B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK MLEKAR / SPI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

2

70

2

68

208

Tuji jezik

2

70

1

35

1

34

139

Matematika

2

70

2

70

2

68

208

Umetnost

       

1

34

34

Družboslovje

2

70

1

35

   

105

Športna vzgoja

1

35

1

35

1

34

104

Skupaj A

9

315

7

245

7

238

798

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Informatika

2

70

       

70

Biotehnologija

3

105

2

70

2

68

243

Higiena in varstvo pri delu

2

70

       

70

Tehnologija

4

140

4

140

4

136

416

Gospodarsko poslovanje

   

2

70

2

68

138

Skupaj B

11

385

8

280

8

272

937

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk predelave mleka

4

140

4

140

4

136

416

Praktični pouk kontrole kakovosti

3

105

3

105

3

102

312

Skupaj C

7

245

7

245

7

238

728

 

Č. - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Praktično izobraževanje pri delodajalcu med poukom

70

280

272

622

Praktično izobraževanje pri delodajalcu (strnjeno)

 

38

 

114

 

114

266

Skupaj Č

 

108

 

394

 

386

888

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

64

  

64

  

32

160

 

E - Odprti kurikulum

Na ravni šole

3

105

2

70

2

68

243

  

Skupno število ur pouka (A+B+C+E)

30

1050

24

840

24

816

2706

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

  

353

  

639

  

624

1616

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D+E)

  

1114

  

904

  

848

2866

Skupaj (A + B + C + Č + D+ E)

  

1222

  

1298

  

1234

3754

  

Št. tednov pouka

 

35

 

35

 

34

104

Št. tednov praktičnega izobraževanja samo pri delodajalcu

 

1

 

3

 

3

7

Št. tednov interesnih dejavnosti

 

2

 

2

 

1

5

Skupno število tednov izobraževanja

  

38

  

40

  

38

116

Pojasnilo k predmetniku:
Praktično izobraževanje v delovnem procesu se v prvem letniku izvaja tako, da so dijaki zadnjih 9 tednov 1 dan na teden pri delodajalcu (prvi teden 6 ur, ostalih 8 tednov pa po 8 ur), ob koncu šolskega leta pa še 1 teden strnjeno pri delodajalcu. V drugem in tretjem letniku so dijaki po en dan na teden pri delodajalcu in na koncu še 3 tedne strnjeno.

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri strokovnih predmetih

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno število ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št. ur za sodelavca

na oddelek

na skupino

1.   

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Biotehnologija

učitelj

laborant

35

do 17

 

10

35

Tehnologija

učitelj

laborant

35

do 17

 

10

35

Praktični pouk predelave mleka

učitelj

22

118

do 5**

do 17

   

Praktični pouk kontrole kakovosti

učitelj

laborant

105

do 17

 

 

105

2.

Biotehnologija

učitelj

laborant

35

do 17

  

35

Tehnologija

učitelj

laborant

35

do 17

 

35

Praktični pouk predelave mleka

učitelj

140

do 14

   

Praktični pouk kontrole kakovosti

učitelj

laborant

105

do 17

 

 

105

3.

Biotehnologija

učitelj

laborant

34

do 17

 

 

34

Tehnologija

učitelj

laborant

34

do 17

 

25

Praktični pouk predelave mleka

učitelj

136

do 13

   

Praktični pouk kontrole kakovosti

učitelj

laborant

102

do 17

 

 

102

* Vaje pri katerih se dijaki delijo v skupine.
** Praktični pouk v hlevu.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike, ekonomije ali živilske tehnologije

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športna vzgoje

Biotehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, mikrobiologije, biologije ali kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije

Higiena in varstvo pri delu

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali varstva pri delu

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant srednja strokovna izobrazba živilske ali kemijske smeri

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike ali organizacije dela

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, živilstva, psihologije ali sociologije

Praktični pouk predelave mleka

učitelj

  • višja izobrazba iz živilstva s predhodno srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo iz mlekarstva ali
  • srednja strokovna izobrazba iz mlekarstva ali
  • srednja strokovna izobrazba iz živilstva s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz mlekarstva

Praktični pouk

kontrola kakovosti

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

laborant srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije