SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MLEKAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

140

105

35

2.

140

105

35

3.

136

102

34

Skupaj

416

312

104

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

OSNOVE FIZIKE

     

Dijak:

 • razume energijo in njene oblike;

Dijak:

 • razlikuje osnovne oblike energije (kinetično, potencialno, notranjo, kemijsko, jedrsko),
 • pozna mersko enoto za energijo
 • zna izračunati kinetično in potencialno energijo telesa,
 • razloži pretvarjanje energije iz ene oblike v drugo;

Dijak:

 • razvija čut za natančnost,
 • zave se uporabnosti znanja o pretvarjanju različnih oblik energije;

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Delovanje strojev v mlekarski delavnici
 • Pasterizacija
 • razume 1. zakon termodinamike;
 • opiše, kako se celotna energija v zaprtem sistemu ohranja,
 • razloži, kako lahko energija prehaja s telesa na telo z mehaničnim delom, toploto, svetlobo, električnim delom in snovjo,
 • zna izračunati delo, toploto, električno delo,
 • zna izračunati moč in energijski obračun za porabnike z znano močjo;
 • razvija čut za natančnost,
 • razvija sposobnost opazovanja,
 • razvija odgovoren odnos za ravnanje z energijo;

MATEMATIKA

 • Enačbe
 • pozna energijske vire;
 • našteje različne vire energije (sončno svetlobo, energijo gibajočih se tekočin, goriva, električno energijo, hrano);
 • razvija sposobnost za opazovanje dogajanj v naravi;

BIOTEHNOLOGIJA

 • Ekologija in varovanje okolja
 • razume prenos energije,
 • pozna sestavo in delovanje strojev;
 • opiše osnovne načine prenašanja energije (mehanski, hidravlični, električni),
 • pojasni delovanje elektromotorja,
 • opiše delovanje toplotnega stroja in njegov izkoristek;
 • zave se pomena uporabe strojev v mlekarski industriji,
 • zave se pomena električne in toplotne energije v industriji;

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Delovanje strojev v mlekarski delavnici
 • Pasterizacija
 • razume 2. zakon termodinamike;
 • razloži oblike energij in njihov izkoristek za delo,
 • razloži porabo, izkoriščanje in pretvarjanje energije;
 • razvija pravilen odnos za smotrno izkoriščanje energije v industriji;
 
 • pozna načine za varčevanje energije;
 • razloži kalorično vrednost goriv,
 • razloži posledice sežiganja organskih snovi,
 • pojasni izkoriščanje obnovljivih virov energije,
 • razloži pomen izolatorjev in opiše razlike med njimi,
 • razloži smotrno izkoriščanje energije in opiše osnovna merila za varčevanje;
 • oblikuje ekološko zavest in čut za odgovorno ravnanje z viri energije,
 • razvija osebni odnos do ekološkega ravnovesja,
 • razvija pravilen odnos do razpoložljivih virov energije,
 • zave se posledic v naravi zaradi neustreznega ravnanja z gorivi;

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

Varčevanje z energijo v mlekarski delavnici

 • razume osnovne merske enote in njihovo pretvarjanje;

 

 • našteje enote za merjenje osnovnih fizikalnih količin,
 • zna pretvarjati merske enote;
 • razvija občutek za natančnost;

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Merjenje
 • razume fazne spremembe in spremembe agregatnega stanja;
 • razloži fazne spremembe;
 • krepi čut za opazovanje agregatnega stanja snovi v naravi in tehnoloških postopkih,
 
 • pozna osnovne značilnosti fizikalnih količin in njihovo merjenje.
 • razloži fizikalne zakonitosti mase, volumna, gostote, temperature, tlaka in vlažnosti,
 • pojasni njihovo vlogo v tehnoloških postopkih in pri delovanju strojev in naprav.
 • razvija občutek za natančnost,
 • razvija spretnost za opazovanje dogajanj med tehnološkimi postopki,
 • razvija sposobnost za vrednotenje izbire fizikalnih parametrov pri proizvodnji mlečnih izdelkov.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Merjenje

PROIZVODNJA IN PROIZVODNI PROCESI

 • razume pojem proizvodnja,
 • pozna strukturo proizvodnega sistema na primeru mlekarne.
 • razloži pojme proizvodnja, tehnika in tehnologija,
 • pojasni pomen sestavnih elementov proizvodnega procesa,
 • ponazori strukturo proizvodnega procesa na primeru mlekarne.
 • razvija občutek za tehnološko zavest in pripadnost mlekarski stroki.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Obrati za predelavo
 • Razpored prostorov

