SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

2. ŠTEVILO UR

Letnik

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

140

 

140

2.

140

 

140

3.

136

 

136

Skupaj

416

 

416


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

OBRATI IN RAZPOREDITEV PROSTOROV

Dijak:

 • pozna mlekarski obrat,
 • pozna namen objektov in prostorov,
 • pozna način dela in opremo.

 

VARSTVO PRI DELU V MLEKARSKEM OBRATU

 • razume pomen varstva pri delu v proizvodnji,
 • obvlada pravila varnega dela,
 • pozna način za uporabo zaščitnih sredstev.

Dijak:

 • našteje objekte,kjer predelujejo mleko,
 • opiše posamezne prostore,
 • našteje tehnično ureditev,
 • našteje strokovne kadre,
 • opiše tehnološko ureditev in način dela.

 

 

 

 • razloži pomen zaščite na delavnem mestu,
 • opiše predpise za varstvo pri delu in požarno varnost,
 • navede ukrepe v primeru lažjih nesreč pri delu.

Dijak:

 • razvija občutek za delo v mlekarski delavnici,
 • razvija tehnološko zavest.

 

 

 

 

 

 • razvija osebno odgovornost za varstva pri delu,
 • zave se pomena pravilne izbire zaščitnih sredstev.

TEHNOLOGIJA

 • Ureditev prostorov
 • Proizvodni procesi

 

 

 

 

 

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Higiena na delovnem mestu
 • Zoonoze
 • Sanitarno tehnična ureditev obrata
 • Varstvo pri delu

 

 

HIGIENA OPREME V MLEKARSKEM OBRATU

 • razume zahteve za osebno higieno,
 • pozna postopke za vzdrževanje higiene obrata.

OSNOVE ČIŠČENJA IN ČISTILNA SREDSTVA

 • pozna načine čiščenja (CIP, mehanično)
 • pozna vrste čistil in čistilnih naprav.

 

 

 

 

 

 • razloži pomen osebne čistoče, čistoče delavne obleke in osebne urejenosti,
 • opiše načine čiščenja mlekarskih obratov,

 

 

 • opiše postopke pospravljanja, čiščenja in razkuževanja prostorov,
 • našteje sredstva za mehansko in CIP čiščenje.
 • razvija občutek za upoštevanje higienskega minimuma,
 • zave se pomena higiene v mlekarskem obratu in njenega vpliva na kakovost končnega izdelka.
 • zave se pomena skrbnega ravnanja s čistili, razkužili …
 • razvija občutek za varovanje okolja.

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Higiena na delavnem mestu
 • Zoonoze
 • Sanitarno tehnična ureditev obratov

TEHNOLOGIJA

 • Sheme čiščenja
 • Čistilne naprave

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Koncentracije čistil
 • Kontrola kakovosti detergentov

PRIDOBIVANJE MLEKA

 • razume pomen pravilne oskrbe živali,
 • pozna osnove govedoreje,
 • pozna značilnosti ročne in strojne molže,
 • razume gospodarski pomen mlečnosti,
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na količino in kemično sestavo mleka.

 

 • razloži učinek pravilnega krmljenja in redne molže,
 • razloži povezavo med govedorejo in mlekarstvom,
 • opiše ročni in strojni način molže,
 • razloži ekonomični pomen mlečnosti,
 • opiše zahteve za kvalitetno pridobivanj mleka.
 • razvija human odnos do živali,
 • zave se vloge govedoreje za mlekarstvo,
 • razvija strokoven odnos do higienskega pridobivanja mleka,
 • zave se pomena mlečnosti kot bistva za ekonomično proizvodnjo mleka,
 • razvija zavest, da kakovostna surovina pomeni tudi kakovosten izdelek.

