SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

DENDROMETRIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

52

18

70

4.

72

30

102

skupaj

124

48

172


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dendrometrija posreduje temeljno strokovno teoretično in praktično znanje iz dendrometrije, prirastoslovja in gozdnogospodarskega načrtovanja.

Dijaki:

 • se naučijo uporabljati gozdarski priročnik ter pripomočke in instrumente, ki se tudi v gozdarski praksi uporabljajo pri dendrometrijski izmeri;

 • znajo izmeriti dimenzije in izračunati ali odčitati volumen gozdnolesnih sortimentov;

 • znajo izvajati in voditi dela dendrometrijske izmere;

 • spoznajo osnovne zakonitosti rasti in priraščanja gozdnega drevja;

 • razlikujejo prirastke glede na dimenzijo, ki prirašča, in glede na časovni interval priraščanja;

 • na osnovi znanih informacij o drevesu ali sestoju znajo izbrati ustrezno metodo izračuna in samostojno izračunati lesno zalogo in prirastek;

 • spoznajo potrebo po gozdnogospodarskem načrtovanju in uporabno vrednost gozdnogospodarskih načrtov;

 • spoznajo vsebinske dele gozdnogospodarskih načrtov in zakonske osnove gozdnogospodarskega načrtovanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  DEFINICIJA IN POMEN dendrometrijske izmere

 • pozna naloge,razvoj in pomen dendrometrije

 •    

 • merski sistemi in enote merjenja

 • obnovi znanje o merskih sistemih in enotah merjenja

 • zna pretvarjati merske enote (površine, koti)

 •    

 • gozdarske merske enote

 • spozna v gozdarstvu pogosteje uporabljene merske enote

 •    

 • napake pri merjenju

 • prepozna možne vzroke napak in jih zna ovrednotiti

 • izračuna najbolj verjetno dimenzijo

 • Razvije sposobnost presoje verjetnosti rezultata.

  Razvija natančnost in doslednost.

   

  GOZDNOLESNI SORTIMENTI

   

   

   

 •  priprave za merjenje dolžin in debelin

 • spozna in se nauči uporabljati pripomočke za merjenje dolžin in debelin

 • presodi ustreznost merilnega pripomočka za določeno meritev

 • Pridobi sposobnost presoje primernosti merilnih pripomočkov.

   

 • ugotavljanje volumna gozdnolesnih sortimentov ter polobdelanih, obdelanih in žaganih sortimentov

 • zna pravilno izmeriti dimenzije gozdnolesnih sortimentov ter polobdelanih, obdelanih in žaganih sortimentov

 • izračuna ali odčita kubaturo sortimenta

 • upošteva pravila merjenja in standarde

 • povezuje terensko zbrane informacije s končnim izračunom

 • podatke računsko obdela in

 • oblikuje izdelek - poročilo iz vaj

 • Razvije poslovni odnos pri kupoprodaji sortimentov.

  Pridobi odgovoren odnos do terenskega dela in orodja.

  Razvija sposobnost dela v skupini.

  Pri izdelavi končnega izdelka oblikuje estetska merila in razvija ustvarjalnost.

  Vaja (4 ure): merjenje in ugotavljanje volumna gozdnolesnih sortimentov.

 • elektronsko merjenje, tehtanje lesa in ugotavljanje kubature s pomočjo fizikalnih metod

 • seznani se z različnimi oblikami merjenja volumna sortimentov

 •    

  STOJEČE DREVO

   

   

   

 • kvantifikacija pomembnejših delov drevesa

 • oceni delež korenin, skorje in vejevine pri posameznem drevesu

 •    

 • oblika debla

 • spozna deblo kot naravno telo

 • nauči se obliko debla prikazati z različnimi elementi

 • razume poenostavitve oblike debla potrebne zaradi lažjega računanja

 •    

 • volumen debla

 • izračuna volumen podrtega debla

 •    

 • višina in višinomeri

 • z različnimi instrumenti izmeri višino drevesa

 • Razvije primeren odnos do merilnih pripomočkov.

   

 • debelina in temeljnica

 • izmeri debelino drevesa

 • izračuna ali odčita drevesno temeljnico

 •    

 • vzrast drevesa

 • izračuna nepravo oblikovno število

 •    

 • volumen stoječega drevesa: formule, deblovnice

 • izračuna volumen stoječega drevesa s pomočjo formul

 • odčita volumen stoječega drevesa iz deblovnic

 • pripravi pripomočke in terensko opremo za izvedbo meritve

 • pojasni korelacijske povezave med lažje izmerljivimi numeričnimi znaki drevesa in njegovim volumnom

 • organizira terensko skupino

 • izvede za izračun volumna potrebne meritve

 • podatke računsko obdela

 • izdela poročilo iz vaj

 • Pridobi odgovoren odnos do terenskega dela in orodja.