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

 • pozna embalažne materiale,
 • pozna sodobno tehniko embaliranja,
 • pozna embalažne materiale in sodobno tehniko embaliranja v mlekarstvu,
 • pozna načine recikliranja embalaže in varstvo okolja,
 • pozna načine delovanja za zmanjšanje količin odpadne embalaže
 • razloži pomen in vlogo pravilnega in primernega embaliranja v sodobnem življenju,
 • opiše lastnosti posameznih embalažnih materialov,
 • našteje sodobne embalažne tehnike,
 • razloži različne načine embaliranja mlečnih izdelkov,
 • razloži pomen globalnega reševanja problema odpadne embalaže in njenega recikliranja.
 • presoja ekonomičnost uporabe določenih embalažnih materialov,
 • razvija ekološko zavest.

BIOTEHNOLOGIJA

 • Varstvo okolja

 

UMETNOST

 • Oblikovanje embalaže

SKLADIŠČENJE ŽIVIL

 • razume pomen pravilnega skladiščenja živil,
 • pozna različno obstojna živila,
 • pozna pogoje za skladiščenje mlečnih izdelkov.
 • utemelji vlogo pravilnega skladiščenja živil,
 • utemelji pomen pravilnega skladiščenja mleka in mlečnih izdelkov.
 • se zave pomena pravilnega skladiščenja živil za njihovo daljšo obstojnost.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Skladiščenje mlečnih izdelkov

TRANSPORT ŽIVIL

 • pozna načine transporta živil (notranji in zunanji),
 • pozna načine za zagotavljanje hladilne verige.
 • opiše načine transporta v živilski industriji,
 • razloži pomen hladilne verige za obstojnost hitro pokvarljivih živil.
 • razvija odgovornost za ohranjanje kakovosti živil z ustreznim transportom.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Prevoz mleka
 • Prevoz mlečnih izdelkov

KONZERVIRANJE ŽIVIL

 • razume najpomembnejše vzroke za kvarjenje živil,
 • pozna kemične metode konzerviranja,
 • pozna fizikalne metode konzerviranja (hlajenje, zamrzovanje, dehidriranje, pasterizacijo, sterilizacijo),
 • pozna delovanje hladilne naprave,
 • pozna delovanje ploščnega pasterizatorja.
 • razlikuje vzroke za mikrobiološko, encimsko, fizikalno in oksidativno kvarjenje živil,
 • opiše delovanje hladilne naprave,
 • razloži vpliv zamrzovanja in pravilnega tajanja na kakovost živil,
 • navede načine dehidriranja živil,
 • razloži pomen toplotne obdelave v živilski industriji,
 • utemelji ustreznost posameznih postopkov konzerviranja.
 • ugotavlja ekonomičnost posameznih postopkov konzerviranja.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Higiena opreme v mlekarskem obratu

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU:

 • Zoonoze
 • Varna živila

SPECIFIČNI TEHNOLOŠKI PROCESI V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

 • razume osnovne pojme filtriranja,
 • pozna membranske postopke filtriranja (reverzno ozmozo, ultrafiltracijo, mikrofiltracijo),
 • pozna mešanje in osnovne tipe mešal.
 • razloži filtriranje in opiše najpogostejše filtrirne naprave v živilstvu,
 • pojasni pomen membranskih postopkov v mlekarski industriji,
 • pojasni potek mešanja,
 • našteje različne tipe mešal.
 • zave se pomena membranskih tehnik filtriranja na zmanjševanje onesnaženosti odpadnih vod iz mlekarn.

BIOTEHNOLOGIJA

 • Bioreaktorji (mešala)

 