BIOTEHNOLOGIJA

 • Zgradba in delovanje posameznih tkiv in organov

TEHNOLOGIJA

 • Govedoreja

 

 

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

ODBIRA MLEKA

 • pozna različne vrste mleka,
 • razume sestavo različnih vrst mleka,
 • pozna postopke za odbiro mleka glede na namen uporabe,
 • pozna posledice zaviralnih snovi.
 • razloži spreminjane posameznih sestavin mleka,
 • našteje različne vrste mleka in opiše osnovne razlike med njimi,
 • odbere mleko glede na kakovost in kemično sestavo in ga usmeri v tehnološki proces,
 • razloži prisotnost zaviralnih snovi v mleku.
 • zave se vpliva posameznih sestavin mleka na kakovost končnega izdelka,
 • razvija občutek za pravilno uporabo glavnih sestavin za določen mlečni izdelek,
 • razvija pozitiven odnos do predpisov,
 • zave se svoje vloge za varovanje zdravja potrošnika.

TEHNOLOGIJA

Kemijska sestava mleka

BIOTEHNOLOGIJA

 • Pomen mleka v prehrani
 • Mikrobiologija mleka

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kakovost mleka

PRIMARNA OBDELAVA MLEKA

 • pozna načine zbiranja mleka,
 • pozna obdelavo mleka na posestvu,
 • pozna transport mleka do mlekarskega obrata.

SEKUNDARNA OBDELAVA MLEKA

 • pozna način sprejema mleka v mlekarni, predhlajenje in skladiščenje surovega mleka,
 • pozna tehnološke postopke in naprave za toplotno obdelavo mleka,
 • pozna načine za posnemanje in tipizacijo mleka,
 • pozna postopek homogenizacije mleka,
 • pozna postopek in naprave za dezodoracijo mleka.

 

 

 • razloži postopek zbiranja mleka,
 • opiše opremo za hlajenje mleka v zbiralnicah,
 • opiše transport mleka v mlekarno.

 

 • razloži učinek hlajenja in vpliv dejavnikov na kakovost surovine,
 • opiše postopke termizacije, pasterizacije, sterilizacije,
 • uporabi naprave za naštete operacije,
 • posname in tipizira mleko,
 • opiše razliko med homogeniziranim in nehomogeniziranim mlekom,
 • uporabi homogenizator.
 • senzorično oceni dezodorirano in nedezodorirano mleka.
 • zave se pomena pravilnega zbiranja, ekonomičnosti hlajenja in transporta do mlekarne.

 

 

 • zave se vpliva pravilne obdelave mleka na njegovo obstojnost in na kakovost končnega izdelka,
 • zave se pomena natančnosti pri delu,
 • razvija odgovoren odnos do dela,
 • spoznava, da je kakovostno obdelano mleko pogoj za dober končni izdelek,
 • razvija odgovoren odnos do tehnološke opreme.

TEHNOLOGIJA

 • Tehnološke sheme proizvodnih procesov

 

 

BIOTEHNOLOGIJA

 • Poznavanje značilnosti posameznih vrst mikroorganizmov

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kontrola kakovosti mleka
 • Kemična sestava mleka in mlečnih izdelkov

KONZUMNO MLEKO

 • razume pasterizacijo in sterilizacijo mleka,
 • pozna polnilne stroje za tekoče mlečne izdelke.

 

MLEČNE PIJAČE

 • razume postopek za izdelavo mlečnih pijač,
 • obvlada tehnološke postopke izdelave,
 • pozna sestavine za izdelavo mlečnih pijač.

DEHIDRIRANI MLEČNI IZDELKI

 • pozna stroje in naprave za zgoščevanje in sušenje mleka, ter njihovo delovanje,
 • pozna vrste dehidriranih mlečnih izdelkov.

 

FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI

 • pozna postopke za izdelavo različnih vrst jogurta, različnih vrst probiotičnih fermentiranih izdelkov, kefirja in kislega mleka,
 • pozna opremo potrebno za posamezen tehnološki postopek.

DODATKI PRI FERMENTIRANIH MLEČNIH IZDELKIH

 • pozna različne dodatke in njihov učinek pri fermentiranih mlečnih izdelkih,
 • pozna naprave za dodajanje dodatkov.
 • razloži tehnološka postopka za pasterizirano in sterilizirano mleko,
 • našteje načine polnitve tekočih mlečnih izdelkov,
 • izbere primerno embalažo.

 

 • razloži izdelavo mlečnih pijač,
 • opiše delovanje stabilizatorjev,
 • utemelji zahtevo po kakovostni surovini.

 

 

 • opiše postopek za izdelovanje zgoščenih vrst mleka,
 • opiše razliko med njimi.

 

 

 • izdela fermentirane mlečne izdelke (priprava surovine, dodatkov, kultur),
 • navede dejavnike tehnološkega procesa (čas, pH,T, kislinsko stopnjo),
 • senzorično oceni izdelek.

 

 

 • našteje dodatke in jih uporabi.
 • zave se svoje vloge pri zagotavljanju kvalitete izdelkov in varovanju zdravja potrošnikov,
 • razvija sposobnost prenašanja teoretičnega znanja v prakso.

 • razume pomen mlečnih pijač za večjo porabo mleka,
 • razvija ekološko zavest.

 

 

 

 • zave se pomena dehidriranih mlečnih izdelkov,
 • zave se pomena različnih načinov konzerviranja mleka,
 • zave se pomena natančnosti pri delu.

 

 • zave se pomena predpisov o kakovosti mleka in mlečnih izdelkih.

 

 

 

 • zave se pomena dodatkov.

TEHNOLOGIJA

 • Tehnološke sheme proizvodnih procesov

 

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska in mikrobiološka kontrola

 

 

BIOTEHNOLOGIJA

 • Značilnosti posameznih vrst mikroorganizmov
 • Biotehnološki postopki v mleku

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska in mikrobiološka kontrola

 

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska in mikrobiološka kontrola

 

 

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE

POVEZAVE

SIRARSTVO

 • pozna kriterije za delitev sirov,
 • razume zahtevo po kakovostni osnovni surovini in dodatkih,
 • pozna sirarsko opremo.
 • razume kislinsko in encimsko koagulacijo.

TEHNOLOŠKI POSTOPKI IZDELAVE SIRA

 • pozna tehnološki postopek izdelave najpomembnejših vrst sirov (trdih za ribanje in rezanje, poltrdih sirov, mehkih sirov s plesnijo, z rdečo mažo in v slanici ter svežih sirov),

 

 • pozna tehnološke postopke za izdelovanje topljenega sira,
 • zna senzorično ocenjevati sire.
 • našteje in opiše tipe, vrste in variante sirov,
 • našteje kriterije za odbiro mleka,
 • pojasni uporabo posameznih dodatkov,
 • opiše dejavnike, ki vplivajo na kakovost končnega izdelka,
 • razloži princip kislinske in siriščne koagulacije.
 • našteje zaporedja tehnoloških postopkov,
 • izdela naštete vrste sirov,
 • našteje stranske proizvode,

 

 • razloži učinek dodatkov pri topljenju sirov,
 • senzorično oceni izdelek.

 

 • identificira se s poklicem mlekar,
 • zave se pomena kvalitete osnovne surovine,
 • razvija pravilen odnos do opreme in naprav,
 • razvija občutek za opazovanje in razlikovanje.
 • razvija občutek za spremljanje tehnoloških postopkov,
 • razvija osebno odgovornost za svoje delo,
 • zave se možnosti za predelavo stranskih proizvodov,
 • razvija ekološko zavest,
 • zave se ekonomskega pomena predelave,
 • presoja ekonomičnost predelave mleka.

TEHNOLOGIJA

 • Ureditev sirarne
 • Tehnološki postopki izdelave sirov

 

 

BIOTEHNOLOGIJA

 • Značilnosti posameznih vrst mikroorganizmov
 • Pomen mineralnih snovi
 • Mikrobiologija mleka

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska in mikrobiološka kontrola

SMETANA

 • pozna vrste konzumne smetane,
 • pozna tehnološki postopek za izdelavo fermentirane smetane,
 • zna izbrati primerno analizo.

 

 

SUROVO MASLO

 • pozna postopek za izdelavo masla,
 • pozna merila za izdelavo kvalitetnega izdelka,
 • pozna delovanje maslodelnega stroja,
 • pozna možnosti za uporabo pinjenca.
 

 

SLADOLEDI

 • pozna delitev sladoledov glede na osnovno surovino,
 • pozna tehnološki postopek za izdelavo sladoleda,
 • pozna napake sladoledov.
 • naredi smetano z različno vsebnostjo maščobe,
 • senzorično oceni izdelek,
 • izračuna stroške izdelave.

 

 

 • naredi maslo na klasičen in šaržni način,
 • naredi maslo z različnimi dodatki,
 • opiše glavne napake masla,
 • opiše uporabo pinjeneca,
 • senzorično oceni izdelke.

 

 • našteje in izdela različne vrste sladoledov,
 • razloži namen izdelave sladoledov,
 • opiše najpogostejše napake sladoledov in vzroke zanje.
 • razvija tehnološko zavest,
 • upošteva zahteve Pravilnika,
 • presoja ekonomičnost porabe surovin in tehnoloških postopkov.

 

 

 • uči se opazovati,
 • pridobiva poklicno identiteto,
 • oblikuje odgovoren odnos do dela z živili.

 

 

 

 • zave se pomena higiene v postopku izdelave in nevarnosti okužb za potrošnika,
 • razvija delavne navade,
 • razvija sposobnost za spremljanje novosti.

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemična in mikrobiološka kontrola

 

 

TEHNOLOGIJA

 • Ureditev maslarne
 • Tehnološki postopki

BIOTEHNOLOGIJA

 • Značilnosti posameznih vrst mikroorganizmov

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemična in mikrobiološka kontrola

IZDELKI IZ OSTALIH VRST MLEKA

(kozjega, ovčjega, kobiljega …)

 • pozna kemijsko sestavo specifičnih vrst mleka,
 • pozna postopke za predelavo,
 • zna razlikovati vrste predelave.

 

EKO IZDELKI

 • razume tehnološke posebnosti pri proizvodnji,
 • pozna zahteve pravilnikov, ki zajemajo EKO pridelavo in predelavo mleka.

DEKLARIRANJE IZDELKOV

 • pozna zahteve Pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv,
 • pozna različne načine deklariranja mlečnih izdelkov,
 • pozna način izdelave deklaracij.
 • opiše mleko glede na njegovo kemijsko sestavo,
 • izdela ustrezne izdelke glede na razlike v tehnološkem procesu,
 • senzorično oceni izdelke in jim izračuna lastno ceno.

 

 • izdela izdelke iz ekološko pridobljenega mleka,
 • uporabi tehnološke postopke, ki jih dovoljuje ekološka predelava.
 • razloži pomen in vlogo deklariranja izdelkov,
 • pojasni estetski pomen deklaracij v povezavi z embalažo izdelka,
 • opiše sestavo posameznih deklaracij.
 • spozna široko možnost predelave,
 • zave se obstoja tržnih niš,
 • razvija sposobnost prilagajanja novim situacijam.

 

 

 • razvija ekološko zavest,
 • razvija sposobnost za prenašanje teoretičnega znanja v prakso.


 • upošteva predpise v živilski industriji,
 • zave se potreb po doslednosti pri deklariranju izdelkov.

TEHNOLOGIJA

 • Različne vrste mleka

BIOTEHNOLOGIJA

 • Ekološka osveščenost
 • Pravilniki

 

PRAKTIČNI POUK KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska in mikrobiološka kontrola

 

UMETNOST

 • Oblikovanje etiket
 • Oblikovanje embalažnih enot

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

 

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA