SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

DENDROLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

75

30

105

2.

50

20

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

125

50

175


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dendrologija posreduje temeljna strokovna teoretična in praktična znanja iz poznavanja dreves in grmov, ekoloških in gojitvenih lastnosti vrst in lastnosti in uporabnosti lesa.

Pri predmetu dijaki:

 • razlikujejo drevesne in grmovne vrste, ki rastejo pri nas;

 • po obliki in razvoju razlikujejo rastlinske organov olesenelih rastlin;

 • naberejo in izdelajo herbarij in zbirko poganjkov ter poznajo morfološke značilnosti posameznih olesenelih vrst;

 • poznajo ekološke in gojitvene lastnosti in uporabnost glavnih drevesnih in grmovnih vrst pri nas;

 • poznajo lastnosti in uporabnost lesov;

 • prepoznajo napake lesa, ki vplivajo na njegovo komercialno izrabo;

 • poznajo vlogo drevesa v naravnem in v urbaniziranem okolju;

 • razvijajo ekološko zavest in osebno poklicno odgovornost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dendrologija

  Dijak

  Dijak

   

  Človek – drevo

 • definira dendrologijo in pozna razmerje človek – drevo

 • Osvaja novo gozdarsko vedo.

   

  Drevo

 • razlikuje življenjske oblike rastlin: drevo, grm, polgrm, zeliko

 • Razvija strokovnost pri razlikovanju življenjskih oblik rastlin.

   

  Organi olesenelih rastlin

 • razlikuje po obliki in razvoju:

 • koreninske sisteme

 • steblo in deblo

 • skorjo

 • veje in poganjke

 • popke, liste in iglice

 • krošnje

 • cvetove in plodove

 • opazuje, nariše in opiše koreninske sisteme, debla, skorje, krošnje, liste in iglice, cvetove in plodove

 • Razvija zanesljivost in natančnost prepoznavanja organov olesenelih rastlin.

  Vaja (4 ure): rastlinski organ.

  Razmnoževanje lesnatih rastlin

 • razlikuje oblike opraševanja in opraševalce

 • pozna in razume pomen:

 • semen

 • raznašalcev semen

 • kalitev semen

 • razvoj klic

 • Osvaja strokovne osnove razmnoževanja lesnih rastlin.

   

  Sistematika dendrologije

   

   

   

 • za domače in nekatere tuje lesnate rastline

 • razume sistematiko lesnatih rastlin, ki je osnova za lažje razumevanje sorodnosti posameznih vrst

 • pozna slovenska imena pri nas rastočih lesnatih vrst in pozna nekatera latinska imena najpomembnejših vrst, ki so potrebna za sporazumevanje v stroki

 • zna uporabljati ključe za lažje določanje in razlikovanje vrst;

 • razlikuje pomembnejše vrste po: listih, poganjkih, popkih, skorji, obliki debla in krošnje in po uporabnosti plodov in drugih delov rastlin

 • nabere in izdela herbarij vrst

 • Razvija:

 • sposobnost strokovnega komuniciranja,

 • natančnost razlikovanja posameznih vrst,

 • natančnost in strokovnost pri nabiranju vrst,

 • natančnost, ustvarjalnost in inovativnost pri izdelavi herbarija.

 • Vaja (16 ur): prepoznavanje vrst, nabiranje in izdelava herbarija.

  LES

 • pozna zgradbo lesa:

 • makroskopsko

 • mikroskopsko in

 • kemično

 • zna narisati prereze različnih lesov in razlikuje posamezne anatomske elemente lesa

 • Razvija skrbnost in strokovnost pri delu z naravnim materialom – lesom.

  Vaja (4 ure): mikroskopiranje lesa.

  Lastnosti lesa

 • spozna in razlikuje:

 • estetske

 • fizikalne

 • mehanske in

 • fizikalno kemične lastnosti lesa

 •    

  Napake lesa

 • pozna napake lesa, ki so pomembne za trženje gozdnih sortimentov

 • v gozdu in na skladišču gozdno-lesnih sortimentov prepozna in izmeri napake lesa

 • Razvija natančnost pri pravilni oceni napak lesov.

