 • našteje pravice porabnikov,
 • opiše psihološke probleme, ki nastanejo ob reklamaciji.
 • razvija spretnost za prilagajanje,
 • razvija sposobnost za empatijo,
 • razvija odgovoren in pošten odnos do strank,
 • razvija komunikacijske veščine.

Praktično izobraževanje

Slovenščina

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

7. DIDAKTIČNO-METODIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA

VRSTNI RED OBRAVNAVE UČNIH VSEBIN

Učitelj je v okviru učnega načrta pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi učne teme, in pri določanju zaporedja učne snovi avtonomen. Predlagano zaporedje učnih vsebin je zgolj priporočilo, po katerem učitelj načrtuje aktivnosti v razredu (obravnava učne snovi, ponavljanje in utrjevanje snovi, preverjanje znanja …).

DOSEGANJE CILJEV PREDMETA

Cilji predmeta segajo na spoznavno, čustveno in socialno področje.

Oblike in metode, ki jih učitelj uporablja pri pouku, so individualne in skupinske/sodelovalne oziroma kombinacija obeh, odvisno od učnega cilja, ki ga želi doseči.

Za nižje kognitivne ravni je primerna metoda razlage, delo z besedilom in/ali demonstracija, npr. videoposnetki.

Za doseganje ciljev na višji ravni je potrebno uporabiti metode, ki vključujejo in spodbujajo aktivnost dijaka, npr. diskusijsko metodo, progresivno podvajanje, primerjanje besedil.

Socializacijske cilje dosežemo z izkustvenim učenjem, tj. s samoopazovanjem, priklicem in analizo lastnih izkušenj, z raznimi vprašalniki, ocenjevalnimi lestvicami …