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Filtriranje

UVOD V MLEKARSTVO

 • pozna glavne sestavine mleka,
 • pozna osnovne fizikalno-kemijske lastnosti mleka (kislost, gostoto, viskoznost, zmrziščno točko, aktivnost vode),
 • pozna osnove govedoreje (pasme, anatomijo in fiziologijo prebavil, krvožilnega sistema ter mlečne žleze),
 • razume faze nastajanje mleka,
 • pozna značilnosti ročne in strojne molže,
 • pozna pogoje za higiensko pridobivanje mleka,
 • pozna obolenje mlečne žleze (mastitis) in načine zdravljenja.
 • našteje glavne sestavine,
 • razloži osnovne fizikalne in kemijske lastnosti mleka,
 • razloži povezavo med govedorejo in mlekarstvom,
 • razloži povezavo med presnovo hrane in nastajanjem mleka,
 • razloži zgradbo in delovanje mlečne žleze,
 • razloži nastajanje in izločanje mleka,
 • opiše ročno in strojno molžo,
 • razloži pojma molznost in mlečnost,
 • našteje vzroke za obolenje vimena in načine zdravljenja.
 • zave se pomena mlekarstva za splošno zdravstveno raven prebivalstva,
 • razvija pravilen odnos do higienskega pridobivanja mleka,
 • razvija zavest, da kakovostna surovina pomeni tudi kakovosten izdelek,
 • zave se pomena predpisov o uporabi antibiotikov.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Ročna in strojna molža
 • Mlečnost
 • Gospodarski pomen mlečnosti v Sloveniji

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Skupno število mikroorganizmov
 • Somatske celice

 

 

 

 

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

KEMIJSKA SESTAVA MLEKA

Dijak:

 • pozna glavne sestavine mleka,
 • pozna zaviralne snovi v mleku,
 • pozna kemično sestavo različnih vrst mleka,
 • pozna kolostrum,
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na količino in kemično sestavo mleka,
 • pozna napake mleka in vzroke zanje,
 • razume pomen pravilnega odbiranja mleka,
 • pozna protimikrobne snovi v mleku

.

Dijak:

 • našteje glavne sestavine mleka,
 • razloži lastnosti posameznih sestavin mleka,
 • razloži vzroke za spreminjanje posameznih sestavin med določenimi tehnološkimi postopki,
 • razloži nihanja v količini in sestavi mleka,
 • našteje osnovne značilnosti kolostruma,
 • našteje različne vrste mleka in opiše osnovne razlike med njimi,
 • razloži vlogo protimikrobnih snovi v mleku.

Dijak:

 • zave se škodljivosti potvorbe mleka z vodo,
 • zave se pomena natančnosti pri določanju posameznih sestavin v mleku.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Določanje gostote mleka
 • Hitro določanje prisotnosti antibiotikov v mleku (Delvo test)

BIOTEHNOLOGIJA

 • Mikrobiologija mleka
 • Biotehnološki procesi v mleku

PRIMARNA OBDELAVA MLEKA

 • pozna postopke obdelave mleka na posestvu,
 • pozna načine zbiranja in prevoza mleka v mlekarno.
 • pozna kakovostne razrede mleka.
 • razloži način in pomen obdelave mleka pri proizvajalcu mleka,
 • razloži pomen in opiše načine zbiranja mleka na podeželju,
 • opiše načine transporta mleka v mlekarno,
 • našteje in razloži kakovostne razrede mleka.
 • zave se pomena pravilne obdelave mleka pri proizvajalcu za obstojnost in kakovost končnega izdelka.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Primarna obdelava mleka na posestvu
 • Transport mleka v mlekarsko delavnico
 • Pregled kakovostnih razredov mleka

SEKUNDARNA OBDELAVA MLEKA

 • pozna sprejem mleka v mlekarno, čiščenje, predpasterizacijsko hlajenje, pogoje za skladiščenje surovega mleka in pripadajočo opremo,
 • pozna tehnološke postopke in naprave za posnemanje in tipizacijo, homogenizacijo, toplotno obdelavo (pasterizacijo in sterilizacijo) in dezodorizacijo.
 • razloži potek manipuliranja z mlekom v mlekarni,
 • razloži postopke za obdelavo mleka v mlekarni,
 • utemelji pomen pravilne obdelave mleka za kakovost in obstojnost mlečnih izdelkov,
 • opiše osnovne zahteve za skladiščenje mleka.
 • zave se pomena natančnosti pri delu,
 • razvija odgovoren odnos do dela,
 • oblikuje zavest, da je kakovostno obdelano mleko pogoj za dober končni izdelek.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Obdelava mleka v mlekarski delavnici
 • Postopki in naprave v mlekarski industriji

 

HIGIENA V MLEKARSKEM OBRATU

 • pozna načine čiščenja (CIP, ročno),
 • pozna vrste čistil,
 • razume pomen HACCP kontrole,
 • razume pomen veterinarskega pregleda.
 • opiše način čiščenja mlekarskih obratov,
 • našteje različne vrste čistil,
 • razume pomen stalne kontrole higienskih pogojev dela v mlekarski industriji.
 • zave se vpliva higiene v mlekarskem obratu na kakovost končnega izdelka.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Izvajanje HACCP kontrole v praksi
 • Jemanje brisov s površin, očiščenih z različnimi čistili

HIGIENA IN VARSTVO PRI DELU

 • Higiena na delovnem mestu
 • DDD

KONZUMNO MLEKO

 • pozna tehnološki postopek proizvodnje pasteriziranega in steriliziranega mleka,
 • pozna polnilne stroje za tekoče mlečne izdelke,
 • pozna postopke polnjenja konzumnega mleka,
 • pozna zahteve za skladiščenje toplotno obdelanega mleka.
 • razloži tehnološke postopke pasteriziranega in steriliziranega mleka,
 • pojasni pomen pravilne obdelave mleka za kakovost in obstojnost mlečnih izdelkov,
 • opiše način polnjenja tekočih mlečnih izdelkov.
 • zave se pomena toplotno obdelanega mleka za stalno preskrbo prebivalstva z mlekom.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza mlečnih izdelkov
 • Mikrobiološke analize mlečnih izdelkov

 

MLEČNE PIJAČE

 • pozna različne mlečne pijače,
 • pozna tehnološki postopek izdelave mlečnih pijač,
 • pozna stabilizatorje.
 • našteje mlečne pijače in opiše tehnološki postopek izdelovanja teh mlečnih izdelkov,
 • našteje najpomembnejše stabilizatorje in razloži njihov pomen v proizvodnji nekaterih mlečnih izdelkov.
 • zave se pomen mlečnih pijač za večjo porabo mleka.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza mlečnih pijač
 • Mikrobiološke analize mlečnih pijač

DEHIDRIRANI MLEČNI IZDELKI

 • pozna tehnološki postopek in naprave za izdelovanje zgoščenega mleka (kondenziranega in evaporiranega),
 • pozna tehnološke postopke in naprave za pripravo mleka v prahu,
 • razume pojem rekonstruirano mleko.
 • opiše postopek izdelovanja zgoščenih vrst mleka,
 • opiše razlike med posameznimi vrstami zgoščenega mleka,
 • našteje in opiše postopke za izdelovanje različnih vrst mleka v prahu,
 • opiše načine rekonstruiranja mleka.
 • zave se pomena rekonstruiranja mleka v primerih slabše oskrbe z mlekom.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza zgoščenega mleka in mleka v prahu
 • Mikrobiološke analize zgoščenega mleka in mleka v prahu

FERMENTIRANO MLEKO

 • pozna zahteve za odbiro mleka,
 • pozna mlekarske mikrobiološke kulture za fermentirana mleka,
 • razume mlečnokislinsko fermentacijo (mlečnokislinske bakterije),
 • razume alkoholno fermentacijo (kvasovke),
 • pozna vrste fermentiranega mleka,
 • razume tehnološke postopke izdelovanja vseh vrst jogurta,
 • razume tehnološki postopek izdelovanja kislega mleka,
 • razume tehnološki postopek izdelovanja kefirja,
 • pozna probiotične vrste fermentiranega mleka,
 • pozna napake fermentiranih vrst mleka.
 • določi zahteve za odbiro mleka,
 • utemelji vpliv kakovostne surovine na kakovost končnega izdelka,
 • razloži delovanje mikrobioloških kultur v mleku,
 • pojasni zahteve pri izbiri mikrobioloških kultur,
 • razloži tehnološke postopke izdelovanja najznačilnejših vrst fermentiranega mleka,
 • razloži vpliv probiotičnih mikroorganizmov na zdravje posameznika,
 • našteje vzroke za nastanek napak fermentiranega mleka.
 • razvija pravilen odnos do uživanja fermentiranih vrst mleka,
 • zave se vloge natančnosti pri delu,
 • zave se pomena predpisov o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov.

BIOTEHNOLOGIJA

 • Bioreaktorji v mlekarstvu
 • Mikrobiološke kulture

 

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza fermentiranih vrst mleka
 • Mikrobiološke analize fermentiranih vrst mleka

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

MEDPREDMETNE POVEZAVE

SIRI

UVOD

 • pozna ureditev sirarne,
 • obvlada razdelitev sirov,
 • razume vplive na lastnosti mleka za sir,
 • razume pomen pravilne odbire mleka za sir,
 • pozna biološke in kemijske dodatke mleku za sir,
 • razume kislinsko in encimsko koagulacijo.
 • našteje in opredeli tipe, vrste in variante sirov,
 • opiše dejavnike, ki vplivajo na kakovost končnega izdelka,
 • našteje kriterije za odbiro mleka,
 • pojasni uporabo posameznih bioloških in kemijskih dodatkov,
 • razloži princip kislinske in encimske koagulacije.
 • razvija odgovoren odnos do surovine,
 • razvija občutek za natančnost.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza mleka za sir
 • Mikrobiološke analize mleka za sir

 

 

TEHNOLOŠKI POSTOPEK IZDELOVANJA SIRA

 • pozna zahteve za polnjenje sirarskih kotlov,
 • razume izračun uravnavanja maščobe v mleku za sir,
 • pozna optimalne temperature pri koagulaciji mleka za različne tipe sirov,
 • razume postopek dodajanja dodatkov v mleko za sir,
 • pozna spremembe v mleku med koagulacijo (kislinska in encimska),
 • pozna obdelavo koaguluma (predsirjenje in utrjevanje sirnega zrna),
 • pozna načine za oblikovanje sira,
 • razume sinerezo,
 • pozna načine za soljenje sirov,
 • pozna postopke negovanja sirov med zorenjem,
 • pozna biokemijske procese v sirih med zorenjem (oblikovanje vonja in okusa ter nastajanje sirnih očes),
 • razume izračun pridobitka sirov,
 • pozna glavne napake sirov,
 • pozna embalažne materiale in načine za embaliranje sirov,
 • pozna načine predelave in uporabe sirotke,
 • pozna obseg onesnaženosti okolja s tehnološkimi vodami in odpadki iz mlekarskih obratov,
 • pozna organske in anorganske onesnaževalce iz mlekarskih obratov.
 • izračuna delež maščobe v mleku za sir,
 • razume in razloži tehnološke faze izdelovanja sira,
 • razloži pojem sinereza,
 • našteje dejavnike, ki vplivajo na sinerezo,
 • razloži pomen soljenja sirov,
 • opiše načine negovanja sirov,
 • pojasni biokemična dogajanja v sirih med zorenjem,
 • razloži pomen primernega embaliranja sirov,
 • našteje glavne napake sirov in vzroke zanje,
 • razloži načine za uporabo sirotke,
 • opiše vlogo mlekarskih obratov kot potencialnih onesnaževalcev okolja.
 • razvija odgovoren odnos do osnovne surovine,
 • razvija pravilen odnos do dela in strojev,
 • razvija pravilen odnos do polizdelka,
 • razvija občutek za pravilno spremljanje in negovanje polizdelka do končnega izdelka,
 • razvija ekološko zavest.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Izdelovanje različnih tipov in vrst sirov

 

BIOTEHNOLOGIJA

 • Sirotka

 

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza sirov
 • Mikrobiološke analize sirov

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALNO SIRARSTVO

 • razume tehnološke postopke za izdelavo najpomembnejših tipov in vrst sirov:
 • trdih sirov za ribanje (parmezan),
 • trdih sirov za rezanje (ementalec),
 • poltrdih sirov (gavda, tilzit),
 • mehkih sirov s plesnijo (gorgonzola, kamambert),
 • mehkih sirov z rdečo mažo (kvarglji),
 • mehkih sirov v slanici (feta),
 • svežih sirov (skuta),
 • razume tehnološki postopek izdelovanja topljenega sira,
 • pozna merila za senzorično ocenjevanje sirov.
 • razloži tehnološke postopke najpomembnejših vrst sira,
 • opiše razlike med posameznimi tehnološkimi postopki,
 • razloži vlogo posebnih dodatkov pri topljenju sirov.
 • razvija pravilen odnos za osnovne surovine,
 • razvija občutek za opazovanje,
 • pridobiva občutek poklicne identitete,
 • zave se ekonomičnosti predelave sirov slabše kakovosti v topljene sire.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Izdelovanje različnih vrst sira
 • Uporabnost sirotke
 • Tehnološki postopki predelave sirotke
 • Izračun pridobitka sira

IZDELKI IZ SMETANE

 • pozna vrste konzumne smetane,
 • pozna tehnološke postopke izdelovanja sladke in fermentirane smetane.
 • našteje vrste konzumne smetane in opiše njihove osnovne značilnosti,
 • opiše tehnološke postopke izdelovanja različnih vrst smetane.
 • razvija zavest, da je kakovostna smetana pogoj za kakovostno surovo maslo.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Izdelovanje različnih vrst konzumne smetane

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza smetane
 • Mikrobiološke analize smetane

SUROVO MASLO

 • pozna načine zorenja smetane,
 • razume tehnološki postopek izdelovanja masla v pinjah in kontinuirnem maslodelnem stroju,
 • pozna pogoje za skladiščenje masla,
 • pozna napake masla,
 • pozna načine pridobivanja topljenega masla,
 • pozna lastnosti in uporabnost topljenega masla.
 • razloži potek biološkega in fizikalnega zorenja smetane,
 • razloži pripravo smetane v zimskem in poletnem času,
 • opiše tehnološki postopek izdelovanja surovega masla,
 • našteje glavne napake surovega masla,
 • opiše pogoje za primerno skladiščenje surovega masla,
 • razloži tehnološko uporabnost pinjenca,
 • razloži tehnološke postopke topljenja surovega masla,
 • opiše uporabnost topljenega masla.
 • razvija občutek za opazovanje,
 • pridobiva poklicno identiteto,
 • zave se vpliva dobre surovine za daljšo obstojnost izdelka,
 • zave se ekonomičnosti topljenja surovega masla,
 • zave se potrebe upoštevati predpise.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Izdelovanje surovega masla
 • Sladki pinjenec
 • Fermentirani pinjenec

 

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza surovega masla
 • Mikrobiološke analize surovega masla

SLADOLED

 • pozna vrste sladoledov,
 • pozna osnovne sestavine sladoledov,
 • razume tehnološki postopek izdelovanja sladoleda,
 • pozna napake sladoleda.
 • našteje različne vrste sladoledov,
 • opiše osnovne lastnosti glavnih surovin za izdelovanje sladoledov,
 • razloži osnovni tehnološki postopek izdelovanja sladoleda,
 • opiše najpogostejše napake sladoledov in vzroke zanje.
 • razvija občutek za kakovosten končni izdelek,
 • zave se pomena higiene pri proizvodnji,
 • razvija ekonomičen odnos do porabe surovin.

PRAKTIČNI POUK

PREDELAVE MLEKA

 • Izdelovanje različnih vrst sladoleda

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza sladoleda
 • Mikrobiološke analize sladoleda

DEKLARIRANJE MLEČNIH IZDELKOV

 • pozna osnovne zahteve za deklariranje različnih mlečnih izdelkov (od konzumnega mleka do sladoleda).
 • opiše obvezni in neobvezni del deklaracije.
 • razvija občutek za ustrezno informiranje potrošnika z deklaracijo.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Izdelava deklaracij za posamezne mlečne izdelke

PREGLED ZAKONODAJE IN NADZORA NAD MLEČNIMI IZDELKI

 • pozna zahteve Pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov siril in čistih cepiv.
 • opredeli osnovna določila o kakovosti osnovnih mlečnih izdelkov.
 • razvija zavest za upoštevanje predpisov pri svojem delu.

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Izpis najpomembnejših zahtev za posamezne mlečne izdelke iz Pravilnika o kakovosti mleka, mlečnih izdelkov, siril in čistih cepiv

EKOLOŠKA PREDELAVA MLEKA

 • pozna osnovne zahteve ekološke proizvodnje živil s poudarkom na pridelavi in predelavi mleka v eko izdelke,
 • pozna razmere pri ekološki predelavi mleka v Sloveniji,
 • pozna ekološke načine predelave konzumnega mleka, mlečnih pijač, fermentiranega mleka, sirov, konzumne smetane in surovega masla.
 • razloži zahteve zakonodaje pri ekološki proizvodnji živil,
 • oceni pomen ekološke predelave mleka za slovensko gospodarstvo/mlekarstvo.

 

 • razvija občutek za izdelavo varnih in zdravju prijaznih živila,
 • razvija kritičen odnos do agresivnih agrotehnoloških postopkov in uporabe različnih pesticidov ter hormonskih preparatov.

PRAKTIČNI POUK PREDELAVE MLEKA

 • Ekološko izdelovanje različnih mlečnih izdelkov

BIOTEHNOLOGIJA

 • Varstvo okolja
 • Vrste odpadkov
 • Embalaža

PRAKTIČNI POUK

KONTROLE KAKOVOSTI

 • Kemijska analiza ekološko izdelanih mlečnih izdelkov
 • Mikrobiološke analize ekološko izdelanih mlečnih izdelkov

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA

Ustno in vaje.