SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

  2. ŠTEVILO UR

Letnik Oblike izobraževalnega dela
Skupaj Teorija Vaje z delitvami
1. 70 70  
Skupaj 70 70  

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

OSNOVNI TEČAJ HIGIENSKEGA MINIMUMA

OSEBNA HIGIENA

Dijak:

· razume učinek higiene telesa in rok,

· razume pomen nege rok in telesa,

 • razume pomen higiene delovne obleke, obutve in pokrivala,
 • pozna različna področja higiene,
 • zna opredeliti različna področja higiene,
 • razume povezavo med zdravjem in higieno,
 • obvlada osebno higieno.

Dijak:

·razloži zahteve Pravilnika o higienskem minimumu,

· osvoji znanja iz Pravilnika, ki se nanašajo na higienski minimum,

· razlikuje med zdravjem in higieno,

· vzročno-posledično pojasni povezavo med zdravjem in higieno,

· skrbi za osebno higieno,

· zave se pomena higiene v živilstvu,

· pojasni pomen in lastnosti delovne obleke in način za njeno vzdrževanje,

· razloži pomen higiene za ohranitev zdravja;

Dijak:

· zave se svoje vloge pri zagotavljanju kvalitetnih izdelkov in varovanju zdravja potrošnikov,

· razvija občutek osebne odgovornosti;

TEHNOLOGIJA

 • Osebno zdravje pri delu z živili

PRAKTIČNI POUK

 • Pomen urejene, čiste delovne obleke

 

 

VARSTVO PRI DELU

· pozna pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev na področju varstva pri delu,

· pozna razvoj varstva pri delu,

· razume pomen varstva pri delu.

· opiše glavne naloge varstva pri delu,

· razloži zakonodajo o varstvu pri delu in izjavo o varnosti,

· našteje načine za zagotavljanje varnega in zdravega dela,

· pojasni, kdo in zakaj uživa posebne pravice iz varstva pri delu;

· razvija odgovornost za varno delo,

· zave se pomena ustrezne usposobljenosti za varno delo v obratu;

PRAKTIČNI POUK

 • Zakonodaja s področja varstva pri delu

INFORMATIKA

 • Zagotavljanje varnega in zdravega dela
 • Pravice posebnih socialnih kategorij do varstva pri delu

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA VARNO DELO

· pozna delovno okolje,

· pozna ustrezno ureditev delovnega prostora in delovnega mesta,

· pozna posebne ekološke pogoje na delovnem mestu (fizikalne, kemijske, biološke),

· razume pomen prezračevanja in razsvetljave v delovnem prostoru.

· pozna posledice vibracij, sevanja in žarčenja pri delu,

· pozna škodljive vplive plinov, par in industrijskih strupov,

· pozna vpliv aerosolov ter nevarnih snovi (agresivnih čistil, kemikalij, vnetljivih in eksplozivnih snovi).

· razloži opozorilne znake,

· pojasni pomen postopnega uvajanja v delo,

· zave se pomena izobraževanja in preverjanja znanja iz varstva pri delu.

· utemelji zahteve po urejenosti delovnega mesta,

· razloži pomen zračenja, ustrezne temperature in razsvetljave delovnih prostorov ter njihovo velikost.

· razloži pojem mikroklima,

· pojasni vpliv neugodne mikroklime na počutje in storilnost delavca ter način zaščite,

· pojasni vpliv prahu na dihala, počutje in zdravje delavcev in razloge za uporabo zaščitnih sredstev,

· našteje posledice prisotnosti bakterij, virusov, glivic, parazitov in insektov na delovnih mestih;

· razvija občutek za odgovorno in varno delo, ki ne ogroža delavca, sodelavcev in živil,

· zave se resnosti delovnih nezgod in njihovih posledic (invalidnost, občasna delovna nezmožnost ali celo smrt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIČNI POUK

 • Opozorilni znaki
 • Nevarnosti na delovnem mestu

BIOTEHNOLOGIJA

 • Pomen mikroklime za zdravje in delovno storilnost

INFORMATIKA

 • Poznavanje zdravju škodljivega okolja na delovnem mestu

 

 

 

 

 

OKUŽBA ALI INFEKCIJA

· pozna vrste in načine okužb,

· razume pojme epidemija, endemija, pandemija in zoonoza,

· pozna glavne skupine nalezljivih bolezni, njihov potek in način prenosa,

· pozna zajedalce ali parazite,

· obvlada ukrepe proti okužbam z živili živalskega izvora.