  Navaja se na skupinsko delo.

  Pri izdelavi končnega izdelka oblikuje estetska merila.

  Vaja (7 ur): merjenje in ugotavljanje volumna stoječega drevesa.

  SESTOJ

   

   

   

 • vrste in oblike sestojev

 • pojasni strokovne pojme o sestojih

 •    

 • lesna zaloga sestoja

 • pozna različne metode ugotavljanja lesne zaloge

 •    

 • metode, ki temeljijo na polni premerbi

 • zna izbrati ustrezno terensko opremo

 • s pomočjo gozdarske karte se zna orientirati v gozdu

 • pozna gozdarske terenske oznake

 • organizira terensko izvedbo polne premerbe

 • izvede meritve

 • podatke računsko obdela

 • oblikuje izdelek

 • Pridobi sposobnost načrtovanja terenskega dela.

  Pridobi sposobnost prostorske orientacije.

  Pridobi odgovoren odnos do terenskega dela in orodja.

  Spozna pomembnost in ekonomske posledice strokovnih odločitev.

  Razvija sposobnost skupinskega dela.

  Pri izdelavi končnega izdelka oblikuje estetska merila.

  Vaja (7 ur): lesna zaloga sestoja - metode, ki temeljijo na polni premerbi.

 • dvovhodne deblovnice

 • izračuna lesno zalogo s pomočjo dvovhodnih deblovnic

 •    

 • enovhodne deblovnice

 • izračuna lesno zalogo s pomočjo enovhodnih deblovnic

 •    

 • metode vzorčne izmere

 • odmerjene vzorčne ploskve

 • ploskve stalnega št. dreves

 • kotnoštevna metoda

 • stalne kontrolne vzorčne ploskve

 • pojasni razliko med delno in polno izmero

 • razume pojem vzorčne napake

 • pozna metode delne izmere

 • pozna prednosti in slabosti posamezne metode za ugotavljanje lesne zaloge sestoja

 • na osnovi terenskih informacij zna izbrati ustrezno metodo za izračun lesne zaloge

 • izračuna lesno zalogo na vzorčnih ploskvah in njeno hektarsko vrednost

 • pripravi pripomočke in terensko opremo

 • zna prenesti vzorčno mrežo iz karte na teren

 • na vzorčni ploskvi izvede vse, z metodo predpisane meritve

 • podatke računsko obdela in oblikuje izdelek

 • Pridobi sposobnost odločanja na podlagi znanih informacij.

  Razvije sposobnost presoje verjetnosti rezultata.

  Pridobi odgovoren odnos do terenskega dela in orodja.

  Pridobi sposobnost prostorske orientacije.

  Razvija natančnost, zanesljivost in skrbnost.

  Navaja se na skupinsko delo.

  Pri izdelavi končnega izdelka oblikuje estetska merila.

  Vaja (7 ur): vzorčna izmera lesne zaloge sestoja - odmerjene vzorčne ploskve in ploskve stalnega števila dreves.

  Vaja (7 ur): vzorčna izmera lesne zaloge sestoja - kotnoštevna metoda, ugotavljanje zgornje sestojne višine.

  Vaja (7 ur): vzorčna izmera lesne zaloge sestoja - stalne kontrolne vzorčne ploskve.

 • metode ocene lesne zaloge

 • okularna ocena

 • spozna metodo okularne ocene

 • našteje oblike sestojev, v katerih je taka oblika ugotavljanja lesne zaloge dopustna

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

   

 • tablice donosov

 • zna uporabljati tablice donosov

 •    

 • računske metode ugotavljanja lesne zaloge

 • izračuna lesno zalogo po bilančni metodi

 •    

  PRIRAŠČANJE GOZDNEGA DREVJA

 • pozna dinamiko rasti in priraščanja gozdnega drevja

 • Zave se pomena prirastoslovja pri gojenju gozdov in gozdnogospodarskem načrtovanju.

