SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

INFORMATIKA

2. ŠTEVILO UR

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje z delitvami v skupine

1.

70

17

53

Skupaj:

70

17

53

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI IZOBRAŽEVANJA

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

OSNOVE INFORMATIKE

Dijak:

pozna pojme:

 • informatika,
 • informacija, podatek,
 • kod, kodiranje,
 • diskretni, zvezni način,
 • bit, bajt,
 • informacijski sistem,
 • informacijska tehnologija,
 • informacijska pismenost.

Dijak:

 • razloži vlogo in pomen informacij v sodobni družbi,
 • razlikuje med informacijo in podatkom,
 • razlikuje zvezno in diskretno kodiranje podatkov,
 • razloži principe kodiranja podatkov v računalniku,
 • razčleni uporabnost informacijskih sistemov,
 • razloži pomen informacijske tehnologije,
 • opiše informacijsko pismenost.

Dijak:

 • zave se pomena informacij v sodobni družbi,
 • razvije sodobno informacijsko razmišljanje,
 • poveže učinkovitost in uspešnost svojega dela z odvisnostjo od razpoložljivih informacij,
 • odkrije, da je učinkovitost predstavljene informacije odvisna od pravilno izbranih podatkov,
 • zave se odvisnosti sodobnega človeka od informacij in informacijske tehnologije.
 • Matematika
 • Gospodarsko poslovanje

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

 • pozna razvoj računalništva,
 • pozna Von Neumannov model računalnika,
 • pozna programsko in strojno opremo računalnika,
 • pozna vhodne enote,
 • pozna centralno procesno enoto,
 • pozna različne pomnilnike in pomnilne medije,
 • pozna izhodne enote,
 • pozna operacijski sistem,
 • pozna vrste uporabniške programske opreme,
 • razume pomen avtorskih pravic in pojem licenca.
 • opiše razvoj informacijske tehnologije, predvsem razvoj računalništva,
 • razlikuje programsko in strojno opremo računalnika,
 • razloži von Neumannov model računalnika,
 • opiše delovanje računalnika,
 • opiše enote računalnika,
 • razloži funkcije posameznih enot računalnika,
 • razlikuje delovni in bralni pomnilnik,
 • razloži načine kodiranja znakov 0 in 1 v računalniku,
 • našteje osnovna opravila v operacijskem sistemu,
 • našteje posamezne vrste programske opreme in opiše njihovo uporabnost,
 • razloži pojma avtorsko delo in licenca.
 • utrjuje povezavo človek –informacija – tehnika,
 • pozna pomen računalnika kot pripomočka pri reševanju informacijskih problemov v sodobni družbi, - k informativnim ciljem ali sprememba,
 • zave se vloge računalnika kot pripomočka …
 • osredotoči se na trenutno dosegljive pripomočke,
 • razvija spoštljiv odnos do avtorskega dela.
 • Gospodarsko poslovanje
 • Matematika

KOMUNICIRANJE

 • pozna elemente, načine in pomen komuniciranja v sodobni družbi.
 • razloži shemo komuniciranja,
 • našteje cilje komuniciranja,
 • uporabi odjemalce elektronske pošte in spletne forume.
 • išče zakonitosti komunikacijske povezanosti v sodobni družbi,
 • zave se vloge/pomena informacijske tehnologije za uspešno poslovno komuniciranje.
 • Gospodarsko poslovanje
 • Slovenščina
 • Tuj jezik
 • Tehnologija

AVTOMATIZACIJA V MLEKARSTVU

 • pozna vrste naprav, ki izvajajo avtomatiziran tehnološki proces,
 • razume vlogo računalniške tehnologije pri podpori procesov.
 • opiše naprave in njihovo vlogo,
 • našteje podatke na računalniškem terminalu in na nadzorni plošči.
 • povezuje teoretično znanje s prakso,
 • usposobi se za naloge na konkretnem delovnem mestu.
 • Tehnologija
 • Biotehnologija

PISNA PREDSTAVITEV INFORMACIJ

 • pozna merila za pravilno oblikovanje in pisanje strokovnih besedil,
 • razume pomen uporabniških programov pri predstavitvi informacije (preglednice, grafični program).
 • vnese besedilo v računalnik brez napak,
 • poišče podatke v omrežju Internet in drugih virih in jih uporabi pri predstavitvi informacije,
 • obdela podatke, pridobljene pri praktičnem pouku, in jih uporabi pri izdelavi naloge,
 • prepozna ustrezne podatke,
 • oblikuje podatke v strnjeno informacijo,
 • vstavi v besedilo grafične dopolnitve in grafikone,
 • samostojno oblikuje dokument in pojasni uporabljene oblike,
 • ovrednoti obliko dokumenta.
 • razvija spretnost urejanja besedila,
 • razvija samostojnost pri iskanju podatkov,
 • krepi odgovornost do sošolcev/sodelavcev,
 • razvija veščino pisnega komuniciranja,
 • pridobiva sposobnost za ocenjevanje in vrednotenje lepega,
 • usposobi se za pisanje smiselnih in pravilno oblikovanih besedil.
 • Slovenščina
 • Tehnologija
 • Biotehnologija
 • Umetnost

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Pridobljeno teoretično znanje ocenjujemo ustno z upoštevanjem Pravilnika o ocenjevanju in predhodno izdelanih meril o ocenjevanju. Vrednotimo uporabo znanja in razumevanje osnovnih zakonitosti informatike. Uspešnost pri vajah ocenjujemo s sprotnim preverjanjem med izdelovanjem pisne naloge po merilih, ki jih predhodno objavimo na vidnem mestu. Ocenjujemo izvirnost izbranega problema, razumljivost in jasnost opredelitve problema in prikazanih rešitev, pestrost uporabljenih virov in medijev, kvaliteto in aktualnost pridobljenih podatkov, organiziranost naloge v skladu z zahtevami, širino predstavljene informacije, bogastvo in ustreznost besedišča, tehnično in oblikovno dovršenost izdelka. Pogoj za pozitivno zaključeno oceno je pozitivna ocena iz teorije in oddana pisna naloga, izdelana po predpisanih merilih.

 

7. DIDAKTIČNO METODIČNA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Pouk poteka izključno v računalniški učilnici. Vzdrževalec učne tehnologije pred poukom tehnično pripravi učilnico. Učitelj zaradi različnega predznanja dijakov pri pouku upošteva diferenciacijo in individualizacijo. Teorija temelji na razgovoru in demonstraciji na predstavitvenem računalniku.

Če je dijakov v razredu več kot 17, se razred deli v dve heterogeni skupini, ki obiskujeta vaje izmenično. Način dela temelji na samostojnosti dijaka, sodelovalnem/timskem delu in medpredmetnem povezovanju, predvsem s strokovnimi predmeti.