  Vaja (3 ure): napake lesa.

  Spoznavanje in uporaba lesa

 • prepozna les pomembnejših domačih drevesnih vrst v obliki hlodovine in razrezanega lesa

 • pozna uporabnost lesa v industriji in obrti

 • Razvijajo osebno in strokovno odgovornost pri ravnanju z rastočim drevesom in razume povezanost gozdarske z lesarsko stroko.

  Vaja (3 ure): prepoznavanje lesov.

  GOZD – razširjenost

 • pozna zemljepisno razširjenost gozdov in njihov pomen na Zemlji in v Evropi

 • zna določiti vodoravno in navpično členjenost gozdov v Sloveniji

 • Osvajajo ekološko zavest in osebno odgovornost poklica gozdarja gojitelja.

   

  Ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 • pozna vpliv svetlobe in toplote, vode in tal, mikorize in zeliščnega sloja, živalskega sveta in človeka na drevo in gozd

 • razume biološke in ekološke pogoje nastanka in obstoja sestoja na določenem rastišču

 • zna povezovati v celoto ekološke odnose v biosferi in jih razume

 • Osvaja natančnost poznavanja lastnosti lesnatih rastlin.

   

  Sezonski in življenjski ciklus drevesa

 • zna razložiti življenjski in letni krog razvoja drevesa

 • Osvojijo pomen razlik med naravnim življenjskim ciklusom drevesa in ciklusom drevesa v gospodarskem gozdu.

   

  Gojitveno pomembne domače lesnate rastline

 • zna določiti glavne morfološke, ekološke in gojitvene lastnosti pomembnih domačih lesnatih rastlinskih vrst glede na vodoravno in navpično členjenost gozdov v Sloveniji, ki so pomembne za gospodarjenje z gozdovi

 • nabere poganjke s popki in izdela zbirko

 • Osvaja pomembnost posameznih vrst za gojenje gozdov v slovenskem prostoru.

  Razvija:

 • natančnost razlikovanja posameznih vrst,

 • natančnost in strokovnost pri nabiranju poganjkov s popki,

 • natančnost, ustvarjalnost in inovativnost pri izdelavi zbirke poganjkov s popki.

 • Vaja (16 ur): prepoznavanje drevesnih in grmovnih vrst po morfoloških, ekoloških in gojitvenih lastnostih glede na gojitveno vlogo v slovenskem prostoru.

  Vaja (4 ure): nabiranje poganjkov s popki in izdelava zbirke.

  Estetska vrednost drevesa in drevesna kirurgija

 • razume estetske vrednosti dreves in sestojev

 • pozna postopke drevesne kirurgije, ki so pomembni za ohranitev poškodovanih oziroma ostarelih, za okolje in človeka pomembnih dreves

 • Razvija zavest o pomembnosti estetsko zanimivih dreves v človekovem prostoru.

   

  Drevo izven gozda

 • pozna in razloži vlogo drevesa v:

 • nasadih, kmetijstvu

 • hortikulturi in urbanem okolju

 • simboliki in ljudskem izročilu

 • Razvija ekološko zavest in osebno odgovornost ter toleranco v odnosu do drugih uporabnikov prostora.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  Obvezno je nabiranje in izdelava herbarija vrst in zbirke poganjkov s popki ter prepoznavanje vrst.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • ekofiziološke lastnosti dreves in grmov

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • rastiščni dejavniki

 • odnosi med osebki iste vrste in različnih vrst

 • biotop, biocenoza, prehranjevalne verige

 • gozdna rastišča

 •  

  Lovstvo

 • živaloslovje

 • sezonski in življenski ciklus drevesa

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • kroženje elementov v ekosistemu

 • drevo izven gozda

 • Okoljska vzgoja

 • umetni ekosistemi

 • napake lesov

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • krojenje in klasifikacija gozdnih sortimentov

 • gojitveno pomembne domače lesnate rastline

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • najpomembnejše gozdne združbe pri nas

 • nega gozda

 • obnova gozda

 • načini gospodarjenja z gozdovi