   

 • starost dreves in sestojev

 • zna ugotoviti starost drevesa

 • izračuna povprečno starost sestoja

 • pojasni razliko med dejansko in razvojno starostjo

 • pripravi pripomočke in terensko opremo za ugotavljanje starosti

 • na različne načine ugotovi starost dreves in izračuna povprečno starost sestoja

 • Spozna pomen časa kot proizvodnega dejavnika.

  Pridobi odgovoren odnos do terenskega dela in orodja

  Pridobi sposobnost prostorske orientacije.

  Navaja se na skupinsko delo.

  Pri izdelavi končnega izdelka oblikuje estetska merila.

  Vaja (4 ure): ugotavljanje starosti dreves in sestojev.

 • vrste prirastkov

 • razlikuje prirastke glede na dimenzijo priraščanja in glede na časovni interval priraščanja

 •    

 • zakonitosti priraščanja

 • pozna osnove zakonitosti priraščanja gozdnega drevja v odvisnosti od starosti, drevesne vrste in gojitvenih ukrepov

 • Zave se vpliva gospodarjenja z gozdovi na njihovo rast in priraščanje.

   

 • prirastek lesne zaloge

 • iz izravnanih podatkov nariše rastno in prirastni krivulji

 • izbere najustreznejšo metodo izračuna in ugotovi prirastek lesne zaloge

 • pojasni prednosti in slabosti posamezne metode

 • zna uporabljati prirastni sveder

 • na izvrtku zna odčitati radialni prirastek in prehodno dobo

 • zna odčitati prirastek na iz debla izrezanem kolobarju

 • Pridobi odgovoren odnos do terenskega dela in orodja.

  Pri izdelavi končnega izdelka oblikuje estetska merila.

  Vaja (5 ur): merjenje in računanje prirastkov.

 • metode, ki temeljijo na merjenju

 • izračuna prirastek lesne zaloge po metodah debelinskega prirastka, prehodnih dob in prirejenih volumenskih prirastnih tarifah

 •    

 • kontrolna metoda

 • izračuna prirastek po kontrolni metodi

 •    

 • metode ocene prirastka lesne zaloge sestoja

 • zna oceniti prirastek lesne zaloge s pomočjo tablic donosov

 •    

  GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT

 • Pozna in razume posebnosti gozdarske proizvodnje

 • Povezuje splošno koristnost gozda in državni nadzor nad gospodarjenjem z njim

 • Razume potrebo po gozdnogospodarskem načrtovanju

 • Spozna zakonske osnove gozdnogospodarskega načrtovanja

 • Seznani se s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta

 • Uvidi nujnost načrtovanja in načrtnega dela na vseh ravneh gozdarske proizvodnje.

   

 • sestavni in vsebinski deli gozdnogospodarskega načrta

 • pozna množico informacij, ki jih vsebuje načrt in njihovo uporabno vrednost

 •    

 • območni gozdnogospodarski načrt

 • pozna vsebinske dele območnega gozdnogospodarskega načrta

 • v načrtu zna poiskati uporabne informacije

 • Razvije sposobnost uporabe informacij, ki so zbrane v načrtu.

   

 • načrt gozdnogospodarske enote

 • pozna vsebinske dele gozdnogospodarskega načrta enote

 • v načrtu zna poiskati uporabne informacije

 • Razvije sposobnost uporabe informacij, ki so zbrane v načrtu.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • merski sistemi in enote merjenja

 • Matematika

 •    merski sistemi in enote merjenja

 • napake pri merjenju, merski inštrumenti

 • Geodezija in gozdno gradbeništvo

 •    merila, topografski načrti in karte

 • osnovna geodetska orodja

 • gozdnolesni sortimenti

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

  Dendrologija

 • klasifikacija sortimentov

 • elektronsko merjenje in tehtanje lesa

 • uporabnost dreves

 • kvantifikacija pomembnejših delov drevesa

 • Dendrologija

 •    organi lesnatih rastlin

 • višina, volumen

 • Matematika

 • kotne funkcije

 • ploščine, volumni

 • sestoj

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • gozdni sestoj

 • računalniška obdelava podatkov in izdelava programov

 • Računalništvo in informatika

 • uporabniški programi za oblikovanje besedil

 • delo s preglednicami in grafi

 • gozdnogospodarsko načrtovanje

 • Lovstvo

  Gojenje in varstvo gozdov

  Geodezija in gozdno gradbeništvo

 • organiziranost lovnega gospodarstva

 • naravno ravnovesje

 • gozdne združbe

 • gozdarske karte

 • merjenje površin