· našteje načine za prenos bolezni,

· našteje vrste in vire okužb,

· razloži vzroke za kapljične, kožne in črevesne nalezljive bolezni,

· razloži pojem klicenosec,

· pojasni načine za preprečevanje in širjenje nalezljivih bolezni,

· razloži pojme: zasilni zakol, črni zakol, okužba z živili živalskega izvora;

· razvije odgovoren odnos do varovanja osebnega zdravja in zdravja potrošnikov,

· razvije odgovoren odnos do higiene;

TEHNOLOGIJA

 • Poznavanje živil živalskega izvora

BIOTEHNOLOGIJA

 • Obnašanje povzročiteljev bolezni in ukrepi proti njim

HIGIENA PREHRANE

· pozna različne vrste kontaminacij hrane in vrste kontaminentov,

· razume pomen veterinarskega nadzora nad živili živalskega izvora,

· pozna načine za preprečevanje okužb z živili.

· razloži pojma higiensko oporečno in higiensko neoporečno živilo,

· našteje vire okužb in načine za preprečevanje le-teh,

· razloži pojem varna hrana (brez patogenih mikroorganizmov in parazitov, pesticidov, antibiotikov, težkih kovin, radioaktivnih snovi).

· zave se pomena rednega nadzora surovin in izdelkov v živilski industriji.

TEHNOLOGIJA

 • Pravilno ravnanje pri predelavi

PRAKTIČNI POUK

 • Preprečevanje križanj čistih in nečistih poti

BIOTEHNOLOGIJA

 • Poznavanje lastnosti kontaminentov in ukrepov za zaščito živil in potrošnikov

OKUŽBE IN ZASTRUPITVE Z ŽIVILI

· pozna različne vrste mikroorganizmov: tehnološko koristnih, tehnološko škodljivih in patogenih,

· pozna možne okužbe in zastrupitve,

· razume pomen proizvodnje higiensko neoporečnih živil,

· obvlada ukrepe proti okužbam in zastrupitvam z živili,

· pozna zastrupitve z živili zaradi drugih vzrokov.

· našteje mikroorganizme, ki jih uporabljamo v mlekarstvu,

· našteje povzročitelje kvarjenja živil,

· pojasni razliko med tehnološko koristnimi in škodljivimi mikroorganizmi,

· opiše vrste okužb, znake in trajanje okužb oziroma obolenj,

· opiše ukrepe ob pojavu okužb in zastrupitev s hrano;

· zave se lastne odgovornosti pri proizvodnji živil,

· zave se pomena osebnega zdravja in higiene pri delu z živili,

· zave se vloge natančnosti in vestnosti pri delu z živili;

TEHNOLOGIJA

 • Poznavanje in uporaba tehnološko koristnih mikroorganizmov

INFORMATIKA

 • Ravnanje v primeru okužbe z živili

ČIŠČENJE IN DDD

· pozna čistilna sredstva in čistilne pripomočke za vzdrževanje higiene v živilskih obratih,

· pozna načine dezinfekcije in sodobna dezinfekcijska sredstva,

· razume pomen in način dezinsekcije in deratizacije,

· pozna sredstva, ki so dovoljena za ekološko predelavo mleka.

· našteje vrste in opiše namen čiščenja.

· opiše uporabo različnih čistilnih sredstev,

· razloži pomen in postopek dezinsekcije in deratizacije v živilskem obratu,

· našteje organizacije, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo,

· našteje načine za učinkovito dezinfekcijo,

· našteje čistila in razkužila, ki so učinkovita in dovoljena v živilstvu,

· razloži vzroke za uporabo različnih sredstev za čiščenje in razkuževanje;

· zave se pomena natančnega čiščenja ter rednega opravljanja DDD,

· razvija odgovoren odnos delavcev za higiensko neoporečna živila,

· razvija natančnost pri delu;

PRAKTIČNI POUK

INFORMATIKA

 • Postopki čiščenja ob uporabi najustreznejših čistilnih sredstev in pripomočkov

BIOTEHNOLOGIJA

 • Delovanje čistil in razkužil

HIGIENSKO TEHNIČNA UREDITEV ŽIVILSKIH OBRATOV

· pozna zahteve za komunalno in notranjo ureditev živilskega obrata,

· pozna vrste nadzora delovnega postopka in kakovosti živil,

· pozna zahteve za ureditev prostorov za prodajo in promet z živili,

· razume oskrbo živilskega obrata z zdravo, neoporečno pitno vodo,

· razume pogoje za primerno lokacijo.

· predstavi higienske normative za proizvodnjo živil (lokacija, komunalna in notranja ureditev živilskega obrata, ravnanje z odpadki in odplakami),

· pojasni pomen preskrbe z neoporečno pitno vodo in higiensko urejenih sanitarij.

· zave se pomena primerne lokacije ter ustrezne higiensko-tehnične ureditve objekta za predelavo živil s poudarkom na predelavi mleka.

PRAKTIČNI POUK

 • Pridobivanje neoporečnih živil
 • Osebna higiena v praksi

TEHNOLOGIJA

 • Poznavanje HACCP sistema

KONTROLA DELOVNEGA POSTOPKA IN KAKOVOSTI ŽIVIL

· pozna sistem za določanje kritičnih točk HACCP,

· razume redno in občasno prisotnost inšpekcijskih organov,

· razume pomen notranje kontrole obrata,

· pozna osnovno zakonodajo zdravstvene zaščite potrošnikov in varstva pri delu.

· opiše program za določanje kritičnih kontrolnih točk, odpravljanje napak in vodenje dokumentacije,

· predstavi delo veterinarske, zdravstvene in tržne inšpekcije v obratu in na trgu,

· razloži pomen redne in natančne notranje kemijske in mikrobiološke kontrole izdelkov od surovine do končnega izdelka,

· opiše zahteve zakonodaje o kakovosti živil v prometu,

· predstavi zakon o higienskem minimumu in zakon o varstvu pri delu;

· razvija občutek za doslednost,

· razvija čut za odgovorno in natančno delo,

· oblikuje odgovoren odnos do dela z živili živalskega izvora,

· zave se svoje vloge pri zagotavljanju kvalitete izdelkov in varovanju zdravja potrošnikov;

TEHNOLOGIJA

 • Sistem interne in zunanje kontrole v živilskem obratu

INFORMATIKA

 • Zakonodaja, seznanjanje z delom in nalogami inšpekcijskih organov

ZAŠČITA NA DELOVNEM MESTU

· pozna način, kako uporabiti zaščitno delovno opremo in delovna sredstva,

· pozna način za varno delo s stroji in osnovno listo nevarnosti.

· opiše zaščitna sredstva za glavo, telo in okončine ter za zaščito pred hitrimi spremembami temperatur (delo na pasterizaciji, v hladilnici, v zamrzovalnem prostoru),

· našteje možne okvare sluha in opiše sredstva za varovanje sluha,

· opiše pripomočke za varovanje drugih delov telesa,

· upošteva navodila za pravilno uporabo in vzdrževanje delovne opreme;

· razvija občutek za odgovorno in varno ravnanje s stroji in napravami;

PRAKTIČNI POUK

 • Zaščitna sredstva pri praktičnem pouku v živilskem obratu in v šolski mlekarski delavnici

UREDITEV DELOVNIH PROSTOROV

· pozna normative za ureditev prometnih poti, stopnišč, lestev in nevarnih odprtin,

· pozna normative za velikost delovnih prostorov,

· seznani se z ukrepi za preprečevanje zdrsov in s tem povezanih poškodb,

· pozna načrt reševanja, osnove prve pomoči in možnosti reševanja v primeru nesreče.

· našteje načine za varno ureditev delovnih mest,

· opiše ureditev tal, sten in stropov ter normative za okenske odprtine in odprtine vrat,

· opiše ureditev poti za delavce, prometnih poti ter nevarnih površin,

· utemelji nujnost postavitve varovalnih ograj,

· našteje normative za višino in prostornino delovnih prostorov.

· razvija čut za varovanje zdravja in preprečevanje nezgod;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČNO VARSTVO

· razume pomen varnega ravnanja pri delu s parnimi kotli,

· razume zahtevo po tehnični varnosti naprav pod napetostjo,

· pozna načine varnega gibanja pri delu in transportu,

· pozna ukrepe za varovanje pred požari.

· uporabi ustrezen postopek za pravilno delo s parnimi kotli,

· razloži pomen rednih periodičnih pregledov in testiranj,

· opiše možnosti poškodb in načine za reševanje v primeru nesreče,

· predstavi način dvigovanja bremen,

· opiše način zlaganja materialov v obratu in način nalaganja ter prevažanja transportnih sredstev,

· predstavi predpise in zahteve, ki urejajo področje varstva pred požari,

· razloži vzroke za nastanek požara ter teorijo gorenja in gašenja,

· našteje sredstva in naprave za gašenje ter opiše delovanje gasilnih naprav.

· razvija občutek za odgovorno in varno ravnanje z visokotlačnimi napravami,

· razvija pravilen odnos do varovanja skupnega premoženja,

· skrbi za red in varno delo,

· odgovorno ukrepa v primeru nevarnosti.

TEHNOLOGIJA

 • Ureditev delovnih mest in velikost prostorov

PRAKTIČNI POUK

 • Ukrepanje ob delovnih nesrečah in požarih oziroma njihovo preprečevanje

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA